Хозяйственное право

Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с
Нормативні акти
Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996р.

Господарський кодекс України.

Цивільний кодекс України.

Закон Української РСР від 03.08.1990 р. «Про економічну самостійність Української РСР» // ВВР УРСР.- 1990.- № 34.- Ст. 499.

Закон України від 07.02.1991 р. «Про власність» // ВВР УРСР.- 1991.-№ 20.- Ст. 249.

Закон України від 07.02. 1991 р. «Про підприємництво» (ст. 4) // ВВР УРСР- 1991.-№14.-Ст. 168.

Закон України від 18.06.1991 р. «Про цінні папери та фондову біржу» // ВВР УРСР,-1991.-№38.-Ст. 508.

Закон України від 18.09.1991 р. «Про інвестиційну діяльність» // ВВР України.- 1991.— №47.-Ст.647.

Закон України від 19.09.1991 р. «Про господарські товариства» // ВВР України.-1991.-№ 49.-Ст. 682.

Закон України від 04.03.1992 р.. «Про приватизацію державного майна» (в редакції Закону від 19.02.1997 р.) // Голос України.- 1997- 20.03.

Закон України від 10.04.1992 р. «Про оренду державного та комунального майна» (в редакції Закону від 14.03.1995 р.) // ВВР України - 1995. № 15.- Ст. 99.

Закон України від 02.10.1992 р. «Про заставу» // ВВР України- 1992- № 47.- Ст. 642 (з наступними змінами та доповненнями).

Закон України від 02.10.1992р. «Про інформацію» // ВВР України.- 1992- № 48.-Ст. 650.

Закон України від 14.12. 1992р. «Про охорону праці» //ВВР України- 1992-№ 49-Ст. 668.

Закон України від 21.04.1993 р. «Про охорону прав на сорти рослин» // ВВР України.-1993.-№21.-Ст.218.

Закон України від 22.04.1993 р. «Про аудиторську діяльність» // ВВР України.-1993.-№ 23-Ст. 243 (знаступними змінами).

193

Закон України від 25.06.1993 p. «Про науково-технічну інформацію» // ВВР України-1993.-№33.-Ст. 345.

Закон України від 15.12.1993 р. «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції Закону від 01.06.2000 р.) // ВВР України.- 2000.-№ 37- Ст. 307.

Закон України від 15.12.1993 р. «Про охорону прав на промислові зразки» // ВВР України.- 1994-№ 7.-Ст. 34.

Закон України від 15.12.1993 р. «Про племінне тваринництво» // ВВР України.-1994.-№ 2.-Ст. 7.

Закон України від від 15.12.1993 р. «Про насіння» // ВВР України.- 1994.-№ 2.- Ст. 5.

Закон України від 23.12.1993 р. «Про авторське право і суміжні права» (в редакції Закону від 11.07.2001 р.)// ВВР України.- 2001.- № 43.-Ст. 214.

Закон України від 07.06.1996 р. «Про захист від недобросовісної конкуренції» // ВВР України.- 1994.- № 7.- Ст. 34.

Закон України від 30.10.1996 р. «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» // ВВР України.- 1996.- № 51.- Ст. 292.

Закон України від 21.05.1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні» // ВВР України.-1997.-№ 24.-Ст. 170.

Закон України від 22.05.1997 р. «Про оподаткування прибутку підприємств» // ВВР України.- 1997.-№ 27-Ст. 181;№47.-Ст. 294; 1998.-№2.-Ст. 7, № 5-Ст. 18.

Закон України від 05.11.1997 р. «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» // ВВР України.- 1998.-№ 8-Ст. 28.

Закон України від 10.12.1997 р. «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» // ВВР України.- 1998.- №15.- Ст. 67.

Закон України від 03.03.1998 р. «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» // Урядовий кур'єр.- 1998.- 9 квітня.

Закон України від 09.04.1999 р. «Про місцеві державні адміністрації» // ВВР України,-1999-№ 20-21.-Ст. 190.

Закон України від 06.06.1999 р. «Про охорону прав на зазначення походження товарів (із змінами від 21.12.2000 р.) // ВВР України.- 1999.-№ 32.- Ст. 267.

Закон України від 16.07.1999 р. «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» // Урядовий кур'єр.- 1999,- 1 вересня.

Закон України від 22.02.2000 р. «Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти» //Урядовий кур'єр-2000.-24травня.

Закон України від 18.01.2001 р. «Про об'єкти підвищеної небезпеки» // Голос України.-2001.-6 березня.

Закон України від 15.03.2001 р. «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» // ВВР України.- 2001.- № 21.- Ст. 103.

