Хозяйственное право

Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с
§ 1. Правове становище арбітражних судів
Однією з необхідних умов успішного функціонування всіх елементів створюваного в Україні ринкового механізму є законність і дисципліна в діяльності суб'єктів господарювання.

У процесі господарювання між підприємствами, державними та іншими органами виникають, функціонують та припиняються численні господарські відносини.

Ринковий механізм, як і будь-яке інше складне явище, не може розвиватися без зіткнень і конфліктів, що призводять до суперечностей між суб'єктами господарської діяльності.

Такі суперечності між підприємствами, організаціями, державними та іншими органами стосовно їхніх прав та обов'язків у господарських відносинах називаються господарськими спорами. Саме ці господарські спори і є предметом розгляду та вирішення арбітражного суду.

Арбітражний суд є однією з гілок судової влади (поряд із загальними судами), на яку законом покладено здійснення правосуддя у господарських відносинах. Арбітражний суд є незалежним органом у вирішенні всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами, державними та іншими органами.

Організація і діяльність арбітражного суду визначаються Конституцією України, Законом України від 4 червня 1991 р.

«Про арбітражний суд» (Відомості Верхов. Ради України.- 1992.- №36.- Ст. 469), Арбітражним процесуальним кодексом України, що прийнятий Верховною Радою України 6 листопада 1991 р. (Відомості Верхов. Ради України.- 1992.- № 6.- Ст. 56; 1993.- № 33.- Ст. 347), іншими законодавчими актами України, а також міждержавними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Арбітражний суд в Україні - правонаступник органів державного арбітражу (існували з 1931 по 1991 р.) - хоча і зберіг ряд притаманних державному арбітражу ознак, проте зазнав великих змін як у правовому статусі, так і в регламентації його діяльності.

З органу, наділеного повноваженнями управлінського характеру (що обумовлювалося місцем державного арбітражу в адміністративно-командній системі керівництва економікою), його перетворено на орган, що здійснює правосуддя в господарських відносинах і є незалежним при виконанні цієї функції.

Правова природа арбітражного суду як органу правосудця визначається завданнями та повноваженнями, якими його наділено для виконання цих завдань. Відповідно до ст. З Закону «Про арбітражний суд» його завданнями є такі:

• захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин;

• сприяння зміцненню законності у сфері господарських відносин;

• внесення пропозицій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності.

Організація арбітражних судів в Україні. В Україні діють Вищий арбітражний суд України, арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя, які становлять єдину систему арбітражних судів. Верховна Рада України за поданням Голови Вищого арбітражного суду може утворювати й інші ланки арбітражних судів (міські, міжрайонні, районні арбітражні суди та ін.).

Місцеві арбітражні суди (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя) є основною ланкою арбітражної судової системи, оскільки саме вони виконують майже весь обсяг роботи щодо вирішення господарських спорів і стоять найближче до господарського життя та до конфліктів, які в ньому виникають. Для вико-нання покладених на них завдань місцеві арбітражні судій виконують такі повноваження:

вирішують господарські спори, віднесені до їхньої І петенції;

• розглядають справи про банкрутство;

• переглядають у порядку нагляду рішення, ухвали, постанови відповідного арбітражного суду;

• вивчають і узагальнюють практику застосування законодавства, аналізують статистику вирішення господарських спорів, вносять пропозиції до Вищого арбітражного суду України, спрямовані на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності та практики вирішення господарських спорів;

• ведуть роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;

• здійснюють інші повноваження, надані їм законодавством.

До складу місцевого арбітражного суду входять: голова, перший заступник голови, заступники голови та судді (кількість їх у конкретному суді залежить від обсягу роботи, зокрема, від кількості справ, що розглядаються).

Для вирішення організаційних питань місцеві арбітражні суди можуть утворювати президію.

Вищий арбітражний суд України очолює єдину систему аїЗвТг'р'ажного суду. ВінҐеґнайвищим органом у вирішенні господарських спорів і здійсненні нагляду щодо рішень, ухвал, постанов арбітражних судів України та контролю за їхньою діяльність

їїщйи~арбТгражний суд України складається з Голови, першого заступника Голови, заступників Голови та суддів і діє у складі:

• пленуму Вищого арбітражного суду;

• президії Вищого арбітражного суду;

• судових колегій по розгляду спорів та перегляду рішень, ухвал та постанов.

Вищий арбітражний суд України:

1) вирішує господарські спори, віднесені до його компетенції Арбітражним процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України, міждержавними договорами й угодами; може в межах підвідомчості арбітражних судів України прийняти до свого провадження будь-який господарський спір;

2) переглядає в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови вищого арбітражного суду, арОітражного'суду

Автономної Республіки Крим, арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя;

3) вивнасЛ узагальнює практику застхууи?ння

павства.

забезпечує однаковість практики, аналізує статистику вирішення господарських спорів; дає роз'яснення арбітражним судам з питань практики застосування законодавства України, яке регулює відносини в господарській сфері та порядок вирішення господарських спорів.

РозУяснення Вищого арбітражного суду є обов'язковими для суддів І учасників господарських правовідносин, що застосовують законодавство, з якого дано таке роз'яснення;

^4) веде роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;

5) здійснює організаційне керівництво арбітражним судом Автономної Республіки Крим, арбітражними 'Судами областей, міст Києва і Севастополя, несе відповідальність за організацію, стан і вдосконалення їхньої діяльності, перевіряє і поширює позитивний досвід роботи арбітражних судів республіки;

(ії забезпечує "ідб'Р. ' підготовку кандидатів V судді, підвищення кваліфікації працівників арбітражних судів, організовує роботу з матеріально-технічного забезпечення арбітражних судів і створення належних умов для їхньої діяльності, нормативного забезпечення, ведення статистичного обліку;

7) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.

З метою підготовки науково обгрунтованих рекомендацій із питань організації та діяльності арбітражного суду, розробки пропозицій щодо вдосконалення законодавства, порядку і практики розгляду господарських спорів при Вищому арбітражному суді України створюється науково-консультативна рада за участю провідних учених та інших висококваліфікованих спеціалістів, її склад, порядок організації і діяльності затверджує президія Вищого арбітражного суду.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 2. § 1. Правове становище арбітражних судів - Хозяйственное право
 3. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 4. Адвокатура України - Адвокатское право
 5. Нормативні акти - Хозяйственное право
 6. § 3. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті - Хозяйственное право
 7. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 8. § 3. Координація правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 9. § 3. Ознаки судової влади - Правоохранительные органы
 10. § 8. Конституційний Суд України - Правоохранительные органы
 11. § 1. Вимоги до кандидатів у судді. Порядок зайняття посади судді - Правоохранительные органы
 12. § 4. Адвокат, його права та обов´язки - Правоохранительные органы
 13. Шпаргалки по міжнародному праву - Шпаргалки по праву
 14. М. Й. Штефан Цивільний процес, 1997 - Гражданский процесс
 15. § 7. Диференціація трудового законодавства України - Трудовое право
 16. § 3. Підстави виникнення трудових правовідносин - Трудовое право
 17. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 18. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 19. Розділ 4. Проблеми застосування іноземного права (тлумачення, кваліфікація, застереження) - Международное право, европейское право
 20. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002
  4. Вінник О. М.. Господарське право: Курс лекцій. 2004