Хозяйственное право

В р
озумінні матеріальної форми (як річ, майно) об'єкти приватизації - це чотири категорії відчужуваного майна:

1. Майно підприємств у цілому як єдиних (цілісних) майнових комплексів, а також майно підрозділів підприємств - цехів, виробництв, дільниць та ін. як єдиних майнових комплексів, що виділяються у самостійні підприємства. Державна програма приватизації на 1999 рік містить цю категорію об'єктів, класифіковану на групи залежно від первісної (балансової) вартості основних фондів, зазначеної в балансовому звіті за квартал, що передував даті прийняття органом приватизації рішення про приватизацію об'єкта, та інших ознак.

Об 'єкти класифікуються таким чином:

• група А - об'єкти, вартість основних фондів яких не перевищує 1 млн. гривень (крім об'єктів агропромислового комплексу), у тому числі структурні підрозділи підприємств, правовий статус яких раніше не був приведений у відповідність із законодавством; підприємства, що входять до складу об'єднань, правовий статус яких раніше не був приведений у відповідність із "законодавством; структурні підрозділи (одиниці) інших підприємств, що можуть бути виділені у самостійні підприємства, у тому числі такі, що реалізують аналогічні або взаємозамінні види товарів (робіт, послуг); об'єкти, які створюються на базі державного майна, в результаті здійснення реструктуризації державних підприємств, незалежно від їх галузевої належності; незалежно, від вартості - готелі, об'єкти санаторно-курортних закладів та будинки відпочинку, які знаходяться на самостійних балансах, окреме індивідуально визначене майно - будівлі, споруди та нежилі приміщення;

• група В - об'єкти, вартість основних фондів яких становить від 1 млн. гривень до 170 млн. гривень (крім об'єктів групи Г);

• група Г — об'єкти, вартість основних фондів яких перевищує 170 млн. гривень, а також підприємства (незалежно від вартості основних фондів), що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів України і визнані такими у встановленому порядку; об'єкти військово-промислового комплексу, що підлягають конверсії згідно з відповідною програмою; об'єкти, приватизація яких здійснюється із залученням іноземних інвестицій за міжнародними договорами України.

2.

Об'єкти незавершеного будівництва, включаючи законсервовані об'єкти, майно ліквідованих підприємств, під-приємств-банкрутів. У Державній програмі приватизації ця категорія об'єктів виділена в групу Д.

3. Акції (частки, паї), що належать державі у майні господарських товариств (у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями); цінні папери, паї, інше майно, що не підлягало включенню до статутного фонду відповідно до чинного законодавства під час проведення оцінки вартості майна об'єкта приватизації та не ввійшло до його статутного фонду (крім об'єктів груп Ж та Д). Згідно з Державною програмою приватизації - об'єкти групи Е.

4. Незалежно від вартості та джерел фінансування об'єкти освіти, охорони здоров'я, культури, мистецтва та преси, фізичної культури і спорту, телебачення та радіомовлення, видавничої справи, а також майно санаторно-курортних закладів, профілакторії, будинки і табори відпочинку (за винятком об'єктів санаторно-курортних закладів та будинків відпочинку, які знаходяться на самостійних балансах), у тому числі:

• майно підприємств, яке може бути виділене в окремий майновий комплекс або самостійний господарюючий суб'єкт;

• об'єкти соціально-побутового призначення, що перебувають на балансі підприємств, у разі їх невключения до складу майна, що приватизується.

У зв'язку з завершенням у 1998 році етапу приватизації з використанням приватизаційних паперів та сертифікатів, що видавалися на суму індексації грошових заощаджень громадян України в установах Ощадного банку України і колишнього Укрдержстраху, групу Б при класифікації об 'сктів приватизації в Державній програмі приватизації на 1999 рік не передбачено.

Правова класифікація об'єктів на групи А—Ж здійснена для того, щоб залежно від групи об'єкта визначати способи його приватизації.

В розумінні матеріальної форми (як річ, майно) об'єкти приватизації - це чотири категорії відчужуваного майна:

1. Майно підприємств у цілому як єдиних (цілісних) майнових комплексів, а також майно підрозділів підприємств - цехів, виробництв, дільниць та ін. як єдиних майнових комплексів, що виділяються у самостійні підприємства. Державна програма приватизації на 1999 рік містить цю категорію об'єктів, класифіковану на групи залежно від первісної (балансової) вартості основних фондів, зазначеної в балансовому звіті за квартал, що передував даті прийняття органом приватизації рішення про приватизацію об'єкта, та інших ознак.