Закон України від 05.04.2001 р. «Про обіг векселів в Україні» // Урядовий кур'єр.-2001.-4 травня.

Закон України від 17.05.2001 р. «Про стандартизацію»//ВВР України.-2001,-№ 31.-Ст. 145.

Бюджетний кодекс України: Затверджений Законом України від 21.06.2001 р. // Голос України.- 2001.- 24 червня.

Закон України від 12.07.2001 р. «Про нафту і газ» // ВВР України.- 2001.- № 50.- Ст. 262.

Закон України від 12.07.2001 р. «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» // ВВР України,- 2001.- № 47.- Ст. 251.

Земельний кодекс України: Затверджений Законом від 25.10.2001 р. // ВВР України.-2002.-№ 3^4-Ст. 27.

Закон України від 07.02.2002 р. «Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України» // Урядовий кур'єр.- 2002.- 20.03.- (Орієнтир.-С 9-Ю).

Закон України від 05.06.2003 р. «Про іпотеку» // ВВР України- 2003- № 38.- Ст. 313.

Закон України від 19.06.2003 р. «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» // ВВР України,- 2004 — № 1.- Ст. 1.

194

Закон України від 19.06.2003 р. «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» // ВВР України.- 2003.- Ха 52.-Ст.377.

Постанова Верховної Ради України від 14.02.1992 р. «Про управління майном підприємств, установ і організацій, що є у загальнодержавній власності» // ВВР України.-1992.-№ 20-Ст. 274-275.

Тимчасове Положення про Фонд державного майна України: Затверджено Постановою Верховної Ради України від 07.07.1992 р. // ВВР України.- 1992.- Хр 39.- Ст. 581.

Декрет Кабінету Міністрів України від 15.12.1993 р. «Про управління майном, що є у загальнодержавній власності» // ВВР України.- 1993.- №7.- Ст. 52.

Декрет Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 р. «Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств» // ВВР України.- 1993,-№11.-Ст. 94;№ 23-Ст. 248.

Указ Президента від 18.09.1992 р. «Про Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні» (із змінами, внесеними указами від 22.10.1993 р. та 22.06.1994 p.).

Указ Президента від 15.06.1993 р. «Про корпоратизацію підприємств» // Урядовий кур'єр,- 1993.-17 червня.- С 2.

Указ Президента України від 11.05.1994 р. «Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації» // Урядовий кур'єр.- 1994.- 19 травня.

Указ Президента України від 12.03.1996 р. «Про загальне Положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади» // Урядовий кур'єр.-1996.- 28 березня.

Положення про Міністерство фінансів України: Затверджено Указом Президента України від 26.08.1999 р. № 1081/99 КПС «НАУ».

Положення про Міністерство економіки України; Затверджено Указом Президента України від 23.10.2000 р. № 1159/2000 // КПС «НАУ».

Указ Президента України від 07.03.2001 р. «Про Концепцію амортизаційної політики» // Урядовий кур'єр.- 2001,- 28 березня.

Указ Президента України від 26.03.2001 р. «Про додаткові заходи щодо розвитку фондового ринку України» // Урядовий кур'єр.- 2001.- 04.04 (Орієнтир.- С 6-8).

Указ Президента України від 08.08.2002 р.

«Про заходи щодо розвитку іпотечного ринку в Україні» // Урядовий кур'єр.- 2002.- 13 серпня.

Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Затв. Указом Президента України від 25.09.2002 р. «Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» // Урядовий кур'єр.- 2002.- 2.10 (Орієнтир.- С. 2-6).

Указ Президента України від 11.12.2002 р. «Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України» // Урядовий кур'єр.- 2002.-18.12 (Орієнтир.- С 16).

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 р. № ЗІ 1 «Про розподіл державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» // Урядовий кур'єр.-1991.-№40.

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 р. № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці»//ЗПУ.- 1993.-№ 12.-Ст. 269.

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1994 р. Х° 238 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною власністю та власністю Автономної Республіки Крим // Державна та комунальна власність в Україні: Збірник нормативних актів.- К.: Юрінком Інтер, 2002.- С 122-123.

t Положення про представників у справах інтелектуальної власності: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1994 p. Xs 545 //ЗПУ- 1994.-Х° П.-Ст. 278.

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.1996 р. X» 157 «Про передачу у власність Автономної Республіки Крим майна санаторно-курортних та оздоровчих закладів, що перебуває у загальнодержавній власності // Державна та комунальна власність в Україні: Збірник нормативних актів.- К.: Юрінком Інтер, 2002.- С 123-125.

