Хозяйственное право

Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с
§ 1. Поняття господарського об'єднання. Законодавство про господарські об'єднання
Для того, щоб успішно працювати в умовах ринкової конкуренції, підприємства прагнуть об'єднуватись у промислові, промислово-фінансові та інші групи. Закон «Про підприємства в Україні» (ст. 3) надає підприємствам право об'єднуватись у групи підприємств за галузевим, територіальним чи іншим принципом, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України.

Такі групи підприємств визначаються в теорії господарського права як господарські об'єднання, які слід відрізняти від господарських товариств, що є підприємствами, а не об'єднаннями. Наведене визначення з юридичної точки зору означає, що господарське об'єднання — це один з видів суб'єктів господарського права. Підприємства, які ввійшли до об'єднання, є його членами або його

учасниками (ст. 3 Закону «Про підприємства в Україні», ст. 27 Закону «Про власність»).

Як суб'єкт права об'єднання має свої економічні, організаційні та юридичні ознаки, які відрізняють його від підприємства.

По-перше, підприємства консолідуються в групи-об'єд-нання на основі певних матеріальних (економічних) інтересів (спільність інтересів).

Закон «Про підприємства в Україні» визначає їх відкритим переліком. Це об'єднання виробничої, науково-технічної, комерційної діяльності членів об'єднання, централізація управлінських, координаційних функцій тощо.

Матеріальні інтереси як основа об'єднання визначаються засновниками у договорі або статуті як мета, завдання та функції об'єднання. Договір укладають між собою підприємства - засновники об'єднання. Статут затверджують власники майна об'єднання. Єдність матеріальних інтересів членів як основа об єднання - це його економічна ознака.

По-друге, об'єднання як суб'єкт господарського права має майно, юридичне відособлене від майна членів об'єднання. Майном об'єднання є: а) основні фонди і оборотні кошти, передані членами об'єднання на його баланс згідно з договором чи статутом; б) майно, набуте об'єднанням в результаті господарської діяльності; в) майно створених об'єднанням підприємств.

Майно такого суб'єкта є колективною власністю. Майно членів об'єднання не входить до складу майна об'єднання. З урахуванням цього розмежовується відповідальність об'єднання і його членів як суб'єктів права: об'єднання не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а останні не відповідають за зобов'язаннями об'єднання і один одного. Договором (статутом, положенням) можуть бути передбачені винятки з цього правила. Після припинення діяльності об'єднання майно, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між його колишніми членами. Порядок розподілу (як правило, .відповідно до часткової участі) визначається договором або статутом. Цю ознаку об'єднання можна вважати економіко-юридичною ознакою.

Третьою ознакою об'єднання є централізація в руках об'єднання як суб'єкта права функцій і повноважень його членів. Це організаційно-правова ознака. Склад функцій, які централізує об'єднання, визначають його засновники у

договорі або статуті. Це можуть бути виробничо-господарські, науково-технічні, комерційні, правозастосовчі (захисні) та інші функції. Юридичним вираженням їх централізації е делегування членами об'єднанню у відповідних частинах повноважень, передбачених Законом «Про підприємства в Україні», з метою централізованого керівництва їхньою діяльністю з боку органів об'єднання. Правовою формою делегування є договір або статут об'єднання.

Четвертою ознакою об'єднання є особлива (складна) правосуб'єктність. її особливість обумовлена організаційною структурою об'єднання. Членами об'єднання можуть бути лише підприємства (організації) - юридичні особи, кожне з яких при входженні до об'єднання зберігає права юридичної особи і діє на підставі Закону «Про підприємства в Україні». Цим об'єднання відрізняється від підприємства, яке не має в своєму складі інших юридичних осіб. Тобто підприємства як члени об'єднання залишаються самостійними суб'єктами господарського права. Разом з тим об'єднання підприємств також є самостійним суб'єктом права. Об'єднання створюється і реєструється як суб'єкт права; діє на основі договору або статуту; володіє майном, яке юридичне відособлене від майна членів об'єднання; має самостійний (власний) і зведений (спільний для членів) баланси, поточний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, і є юридичною особою.

Реєстрація об'єднання як суб'єкта права здійснюється у тому ж порядку, який встановлено для підприємств.

Отже, з точки зору правосуб'єктності, об'єднання становить собою сукупність самостійних суб'єктів права, спільні майнові права та інтереси яких реалізує об'єднання. В теорії господарського права такі організаційні структури визначаються як господарські системи, в теорії цивільного та адміністративного права- як складні юридичні особи.

Таким чином, господарське об'єднання є складною господарською організацією, яка створена на основі поєднання матеріальних інтересів підприємств-учасників, діє на підставі установчого договору або статуту і реєструється як юридична особа.

У господарському законодавстві відсутній окремий спеціальний нормативний акт, який би містив норми про господарські об'єднання. Загальними для всіх видів об'єднань актами є, по-перше, Закон «Про підприємства в Україні» (ст. 3), який визначає види господарських об'єднань, основи і порядок їх створення та реєстрації, ознаки

об'єднання як суб'єкта права, правове становище підпри-ємств-членів об'єднання; по-друге, Закон «Про власність», яким визначено господарське об'єднання як суб'єкт права колективної власності (ст. 20), підстави виникнення цього права (ст. 21), об'єкти права власності господарського об'єднання (ст. 27); по-третє, декрети і постанови Кабінету Міністрів, якими створено господарські об'єднання в окремих галузях народного господарства (зв'язку, вугільної промисловості, транспорту і дорожнього господарства тощо), а також договори, статути та положення про окремі об'єднання (тобто локальні нормативні акти, укладені або затверджені засновниками і власниками майна об'єднань).

Оскільки, як зазначалося вище, створення господарських об'єднань не може суперечити антимонопольному законодавству, законодавство про господарські об'єднання узгоджується з відповідними статтями Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності».

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 2. § 1. Поняття господарського об´єднання. Законодавство про господарські об´єднання - Хозяйственное право
 3. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с - Хозяйственное право
 4. § 1. Поняття суб´єкта трудового права України - Трудовое право
 5. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 6. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 7. 10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб´єкти - Административное право
 8. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 9. § 3. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 10. 1. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя - Хозяйственное право
 11. 2. Поняття, ознаки, види господарської діяльності та принципи її здійснення - Хозяйственное право
 12. 4. Господарсько-правові норми: поняття та види - Хозяйственное право
 13. 1. Господарські об´єднання: поняття, види, особливості правового становища - Хозяйственное право
 14. 2. Право власності - основне речове право у сфері господарювання: поняття та зміст - Хозяйственное право
 15. 7. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності - Хозяйственное право
 16. 3. Інноваційні правовідносини - Хозяйственное право
 17. § 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства - Хозяйственное право
 18. § 2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - Хозяйственное право
 19. § 3. Система господарського законодавства - Хозяйственное право
 20. § 1. Поняття суб´єкта господарського права - Хозяйственное право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002
  4. Вінник О. М.. Господарське право: Курс лекцій. 2004