Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
23.9. Дослідження матеріалів документів та засобів письма
При дослідженні документів прийнято розрізняти матеріали документів і засоби письма. Матеріали слід визначати як тверде фізичне тіло, здатне відображувати письмові (друковані) знаки і зберігати їх у часі. Тому сучасний документ може бути виконаний на металі, камені, пластмасі, дереві (папір, картон, фанера), бавовняних, синтетичних тканинах і т.п. Ось чому до матеріалів документів відносять не тільки носій тексту як матеріальну основу, а й ії складові, наприклад клей, різні мінеральні наповнювачі паперу, картону, барвники, консерванти та інші речовини, які надають паперу споживчих якостей.

338

Глава 23. Криміналістична документаліспіика

До матеріалів документів відносять барвники, формуючі текст (письмо) на матеріальній основі. Отже, для ідентифікації і діагностики барвники в штрихах знаків, літер підлягають фізико-хімічному дослідженню.

Барвник — це інтенсивно зафарбоване органічне з'єднання, колір якого залежить від його здатності вибірково поглинати тільки частину світлових хвиль спектра, а інші відбивати. У XIX ст. використовувалися барвники рослинного і тваринного походження. Зараз застосовуються тільки синтетичні барвники, на основі яких виготовляють тверді, напівтверді і рідкі барвники (стержні олівців, чорнила, пасти для шарикових ручок, друкарські фарби, стрічки для друкарських машинок, копіювальні папери і т.п.).

Таким чином, матеріали документів — це матеріальний носій документа і компоненти, що його складають, — барвні речовини (барвники), якими власне і сформований текст (написаний документ).

Для виготовлення документа потрібні не тільки матеріали і барвники, а й знаряддя, якими пишуть, друкують, рисують, гравірують знаки і літери тексту.

Це знаряддя письма людини — олівці, пір'яні, шарикові, капілярні ручки, плакатні пера, фломастери, друковані форми, друкуючі машини будь-якої складності, інструменти гравера і злочинця, який виготовляє підроблену печатку, усе це засоби спеціальної письмової діяльності людини.

Засоби письма, якими людина пише, тобто залишає сліди на слідосприймаючому об'єкті, в трасології є сягідоутворюючими об'єктами. Тому при дослідженні документів нерідко виникають питання щодо ідентифікації і неідентифікації, а саме: чи даним засобом (олівцем, пером) виконаний конкретний текст (лист); який клас, вид барвника, котрим виконаний лотерейний білет, і чи не виконаний він барвником, виявленим у підозрюваного; який Держстандарт паперу, на якому виконано доручення, і чи він ідентичний паперу, виявленому у звинуваченого? Отже, об'єктами дослідження є матеріали документів, папір, барвники і засоби письма.

Дослідження паперу документів розпочинається з огляду його слідчим. Він зобов'язаний дослідити папір у проникаючому світлі під МБС і звернути увагу на його структуру, наявність волокон у товщі, їх колір, в ультрафіолетових променях відмітити колір люмінесценції поверхні паперу і обов'язково визначити його товщину мікрометром або штангенциркулем. Товщина, колір, глянсуватість, волокниста структура — перші ознаки, що допомагають відшукувати схожі зразки паперу для експертного дослідження.

339

Розділ 5. Сліди засобів вчинення злочину

Досліджена барвників штрихів тексту. Слідчий може лише візуально назвати колір барвника, його відтінок, порівнюючи їх з каталогом кольорів, що є у слідчому чемодані, вказати, яким барвником нанесений текст — чорнилами, друкарською фарбою, графітним олівцем і т.п. Визначати розчинність і взагалі здійснювати які б то не було експерименти з барвником не можна.

При огляді олівцевих штрихів під мікроскопом можна виявити частки каоліну, слюди у вигляді блискучих лусок. За кількістю відкладених часток на одиницю поверхні та їх розміром експерти визначають номер олівця.

Дослідження засобів (знарядь) письма. При дослідженні письма в документах належить враховувати, що засоби письма утворюють не тільки забарвлені штрихи, а й масковані барвником об'ємні сліди давлення і ковзання. Олівець, перо і шарик в ручці, плакатне перо "Редис" і "Лопатка" крім забарвленого сліду залишають сліди тиснення і ковзання, які характеризують ознаки слідоутворюючого об'єкта, що дає змогу здійснювати їх розшук і ототожнення за їх слідами. Погано заточений олівець (мал. 98,а), шарик авторучки, неоднакові за шириною розщепи пера (б), фабричне плакатне або кустарне перо (в) — усі вони залишають траси. Ці сліди є мікроскопічні. Тому огляд необхідно здійснювати із застосуванням мікроскопа, запрошувати фахівців. При огляді належить заміряти загальну ширину забарвленого сліду штриха, потім при косопадаю-чому світлі виявити сліди тиснення і виміряти їх.

