Хозяйственное право

Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с
§ 3. Правовий режим вільних економічних зон
Спеціальні (вільні) економічні зони (ВЕЗ) розглядаються як один із важливих інструментів, за допомогою якого досягається відкритість економіки нашої держави зовнішньому світові і стимулюється міжнародне економічне співробітництво на основі залучення іноземних інвестицій.

Вільна економічна зона - це частина території України, на якій встановлюється спеціальний правовий режим економічної діяльності та особливий порядок застосування чинного законодавства України. Для ВЕЗ характерним є те, що на її території запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних і іноземних юридичних і фізичних осіб.

Правовий режим ВЕЗ в Україні визначається, в першу чергу, Законом України від 13 жовтня 1992 р. «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» (Відомості Верхов. Ради України.-1992.- № 50). Цей закон визначає порядок створення та ліквідації і механізм функціонування спеціальних (вільних) економічних зон на території України, загальні правові і економічні основи їх статусу, а також загальні правила регулювання відносин суб'єктів економічної діяльності цих зон із місцевими радами народних депутатів, органами державної виконавчої влади та ін.

Важливе значення для активізації підприємницької діяльності, нарощування експорту товарів і послуг та прискорення соціально-економічного розвитку регіонів шляхом створення ВЕЗ має постанова Кабінету Міністрів України

від 14 березня 1994 р.

№ 167 «Про Концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні» (ЗП України- 1994-№ 7.- 171), якою зазначену Концепцію було схвалено.

Згідно Закону України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» в Україні залежно від господарської спрямованості та еко-номіко-правових умов діяльності можуть створюватися такі БЕЗ:

• зовнішньоторговельні зони — частина території держави, де товари іноземного походження можуть зберігатися, купуватися та продаватися без сплати мита і митних зборів або з їх відстроченням. Формами організації таких зон можуть бути вільні порти (порто-франко), вільні митні зони (зони франко) та митні склади;

• комплексні виробничі зони - частина території держави, на якій запроваджується спеціальний (пільговий податковий, валютно-фінансовий, митний тощо) режим економічної діяльності з метою стимулювання підприємства, залучення інвестицій у пріоритетні галузі господарства, розширення зовнішньоекономічних зв'язків, запозичення нових технологій, забезпечення зайнятості населення. Вони можуть мати форму експортних виробничих зон, де розвивається насамперед експортне виробництво, орієнтоване на переробку власної сировини та переважно складальницькі операції, та імпортоорієнтованих зон, головна функція яких — розвиток імпортозамінних виробництв;

• науково-технічні зони - це ВЕЗ, спеціальний правовий режим яких орієнтований на розвиток наукового і виробничого потенціалу. Вони можуть існувати у формі регіональних інноваційних центрів-технополісів, районів інтенсивного наукового розвитку, високотехнологічних промислових комплексів, науково-виробничих парків (технологічних, дослідницьких, промислових, агропарків), а також локальних інноваційних центрів та опорних інноваційних пунктів;

• туристично-рекреаційні зони - це ВЕЗ, які створюються в регіонах, що мають багатий природний, рекреаційний та історико-культурнкй потенціал, з метою ефективного його використання і збереження, а також активізації підприємницької діяльності (в тому числі із залученням іноземних інвесторів) у сфері рекреаційно-туристичного бізнесу;

• банківсько-страхові (офшорні) зони - це зони, в яких запроваджується особливо сприятливий режим здійснення банківських та страхових операцій в іноземній валюті для обслуговування нерезидентів. Офшорний статус надається банківським та страховим установам, які були створені за участю лише нерезидентів і обслуговують лише ту їхню підприємницьку діяльність, що здійснюється за межами України;

• зони прикордонної торгівлі - частина території держави на кордонах із сусідніми країнами, де діє спрощений порядок перетину кордону і торгівлі.

Крім зазначених в Україні можуть створюватися ВЕЗ інших типів, а також комплексні спеціальні (вільні) економічні зони, які поєднують у собі риси та елементи зон різних типів.