195

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 р. № 1099 «Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств зі змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства» // Урядовий кур'єр.- 1996.- 19 вересня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» // Офіційний вісник України.- 2000.- № 9.-Ст. 344 (з наступними змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 р. № 791 «Про управління державними корпоративними правами» // Урядовий кур'єр.- 2000.- 14 червня.

Положення про представника органу, уповноваженого управляти державними корпоративними правами в органах управління господарських товариств. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 р. № 791 // Державна та комунальна власність в Україні: Збірник нормативних актів-К.: Юрінком Інтер, 2002-С. 148-149.

Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління державними корпоративними правами. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 р. № 791 // Державна та комунальна власність в Україні: Збірник нормативних актів.- К.: Юрінком Інтер, 2002.- С 149-154.

Порядок звітності представника органів, уповноважених управляти відповідними державними корпоративними правами в органах управління господарських товариств. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 р. № 791 // Державна та комунальна власність в Україні: Збірник нормативних актів-К.: Юрінком Інтер, 2002-С 154-155.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. № 1469 «Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель» // Урядовий кур'єр.- 2000.-10 жовтня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 р. № 15 «Про випуск казначейських зобов'язань»//Урядовий кур'єр.-2002- 15 січня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2002 р. № 932 «Про затвердження Переліку документів і товарів, що підлягають захисту голографічними елементами» // Урядовий кур'єр.- 2002.- 17 липня.

Концепція політики Кабінету Міністрів України щодо управління об'єктами державної власності: Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.10.2001 р. № 467-р // Державна та комунальна власність в Україні: Збірник нормативних актів.- К.: Юрінком Інтер, 2002.- С 79-80.

Положення про порядок погодження з Антимонопольним комітетом України проектів установчих документів та планів розміщення акцій холдингових компаній, що створюються в процесі корпоратизації і приватизації. Затв. розпорядженням АМК України від 21.06.1994 р. № 7-р // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.- 1994.— №10.-С 47-48.

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свдоцтва України на знаки для товарів і послуг: Затверджено наказом Держпатенту України від 28.07.1995 р. № 116// Збірник нормативних актів з питань промислової власності.- К.: Вища школа, 1998.

Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів: затв. рішенням ДКЦПФР від 26.05.1998 р. № 60 // КПС «НАУ».

Про затвердження положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Затверджено наказами Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 і від 29.11.1999 р. № 290 // Збірник законодавства з підприємницького права України: Збірник нормативних актів- К.: Атіка, 2000.-С 455-473.

Положення про реєстр державних корпоративних прав. Затверджено наказом Національного агентства з управління державними корпоративними правами від 14.05.1999 р. № 72 // Державна та комунальна власність в Україні: Збірник нормативних актів- К.: Юрінком Інтер. 2002- С 155-159.

Положення про порядок відчуження основних фондів, що є у державній власності: Затверджено наказом Фонду державного майна України від 30.07.1999 № 1477 (з наступними змінами) // Офіційний вісник України- 1999.-№ 34.

196

Положення про конкурсну комісію з відбору уповноважених осіб на виконання функцій управління державними корпоративними правами: Затверджено наказом Фонду державного майна України від 18.05.2000 р. № 1014 // Державна та комунальна власність в Україні. Збірник нормативних актів.- К.: Юрінком Інтер, 2002.- С. 89—92.

Типовий договір доручення на виконання функцій управління пакетом акцій, що належить державі: Затверджено наказом Фонду державного майна в Україні від 24.05.2000 р. № 1065 // Державна та комунальна власність в Україні: Збірник нормативних актів- К.: Юрінком Інтер, 2002.- С 112-115.

Типова Генеральна угода про передачу повноважень на здійснення функцій управління державними корпоративними правами органам виконавчої влади: Затверджено наказом Фонду державного майна України від 25.05.2000 р. № 1067 // Державна та комунальна власність в Україні: Збірник нормативних актів- К.: Юрінком Інтер, 2002- С. 108—112.

Порядок визначення часток, що належать державі в статутних фондах підприємств, створених за участю недержавних суб'єктів господарювання. Затверджено наказом ФДМ України від 30.08.2000 р. № 1800 // Державна та комунальна власність в Україні: Збірник нормативних актів.-К.: Юрінком Інтер, 2002-С. 192-196.

Положеня про порядок продажу на аукціоні, за конкурсом основних засобів, що є державною власністю: Затверджено наказом Фонду державного майна України від

22.09.2000 р. № 1976 // Державна та комунальна власність в Україні: Збірник нормативних актів-К.: Юрінком Інтер, 2002-С 398-404.

