Хозяйственное право

Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с
§ 4. Підстави відповідальності
Як і будь-яка інша юридична відповідальність, господарсько-правова відповідальність грунтується на певних правових підставах. Це, по-перше, нормативні підстави, тобто сукупність норм права про відповідальність суб'єктів господарських відносин. Другою правовою підставою є господарська правосуб'єктність правопорушника (боржника) і потерпілого (кредитора). Сторонами правовідносин щодо застосування відповідальності цього виду можуть бути підприємства, установи, організації, інші юридичні особи незалежно від форми власності майна, організаційно-правових форм, тобто особи, що мають право звертатися до арбітражного суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав та охоронюваних законом інтересів.
Третя підстава називається юридико-фактичною. Це протиправні дії або бездіяльність особи - господарського правопорушника, що порушують права і законні інтереси потерпілої особи (кредитора) чи заважають їх реалізації.

Ця підстава складається з чотирьох елементів, які в теорії права називаються умовами господарсько-правової відповідальності:

• факт господарського порушення, тобто порушення норми закону, умови договору, державного контракту тощо, внаслідок чого завдаються збитки або інша шкода майновим правам та інтересам потерпілого (кредитора);

• протиправність поведінки господарського порушника. Така умова визначається у господарському праві в широкому розумінні. Це може бути як дія, так і бездіяльність, що порушують правову норму, планове завдання, умови договору і т. ін.;

• причинний зв'язок між протиправною поведінкою порушника і завданими потерпілому збитками. Йдеться про так званий причинно-необхідний зв'язок, коли протиправна дія чи бездіяльність є об'єктивною причиною такого наслідку, як збитки або інша шкода, завдані потерпілому (кредиторові). Цей зв'язок необхідно доводити відповідними доказами;

• вина господарського правопорушника. Це негативне суб'єктивне ставлення правопорушника до прав і законних інтересів потерпілого.

Вина у господарській і юрисдикційній практиці - це існування двох обставин, які дають підстави для застосування відповідальності: наявність в особи-правопорушника реальних можливостей для належного виконання; невжиття ним всіх необхідних заходів для недопущення правопорушення, запобігання збиткам (шкоді) потерпілого. Формою вини може бути як умисел, так і необережність правопорушника. У такому разі діє принцип презумпції вини, тобто «відсутність вини доводиться особою, яка порушила зобов'язання» (ст. 209 ЦК). Вина обох сторін підлягає взаємному заліку. Якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язання виникло з вини обох сторін, юрисдикційний орган (суд, арбітражний суд, третейський суд) відповідно зменшує розмір відповідальності боржника. Це має місце і тоді, коли кредитор навмисно або з необережності сприяв збільшенню розмірів збитків або не вжив заходів до їх зменшення (ст. 211 ЦК).

За наявності у невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язання вини кредитора у формі умислу або необережності боржник звільняється від виконання зобов'язання.

Інше може бути встановлено законом.

Вина є однією з умов відповідальності в деліктних зобов'язаннях між суб'єктами. Той, хто заподіяв шкоду, звільняється від її відшкодування, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини (ч. 2 ст. 440 ЦК).

Вина підприємства (господарюючого суб'єкта) - це вина його працівників. Отже, принцип відповідальності за вину вимагає визначення конкретних працівників, дія або бездіяльність яких спричинили невиконання зобов'язань чи заподіяння шкоди.

Сукупність (склад) чотирьох названих умов утворює юридично-фактичні підстави господарсько-правової відповідальності.

Для застосування майнової відповідальності у вигляді відшкодування збитків необхідна наявність усіх чотирьох умов, тоді як для застосування неустойки (штрафу, пені) досить лише двох з них: факту господарського правопорушення та протиправності поведінки порушника.

Завдання та запитання на закріплення вивченого

1. Дайте визначення поняття господарського правопорушення.

2. Назвіть основні види договірних правопорушень.

3. Які ви знаєте види позадоговірних правопорушень?

4. Назвіть характерні ознаки господарсько-правової відповідальності.

5. Що таке стимулююча функція господарсько-правової відповідальності?

6. Розкрийте зміст штрафної та попереджувальної функцій.

7. У чому полягає сутність компенсаційної функції?

8. Розкрийте зміст відшкодування збитків як одного з видів відповідальності.

9. Назвіть види штрафних економічних санкцій та розкрийте їх особливості.

10. Що таке оперативно-господарські та оцінні санкції?

11. Назвіть умови господарсько-правової відповідальності та розкрийте їх зміст.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 2. Склад і причини правопорушень - Теория государства и права
 3. Поняття, ознаки та підстави юридичної відповідальності - Теория государства и права
 4. § 2. Правове регулювання транснаціональної екологічної безпеки - Экологическое право
 5. § 4. Підстави відповідальності - Хозяйственное право
 6. §2. Умови цивільно-правової відповідальності - Гражданское право
 7. § 4. Відповідальність сторін за договором перевезення вантажу - Гражданское право
 8. § 4. Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її працівника - Гражданское право
 9. § 5. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями державних і громадських організацій, а також службових осіб - Гражданское право
 10. § б. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду - Гражданское право
 11. § 7. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки - Гражданское право
 12. § 8. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми, недієздатними і громадянами, нездатними розуміти значення своїх дій - Гражданское право
 13. § 10. Особливі відшкодування шкоди при ушкодженні здоров´я і заподіянні смерті громадянинові - Гражданское право
 14. § 4. Підстави і умови цивільно-правової відповідальності - Гражданское право
 15. § 6. Підстави звільнення боржника від цивільно-правової відповідальності - Гражданское право
 16. § 4. Загальні та спеціальні принципи кримінального права. - Уголовное право
 17. § 7. Система кримінального права - Уголовное право
 18. § 6. Тлумачення кримінального закону - Уголовное право
 19. § 4. Закінчений злочин - Уголовное право
 20. § 4. Види співучасників злочину - Уголовное право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002
  4. Вінник О. М.. Господарське право: Курс лекцій. 2004