ВЕЗ можуть бути класифіковані й за іншими критеріями. Так, за ознакою відкритості розрізняють ВЕЗ інтеграційні (діяльність яких спрямована на тісну взаємодію з по-зазональною економікою країни) та анклавні (орієнтовані на зв'язки із зовнішнім ринком). Залежно від місцезнаходження ВЕЗ поділяються на зовнішні (розміщені на кордоні з іншими державами) та внутрішні (розміщені у внутрішніх районах країни).

Статус і території ВЕЗ, а також строк, на який вона створюється, визначаються Верховною Радою України шляхом прийняття окремого закону для кожної спеціальної (вільної) економічної зони. ВЕЗ створюються Верховною Радою України з ініціативи Президента України, Кабінету Міністрів України або місцевих рад та місцевих державних адміністрацій. Порядок їх створення, перелік та зміст необхідних для створення документів визначаються ст.

5-7 Закону України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон».

Управління ВЕЗ має певну специфіку, яка полягає в тому, що структура, функції та повноваження органів управління спеціальної (вільно'О економічної зони визначаються залежно від її типу, розмірів, кількості працівників та/або мешканців на її території.

Проте незалежно від типу ВЕЗ їх органами управління є місцеві Ради та місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень (їхні функції та повноваження щодо управління ВЕЗ визначені ст. 10 Закону «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон»); орган господарського розвитку і управління ВЕЗ, що створюється за участю суб'єктів економічної діяльності України та іноземних суб'єктів такої діяльності (функції цього органу, визначені ст. 11 зазначеного Закону, можуть бути покладені на одного із суб'єктів економічної діяльності ВЕЗ).

На всі об'єкти та суб'єкти економічної діяльності ВЕЗ поширюється система державних гарантій захисту інвестицій, передбачена законодавством України про інвестиційну діяльність та іноземні інвестиції.

Оскільки ВЕЗ є тимчасовим утворенням, вона вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено, якщо цей термін не буде продовжено Верховною Радою України. За поданням Президента України або Кабінету Міністрів України ВЕЗ може бути ліквідована достроково. У будь-якому разі ВЕЗ вважається ліквідованою з моменту прийняття відповідного закону про її ліквідацію.

Держава відповідно до законодавства України гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони при її ліквідації.

Завдання та запитання на закріплення вивченого

1. Дайте визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності.

2. Назвіть основні принципи зовнішньоекономічної діяльності.

3. Назвіть суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

4. Які види зовнішньоекономічної діяльності ви знаєте?

5. В яких формах здійснюється державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

6. Які види ліцензій ви знаєте?

7. Назвіть види експортних (імпортних) квот, що запроваджуються в Україні.

8. Що таке інвестиційна діяльність?

9. В якому вигляді можуть здійснюватися іноземні інвестиції в Україні?

10. Назвіть основні форми здійснення іноземних інвестицій в Україні.

11. Які державні гарантії захисту іноземних інвестицій установлені в законодавстві України?

12. Дайте визначення поняття спеціальної (вільної) економічної зони.

13. Назвіть основні типи ВЕЗ залежно від господарської спрямованості та економіко-правових умов діяльності.

14. Як здійснюється управління ВЕЗ?

15. Як можуть ліквідовуватися ВЕЗ?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 2. § 3. Правовий режим вільних економічних зон - Хозяйственное право
 3. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 4. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 5. 6.1. Поняття адміністративного процесу - Административное право
 6. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 7. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 8. 3. Об´єкти та суб´єкти іноземного інвестування - Хозяйственное право
 9. 1.1. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон - Хозяйственное право
 10. 1.2. Система нормативно-правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони - Хозяйственное право
 11. 1.3. Порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон - Хозяйственное право
 12. 1.5. Особливості правового регулювання господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах - Хозяйственное право
 13. Контрольні запитання - Хозяйственное право
 14. Нормативно-правові акти - Хозяйственное право
 15. ВСТУП - Хозяйственное право
 16. Міжнародне право:3. Способи придбання державної території - Международное право, европейское право
 17. 5.1. ОРГАНІЗАЩЙНІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ митного КОНТРОЛЮ - Таможенное право
 18. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с - Хозяйственное право
 19. § 4. Поняття працевлаштування та його правові форми - Трудовое право
 20. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002
  4. Вінник О. М.. Господарське право: Курс лекцій. 2004