Об 'єкти класифікуються таким чином:

• група А - об'єкти, вартість основних фондів яких не перевищує 1 млн. гривень (крім об'єктів агропромислового комплексу), у тому числі структурні підрозділи підприємств, правовий статус яких раніше не був приведений у відповідність із законодавством; підприємства, що входять до складу об'єднань, правовий статус яких раніше не був приведений у відповідність із "законодавством; структурні підрозділи (одиниці) інших підприємств, що можуть бути виділені у самостійні підприємства, у тому числі такі, що реалізують аналогічні або взаємозамінні види товарів (робіт, послуг); об'єкти, які створюються на базі державного майна, в результаті здійснення реструктуризації державних підприємств, незалежно від їх галузевої належності; незалежно, від вартості - готелі, об'єкти санаторно-курортних закладів та будинки відпочинку, які знаходяться на самостійних балансах, окреме індивідуально визначене майно - будівлі, споруди та нежилі приміщення;

• група В - об'єкти, вартість основних фондів яких становить від 1 млн. гривень до 170 млн. гривень (крім об'єктів групи Г);

• група Г — об'єкти, вартість основних фондів яких перевищує 170 млн. гривень, а також підприємства (незалежно від вартості основних фондів), що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів України і визнані такими у встановленому порядку; об'єкти військово-промислового комплексу, що підлягають конверсії згідно з відповідною програмою; об'єкти, приватизація яких здійснюється із залученням іноземних інвестицій за міжнародними договорами України.

2.

Об'єкти незавершеного будівництва, включаючи законсервовані об'єкти, майно ліквідованих підприємств, під-приємств-банкрутів. У Державній програмі приватизації ця категорія об'єктів виділена в групу Д.

3. Акції (частки, паї), що належать державі у майні господарських товариств (у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями); цінні папери, паї, інше майно, що не підлягало включенню до статутного фонду відповідно до чинного законодавства під час проведення оцінки вартості майна об'єкта приватизації та не ввійшло до його статутного фонду (крім об'єктів груп Ж та Д). Згідно з Державною програмою приватизації - об'єкти групи Е.

4. Незалежно від вартості та джерел фінансування об'єкти освіти, охорони здоров'я, культури, мистецтва та преси, фізичної культури і спорту, телебачення та радіомовлення, видавничої справи, а також майно санаторно-курортних закладів, профілакторії, будинки і табори відпочинку (за винятком об'єктів санаторно-курортних закладів та будинків відпочинку, які знаходяться на самостійних балансах), у тому числі:

• майно підприємств, яке може бути виділене в окремий майновий комплекс або самостійний господарюючий суб'єкт;

• об'єкти соціально-побутового призначення, що перебувають на балансі підприємств, у разі їх невключения до складу майна, що приватизується.

У зв'язку з завершенням у 1998 році етапу приватизації з використанням приватизаційних паперів та сертифікатів, що видавалися на суму індексації грошових заощаджень громадян України в установах Ощадного банку України і колишнього Укрдержстраху, групу Б при класифікації об 'сктів приватизації в Державній програмі приватизації на 1999 рік не передбачено.

Правова класифікація об'єктів на групи А—Ж здійснена для того, щоб залежно від групи об'єкта визначати способи його приватизації.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 2. 2. Поняття та види іноземних інвестицій - Хозяйственное право
 3. § 1. Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію - Хозяйственное право
 4. § 2. Об´єкти приватизації - Хозяйственное право
 5. § 3. Суб´єкти приватизації - Хозяйственное право
 6. § 5. Способи приватизації - Хозяйственное право
 7. § 6. Договірні відносини приватизації - Хозяйственное право
 8. §3. Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян - Гражданское право
 9. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с - Хозяйственное право
 10. § 6. Підстави припинення трудового договору - Трудовое право
 11. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 12. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 13. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 14. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 15. 3.5. Громадяни України та іноземці - Административное право
 16. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 17. 7.3. Основні напрями державного регулювання економіки - Административное право
 18. § 3. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 19. § 3. Державний нагляд і контроль як гарантії права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 20. 4. Господарсько-правові норми: поняття та види - Хозяйственное право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002
  4. Вінник О. М.. Господарське право: Курс лекцій. 2004