Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
5.2. Зв'язок криміналістики з юридичними науками
• Криміналістика взаємозв'язана з галузевими та міжгалузевими юридичними науками і посідає серед них певне місце. Сутність цього зв'язку полягає в тому, що галузеві правові знання є для криміналістики методологічною основою, їх принципи та методи забезпечують розробку криміналістичного інструмеїгга-рію для збирання, дослідження і використання доказів у рамках додержання законності, забезпечення конституційних прав і свобод громадян. У зв'язку з цим криміналістика не тільки збагачується даними правових знань, а й удосконалює засоби і методи правових наук та норми права. Наприклад, слідчий експеримент, перевірка показань на місці тривалий час у кримінально-правовому законі були відсутніми як самостійні слідчі дії. Після багатьох дискусій криміналістів та процесуалістів, розробки теоретичних основ та практичної методики провадження цих дій вони врешті-решт були передбачені в процесуальному законі. Таким чином, набуті криміналістичні знання удосконалюють практику розслідування злочинів і сприяють розробці нових процесу альних норм у процесуальному законі.
Те, що зараз криміналістика займає відповідне місце серед юридичних наук. обумовлено функціональною значущістю криміналістичних знань, котрі, в свою чергу, є одним із засобів інформаційного забезпечення прийняття процесуальних рішень суб'єктами кримінального судочинства.

Криміналістика і кримінальне право. Дані кримінального права про поняття злочину, ознаки його складу, форми виші, стадії' злочинної діяльності тощо f відправними для формування елементів криміїїалістичної характеристики, побудови слідчих версій, планування розслідування і розробки методики розслідування окремих видів злочинів взагалі. Криміналістика вивчає

44

Глава 5. Криміналістика в ciicme.w юридичних наук

СЛІДЧУ практику, при цьому вона звертає увагу перш за все на нові засоби і способи злочинної діяльності, які в законі nqn.TKo одержують статус ква:афікуючих ознак. Таким чином, кримша-лістичні знання сприяють удосконаленню кримінального права.

Криміналістика і кримінальний процес. Норми кримінально-процесуального права регулюють діяльність, пов'язану з порушенням кримінальних справ, попереднім розслідуванням, судовим розглядом і виконанням покарань. Вони визначають її порядок, зміст і регулюють відношення, які виникають при цьому. Зв'язок криміналістики з кримінальним процесом найбільш тісний, тому що перша поповнює процесуальні норми тактичним криміналістичним змістом. У процесуальних нормах реалізуються наукові рекомендації, тактичні рішення і психологічні прийоми узагальнення в процесі провадження слідчих дій. Будь-які криміналістичні рекомендації, створені технічні засоби й методики збирання, дослідження і використання доказів мають відповідати букві та духу кримінально-процесуального закону.

Кримшалістика найбільш впливає на удосконалення кримінально-процесуального законодавства. Завдяки розробці нових засобів і методів криміналістики удосконалюється слідча практика їх прикладання, вносяться рекомендації та пропозиції щодо зміни чинного законодавства, правових норм, які забезпечують правові основи застосування при доказуванні нововиявлених джерел доказів. Так, нові засоби дали змогу поширити використання звукових слідів (звукової інформації) в оперативній практиці і надати звуковим слідам статусу джерела доказів )

Криміналістика і кримінологія. Криміналістика відповідно до ст. 22 КПК України здійснює профілактичні завдання своїми кримшалістичними засобами і методами шляхом:

а) удосконалення науково-технічних засобів, тактичних прийомів розкриття і розслідування злочинів, забезпечення невідворотності покарання;

б) розробки методів і засобів слідчого та експертного дослідження матеріальних джерел доказів, які забезпечують попередження злочинів. Наприклад, на підставі узагальнення слідчої практики слідчий вносить подання щодо усунення причин та

До речі. у Росії вже розроблена і регламентована нова слідча дія — прослухову-вання і звукозапис розмов, які ведуться з телефонів та інших переговорних пристроїв (ст. 351 КПК РФ). У законах України "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про службу безпеки України" криміналістичні способи збирання доказів технічними засобами фото- і кінозйомки, звуко- і відеозапису, зняття інформації з технічних каналів зв'язку визнані для органів дізнання законними з метою збирання інформації, їх правова регламентація в кримінально-процесуальному праві розробляється законодавством України.

