Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
3.3. Об'єкти криміналістичної ідентифікації
Ідентифікація як окрема теорія встановлення тотожності у кримінальному судочинстві розроблена С.М.Потаповим. Значний внесок у розвиток цієї теорії зробили Н.В. Терзіев, Б.І. Шевченко, A.I. Вшберг, В.Я. Колдіїт, Р.С. Бєлюн, М.0. Селіванов, М.Я. Сегай, М.В. Салтевський, інші вчені-криміналісти.

Поняття "об'єкти" в теорії ідентифікації' має принаймі два значення. У першому значенні це матеріальні об'єкти, тобто фізичні тіла: тверді, сипкі, рідкі, газоподібні як неорганічного, так і органічного походження, відносно яких необхідно встановити тотожність або групову належність.

Ці об'єкти називаються ототожнюваними, або ідентифікованими. У процесі ідентифікації об'єкт має бути лише один, оскільки встановлюється тотожність конкретного об'єкта. Якщо об'єктів кілька, то й актів ідентифіїсації теж буде кілька.

У другому значенні об'єкти — це будь-які матеріальні тіла органічного і неорганічного походження, які є засобом встановлення тотожності. Ці об'єкти називають ототожнювальними, або ідентифіїсувальними. Отже, структура процесу встановлення тотожності містить ідентифіїсований (ототожнюваний) та іден-

24

/ 'лава 3. Криміналістична ідентифікація і груїюфікація

гифіїсувальний (ототожнювальний) об'єкти. Ідентифікувальних об'єктів у процесі ідентифікації може бти кілька.

Вище було розглянуто два методи ідентифіїсації — загальний і окремий. Для кожного з них існують певні об'єкти, відносно яких тим чи іншим методом можна встановлювати тотожність в її кримшалістичному розуміїщі. В теорії ідентифіїсації можна виділити принаймні дві концепції. Згідно з першою концепцією методом ідентифікації можна ототожнювати будь-які матеріальні об'єкти: тверді, силкі, рідкі та газоподібні тіла, окремі події, явища. Наприклад, можна ідентифікувати грунт із взуття підозрюваного з грунтом, вилученим з місця події, або встановити, що дві краплі рідини тотожні. Грунт із взуття і зразок грунту з місця події — два певних об'єкти, кожний з них тотожний лише сам собі. У світі немає двох однакових речей. Два об'єкти можуть бути скільки завгодно схожі, але'в той же час кожний з них завжди залишається собою. Тому відносно сипких, рідких і газоподібних об'єктів методом ідентифіїсації' встановлюють не тотожність, а тільки скільки завгодно високий ступань схожості або факт належності об'єкта певній групі, роду, виду, класу. Тому некоректно твердити, що зерно, виявлене у звинуваченого, тотожне зерну з комори господарства, де було вчинено крадіжку.

Згідно з другою концепцією ідентифіїсаїию називають криміналістичною і вважають її" окремим методом, який застосовується для встановлення тотожності матеріальних об'єктів тільки з усталеною зовніїїшьою формою. Зовшшня форма є головною просторовою ознакою, яка виділяє конкретний предмет із середовища йому подібних.

Криміналістична ідентифікація — це окремий метод дослідження, який застосовується для ототожнення обмеженого кола матеріальних предметів.

Методом криміналістичної ідентифіїсації' не можна встановити тотожність матеріальних тіл, котрі не мають усталеної зовніїпньої форми, минулої події, явища, моменту часу. Це завдання виріїлуеться шляхом процесуального доказування, в ході якого встановлюється тотожність, наприклад, часу вчинення злочину, належності крові у плямі, знайденої на місці події, саме обвинуваченому тощо.

Процесуальне доказування відрізняється від ідентифіїсації тим, що в його ході застосовуються всі заходи, регламентовані законом, у тому числі й метод криміїїалісгичної ідентифіїсації. Ототожнення в процесі ідентифіїсації здійснюється обмеженими засобами, тут не можна використовувати як аргументи і засоби, наприклад, показання свідюв, визнання обвинуваченого, які з успіхом застосовуються в ході доказування. Тому процесуальне

25

Розділ 1. Методологія науки криміналістики

доказування є специфічною формою пізнання в кримінальному судочинстві, а криміналістична ідентифікація — лише окремім методом, який застосовується в процесі доказування.

Таким чином, об'єктами криміналістичної ідентифікації є:

люди, трупи, тварини; усі фізичні тверді тіла, які мають усталену зовнішню будову. Об'єктами ідентифікації як загального методу пізнання є усі об'єкти матеріального світу, віднесені до об'єктів криміналістичної ідентифіїсації, а також сипкі, рідкі, газоподібні речовини, їх стани. У деяких випадках ними можуть бути відрізки та моменти часу і стани людей в певних ситуаціях.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 3.7. Методика ідентифікації та групофікації - Кримминалистика
 2. § 1. Напрями правоохоронної діяльності органів внутрішніх Справ України - Правоохранительные органы
 3. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 4. 3.2. Криміналістична ідентифікація — окремий метод науки криміналістики - Кримминалистика
 5. 3.3. Об´єкти криміналістичної ідентифікації - Кримминалистика
 6. 3.6. Групофікація як окремий метод науки криміналістики - Кримминалистика
 7. 5.2. Зв´язок криміналістики з юридичними науками - Кримминалистика
 8. 11.1. Поняття слідів злочину та їх властивості - Кримминалистика
 9. 11.2. Сліди злочину як джерела криміналістичної інформації - Кримминалистика
 10. 13.2. Поняття ознак і властивостей зовнішності людини - Кримминалистика
 11. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК - Кримминалистика
 12. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 13. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 14. 1.1. Поняття предмета криміналістики - Кримминалистика
 15. 3.5. Види криміналістичної ідентифікації - Кримминалистика
 16. 5.3. Зв´язок криміналістики з іншими науками - Кримминалистика
 17. 8.1. Технічні засоби слідчого - Кримминалистика
 18. 8.2. Технічні засоби співробітників органів дізнання - Кримминалистика
 19. 9.3. Методи лабораторної криміналістики - Кримминалистика
 20. 10.3. Форми використання технічних засобів та спеціальних знань для одержання криміналістичної інформації - Кримминалистика

Другие научные источники направления Кримминалистика: