Хозяйственное право

Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с
§ 3. Підприємець і держава
Гаранти прав суб'єктів підприємницької діяльності поділяються на загальні та майнові. Загальні гарантії полягають у тому, що держава гарантує всім підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльності, рівні права і створює рівні можливості для доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів. Забезпечення матеріально-технічними та іншими ресурсами, що централізовано розподіляються державою, здійснюється тільки за умови виконання підприємцем робіт і поставок для державних потреб.

У передбачених законом випадках підприємець або громадянин, який працює у підприємця за наймом, може бути залучений до виконання в робочий час державних обов'язків. Орган, що приймає таке рішення, відшкодовує підприємцю відповідні збитки.

Гарантії майнових прав підприємця полягають у тому, що держава гарантує недоторканність майна і забезпечує захист права власності підприємця. Вилучення державою у підприємця його основних і оборотних фондів та іншого використовуваного ним майна не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавчими актами України.

Збитки, завдані підприємцю внаслідок порушення громадянами, юридичними особами і державними органами його майнових прав, що охороняються законом, відшкодовуються підприємцю відповідно до чинного законодавства.

Державна підтримка підприємництва є важливим чинником його активізації в умовах побудови ринкової економіки.

З метою створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку підприємництва держава надає земельні ділянки, передає підприємцю державне майно (виробничі та нежитлові приміщення, законсервовані й недобудовані об'єкти та споруди, невикористовуване устаткування), необхідні для здійснення підприємницької діяльності. За допомогою економічних важелів (цільових субсидій, податкових пільг тощо) держава стимулює модернізацію технології, інноваційну діяльність, освоєння нових видів продукції та послуг. Вона надає підприємцям цільові кредити та подає їм інші види допомоги.

Важливе значення для розуміння взаємовідносин між підприємцем і державою мають норми Закону «Про підприємництво» щодо державного регулювання підприємництва. Як зазначається в ст. 42 Конституції України, держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності, захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт.

В умовах побудови ринкової економіки докорінно змінюється характер організаційно-правових відносин державних та інших органів із суб'єктами підприємництва. Сьогодні ці відносини будуються з використанням:

• податкової та фінансово-кредитної політики, включаючи встановлення ставок податків і процентів по державних кредитах; податкових пільг; цін і правил ціноутворення; цільових дотацій; валютного курсу; розмірів економічних санкцій;

• державного майна і системи резервів, ліцензій, концесій, лізингу, соціальних, екологічних та інших норм та нормативів;

• науково-технічних, економічних та соціальних республіканських і регіональних програм;

• договорів на виконання робіт і поставок для державних потреб.

Втручання державних органів у господарську діяльність підприємців не допускається, якщо воно не зачіпає передбачених законодавством України прав державних органів контролю за діяльністю підприємців.

З метою зменшення втручання державних органів у підприємницьку діяльність, усунення правових, адміністративних, економічних і організаційних перешкод у розвитку підприємництва, запровадження нових підходів до державного регулювання підприємництва, Указом Президента України від 3 лютого 1998 р. «Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності» (Урядовий кур'єр.- 1998.- 1 лютого) визнано за необхідне здійснити заходи щодо усунення обмежень, які стримують розвиток підприємницької діяльності, та щодо зменшення

надмірного державного регулювання підприємницької діяльності (дерегулювання).

Зазначені заходи, частина яких вже реалізована в чинному законодавстві, зокрема, включають:

• спрощення порядку створення, реєстрації та ліквідації суб'єктів підприємницької діяльності;

• скорочення переліку видів підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню та патентуванню, вимагають одержання сертифікатів та будь-яких інших дозволів на здійснення підприємницької діяльності;

• лімітування перевірок та контролю за діяльністю суб'єктів підприємництва;

• спрощення процедури митного оформлення вантажів при здійсненні експортно-імпортних операцій;

• забезпечення послідовності та стабільності нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності.

Відповідно до чинного законодавства державні органи і службові особи можуть давати підприємцям вказівки тільки відповідно до своєї компетенції, встановленої законодавством.

У разі видання державним чи ішішм~органом акта, який не відповідає його компетенції або вимогам зако-$ нодавства, підприємець має право звернутися до суду чи Х арбітражного суду із заявою про визнання такого акта не-Ч дійсним. Збитки, завдані підприємцю внаслідок виконання вказівок державних чи інших органів або їхніх службових осіб, що призвели до порушення прав підприємця, а також внаслідок неналежного здійснення такими органами або їхніми службовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо підприємця, підлягають відшкодуванню цими органами. Спори про відшкодування збитків вирішуються арбітражним судом.

Завдання та запитання на закріплення вивченого

1. Що таке підприємництво?

2. Хто може бути суб'єктом підприємницької діяльності?

3. Назвіть коло осіб, яким заборонено займатися підприємницькою діяльністю.

4. У чому полягає свобода підприємницької діяльності?

5. Назвіть основні види підприємницької діяльності, здійснення яких неможливе без спеціального дозволу (ліцензії).

6. Який порядок видачі ліцензій встановлено чинним законодавством?

7. На яких основних принципах грунтується підприємницька діяльність?

8. В якому порядку здійснюється реєстрація суб'єктів підприємництва?

9. Хто несе відповідальність за відповідність установчих документів чинному законодавству?

10. У чому полягають загальні гарантії прав підприємців?

11. У чому полягають майнові гарантії прав підприємців?

12. Що таке державна підтримка підприємництва і як вона реалізується?

13. Яким чином будуються відносини державних органів з підприємцями?

14. Яким чином підприємець може захистити свої права в разі порушення їх державними або іншими органами?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 2. § 3. Підприємець і держава - Хозяйственное право
 3. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 4. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 5. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 6. 7.3. Основні напрями державного регулювання економіки - Административное право
 7. 10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб´єкти - Административное право
 8. Глава 2. Недержавні правоохоронні організації - Правоохранительные органы
 9. 3. Види господарської діяльності - Хозяйственное право
 10. 1. Індивідуальні підприємці як суб´єкти господарського права - Хозяйственное право
 11. 3. Правовідносини з капітального будівництва - Хозяйственное право
 12. § 2. Умови здійснення підприємництва - Хозяйственное право
 13. §3. Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян - Гражданское право
 14. §2. Оформлення прав на знаки для товарів і послуг - Гражданское право
 15. § 5. Особливості окремих видів купівлі-продажу - Гражданское право
 16. § 2. Оформлення прав на знаки для товарів і послуг - Гражданское право
 17. § 1. Поняття договору - Гражданское право
 18. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 19. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 20. Теория государства и права Учебники по праву

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002
  4. Вінник О. М.. Господарське право: Курс лекцій. 2004