Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
4.3. Види взаємодій та їх енергетична сутність
Механізм злочину є сукупністю послідовних взаємодій, обумовлених різними видами енергії. При своїй взаємодії' об'єкти обмінюються енергією (механічною, хімічною, електричною тощо), яка потрібна для слідоутворення, тобто здійснення певної роботи. За кількістю видів рухів взаємодії поділяють на прості і складні, безпосередні і опосередковані, контактні і безконтактні.

Взаємодія вважається простою, якщо в основі слідоутворення лежить один вид руху.

Більшість слідів у трасології утворюється при одному виді рухів — механічному.

Складною є така взаємодія, коли у слідоутворенні бере участь більше ніж один вид рухи?.

Основні види рухів матерії були названі ще Ф. Енгельсом, а саме: психічний (різновид суспільного), механічний, фізичний, хімічний і біологічний.

Психічний рух — це вища форма взаємодії та взаємозв'язку в ході вчинення злочину між суб'єктами та іїшіими об'єктами живої і неживої природи, напрргоіад погроза вбивством, висловлена потерпілому, психічне насильство, створення психологічного контакту перед вербальною слідчою дією та ш. Тут взаємодіючі суб'єкти створюють певні відносини залежності, супідрядності. Психічна взаємодія суб'єкта з предметом неживої природи веде до формування нового знання і суб'єктивного образу сприймаючого об'єкта.

Механічний рух є формою взаємодії, сутність якої полягає у переміїденні тіл у просторі. Віїї найбільш очевидний, оскільки в ньому беруть участь будь-які об'єкти живої і неживої природи. Будь-яке переміщення предметів звичної обстановки являє собою слід — нове відношення речей. Зникнення предмета є таким же слідом, як і поява нового предмета, наприклад, залишеного злочинцем на місці злочину.

Фізичний рух — форма взаємодії, що здійснюється на молекулярному або атомарному ріїші. У світлі сучасних поглядів такі процеси супроводжуються тепловими, магнітними, електричними, радіомагнітними зміїтами в структурі взаємодіючих суб'єктів. Такі сліди у більшості випадків залишаються невидимими і важ-кофіїссованими. У криміїїалістиці застосовують лише термічні, електричні та радіоактивні сліди.

41

Розділ 1. Методологія науки криміналістики

Хімічній рух — форма взаємодії, що здійснюється на молекулярному рівні з виділенням або поглинанням енергії.

При цьому відбувається перетворення взаємодіючих об'єктів у третю нову речовину. Хімічна взаємодія призводить до утворення слідів з новими властивостями, які відрізняються від тих, що вступають у фізичну взаємодію. Криміналістичне дослідження слідів хімічної взаємодії дає змогу встановлювати вид і властивості взаємодіючих речовин (предметів). Так, за слідами кіптю визначають вид пороху — димний або бездимний, яку речовину спалено.

Біологічний рух — форма взаємодії, в основі якої лежать фізіологічні процеси, властиві живій матерії, організмам, рослинам, внаслідок котрих відбуваються ріст, регенерація, відмирання тканин. Стосовно до події злочину і механізму утворення слідів припустимо говорити про взаємодію біологічного об'єкта з біологічним та предметами неорганічного походження. Так виник новий напрямок в судовій експертизі, пов'язаний з встановленням часу появи, розвитку і відмирання мікроорганізмів на біологічних тканинах, що дало змогу визначити час настання смерті, захоронения і т.п.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення злочинної діяльності і назвіть елементи її структури.

2. Яка структура механізму злочинної діяльносгі?

3. Який механізм відображення в живій та неживій природі?

4. Назвіть види взаємодії і розкрийте їх енергетичну сутність.

42

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 4.3. Види взаємодій та їх енергетична сутність - Кримминалистика
 3. 12.4. Слідоутворення при хімічному і біологічному русі - Кримминалистика
 4. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 5. Форма держави: поняття, елементи, значимість знань про форми держави - Теория государства и права
 6. Список використаної літератури - Теория государства и права
 7. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 8. 1.1. Загальне поняття управління та його види - Административное право
 9. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 10. 4.1. Злочинна діяльність, її структура та елементи - Кримминалистика
 11. 12.3. Слідоутворення при фізичному русі - Кримминалистика
 12. 16.2. Види і характеристика властивостей-навиків людини - Кримминалистика
 13. 18.3. Засоби і тактичні прийоми фіксації звукових слідів - Кримминалистика
 14. 22.2. Механізм утворення і види слідів знарядь вчинення злочину - Кримминалистика
 15. 25.3. Прийоми визначення часу ДТП за слідами транспортних засобів, котрі утворюються на місці ДТП - Кримминалистика
 16. IV. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ НАРОДУ УКРАЇНИ - Теория государства и права
 17. § 1. Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 18. § 3. Координація правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 19. 1.1. Об’єктивні ознаки - Курсовые работы по праву
 20. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер, 1999. — 736 с. - Административное право

Другие научные источники направления Кримминалистика: