Курсовые работы по праву

Правові проблеми кредитування в сучасних умовах
Вступ
Перехід України від планової економічної системи до ринкової, зміна форми власності, розпад єдиної державної банківської системи, великі розбіжності в законодавстві та інше сприяє зростанню економічної злочинності.
Звідси використання кредитних важелів здобуває особливе значення.
Це порозумівається тим, що в міру ослаблення методів адміністративного впливу саме фінансові і кредитні важелі повинні стати найважливішим інструментом регулювання економічного життя. Підвищена увага до цієї сфери правового регулювання викликано також низькою ефективністю функціонування кредитного механізму, що склався до кінця 80-х років. Остання обставина значною мірою зв'язане з тим, що організація кредитних відносин у народному господарстві не відповідала сучасному рівню розвитку виробничих сил.
В юридичній літературі під кредитними правовідносинами розуміють усі кредитні відносини, що виникають при наданні (передачі, використанні та поверненні) коштів або інших речей, визначених родовими ознаками, на умовах повернення.
Слід зазначити, що в літературі проблемам кредитним правовідносинам приділено досить багато уваги. На думку багатьох учених, вона є найбільш гострої саме на сьогоднішньому етапі становлення незалежній українській правій системі.
Дане питання у своїх працях розглядають такі автори як Джужа О., Куник Я.А., Дзябко Л. Д.А.Медведєва, Є.О. Харитонова, Є.А. Суханов, А.Н. Пушкін, та багато інших.
Таким чином дана тема має велику актуальність. Тому, на мій погляд, її комплексне дослідження буде доцільним як з метою закріплення отриманих знань, так і виробленню практичних навичок дозволу спірних питань у даній сфері суспільних відносин.
Актуальність теми даної курсової роботи обумовлена, насамперед що з розвитком підприємницької діяльності з кожним роком збільшується кількість осіб, які звертаються в банки для отримання кредитів, при цьому деякі з них вдаються до вчинення шахрайств з фінансовими ресурсами, тобто надання завідомо неправдивої інформації державним органам, банкам або іншим кредиторам з метою одержання кредитів.
Ціль даної роботи розглянути поняття та види кредиту, дати аналіз поняття кредитних зобов'язань, охарактеризувати правову природу кредитного договору, розглянути порядок отримання і забезпечення кредиту, уділить увагу правові та економічні проблеми кредитування.

Дослідження буде ґрунтуватися на широкому застосуванні нормативних актів, навчальної літератури, періодичних виданнях, монографій учених-правознавців.
Дослідження теми даної курсової роботи вважаю за доцільне і необхідним як для закріплення теоретичних знань, так і для вироблення практичних навиків у сфері цивільного права.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Конституционное право Учебники по праву
 2. Курсовые работы по праву Учебники по праву
 3. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 4. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 5. Мельник М. Л, Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.- 576 с. - Правоохранительные органы
 6. Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с. - Риторика
 7. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с. - Семейное право
 8. КОHСТИТУЦИЯ ЯПОHИИ - Конституционное право
 9. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 10. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 11. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. — К.: ІСДО, 1994. — 112 с. - Теория государства и права
 12. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ - Теория государства и права
 13. Уголовный процесс. Учебник для вузов. А. С. Кобликова. — М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999. — 384 с. - Уголовный процесс
 14. Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с. - Таможенное право
 15. 1.1. Законодательство Российской Федерации, регулирующее предпринимательскую деятельность - Хозяйственное право
 16. 1.2.2. Опубликование и вступление в силу нормативных актов - Хозяйственное право
 17. 7.1.4. Порядок исполнения обязательств - Хозяйственное право
 18. § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці - Трудовое право
 19. § 5. Функції трудового права України - Трудовое право
 20. § 2. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин - Трудовое право

Другие научные источники направления Курсовые работы по праву:

  1. Курсовая работа. Банкротство, как условие прекращение деятельности юридических лиц. 2001
  2. Курсовая работа. Вещественные доказательства в гражданском процессе: понятие, виды, особенности исследования и оценки. 2001
  3. Курсовая работа. Гражданские процессуальные правоотношения. 2001
  4. Курсовая работа. Обвиняемый и гарантии его процессуальных прав . 2001
  5. Курсовая работа. Співучасть у злочині. 2009
  6. Курсовая работа. Організація роботи в районному (міському) суді. 2009