Типовий договір дорічення на здійснення уповноваженою особою функцій управління державними корпоративними правами: Затверджено наказом Фонду державного майна в Україні від 07.09.2000 р. № 1647 // Державна та комунальна власність в Україні: Збірник нормативних актів-К.: Юрінком Інтер, 2002.-С. 102-108.

Порядок нарахування частини прибутку (дивідендів) на акції, що належать державі в статутних фондах відкритих акціонерних товариств, створених в процесі корпоратизації, підприємств Міністерства оборони України, та її перерахування до Державного бюджету України. Затверджено Міністерством фінансів України та Міністерствоа оборони України від 16.01.2001 р. № 15/14 // Державна та комунальна власність в Україні: Збірник нормативних актів-К.: Юрінком Інтер, 2002.-С 198-199.

Правила складання та подання заявок на винахід та заявки на корисну модель: Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. № 22 // ОВУ.-2001.-№9.-Ст.386.

Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію (нова редкція): Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України від 09.02.2001 р. № 18 // КПС «НАУ».

Наказ Фонду державного майна України від 06.02.2001 р. № 163 «Про погодження органами приватизації умов договору застави майна» // КПС «НАУ».

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Нацбанку України від 29.03.2002 р. № 135 // КПС «НАУ».

Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи: Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 р. № 291 // ОВУ.- 2001.- № 18.- Ст. 804.

Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого походження товару: Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 17.08.2001 р. №598//ОВУ.-2001-№ 36.-Ст. 1682.

Типовий договір доручення на здійснення представником Фонду державного майна України функцій з управління акціями (частками) господарських товариств, які перебувають у державній власності: Затверджено наказом Фонду державного майна України від

11.09.2001 р. № 1695 // ОВУ.- 2001.-№ 40.- Ст. 1822.

Положення про порядок отримання інвесторами доходів від володіння корпоративними правами в акціонерних товариствах: Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 25.12.2001р. № 386 // ОВУ.- 2002.-№17.-Ст. 906.

197

Правила складання та подання заявки на промисловий зразок: Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002р. № ПО // ОВУ.- 2002- № 11.-Ст. 531.

Наказ Фонду державного майна України від 24.05.2002 р. № 906 «Про затвердження порядку підтвердження права власності на нерухоме майно» // Вісник господарського судочинства-2002-№ 3.-С 74-81.

Порядок ведення державного реєстру оцінювачів: Затверджено наказом Фонду державного майна України від 09.09.2002 р. № 1594 // ОВУ.- 2002.-№ П.- Ст. 1800.

Положення про порядок випуску облігацій підприємств: Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 17.07.2003 р. № 322 // ОВУ.- 2003.-№33.-Ст. 1799.

Положення про випуск облігацій внутрішніх місцевих позик: Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 07.10.2003 р. № 414 // ОВУ-2003.- № 44- Ст. 2336.

Матеріали судової практики

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з судовим захистом права державної власності: Роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 2 квітня 1994 р. № 02-5/874 (з наступними змінами) // КПС «НАУ».

Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності: Постанова Пленуму Верховного суду України від 22.12.1995 р. № 20 // Приватна власність в Україні: Збірник законодавства / Бюлетень законодавства і юридичної практики України.- 2002.- № 5.- С 327-333.

Про деякі питання практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна: Роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 25.05.2000р. № 02-5/237 // Вісник Вищого арбітражного суду України- 2000.- № 3.-С. 141-149.

Збірники нормативних актів Науково-практичні коментарі

Державна та комунальна власність в Україні: Збірник норм, актів.- К.: Юрінком Ін-тер,2002.-430с.

Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика: Научно-практ. издание. В 4-х томах / Под общ. ред. А. Д. Святоцкого- К.: Ин Юре, 1999.

Місцеве самоврядування в Україні: Збірник норм, актів // Бюллетень законодавства і юридичної практики в Україні (вид-во «Юрінком Інтер).- 2002.- № 10.- 403 с

Орендні відносини в Україні: Збірник норм, актів,- К.: Юрінком Інтер, 2000.— 400 с.

Практичний посібник для аудиторів. Збірник законодавчих та нормативних актів / Укладач Камлик М. І.- К.: Атіка, 2002.- 560 с

Приватна власність в Україні: Збірник норм, актів // Бюлетень законодавства і юридичної практики в Україні (вид-во «Юрінком Інтер).- 2002.- №10.-414 с

Додаткова література

Андрощук Г. А., Работягова Л. И. Патентное право: правовая охрана изобретений: Учебн. пособие.- К.: МАУП, 1999.

Атаманова Ю. Є. Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.-Х., 2003.- 19 с

Безух О. В. Захист від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.-Донецьк, 2001.- 19 с

198

Безкпубий І. Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики // Право України.- 2001.- № 9.- С 39-41.

Безсмертна Н. Межі здійснення права приватної власності в Україні // Право України-2002.-№ 6-С 53-56.

Беневоленская 3. Э. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства.- СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.- 282 с.

Бервенко С. Н., Яроцкий В. Л. Правовое регулировние вексельного бращения в Украине-X.: Право, 2001.-512 с.

Бєлоцерковець О. В. Готівкові та «безготівкові» гроші: цивільно-правові аспекта // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права- 2002.-№ 2.- С. 74—76.

Богданов Е. В. Моделирование права собственности в гражданском законодательстве Российской Федерации // Государство и право.- 2000.- № 11.- С. 18-22.

Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий-М.: Прогресс, 1977.

Вексельное обращение / Аваков А. Б., Гаевой Г. К, Бешанов А. В., Кроль Т. Ю., Пивоваров В. Б. и др.- X.: Фолио, 2000.- 382 с.

Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность — М.- Л.: Изд-во АН СССР, 1948.-840 с.

Вінник О. М. Право власності як основний правовий режим майна суб'єкта підприємницької діяльності // Економіко-правові проблеми трансформації відносин власності в Україні: Збірник наук, праць.- К.: «Манускрипт», 1997.- С. 137-141.

Вінник О. Облігації підприємств як інструмент інвестування економіки: Підприємництво, господарство і право- 2001-№ 10.- С. 9-11.

Герц А. А. Майновий комплекс підприємства як предмет застави // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.- 2002.- № 2- С. 147-149.

Герц А. Поняття підприємства як майнового комплексу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003 р.).- Львів-С 257-259.

Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник / Под ред. Васильева Е. А.- М.: Международные отношения, 1993.- 560 с.

Гуньковський С. Л. Актуальні проблеми існування колективної власності в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права- 2002.- № 2.-С. 109-111.

ДахноИ. И. Патентно-лицензионная работа.- К., 1996.

Дзера І. О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні.- К.: Юрінком Інтер, 2001.-256 с.

Дзера О. В. Розвиток права приватної власності громадян в Україні.- К.: «Вентурі», 1996.

Дзера О. В. До питання про момент виникнення у громадян права приватної власності // Бюлетень законодавства і юридичної практики України- 1998.- № 2.- С 71-82.

Дзера О. В. Правовий режим комунальної власності та її розмежування з державною власністю // Реферативний огляд чинного законодавства України / За ред. В. В. Цвєткова, Є. Б. Кубко.- К.: Салком, 2000.- С 95-112.

Демченко Н. С. Укладання договору купівлі-продажу державного майна, що є об'єктом договору з правом викупу // Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління: 36. наукових праць. Т. 2 /Відпов. ред. Є. А. Кузнецов- Одеса: АстроПринт, 1999.-С. 419-428.

Демченко Т. С. Право власності на товарний знак // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.- 2002.-№ 2.- С 118-120.

Дойников И. В. Правовое регулиование государственного предпринимательства: Учебно-методическое пособие.- М., 2001.- 112 с.

с Жадан І. О. Державні корпоративні права в контексті реформування власності // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію,- 2000.- № 5.- С 66-68.

Жанайдаров И. У. Проблемы реализации права государственной собственности.-Алматы: Казахстан, 1994-262 с.

199

Заменгоф 3. М. Правовой режим имущества хозяйственных органов-М: Юрид. лит., 1972.-184 с.

Замепгоф 3. М. Правовой режим материальных и финансовых ресурсов в хозяйственных системах.-М.: Юрид. лит., 1987- 181 с.

Закурім М. К. Законодавство про обіг векселів в Україні. Помилки - причини недійсності векселя // Вісник господарського судочинства.- 2001.- № 4.- С. 111-112.

Ершова И. В. Имущество и финансы предприятия. Правове регулирование: Практическое пособие.-М.: Юристъ, 1999-397.

Ершова И. В. Проблемы правового статуса государственной корпорации // Государство и право-2001.-№ 6-С. 35^* 1.

Камышанский В. Право собственности: пределы и ограничения- М.: Юнити, 2000.-303 с.

Кашищева О. Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.- К., 2000.- 19 с

Кондик П. М. Правові аспекти визначення статусу військового майна // Вісник господарського судочинства-2002.-№ 3.-С 161-165.

