Кримминалистика

Згі
дно з прийнятою в наукознавстві класифікацією конкретні юридичні науки поділяють на галузеві, міжгалузеві та спеціальні. До останніх відносять кримінальну статистику, криміналістику, кримінологію і деякі інші галузі знань. Юридична сутність криміналістики зумовлена історичним фактом ії виникнення — відокремленням від кримінально-процесуального права, наступним розвитком і формуванням ії як самостійної галузі серед юридичних наук. Нині криміналістика має свій предмет дослідження та методологію (загальні та окремі теорії), тісно пов'язана з правовими та спеціальними юридичними науками.

Юридична сутність криміналістики, на думку Р.С. Бєлкіна, обумовлена такими положеннями:

а) предмет, об'єкти пізнання криміналістики, засоби і методи, які вона розробляє, лежать у сфері правових знань;

б) службова функція криміналістики, задачі, які вона вирішує, відносяться до сфери діяльності правоохоронних органів, правових процесів розслідування, судового розгляду і виконання покарань;

в) практичні рекомендації розроблюються криміналістикою згідно з законом і використовуються у відповідності до його букви і духу; воші покликані до життя потребами практики — змщ-ненням законності, боротьбою зі злочинністю;

г) криміналістика пов'язана з багатьма як суспільними, так і юридичними науками, але ці зв'язки спрямовані переважно на створення науково-технічних засобів і методів роботи з доказами; тому "поживним" середовищем для криміналістики є право, правові науки, судово-слідча практика.

Будучи юридичною наукою, криміналістика, проте, не претендує на її правову сутність, про що дискутують деякі вчені.

Хо-

43

Розди 1. ІенкіОо.-кігія науки крч.міна'ііспіикч

ча к'римшаліс'піка Гі виникла в надрах криміна.тьно-проце-суальної о права, але не з потреб його удосконалення, а внас.гі-док ефективного застосування у боротьбі зі злочинністю. ТОМУ методи і засоби, які розробляє криміналістика, спрямовані перш за все на збирання доказів. Звідси зрозуміло, що криміналістика спочатку виникла як "кримінальна техніка", "поліцейська техніка", а техніка у будь-якій галузі знань не може бути правовою. Правовими с лише прийоми й застосування. У цьому розумінні криміналістика була і залишається .тише юридичною наукою. Тому поняття "методична криміналістика", "природничонаукова криміналістика" тощо вважаються дискусійними.

Згідно з прийнятою в наукознавстві класифікацією конкретні юридичні науки поділяють на галузеві, міжгалузеві та спеціальні. До останніх відносять кримінальну статистику, криміналістику, кримінологію і деякі інші галузі знань. Юридична сутність криміналістики зумовлена історичним фактом ії виникнення — відокремленням від кримінально-процесуального права, наступним розвитком і формуванням ії як самостійної галузі серед юридичних наук. Нині криміналістика має свій предмет дослідження та методологію (загальні та окремі теорії), тісно пов'язана з правовими та спеціальними юридичними науками.

Юридична сутність криміналістики, на думку Р.С. Бєлкіна, обумовлена такими положеннями:

а) предмет, об'єкти пізнання криміналістики, засоби і методи, які вона розробляє, лежать у сфері правових знань;

б) службова функція криміналістики, задачі, які вона вирішує, відносяться до сфери діяльності правоохоронних органів, правових процесів розслідування, судового розгляду і виконання покарань;

в) практичні рекомендації розроблюються криміналістикою згідно з законом і використовуються у відповідності до його букви і духу; воші покликані до життя потребами практики — змщ-ненням законності, боротьбою зі злочинністю;

г) криміналістика пов'язана з багатьма як суспільними, так і юридичними науками, але ці зв'язки спрямовані переважно на створення науково-технічних засобів і методів роботи з доказами; тому "поживним" середовищем для криміналістики є право, правові науки, судово-слідча практика.

Будучи юридичною наукою, криміналістика, проте, не претендує на її правову сутність, про що дискутують деякі вчені.

Хо-

43

Розди 1. ІенкіОо.-кігія науки крч.міна'ііспіикч

ча к'римшаліс'піка Гі виникла в надрах криміна.тьно-проце-суальної о права, але не з потреб його удосконалення, а внас.гі-док ефективного застосування у боротьбі зі злочинністю. ТОМУ методи і засоби, які розробляє криміналістика, спрямовані перш за все на збирання доказів. Звідси зрозуміло, що криміналістика спочатку виникла як "кримінальна техніка", "поліцейська техніка", а техніка у будь-якій галузі знань не може бути правовою. Правовими с лише прийоми й застосування. У цьому розумінні криміналістика була і залишається .тише юридичною наукою. Тому поняття "методична криміналістика", "природничонаукова криміналістика" тощо вважаються дискусійними.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 5.3. Зв´язок криміналістики з іншими науками - Кримминалистика
 2. Загальна характеристика правознавства як юридичної науки: поняття, предмет, функції та структура - Теория государства и права
 3. 1.1. Поняття предмета криміналістики - Кримминалистика
 4. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 5. 2.4. Закони розвитку криміналістики - Кримминалистика
 6. 5.2. Зв´язок криміналістики з юридичними науками - Кримминалистика
 7. § 6. Зв´язок кримінального права з іншими галузями права - Уголовное право
 8. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 9. Кримминалистика Учебники по праву
 10. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 11. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 12. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 13. Кримінальне право України. - Уголовное право
 14. Кримінальне право України. Загал, частина: Підруч. для студентів юрид. вузів - Уголовное право
 15. М. Й. Штефан Цивільний процес, 1997 - Гражданский процесс
 16. § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці - Трудовое право
 17. Вступ - Теория государства и права
 18. Порівняльне правознавство як напрямок сучасної юридичної науки - Теория государства и права
 19. Методологія, функції теорії держави і права. Роль цієї науки у підготовці юриста - Теория государства и права
 20. Сутність теорій виникнення держави, причини багатоманітності концепцій. Сучасні теорії виникнення держав - Теория государства и права

Другие научные источники направления Кримминалистика: