Хозяйственное право

Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с
§ 4. Установчі документи підприємства
Установчими документами підприємства називається комплект документів встановленої законом форми, згідно з якими підприємство виникає і діє як суб'єкт права. З точки зору правової природи, установчі документи є локальними нормативними актами, тобто актами, які набувають юридичної сили внаслідок затвердження їх одним або кількома засновниками підприємства.

Форму і зміст установчих документів визначають залежно від видів підприємств загальні закони про підприємства та закони про окремі види підприємств.

Стаття 8 Закону «Про підприємництво» містить перелік актів, які належать до установчих документів.

По-перше, це рішення одного чи кількох власників або уповноваженого ним (ними) органу про створення підприємства. Якщо власників чи органів два і більше, таким рішенням визначено установчий договір. По-друге, це статут підприємства.

Стаття 9 Закону «Про підприємства в Україні» визначає перелік обов'язкових відомостей, які необхідно включати до статуту підприємства як одного з його основних установчих актів.

Зміст установчих документів (статутів, установчих договорів) господарських товариств регулюється ст. 4, 37, 51, 65, 67 і 76 Закону «Про господарські товариства». Ці статті визначають переліки основних даних, що підлягають включенню до установчих документів товариств окремих видів.

При розробці проектів установчих документів підприємств необхідно керуватися також типовими нормативними актами.

Щодо підприємств окремих видів законодавець застосовує типові форми установчих документів (наприклад, Типовий статут державного підприємства, Типовий статут казенного підприємства, Типовий статут закритого акціонерного товариства, Типовий статут відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації державного підприємства тощо).

Установчі документи повинні містити обов'язкові дані про підприємство, без яких вони вважаються такими, що не відповідають вимогам законодавства. Це такі дані:

• найменування (завод, фабрика, майстерня тощо) і вид підприємства;

• зазначення власника (склад засновників, учасників) та місцезнаходження підприємства;

• предмет та цілі діяльності підприємства;

• юридичний статус підприємства. Це статті про юридичну особу підприємства, про його майно, про самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках, про фірмову марку та знак для товарів і послуг, про печатку з найменуванням підприємства. Якщо підприємство має право випускати цінні папери, то таке право теж відноситься до юридичного статусу підприємства;

• про склад майна підприємства: перелік фондів (основні, оборотні, інше майно, статутний фонд, резервний фонд, страховий фонд, інші фонди); порядок утворення майна; порядок розподілу прибутків та покриття витрат; порядок випуску акцій (щодо акціонерного товариства).

Якщо підприємство не є власником майна, включається стаття про те, що майно закріплене за ним на праві повного господарського відання; оперативного управління або оренди;

• про перелік органів управління підприємства, порядок їх формування, компетенцію;

• про контрольні органи - спостережну раду, ревізійну комісію;

• про порядок припинення діяльності підприємства: підстави; орган, що приймає рішення про припинення; порядок створення і роботи ліквідаційної комісії; умови розрахунків з бюджетом і кредиторами; розподіл майна, що залишилося.

В установчих документах господарських товариств окремими статтями визначається порядок внесення змін до статуту (вищим органом, за рішенням 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах чи одностайно).

Крім обов'язкових, до установчих документів можуть включатися альтернативні положення, які не повинні суперечити законодавству України.

Це положення, пов'язані з особливостями діяльності підприємства: про трудові відносини, засновані на членстві (колективні підприємства, кооперативи), про раду підприємства (порядок її створення, склад, компетенцію), про інші органи, які реалізують повноваження трудового колективу (раду трудового колективу, профспілковий комітет).

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 2. § 4. Установчі документи підприємства - Хозяйственное право
 3. § 5. Державна реєстрація підприємства - Хозяйственное право
 4. § 6. Припинення діяльності підприємства - Хозяйственное право
 5. § 7. Припинення юридичної особи - Гражданское право
 6. 10.3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТНИХ ЛІЦЕНЗІЙНИХ СКЛАДІВ - Таможенное право
 7. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право
 8. § 4. Підприємство як суб´єкт трудового права України - Трудовое право
 9. 6.2. Структура адміністративного процесу (види адміністративних проваджень та їх стадії) - Административное право
 10. 9.3. Управління культурою - Административное право
 11. 10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб´єкти - Административное право
 12. 10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Административное право
 13. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 14. § 3. Органи спеціальної компетенції та їхні повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 15. 3. Методи правового регулювання господарських відносин - Хозяйственное право
 16. 3. Форми господарських товариств - Хозяйственное право
 17. 2. Право власності - основне речове право у сфері господарювання: поняття та зміст - Хозяйственное право
 18. 2. Поняття та види іноземних інвестицій - Хозяйственное право
 19. § 2. Умови здійснення підприємництва - Хозяйственное право
 20. § 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства - Хозяйственное право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002
  4. Вінник О. М.. Господарське право: Курс лекцій. 2004