Сліди тиснення і ковзання знарядь письма зустрічаються рідко, а їх дослідження вимагає від фахівців певної кваліфікації і особливої підготовки матеріалів. На експертизу подають знаряддя письма, відносно яких є припущення, що вони використовувалися для написання

Мал. 98. Схема утворення певного тексту (підпису, ковзання знаряддями письма: яко-гось дописаного текс-

а - погано заструганий олівець; туУ б - плакатне перо

340

Глава 23. Криміналістична документалістика

З практики відомий випадок встановлення особи злочинця, який писав погрозливі тексти примітивними знаряддями — стеблинами рослин, котрі були виявлені у нього. Експертиза показала, що злочинець користувався ними як плакатними перами (мал. 99).

Мал. 99. Порівняння слідів ковзання знарядь письма:

а - досліджуваний документ; б- експериментальний слід;;

1-3 - ознаки, що збігаються

Надсилаючи знаряддя письма на експертизу, слідчий повинен повідомити, що знаряддя, наприклад олівець, після написання тексту не застругували і не використовували для письма.

Вільні зразки письма за часом мусять відноситися до часу виконання досліджуваного документа, причому не пізніше цього моменту. Найбільш розробленою в криміналістиці є методика ідентифікаційного і неідентифікаційного дослідження засобів виконання письма друкуванням. І в криміналістиці і в поліграфії такі знаряддя називають друкарськими формами. Це друкарські машини, канцелярські, дорожні, репортерські машинки та ін., а також печатки, нумератори, штампи і т.п. До засобів письма (друкованого) належать засоби матричного і графічного друку — принтери, комп'ютери та ін. Методика їх криміналістичного дослідження поки що не відпрацьована. Зрозуміло, в матричному друку, що управляється, існують ознаки, котрі дають змогу визначати: засоби, котрими надруковано документ (зокрема, тип

341

Розділ 5. Сліди засобів вчинення злочину

принтера); одна чи кілька установок драйвера друку використовувалися при виконанні тексту документа. Для вирішення таких завдань рекомендується призначати комплексне дослідження, включаючи до складу комісії фахівців з різних галузей інформатики, криміналістики машинного матричного друку.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Розкрийте предмет і завдання криміналістичної документалістнки.

2. Назвіть основи для класифікації документів.

3. Розкрийте методику дослідження документів у ході попереднього дослідження. Назвіть застосовувані технічні засоби.

4. Назвіть види слідів-змін у документах і засоби їх установлення.

5. Розкрийте методику встановлення первісного виду документа і які технічні засоби при цьому використовувалися.

6. Які Ви знаєте методи і засоби відтворення слабковидимих та згаслих текстів (спалених, витравлених, змитих, вигорілих)?

7. Назвіть і розкрийте сутність методів і засобів для відтворення закритих, закреслених текстів.

8. Що таке печатка і які види печаток бувають?

9. Назвіть ознаки підроблених печаток, відображених у відбитках. Ю.Які існують види сучасних друкарських машинок за конструкцією літероносіїв?

11. Що таке матричний спосіб друку?

12. Назвіть ознаки (загальні і власну) важільних друкарських машин. Які розрізнювальні ознаки текстів, зроблених точково-матричним принтером і струминним? Які ознаки відрізняють тексти, що видрукувані лазерним принтером?

13. Розкрийте методику огляду та дослідження друкованих документів. 14-Які особливості підготовки матеріалів для техніко-криміналістичної експертизи документів?

15. Що таке поліграфічна продукція і які сучасні способи її виготовлення?

16. Що таке дослідження матеріалів і засобів письма? Які завдання методики та засобів дослідження?

342

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 23.9. Дослідження матеріалів документів та засобів письма - Кримминалистика
 3. 7.2. Класифікація засобів криміналістичної техніки - Кримминалистика
 4. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 5. Адвокатура України - Адвокатское право
 6. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 7. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 8. 4.1. Методи державного управління - Административное право
 9. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 10. 6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення - Административное право
 11. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 12. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 13. 6.3. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні - Кримминалистика
 14. 8.4. Технічні засоби експертного дослідження матеріальних джерел криміналістичної інформації (експертна техніка) - Кримминалистика
 15. 8.5. Технічні засоби суду та криміналістичної профілактики злочинів - Кримминалистика
 16. 9.3. Методи лабораторної криміналістики - Кримминалистика
 17. 17.2. Ідентифікаційні ознаки письма - Кримминалистика
 18. 17.3. Методика криміналістичного дослідження - Кримминалистика
 19. 17.4. Підготовка матеріалу для криміналістичного експертного дослідження письма - Кримминалистика
 20. 22.6. Методика криміналістичного дослідження знарядь учинення злочинів та їх слідів - Кримминалистика

Другие научные источники направления Кримминалистика: