Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
3.2. Криміналістична ідентифікація — окремий метод науки криміналістики
Кожна галузь знання має свій предмет пізнання, для дослідження якого наука конструює методи більш низького рівня загальності, що мають назву окремих (окремонаукових, спеціальних).

Серед окремих методів криміналістики одне з перших місць належить методам криміналістичної ідентифікації та встановлення групової належності (групофікації), теоретичні основи яких найбільш розроблені, а практична значущість багатопланова.

Криміналістична ідентифікація — специфічний метод, що дає змогу розв'язувати вузькі ідентифікаційні завдання, сутність

21

Розділ 1. !етодологія науки кріїлина.'іістики

яких полягає у встановленні тотожності конкретного об'єкта, котрий має усталену зовнішню форму. Такі завдання виникають при розслідуванні окремих видів злочинів, коли необхідно встановити не вид, клас чи модель пістолета, а конкретний примірник зброї, з якої зроблено постріл у потерпілого, або саме те знаряддя злому, сліди якого залишені.

У доказуванні прийнято оперувата категоричними висновками, достовірними фактами, хоча й припустимо використання ймовірних суджень щодо належності конкретного об'єкта до класу, виду або роду.

Цим криміналістична ідентифікація відрізняється від ідентифікації як загального методу, який застосовується в різних галузях знань. Отже, в процесі використання ідентифікації як загального методу, так і криміналістичної ідентифікації (окремого методу) встановлюють тотожність, тільки в першому випадку тотожність групи, виду, роду, класу, а в другому —тотожність індивідуального конкретного об'єкта.

Методологічну основу ідентифікації як методу встановлення тотожності складають такі положення матеріалістичної діалектики.

1. Усі об'єкти, події матеріального світу взаємозв'язані і являють собою несюнченне сплетіння зв'язків та взаємодій. Якщо наслідок відомий, то неважко встановити причину, і навпаки. За слідами, залишеними на місці події, встановлюють особу злочинця і обставини вчинення злочину. Усі об'єкти та явища є пізнав анними, у світі немає непізнаванних речей — є поки ще не пізнані.

Фундаментальні положення пізнаванності світу лежать в основі реальних можливостей розкриття кожного злочину.

2. Події, явища матеріального світу індивідуальні, оскільки немає двох однакових речей. Це фундаментальне положення дозволяє знаходити і пізнавати реальні об'єкти, обумовлені практичною діяльністю людини.

3. Усі об'єкти матеріального світу перебувають у постійному русі, розвитку, зміні. Однак індивідуальність і визначеність об'єкта припускають його відносну усталеність, незмінність, тобто збереження характерних ознак, які дозволяють ототожнювати його з самим собою (А = А).

У кримшалістиці і кримінальному судочинстві проблема об'єкта, що зміїооється, є однією з найскладніїиих. Це пояснюється тим, що доводиться розв'язувати завдання порівняння двох станів, в яких об'єкт перебував у різний час, наприклад людина в момент вчинення злочину і через кілька років в момент пред'явлення її для пізнавання.

Об'єкт в кожний момент часу одночасно той самий і не та-

22

Глава 3. Крішма.'іктччна ідентифікація і групофікація

кіці. ТОМУ закон тотожності формальної логіки в даному випадку с справедливім лише для якогось моменту часу, коли об'єкт за-.шшається самим собою. Така діалектична тотожність об'єкта, що зміїооється, затісується як "А Ф А" і читається: "А одночасно дорівнює і не доріїїнює А".

Структуру і динаміку процесу ототожнення об'єкта, що змінюється, можна подати таким чином. Хай об'єкт Рі, що зміїпоє-гься, взаємодіяв при вчиненні злочину в момент t. Через якийсь час 1-і виявлено об'єкт Рі. Потрібно встановити, що об'єкт Рг є об'єктом Рі, який зміїшвся. Процес ідентифікації об'єкта Рг здійснюється шляхом порівняння сукупності його ознак, які існували на момент її, з сукупністю ознак об'єкта Рг на момент 1-і, тобто на момент розслідування за справою. Результати ототожнення залежать від характеру і кількості зміїї ознак об'єкта Рі за час, який минув з моменту слідоутворення ti до його виявлення ti як об'єкта Р-і. Цей процес символічно записується так:

?2(Г2) = Pl(tl) U(tt-tl}.

Із наведеної рівності витікає, що до часу t-г. об'єкт Рг, котрий ототожнюється, слід розглядати як першопочатковий Рі в момент ti, який зазнав зміїї U, що відбулися з моменту утворення відображення за час ti-ti, тобто виявлення і використання об'єкта Рт. як джерела доказування.

Отже, розкриття сутності зміїї об'єкта за час t-t-ti і оціїпса цих зміїї є головним у процесі ідентифіїсації.

При вивченні зміїї необхідно знати їх види. Вони можуть бути природними, навмисними і випадковими.

Природні зміни — це такі зміни, які відбуваються безперервно внаслідок руху і розвитку об'єктів. У природі все живе лише завдяки будь-якому руху. Людина старіє, сприйняте забувається, свіжий слід на металі окислюється, чорнила на папері вицвітають тощо. Усе це природні зміни, котрим піддаються будь-які джерела доказової шформації.

Навмисні зміни — це такі зміни, які суб'єкт вносить у відображення з метою його викривлення чи знищення. Наприклад, викривлення почерку при підробленні документів, використання маски та рукавичок при вчиненні розбійного нападу, знищення знарядь вчинення злочину, розчленування жертви тощо.

Випадкові зміни не пов'язані з подією злочину, наприклад пошкодження слідів на місці події випадковими особами, транспортом, тваринами і т.п. Випадкові зміїш завжди виникають пізніїпе навмисних і з ними не пов'язані.

Названі зміни аналізуються за час f2-ri і оціїооються для формування висновку про тотожність об'єкта, що зміїдівся.

23

Розділ 1. Методологія науки криміналістики

Віграз t-^-t слід іїтгерпретувати як ідентнфікаціііниіі період, тобто як такий час, протягом якого ознаки і властивості об'єкта хоча й змінюються, але залишаються достатніми дтя встановлення тотожності.

Ідентифікаційний період неоднаковий дтя різних об'єктів і залежить від багатьох чинників, які поки що залишаються "білими плямами" в теорії криміналістичної ідентифікації'. Наприклад, визначення давності походження будь-яких слідів, часу експлуатації об'єктів, подій минулого тощо є проблематичними. Загальнонауковими і криміналістичними методами та засобами встановлюють лише відносну давність, наприклад, часу виготовлення спірного документа, внесення в нього виправлень та ін.

Таким чином, криміналістична ідентифікація як окремий метод криміналістики відрізняється від ідентифікації', яка використовується в інших галузях знань, формою встановлення тотожності. У першому випадку встановлюють тотожність конкретного об'єкта, який має усталену зовнішню форму, а у другому — тотожність численних однакових об'єктів, поділених на класи, види, роди і дрібні групи.

Криміналістична ідентифікація є окремим методом науки криміналістики, який застосовується для вирішення ідентифікаційних завдань, котрі виникають при розслідуванні злочинів.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 3.2. Криміналістична ідентифікація — окремий метод науки криміналістики - Кримминалистика
 2. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 3. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 4. 2.3. Класифікація методів криміналістики - Кримминалистика
 5. 3.3. Об´єкти криміналістичної ідентифікації - Кримминалистика
 6. 3.6. Групофікація як окремий метод науки криміналістики - Кримминалистика
 7. 1.1. Поняття предмета криміналістики - Кримминалистика
 8. 2.1. Поняття і сутність криміналістичної методології - Кримминалистика
 9. 2.2. Криміналістичні методи - Кримминалистика
 10. 2.4. Закони розвитку криміналістики - Кримминалистика
 11. 3.7. Методика ідентифікації та групофікації - Кримминалистика
 12. 5.2. Зв´язок криміналістики з юридичними науками - Кримминалистика
 13. 5.3. Зв´язок криміналістики з іншими науками - Кримминалистика
 14. 7.2. Класифікація засобів криміналістичної техніки - Кримминалистика
 15. 9.1. Поняття та класифікація техніко-криміналістичних методів - Кримминалистика
 16. 13.2. Поняття ознак і властивостей зовнішності людини - Кримминалистика
 17. 13.5. Збирання і використання джерел інформації про зовнішність людини для її розшуку і ототожнення - Кримминалистика
 18. 15.4. Сліди зубів - Кримминалистика
 19. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК - Кримминалистика
 20. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право

Другие научные источники направления Кримминалистика: