Хозяйственное право

Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с
§ 5. Способи приватизації
Під способом приватизації розуміють встановлені законом для кожної кваліфікаційної групи об'єктів приватизації юридичну підставу і договірну угоду щодо відчуження майна державного підприємства суб'єктом приватизації — продавцем (державним органом приватизації) суб'єктові приватизації - покупцеві (недержавній юридичній або фізичній особі).

Відповідно до ст. 15 Закону «Про приватизацію державного майна», яка називається «Способи приватизації», приватизація майна державних підприємств може здійснюватися шляхом:

• продажу частини державного майна кожному громадянину України за приватизаційні папери;

• продажу об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом, у тому числі з виключним застосуванням приватизаційних паперів. Цей спосіб приватизації здійснюється у порядку, встановленому Законом «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», згідно з яким продаж об'єктів на аукціоні — це спосіб приватизації, за яким власником об'єкта стає покупець, який запропонував у ході аукціону максимальну ціну, а продаж об'єктів за конкурсом - спосіб приватизації, за яким власником об'єкта стає покупець, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта (некомерційний конкурс), або при рівних фіксованих умовах - найвищу ціну (комерційний конкурс);

• продажу акцій (часток, паїв), що належать державі у господарських товариствах, на аукціоні, за конкурсом, на фондових біржах та іншими способами, що передбачають загальнодоступність та конкуренцію покупців;

• продажу на конкурсній основі цілісного майнового комплексу державного підприємства, що приватизується, або контрольного пакета акцій відкритого акціонерного

товариства при поданні покупцем документів, передбачених частиною першою ст.

12 Закону «Про приватизацію державного майна»;

• викупу майна державного підприємства згідно з альтернативним планом приватизації.

Неконкурентні способи продажу майна державних підприємств застосовуються щодо об'єктів, не проданих на аукціоні, за конкурсом.

На відміну від названих способів приватизації, підприємства агропромислового комплексу можуть приватизуватися тільки шляхом перетворення їх або у колективні сільськогосподарські підприємства, або у відкриті акціонерні товариства в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1099 «Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств зі змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства» (Урядовий кур'єр.- 1996.- 19 вересня). Тобто підприємства агропромислового комплексу, як правило, не можуть бути продані на аукціоні або за конкурсом, а також приватизовані шляхом викупу зданого в оренду майна чи продажу державної частки (акцій, паїв) у майні підприємства, що приватизується, на фондовій біржі або іншим способом, який передбачає конкуренцію покупців.

Відповідно до ст. 2, ч. З ст. 8, ст. 9, 11, 13, 14 і 15 Закону України від 10 липня 1996 р. «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» приватизація майна перелічених у цих статтях підприємств здійснюється шляхом перетворення їх виключно у відкриті акціонерні товариства. Виняток з цього правила становлять названі у ст. 2 Закону підприємства та підприємства зі змішаною власністю, сума вартості майна яких недостатня для формування статутного фонду відкритого акціонерного товариства. Такі підприємства можуть приватизуватися шляхом викупу майна їх працівниками і прирівняними до них особами (ч. З ст. З Закону «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі»).

Приватизація законсервованих об'єктів та об'єктів незавершеного будівництва, підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, готельного господарства, туристичного комплексу здійснюється шляхом: продажу на аукціоні, за конкурсом; викупу. Приватизація зазначених об'єктів здійснюється у порядку, передбаченому Законом «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» та Державною програмою приватизації.

Загалом порядок застосування певних способів приватизації, крім зазначених актів, регулюється Положенням про застосування способів приватизації майна державних підприємств, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 4 лютого 1993 р., Положенням про порядок визначення та застосування способів приватизації щодо об'єктів малої приватизації, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 30 липня 1998 р.; Положенням про порядок приватизації несільсь-когосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, Положенням про типовий план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу та Положенням про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на вс базі орендних підприємств, затвердженими наказом Фонду державного майна України від 9 серпня 1996 р.

№ 903, а також Державною програмою приватизації на конкретний рік.

На мою думку, обравши одним із системотворчих критеріїв способи приватизації, законодавець чітко не визначився з власне способами, тобто не встановив, які ж саме способи приватизації можуть застосовуватися. Аналіз положень ст. 15 Закону «Про приватизацію державного майна» дає підстави для висновку, що в цій статті за відсутності чіткого і єдиного розуміння щодо критерію, класифікації змішалися до купи:

• власне способи приватизації (викуп, конкурс, аукціон);

• засоби платежу (грошові кошти, приватизаційні майнові сертифікати);

• об'єкти приватизації (цілісні майнові комплекси; акції, частки, паї; незавершене будівництво; орендоване майно);

• підстави приватизації (план, розроблений комісією з приватизації чи альтернативний план);

• місце проведення аукціону (центр сертифікатних аукціонів, фондова біржа);

• організаційно-правові форми приватизованих підприємств (колективне сільськогосподарське підприємство чи відкрите акціонерне товариство в агропромисловому комплексі) тощо.

Уявляється, що можна виділити дві групи способів приватизації: конкурентні (конкурс, аукціон) та неконкурентні (викуп). Всі інші, так звані способи, про які йдеться в законодавстві, є нічим іншим, як порядком застосування відповідних способів залежно від тих або інших додаткових умов. Такий підхід буде відповідати понятійно-категоріальному апарату, який в структурі методології правознавства є відбиттям реальних правових явищ і процесів правового регулювання.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 2. 2.3. Правові засади приватизації державного та комунального майна - Хозяйственное право
 3. 7. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності - Хозяйственное право
 4. Контрольні запитання - Хозяйственное право
 5. § 4. Приватизаційний процес - Хозяйственное право
 6. § 5. Способи приватизації - Хозяйственное право
 7. § 6. Договірні відносини приватизації - Хозяйственное право
 8. § 5. Особливості окремих видів купівлі-продажу - Гражданское право
 9. § 3. Підстави виникнення права власності юридичних осіб - Гражданское право
 10. § 2. Право спільної часткової власності - Гражданское право
 11. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с - Хозяйственное право
 12. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 13. 4.4. Правові акти державного управління - Административное право
 14. § 2. Віктимологічні аспекти самозахисту - Правовая деонтология
 15. § 3. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 16. § 3. Державний нагляд і контроль як гарантії права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 17. 2. Державний рівень організації господарської діяльності та керівництво нею - Хозяйственное право
 18. Нормативні акти - Хозяйственное право
 19. 2.1. Право державної власності: поняття, зміст, правові форми реалізації - Хозяйственное право
 20. 4. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів - Хозяйственное право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002
  4. Вінник О. М.. Господарське право: Курс лекцій. 2004