Хозяйственное право

Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с
Вступ
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Розділ 1. ПОНЯТТЯ, МЕТОД І СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
І Тема 1.1 Господарська діяльність
1. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя
2. Поняття, ознаки, види господарської діяльності та принципи її здійснення
3. Види господарської діяльності
І Тема 2.1 Організація та управління господарською діяльністю
1. Поняття та значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання. Рівні та форми регулювання господарської діяльності
2. Державний рівень організації господарської діяльності та керівництво нею
3. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки
Тема з. | Господарські правовідносини
1. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин
2. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин
3. Методи правового регулювання господарських відносин
Тема 4. Господарське законодавство
1. Конституційні засади правопорядку у сфері господарювання
2. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства
3. Система господарського законодавства
4. Господарсько-правові норми: поняття та види
5. Питання вдосконалення господарського законодавства
Тема 5.1 Поняття господарського права
1. Господарське право як галузь права
2. Господарське право як галузь правової науки
3. Господарське право як навчальна дисципліна
Контрольні запитання до розділу І
Нормативно-правові акти
Додаткова література до розділу І
Роздіп 2 СУБ'ЄКТИ ГОСПОДНРСЬКИХ ПРПВОВІДНОСИН
Тема 6. Загальна характеристика суб'єктів господарським правовідносин
1. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарських правовідносин господарського права)
2. Основи правового статусу суб'єктів господарювання
Тема 7. Правове становище підприємств
1. Поняття підприємства та його основні ознаки
2. Види та організаційно-правові форми підприємств
3. Особливості правового становища окремих видів підприємств
3.1. Підприємства державної форми власності (державні комерційні та казенні підприємства)
3.2. Підприємства комунальної форми власності
3.3. Підприємства колективно/форми власності. Виробничі кооперативи
3.4. Приватні підприємства
3.5. Орендне підприємство
Тема 8. Правове становище господарський товариств
1. Поняття та характерні риси господарських товариств
2. Класифікація господарських товариств
3. Форми господарських товариств
Тема 9.1 Правове становище індивідуальний підприємців

та інший суб'єктів господарювання

1. Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарського права
2. Кредитні спілки у сфері господарювання
3. Фермерське господарство
4. Особисте селянське господарство
5. Благодійні та інші неприбуткові організації (НО)
6. Відокремлений підрозділ господарської організації (ВП)
Tема 10. 1 Господарські організації - органи господарського керівництва
1. Господарські об'єднання: поняття, види, особливості правового становища
2. Промислово-фінансові групи як особливий різновид господарського об'єднання
3. Господарські міністерства (відомства) як органи господарського керівництва
Контрольні запитання
Нормативні акти
Розділ З. МаЙНОВі OCHOBи ГОСПОДаРЮВаННЯ
Тема 11-1 Загальні засади майновим відносин у сфері господарювання
1. Майно у сфері господарювання
1.1. Поняття та види майна
1.2. Джерела формування та склад майна господарської організації/підприємства
1.3. Облік майна та звітність щодо його використання при здійсненні господарської діяльності
2. Право власності - основне речове право у сфері господарювання: поняття та зміст
3. Похідні від права власності правові титули майна суб'єктів господарювання
Тема 12. Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання
1. Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері економіки
2. Особливості правового режиму публічних форм власності
2.1. Право державної власності: поняття, зміст, правові форми реалізації
2.2. Право комунальної власності на засоби виробництва та правові форми його реалізації
2.3. Правові засади приватизації державного та комунального майна
3. Право приватно-колективної власності
3.1. Право колективної власності та форми його реалізації
3.2. Право приватної власності на засоби виробництва
4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання
5. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання
6. Поняття та загальні засади здійснення корпоративних прав
7. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності
Контрольні запитання
Нормативні акти
Розділ 4 ГОСПОДНРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗЯННЯ
Тема 13. Зобов'язальні відносини у сфері господарювання
1. Поняття господарських зобов'язань та підстави їх виникнення
2. Види господарських зобов'язань
3. Виконання господарських зобов'язань
4. Забезпечення виконання господарських зобов'язань
5. Припинення господарських зобов'язань
Тема 14. Господарські договори
1. Поняття та ознаки господарського договору
2. Функції господарського договору
3. Класифікація господарських договорів
4. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів
5. Зміст господарського договору
6. Форма господарського договору
7. Забезпечення належного виконання господарських договорів
Тема 15 Особливості правового регулювання окремий видів господарським договорів
1. Договори на реалізацію майна
1.1. Договір купівлі-продажу
1.2. Договір поставки
1.3. Договір контрактації сільськогосподарської продукції
1.4. Договір міни (бартеру)
тЕма 2О. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство
1. Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство
2. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство
3. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство
4. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство
5. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство
Контрольні запитання
Нормативні акти
СПЕЦІНЛЬНА ЧАСТИНА
Розділ 8. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУПЮВНННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДПРСЬКИХ ВІДНОСИН
Тема 21 Загальні засади Бракування специфіки окремий видів господарський відносин у процесі їн правового регулювання
1. Об'єктивні підстави спеціального регулювання певних видів господарських відносин
2. Класифікація господарських відносин за різними критеріями
3. Принципи врахування специфіки господарювання в процесі правового регулювання
Контрольні запитання
тема 22.1 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВНННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Поняття, ознаки та види бірж
2. Правове становище товарної біржі
2.1. Порядок створення, функції, права та обов'язки
2.2. Угоди товарної біржі: поняття, види, порядок укладання
2.3. Правила біржової торгівлі
Контрольні запитання
тема 25.1 Правове регулювання комерційного посередництва (агентський відносин) у сфері господарювання
1. Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності
2. Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання
3. Агентський договір
Контрольні запитання
ема 24.1 Правове регулювання капітального будівництва
1. Поняття і види капітального будівництва
2. Способи та стадії капітального будівництва
3. Правовідносини з капітального будівництва
4. Будівельне законодавство
5. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва
Контрольні запитання
Тема 25. Правове забезпечення інноваційної діяльності
1. Поняття інновацій та інноваційної діяльності
2. Система законодавства про інноваційну діяльність
3. Інноваційні правовідносини
4. Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності
Контрольні запитання .
Тема 26. Правове регулювання фінансової діяльності
1. Поняття та види фінансової діяльності
2. Банківська діяльність
3. Страхування
4. Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами
5. Аудит
Контрольні запитання
Тема 27. Особливості правового регулювання комерційної концесії
1. Поняття комерційної концесії та комерційної субконцесії
2. Система актів законодавства про комерційну концесію
3. Договір комерційної концесії за українським законодавством
Контрольні запитання
тема 28. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
1. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності
2. Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність
3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
4. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності
5. Зовнішньоекономічний договір
Контрольні запитання
Тема 29. Правовий режим іноземного інвестування
1. Законодавство про режим іноземного інвестування в Україні
2. Поняття та види іноземних інвестицій
3. Об'єкти та суб'єкти іноземного інвестування
4. Форми здійснення іноземних інвестицій
4.1. Корпоративна форма іноземного інвестування
4.2. Договірна форма іноземного інвестування
Контрольні запитання
Тема 30 Спеціальні режими господарювання
1. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон
1.1. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон
1.2. Система нормативно-правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони
1.3. Порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних)

економічних зон

1.4. Управління спеціальними (вільними) економічними зонами
1.5. Особливості правового регулювання господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах
2. Правовий режим концесійної діяльності
3. Інші види спеціальних режимів господарювання
Контрольні запитання
Нормативно-правові акти
Список скорочень

Релевантная научная информация:

 1. Хозяйственное право Учебники по праву
 2. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с - Хозяйственное право
 3. Вступ - Хозяйственное право
 4. 1. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя - Хозяйственное право
 5. 2. Поняття, ознаки, види господарської діяльності та принципи її здійснення - Хозяйственное право
 6. 3. Види господарської діяльності - Хозяйственное право
 7. 1. Поняття та значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання. Рівні та форми регулювання господарської діяльності - Хозяйственное право
 8. 2. Державний рівень організації господарської діяльності та керівництво нею - Хозяйственное право
 9. 3. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки - Хозяйственное право
 10. 1. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин - Хозяйственное право
 11. 2. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин - Хозяйственное право
 12. 3. Методи правового регулювання господарських відносин - Хозяйственное право
 13. 1. Конституційні засади правопорядку у сфері господарювання - Хозяйственное право
 14. 2. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства - Хозяйственное право
 15. 3. Система господарського законодавства - Хозяйственное право
 16. 4. Господарсько-правові норми: поняття та види - Хозяйственное право
 17. 5. Питання вдосконалення господарського законодавства - Хозяйственное право
 18. 1. Господарське право як галузь права - Хозяйственное право
 19. 2. Господарське право як галузь правової науки - Хозяйственное право
 20. 3. Господарське право як навчальна дисципліна - Хозяйственное право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Щербина В. С.. Господарське право України. Навч. посібник. 1999
  4. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002