Космін Ю. Про форми воасності // Право України.- 2001.- № 10.- С. 75-77.

Коссак В. М.

Проблеми вирішення спорів, пов'язаних із захистом корпоративних прав // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: 36. наук, статей. Випуск XI-Івано-Франківськ: «Плай», 2003-С 94—96.

Кравчук В., Красовська А. Відступлення частки в статутному фонді господарського товариства // Предпринимательство, хозяйство и право- 1999.- № 10.- С. 53-55.

Кравчук В. Зміна власника (засновника) приватного підприємства // Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000.- № 1.- С. 50-53.

Красько И. Е., Жушман В. П., Гагин Н. В. Акции и вексели в экономическом обороте Украины. Учебно-справочное пособие-X.: Эспада, 1999.-280 с.

Крупко Д. Проблеми застави та приватизації морських суден // Юридична Україна.-2003.-№2.-С. 71-75.

Кулішенко В. С Захист від неправомірного використання ділової репутації суб'єктів господарювання у конкуренції. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.- Донецьк, 2003.-17 с.

Леонтьева О. Б. Право оперативного управления и право хозяйственного ведения -вещные права образовательных организаций // Социальные проблемы права. Выпуск № 3.-М.:МГСУ, 2002.-С. 136-171.

Ляшенко С. В. О юридической несостоятельности термина «собственник предприятия» // Проблеми вдосконалення господарського законодавства України: тези виступів учасників «Круглого столу» (17-18 квітня 2001 p., м. Київ).- С. 74-76.

Мазолин В. П. Право собственности в Российской Федерации в период перехода к рыночной экономике- М., 1992.

Майданик Р. А. Проблеми довірчих відносин в цивільному праві.- К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002-502 с

Майданник Р. А. Проблеми регулювання довірчих відносин у цивільному праві. Автореферат дис. ... докт. юрид. наук.-К., 2003.-28 с

Макода В. Є. Правова охорона промислових зразків в Україні. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук,- К., 2001.- 20 с

Малиновська В. С Застереження про ускладнюючі обставини: правові аспекти використання // Вісник господарського судочинства- 2001.- № 4- С 174-183.

Малышкин А. И. Финансовая отчетность предприятия: Международные и национальные стандарты: Учебное пособие- 2-е изд., доп. и испр.- Сумы: Изд-во «Университетская книга», 2001-158 с.

Мамутов В. К, Хахулин В. В. Проект нового Гражданского кодекса нуждается в постатейном рассмотрении // Юридичний вісник України-2000-№ 44 (2-8 листопада).

Мамутов В. К, Чувтию О. О. Господарче право зарубіжних країн.- К., 1996- С. 137-201.

200

Михеева Л. Доверительное управление имуществом.- М.: Юристь, 1999- 176с.

Михайленко О. О. Суперфіціарне право: історія, сучасність, перспективи // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.-2002.-№ 2.-С. 121-124.

Музика Л. А. Територіальна громада як суб'єкт права комунальної власності // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.- 2002.- № 2.-С. 100-102.

Муніципальне право України: Підручник / В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фрицький, М. О. Бай-муратов та ін.— 2-ге вид., стереотип.- К.: Юрінком Інтер, 2001.- 352 с

Назарова Ю. Е. Участие правами промышленной собственности в хозяйственных обществах.-X.: Эспада, 2002- 88 с.

Назарова Ю. С. Проблеми актуалізації властивостей об'єктів промислової власності в цілях здійснення корпоративної трансакції // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.-2002.-№ 2.-С. 131-134.

Овечкін В. Е. Проблемні питання відправлення правосуддя у справах, пов'язаних із застосуванням законодавства про власність // Вісник господарського судочинства.- 2001-№ 1.-С. 42-49.

Онуфрієнко О. Особливості похідних способів набуття права власності на цінні папери //Право України-2000-№ 2.- С 33.

Онуфрієнко О. І. До питання про критерії класифікації цінних паперів // Предпринимательство, хозяйство и право.-2000-№ З-С. 39—41.

Онуфрієнко О. І. Правове регулювання випуску та обігу емісійних цінних паперів в Україні. Автореферат дис.... канд. юрид. наук.-К., 2000- 18 с.

Онуфриенко О. Акции как вид ценных бумаг // Юридическая практика.- 2001.-18.01.-С. 9.

Орлова Н. В. Акционирование предприятий. Проблема формирования эффективного собственника // Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління: 36. наукових праць. Т. 2 /Відлов, ред. Є. А. Кузнецов- Одеса: АстроПринт, 1999.-С. 191-196.

Паскарь А. Д., Польовий В. И. До питання про управління обласними радами майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст // Вісник господарського судочинства-2002-№ 2-С. 225-229.

Пашков В. М. Правове регулювання обігу лікарських засобів.- К.: МОРЮН, 2004-160 с.

Первомайськш О. О. Окремі питання участі територіальних громад у цивільних правовідносинах // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права-2002-№ 2.-С. 69-70.

Пересунько С 1. Право державної власності в Україні (історія, сучасність, перспективи).-Кіровоград: «Єлисавет», 1998.-297 с

Пересунько С. П. Право державної власності та його здійснення в період ринкових реформ в Україні. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.-К., 1998- 16 с.

Петренко О. Захист прав на об'єкти промислової власності: поняття, теоретико-практичні аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003 р.).- Львів-С. 295-297.

Петриченко О. Правовий режим майна державних унітарних підприємств: актуальні питання // Право України- 2000- № 12.- С. 97-101.

Підопригора О. А., Підопригора О. О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посібник.-К.: Юрінком Інтер, 1998.

Підопригора О. О. Законодавство України про інтелектуальну власність-X.: Консум, 1997.

Підопригора О. А. Окремі проблеми правової охорони інтелектуальної власності в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.- 2002.-Xs 2.- С. 23-28.

Порошенко П. Державне управління корпоративними правами в Україні. Теорія формування правовідносин: Монографія-К., 2000- 104 с

Посполітак В. «Бездокументарні» цінні папери: досвід Франції та України // Предпринимательство, хозяйство и право- 1999.-№ 2- С. 31-34.

201

Посполітак В. Правові аспекти існування «бездокументарних» цінних паперів // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999,- JVs 4.- С. 23-25.

Посполітак В. В. Передача права власності на цінні папери та прав за цінними паперами в Україні. Автореферат дис.... канд. юрид. наук,- К., 2001,- 20 с.

Право власності в Україні: Навч. поеіб. / О. В. Дзера, Н. С. Кузнецова, О. А. Піоопри-гора та ін.; За заг. ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцоеоі- Юрінком Інтер, 2000,- 816 с.

Право собственности в Украине / Под ред. Я. Н. Шевченко- К.: «Блиц-Информ», 1996.

Правові проблеми колективної власності в Україні (матеріали «круглого столу») // Право України.- 1996.-№ 1.- С 5-30.

Пронська Г. В. Право колективної власності у підприємницькій діяльності в Україні // Концепція розвитку законодавства України.- К., 1996,- С 272-275.

Пронская Г. В. Современные тенденции развития основного производственного звена в отраслевом управлении народным хозяйством в республике // Отраслевое управление в республике (организационно-правовой аспект).- К., 1991.- С. 87-115.

Пронская Г. В. Колхозные рынки: чья собственность? // Закон и бизнес- 1996.— № 34.- С. 6-7.

Пушкин А. А. Законодательство Украины о праве государственной собственности нуждается в совершенствовании // Бизнес Информ.- 1992.- № 15,- С. 4-6.

Рубаник В. Власність і право власності: деякі нотатки з приводу українських реалій і співвідношення їх з понятійно-категоріальним апаратом і науковим інструментарієм // Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000.- № 11.- С. 39—42.

Савельев В. А. Действующее право собственности некоторые сложноструктурные модели права собственности // Государство и право.- 2001.-№ 9.- С. 19-23.

Саєнеко В. В Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.- К., 2002.- 20 с.

Святоцький О., Федченко Л. Нематериальні активи як складова майна підприємств, установ, організацій // Право України.- 1998.-№ 6.- С 81.

Святоцький О,, Федченко Л. Інтелектуальна власність - найважливіша складова нематеріальних активів // Право України- 1998.-№ 7- С 33.

Семчик В. І. Право власності: проблеми розвитку // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.- 1998- JV» 2- С 64-70.

Скловский К И. Собственность в гражданском праве-М.: Дело, 1999,- 512 с.

Спипченко С. А. Право доверительной собственности. Монография- X.: Консум, 2000.-176 с.

Спасибо-Фатеева И. Общая характеристика права собственности акционеров акционерного общества // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999.- № 2.-С. 15-19.

Спасибо-Фатеева И. Метаморфозы собственности или доморощенные холдинги // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999.-№ 4-С. 26-31.

Спасібо-Фатєєва І. Питання управління державною і комунальною власністю: приватноправовий аспект // Предпринимательство, хозяйство и право- 1999.- № 10.-С. 9-13.