45

Розділ 1. Методологія науки криміна.'іістики

умов, які сприяють вчіїненню злочину, з конкретних справ v конкретні організації та '.станови;

в) розробки криміналістичних засобів охоронної сигналізації, захисту від посягань на об'єкти різних форм власності, життя і здоров'я громадян, наприклад нових запірних пристроїв, електронних контролерів, які працюють на основі ідентифікації об'єкта по звукових слідах;

г) розробки автоматизованих засобів фіксації та збирання криміналістичної інформації, наприклад слідкуючих телевізійних систем, які встановлюються на місцях імовірного здійснення правопорушень, злочинів тощо, слідкуючих систем на ділянках інтенсивного руху автотранспорту (переїзди, перехрестя, транспортні розв'язки).

Такі системи здатні фіксувати візуальну та звукову "картини" місця події'.

Криміналістика і теорія оперативно-розшукової діяльності. Теорія оперативно-розшукової діяльності як самостійна наука лише недавно відокремилася від криміналістики і поки що перебуває в стадії становлення. Тому ще не всі криміналісти та процесуалісти визнають її юридичною наукою. Разом з тим, на нашу думку, предмети дослідження криміналістики і оперативно-розшукової діяльності різні, хоча й мають багато стольного, зокрема схожу методологічну базу, внаслідок чого їх зв'язок найбільш виражений.

Сутність оперативно-розшукової діяльності полягає в її оперативності, негласному xapaKTqii вжиття заходів, особливому процесуальному порядку введення оперативної інформації в процес доказування.

Взаємозв'язок криміналістики і оперативно-розшукової діяльності проявляється, по-перше, в тому, що при розробці проблем тактики і методики розслідування враховуються можливості оперативно-розшукових засобів і методів збирання інформації, прийомів її документування спеціальними засобами (фото, кіно, відеозапис, звукозапис). По-друге, криміналістичні рекомендації, крім цього, -повинні переслідувати мету створення оптимальних умов для проведення тактичних операцій, елементами котрих є, як правило, обов'язкові оперативні заходи. У свою чергу, рекомендації оперативно-розшукової діяльності сприяють виконанню слідчих дій, наприклад таких, як підготовка до обшуку, перевірка показань на місці, допит, затримання, котрі нерідко здійснюються разом з оперативно-розшуковими заходами.

Криміналістика пов'язана й з іншими юридичними науками, зокрема з адміністративним правом, цивільним процесом, виконавчо-трудовим правом, судовою статистикою.

46

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 5.2. Зв´язок криміналістики з юридичними науками - Кримминалистика
 2. 5.3. Зв´язок криміналістики з іншими науками - Кримминалистика
 3. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 4. Теорія держави і права в системі юридичних наук - Теория государства и права
 5. 1.1. Поняття предмета криміналістики - Кримминалистика
 6. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 7. 2.4. Закони розвитку криміналістики - Кримминалистика
 8. 5.1. Криміналістика — юридична наука - Кримминалистика
 9. § 2. Предмет та принципи правової (юридичної) деонтології. Джерела деонтологічних норм - Правовая деонтология
 10. § 2. Методи дослідження науки цивільного права - Гражданское право
 11. § 6. Зв´язок кримінального права з іншими галузями права - Уголовное право
 12. § 1. Поняття виявлення та розслідування злочинів - Правоохранительные органы
 13. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 14. Кримминалистика Учебники по праву
 15. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 16. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 17. Кримінальне право України. - Уголовное право
 18. Кримінальне право України. Загал, частина: Підруч. для студентів юрид. вузів - Уголовное право
 19. § 7. Система трудового права України - Трудовое право
 20. § 1. Поняття суб´єкта трудового права України - Трудовое право

Другие научные источники направления Кримминалистика: