Хозяйственное право

Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с
1. Поняття і види капітального будівництва
Термін «капітальне будівництво» використовується в двох основних значеннях, перше з яких визначає капітальне будівництво як комплексну галузь економіки сфери матеріального виробництва, завдання якої — інвестування, відтворення основних фондів, перетворення інвестицій в будівельну продукцію.

Будівельна продукція відмежовується від продукції промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей народного господарства. Будівельна продукція — це економічне поняття, яке означає закінчене виробництвом будівництво, підготовлені до використання й прийняття в експлуатацію об'єкти виробничого і невиробничого призначення (підприємства, будівлі, споруди).

Будівельна продукція класифікується на види. Видами будівельної продукції є об'єкти різних галузей народного господарства: промисловості, сільського господарства, транспорту, зв'язку тощо. Класифікатор будівельної продукції містить понад 1700 її найменувань. Різноманітність будівельної продукції залежить від використання великої кількості різноманітних матеріалів та призначенням цієї продукції.

Як вже зазначалось, капітальне будівництво як галузь економіки є комплексною за своїм характером і складом.

Комплексність цієї галузі полягає в тому, що вона (ця галузь) включає різнопро-фільні підприємства: загальнобудівельні, проектні, вишукувальні, виробництва будівельних матеріалів, будівельної механізації (транспортні), інжинірингові тощо. В законодавстві і спеціальній літературі невипадково часто застосовується термін «будівельний комплекс» - стосовно економіки (народного господарства) країни або певних її регіонів (територій) чи галузей народного господарства.

Будівельний комплекс в масштабі країни — це сукупність галузей народного господарства, підприємств та організацій, які вироб-

434

ляють будівельну продукцію для потреб економіки країни та експортування її за кордон (наприклад, будівельні матеріали, проектну продукцію тощо). До складу цього комплексу входять:

інвестори усіх форм власності;

проектні та проектно-вишукувальні підрядні організації;

загальнобудівельні та спеціальнобудівельні підрядні організації;

підприємства промисловості будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;

підприємства, що виробляють будівельну техніку;

підприємства будівельної механізації;

інвестиційні банки;

страхові організації, що спеціалізуються на страхуванні будівельних ризиків;

• посередницькі та інжинірингові організації, що надають відповідні послуги учасникам будівельних правовідносин;

• органи державного та регіонального регулювання будівельних правовідносин, у т. ч. органи державного архітектурно-будівельного контролю.

У межах окремих галузей і територій будівельні комплекси в сучасний період організовані як господарські системи, що очолюються господарськими об'єднаннями (концерном «Укрцемент», корпорацією «Укрмонтажспецбуд»), а також - холдинговими компаніями, такими, як «Київміськбуд» та інші.

Термін «капітальне будівництво» використовується і в іншому значенні - як форма інвестиційної діяльності, а саме: господарської діяльності щодо виробництва основних фондів народного господарства, що полягає у здійсненні суб'єктами інвестиційної діяльності практичних дій щодо реалізації інвестицій в будівельну продукцію.

Як інвестиційна діяльність капітальне будівництво - це виконання робіт (вишукувально-розвідувальних, проектних, загальнобудівель-них і спеціально-будівельних - монтажних, пусконалагоджувальних, робіт щодо упорядкування (озеленення) територій та ін.). Названі роботи виконуються різнопрофільними будівельними організаціями.

Функціональним відомством з питань капітального будівництва є Державний комітет з будівництва та архітектури (Держбуд України), який здійснює державне регулювання в сфері капітального будівництва шляхом: видання державних будівельних норм і правил, державних стандартів; забезпечення через систему відповідних органів державної експертизи інвестиційних проектів будівництва, ліцензування будівельних і пов'язаних з ними робіт, сертифікації

435

будівельної продукції; забезпечення здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за якістю будівельних робіт тощо.

Капітальне будівництво як різновид інвестиційної діяльності неоднорідне.

Воно розмежовується залежно від форм виробництва і відтворення основних фондів. Відповідно до цього розрізняють такі види капітального будівництва:

- нове будівництво - це будівництво основних або допоміжних будівель і споруд або їх комплексів із заданими техніко-економічними показниками та призначенням, які споруджуються за єдиним проектом в першу та наступні черги, на визначених для цього об'єктах, нових майданчиках або майданчиках, звільнених від існуючих будівель;

- реновація - відтворення основних фондів діючих підприємств, будівель, споруд. В свою чергу реновація поділяється на такі підвиди:

- розширення - будівництво додатково до існуючих приміщень, будівель, споруд, що будуються в межах єдиного комплексу за окремими проектами, яке веде до збільшення будівельних габаритів об'єкта та поліпшення його техніко-економічних показників;

- реконструкція - комплекс будівельних робіт, пов'язаних зі зміною техніко-економічних показників, або використання об'єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів. Складовою частиною реконструкції об'єкта може бути його капітальний ремонт;

- капітальний ремонт - це комплекс будівельних робіт, пов'язаних з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників, зі зміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об'єкта та його техніко-економічних показників;

- реставрація - повне або часткове відновлення пошкоджених або втрачених будівель та художніх характеристик об'єкта у первісному або відновленому вигляді на пам'ятниках архітектури. Складовою частиною реставрації може бути консервація або капітальний ремонт;

Консервація (як ще один вид капітального будівництва) - це комплекс будівельних робіт, призначених для зберігання об'єкта, на якому припинено або не ведеться будівництво на визначений час, і які включають тимчасові або постійно діючі захисні або конструктивні заходи, що запобігають руйнуванню об'єкта.

У процесі будівництва об'єкта можуть поєднувати різні види капітального будівництва.

436

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право
 2. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 3. 1. Поняття і види капітального будівництва - Хозяйственное право
 4. 2. Способи та стадії капітального будівництва - Хозяйственное право
 5. Контрольні запитання - Хозяйственное право
 6. § 3. Система господарського законодавства - Хозяйственное право
 7. § 1. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору - Хозяйственное право
 8. § 3. Види відповідальності - Хозяйственное право
 9. § 1. Поняття та види кредиту. Кредитний договір - Хозяйственное право
 10. §3. Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян - Гражданское право
 11. § 1. Поняття і система зобов´язального права - Гражданское право
 12. § 2. Поняття і елементи зобов´язання - Гражданское право
 13. § 2. Система цивільно-правових договорів - Гражданское право
 14. § 1. Поняття і значення договору підряду - Гражданское право
 15. § 2. Зміст договору підряду - Гражданское право
 16. § 5. Договір на виконання проектних і розвідувальних робіт - Гражданское право
 17. § 1. Поняття та види послуг - Гражданское право
 18. § 2. Елементи цивільних правовідносин - Гражданское право
 19. 1. Поняття та види кредиту - Курсовые работы по праву
 20. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с - Хозяйственное право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Щербина В. С.. Господарське право України. Навч. посібник. 1999
  4. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002