Спасибо-Фатеева И. Государственная регистрация в сфере имущественного оборота // Предпринимательство, Хозяйство и право,- 2000.- № 7.- С. 5-8.

Спасибо-Фатеева І. В. Акціонерні товариства: акції, власність, корпоративне управління (збірник статей).- X,: Видавничий дім «Райдер», 2002.- 172 с

Степанчук Н. Правове регулювання відчуження майна державними підприємствами // Право України.- 2001.- № 10.- С 32-35.

Суханов Е, А. Лекции о праве собственности,- М.: Юрид. лит., 1991.- 240 с.

Суханов Е. А. Общие положения о праве собственности и других вещных правах // Хозяйство и право.- 1995,-ЛЬ 6.- С. 29.

Толстой Ю, К. Социалистическая собственность и право оперативного управления // Проблемы гражданского права,- Л„ 1987,- С, 35-78.

202

Угриновська О. Особливості звернення стягнення на корпоративні права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003 р.).- Львів,- С 313-315.

Управление государственной собственностью: Учебник / Под ред. В. И. Кошкина, В. П. Шупыро.-Ы.: ИНФРА-М, 1997.-469 с.

Управління державною власністю: правова модель та досвід інших країн. Матеріали конференції.- К.: Українсько-Європейський консультативний центр з питань законодавства, 1999.-108 с

Федоров О., Чумакова Н, Питання права власності в колективному сільськогосподарському підприємстві // Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000.-№ 5.- С. 19-21.

Феелькен В. Государство как предприниматель в праве товариществ // Предприятие: внутренняя и внешняя хозяйственная деятельность (правовые аспекты).- М., 1991,- С. 49-60.

Феофанов Ю. Бремя собственности // Закон. Журнал для деловых людей.- 1995.-МН.-С. 3.

ХалаШ Н. О, Правова охорона промислових зразків в Україні. Автореферат дис.... канд. юрид. наук.-К„ 2000.-17 с.

Цивільне право України: Підручник: у 2-х кн. / За ред. О. В. Дзери та Я. С Кузнєцо-воі- У 2-х кн.- 4-те вид., перероб. і допов.- К.: Юрінком Інтер, 2004.

Цікало В. Виникнення права власності на підставі набувальної давності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003 р,).-Львів.-С 316-317.

Шрам Х-Й. Управління державними частками у підприємствах України з точки зору правового положення підприємств // Управління державною власністю: правова модель та досвід інших країн. Матеріали конференції.- Українсько-Європейський консультативний центр з питань законодавства, ТАСІС, 1999.- С 21-35.

Яворська О. С Право власності юридичних осіб // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.- 2002.- № 2.- С 105-109.

Янкова Е. С. К вопросу о формировании уставного фонда предприятия // Вісник Донецького університету. Сер. В. Економіка і право.- 1999.- № 3.- С. 46-50.

Янкова Е. С. Вклады участников как оплата приобретаемых имущественных прав // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. Спеціальний випуск. У чотирьох частинах. Частина 2. Проблеми вдосконалення законодавства та практики застосування з урахуванням пронозу злочинності- 2000.- С 96-101.

Янкова О. С. Правове регулювання статутного фонду комерційних організацій. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.- Донецьк. 2000,- 20 с

Янкова Е. С. Гарантийная функция уставного фонда предприятия // Субъекты хозяйствования и экономическая преступность: вопросы предупреждения: Сб. материалов «Круглого стола» (Донецк, 1 ноября 2001 г.).- Донецк: ИЭПИ НАН Украины, ООО «Юго-Восток, Лтд», 2002.-С. 14-18.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 2. Юридические документы Учебники по праву
 3. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 4. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 5. § 6. Відмежування трудового права від суміжних галузей права - Трудовое право
 6. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право
 7. § 5. Локальні правові норми - Трудовое право
 8. § 6. Профспілковий орган підприємства як суб´єкт трудового права України - Трудовое право
 9. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 10. § 2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії - Трудовое право
 11. Вступ - Теория государства и права
 12. Дія нормативно -правових актів за територією, за колом осіб і у часі. Зворотна сила закону - Теория государства и права
 13. Правозастосовчі акти: поняття, види, їхня відмінність від нормативно-правових актів. Вимоги до оформлення правозастосовчих актів - Теория государства и права
 14. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 15. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 16. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 17. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - Международное право, европейское право
 18. § 1. Загальні засади організації та діяльності адвокатури - Адвокатское право
 19. § 4. Про юридичну природу (обов´язковість) світових стандартів адвокатури - Адвокатское право
 20. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Щербина В. С.. Господарське право України. Навч. посібник. 1999
  4. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002