Хозяйственное право

Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с
Нормативні акти
Господарський кодекс України (розділ II «Суб'єкти господарювання»).

Цивільний кодекс України (Глава 5 «Фізична особа-підприємець», глава 7 «Загальні положення про юридичну особу», глава 8 «Підприємницькі товариства»).

Закон України від 07.02.1991 р. «Про підприємництво» (стаття 4) // ВВР УРСР.-1991.-XS14.-CT. 168.

Закон України від 18.06.1991 р. «Про цінні папери та фондову біржу» // ВВР УРСР-№38.-Ст. 508.

Закон України від 19.09.1991 р. «Про господарські товариства» // ВВР України.-№49-Ст. 682.

Закон України від 04,03.1992 р. (в ред. Закону від 19.02.1997 р.) «Про приватизацію державного майна»//ВВР України- 1997-№ 17.- Ст. 122.

Закон України від 10.04.1992 р. «Про оренду державного та комунального майна» (в редакції Закону від 14.03.1995 р.)// ВВР України - 1995.№ 15-Ст. 99 (з наступними змінами).

Закон України від 16.12.1993 р. «Про державну службу» // ВВР України.- 1993.-№52.-Ст.49О.

Закон України від 22.04.1993 р. «Про аудиторську діяльність» // ВВР України-1993.- № 23.- Ст. 243 (з наступними змінами).

Закон України від 05.10.1995 р. «Про боротьбу з корупцією» // ВВР України.- 1995.— № 34.- Ст. 266.

Закон України від 07.03.1996 р. «Про страхування» (в редакції Закону від 04.10.2001 р.) // ВВР України.- 2002- № 7- Ст. 50.

Закон України від 30.10.1996. «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» // ВВР України.- 1996.- № 51.- Ст. 292.

Закон України від 21.11.1995 р. «Про промислово-фінансові групи в Україні» // Голос України- 1996.- 21 травня.

Закон України від 23.03.1996 р. «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» // ВВР України.- 1996- № 20- Ст. 82.

'Закон України від 17.07.1997 р. «Про сільськогосподарську кооперацію» // Урядовий кур'єр- 1997.- 14 серпня (з наступними змінами).

Закон України від 10.12.1997 р. «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» // Урядовий кур'єр.- 1998.- 10 січня.

Закон України від 07.07.1999 р. «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» // Голос України.- 1999.- 7 вересня.

'Закон України від 16.07.1999 р. «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» // Урядовий кур'єр.- 1999.- 1 вересня.

Закон України від 01.06.2000 р. «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» //Урядовий кур'єр-2000.-2 серпня.

<3акон України від 19.10.2000 р. «Про державну підтримку малого підприємництва» // Урядовий кур'єр.- 2000.- 22 листопада.

Закон України від 07.12.2000 р. «Про банки і банківську діяльність» II Урядовий кур'єр.- 2001- 17 січня.

Закон України від 15.03.2001 р. «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» // ВВР України.- 2001.- №21,- Ст. 103.

Закон України від 12.07.2001 р, «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» // ВВР України.- 2002.- № 1.- Ст. 1.

Закон України від 12.07.2001 р. «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» // ВВР України.- 2001.- № 47- Ст. 251.

-Закон України від 20.12.2001 р. «Про кредитні спілки» // ВВР України.- 2002.-№15.-Ст. 101.

Закон України від 04.07.2002 р. «Про інноваційну діяльність України» // Офіційний вісник України.- 2002.- №«31.- Ст. 1447.

135

Закон України від 15.05.2003 р. «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» // Юридичний вісник України.-2003.-№ 28 (12-18 липня).

Закон України від 15.05.2003 р. «Про особисте селянське господарство» // Юридичний вісник України-2003.-№ 25 (21-27 червня).

Закон України від 19.06.2003 р. «Про фермерське господарство» // Юридичний вісник України.- 2003.- № 33 (16-22 серпня).

Закон України від 10.07.2003 р. «Про кооперацію» // Юридичний вісник України.-2003- № 35 (30 серпня - 5 вересня).

Декрет Кабінету Міністрів України від 15.12. 1992 р. «Про управління майном, що є у загальнодержавній власності» // ВВР України.- 1993.- № 7.- Ст. 52.

Декрет Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 р. «Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств» // ВВР України.- 1993.- № 11.- Ст. 94, № 23.- Ст. 248.

Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 р. «Про об'єднання державних підприємств вугільної промисловості» // ВВР України.- 1993.- № 13.- Ст. 116.

Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 р. «Про об'єднання державних підприємств зв'язку і введення ліцензування деяких видів діяльності в галузі зв'язку»// ВВР України.- 1993.-№ ІЗ.-Ст. 115.

Декрет Кабінету Міністрів України від 13.03.1993 р. «Про об'єднання державних підприємств транспорту та шляхового господарства» // ВВР України.- № 19.- Ст. 204.

Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.1993 р. «Про довірчі товариства» // ВВР України.- 1993.- № 19.- Ст. 207.

Декрет Кабінету Міністрів України від 29.04.1993 р. «Про об'єднання державних підприємств нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечен-ня» // ВВР України.- 1993.- № 26.- Ст. 280.

Декрет Кабінету Міністрів України від 29.04.1993 р. «Про об'єднання державних електроенергетичних підприємств» // ВВР України.- 1993.- № 26.- Ст. 279.

Указ Президента від 15.06.1993 р. «Про корпоратизацію підприємств» // Урядовий кур'єр- 1993- 17 червня.- С 2.

Указ Президента України від 11.05.1994 р. «Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації» // Урядовий кур'єр.- 1994.- 19травня. '

Указ Президента України від 12.03.1996 р.

«Про загальне Положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади» // