Хозяйственное право

Він
лише містить норму, відповідно до якої державні органи, що здійснюють контроль за цінами, та їх посадові особи мають права, виконують обов'язки і несуть відповідальність, передбачені Законом України «Про державну податкову службу в Україні» (Відомості Верхов. Ради України.- 1994.-№ 15.-Ст. 84), крім повноважень, передбачених п. 6-9 ст. 11 вказаного Закону.

Виходячи з того, що завдання і функції державних податкових інспекцій і державних інспекцій з контролю за цінами суттєво відрізняються, в Законі «Про ціни і ціноутворення» доцільно повніше і детальніше визначити правовий статус державних органів з контролю за цінами.

Відповідно до чинного законодавства державні інспекції з контролю за цінами мають, зокрема, право:

• здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів;

• одержувати від службових осіб у письмовій формі пояснення, довідки, відомості з питань, що виникають під час перевірок;

• обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні приміщення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та місця їх знаходження;

• вимагати від керівників та інших службових осіб підприємств, установ, організацій усунення виявлених порушень законодавства про ціни;

• зупиняти операції підприємств за розрахунковими, валютними, іншими рахунками в банках у разі відмови у проведенні документальної перевірки та в інших передбачених законом випадках;

• накладати адміністративні штрафи на керівників та інших службових осіб підприємств, установ, організацій за порушення державної дисципліни цін.

Закон зобов'язує господарюючих суб'єктів у встановленому порядку подавати необхідну інформацію для здійснення контролю за правильністю встановлення і застосування цін.

Відповідальність господарюючих суб'єктів за порушення державної дисципліни цін встановлена Законами України «Про ціни і ціноутворення» (ст. 14) та «Про підприємства в Україні» (ст. 23), а також іншими актами законодавства, чинними на території України. Так, вся необ-грунтовано одержана підприємством, організацією сума виручки в результаті порушення державної дисципліни цін підлягає вилученню в доход відповідного бюджету залежно від підпорядкованості підприємства, організації. Крім того, у позабюджетні фонди місцевих рад народних депутатів стягується штраф у двократному розмірі необгрунтовано одержаної суми виручки.

Вказані суми списуються з рахунків підприємств і організацій у банківських установах за рішенням суду (арбітражного суду) на підставі рішення державної інспекції з контролю за цінами. У разі незгоди підприємства, установи, організації із рішенням державної інспекції з контролю за цінами воно може бути оскаржене в арбітражному суді.

Певні санкції (як майнові, так і оперативно-господарські) щодо підприємств і організацій, що порушили дисципліну цін, мають право застосовувати самі господарюючі суб'єкти. Так, підприємства, організації та інші юридичні особи мають право оскаржити в арбітражному суді порушення цін з боку державних органів, підприємств, організацій і вимагати відшкодування завданих їм збитків у випадках реалізації їм товарів та послуг із порушенням вимог чинного законодавства про ціни.

Згідно з Положенням про поставки продукції виробничо-технічного призначення (п. 24) та Положенням про поставки товарів народного споживання (п. 19) покупець в односторонньому порядку має право відмовитися від виконання договору (повністю або частково) при завищенні постачальником ціни на продукцію.

Завдання та запитання на закріплення вивченого

1. Які функції властиві ціні в умовах переходу до ринку?

2. На що спрямована політика ціноутворення в Україні?

3. На які види залежно від способу встановлення поділяються ціни і тарифи?

4. Які види вільних цін і тарифів ви знаєте?

5. Яким чином здійснюється державне регулювання цін і тарифів?

6. У чому полягають особливості ціноутворення при здійсненні експортних та імпортних операцій?

7. У чому полягає значення індикативних цін?

8. В яких сферах застосовуються оптові та роздрібні ціни?

9. Якими правами наділені державні органи з контролю за цінами?

10. Яку відповідальність несуть підприємства і організації за порушення державної дисципліни цін?

Він лише містить норму, відповідно до якої державні органи, що здійснюють контроль за цінами, та їх посадові особи мають права, виконують обов'язки і несуть відповідальність, передбачені Законом України «Про державну податкову службу в Україні» (Відомості Верхов. Ради України.- 1994.-№ 15.-Ст. 84), крім повноважень, передбачених п. 6-9 ст. 11 вказаного Закону.

Виходячи з того, що завдання і функції державних податкових інспекцій і державних інспекцій з контролю за цінами суттєво відрізняються, в Законі «Про ціни і ціноутворення» доцільно повніше і детальніше визначити правовий статус державних органів з контролю за цінами.

Відповідно до чинного законодавства державні інспекції з контролю за цінами мають, зокрема, право:

• здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів;

• одержувати від службових осіб у письмовій формі пояснення, довідки, відомості з питань, що виникають під час перевірок;

• обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні приміщення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та місця їх знаходження;

• вимагати від керівників та інших службових осіб підприємств, установ, організацій усунення виявлених порушень законодавства про ціни;

• зупиняти операції підприємств за розрахунковими, валютними, іншими рахунками в банках у разі відмови у проведенні документальної перевірки та в інших передбачених законом випадках;

• накладати адміністративні штрафи на керівників та інших службових осіб підприємств, установ, організацій за порушення державної дисципліни цін.

Закон зобов'язує господарюючих суб'єктів у встановленому порядку подавати необхідну інформацію для здійснення контролю за правильністю встановлення і застосування цін.

Відповідальність господарюючих суб'єктів за порушення державної дисципліни цін встановлена Законами України «Про ціни і ціноутворення» (ст. 14) та «Про підприємства в Україні» (ст. 23), а також іншими актами законодавства, чинними на території України. Так, вся необ-грунтовано одержана підприємством, організацією сума виручки в результаті порушення державної дисципліни цін підлягає вилученню в доход відповідного бюджету залежно від підпорядкованості підприємства, організації. Крім того, у позабюджетні фонди місцевих рад народних депутатів стягується штраф у двократному розмірі необгрунтовано одержаної суми виручки.

Вказані суми списуються з рахунків підприємств і організацій у банківських установах за рішенням суду (арбітражного суду) на підставі рішення державної інспекції з контролю за цінами. У разі незгоди підприємства, установи, організації із рішенням державної інспекції з контролю за цінами воно може бути оскаржене в арбітражному суді.

Певні санкції (як майнові, так і оперативно-господарські) щодо підприємств і організацій, що порушили дисципліну цін, мають право застосовувати самі господарюючі суб'єкти. Так, підприємства, організації та інші юридичні особи мають право оскаржити в арбітражному суді порушення цін з боку державних органів, підприємств, організацій і вимагати відшкодування завданих їм збитків у випадках реалізації їм товарів та послуг із порушенням вимог чинного законодавства про ціни.

Згідно з Положенням про поставки продукції виробничо-технічного призначення (п. 24) та Положенням про поставки товарів народного споживання (п. 19) покупець в односторонньому порядку має право відмовитися від виконання договору (повністю або частково) при завищенні постачальником ціни на продукцію.

Завдання та запитання на закріплення вивченого

1. Які функції властиві ціні в умовах переходу до ринку?

2. На що спрямована політика ціноутворення в Україні?

3. На які види залежно від способу встановлення поділяються ціни і тарифи?

4. Які види вільних цін і тарифів ви знаєте?

5. Яким чином здійснюється державне регулювання цін і тарифів?

6. У чому полягають особливості ціноутворення при здійсненні експортних та імпортних операцій?

7. У чому полягає значення індикативних цін?

8. В яких сферах застосовуються оптові та роздрібні ціни?

9. Якими правами наділені державні органи з контролю за цінами?

10. Яку відповідальність несуть підприємства і організації за порушення державної дисципліни цін?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 2. § 3. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення - Хозяйственное право
 3. 2. Державний рівень організації господарської діяльності та керівництво нею - Хозяйственное право
 4. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с. - Трудовое право
 5. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 6. Адвокатура США - Адвокатское право
 7. 1.2. Характеристика державного управління - Административное право
 8. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 9. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 10. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 11. 10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Административное право
 12. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 13. ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА - Административное право
 14. § 1. Функції правової деонтології - Правовая деонтология
 15. § 2. Культурологія деонтологічної правосвідомості юриста - Правовая деонтология
 16. § 3. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки - Экологическое право
 17. § 4. Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації - Экологическое право
 18. 2.3. Правила біржової торгівлі - Хозяйственное право
 19. § 3. Система господарського законодавства - Хозяйственное право
 20. § 1. Поняття відповідальності в господарському праві - Хозяйственное право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002
  4. Вінник О. М.. Господарське право: Курс лекцій. 2004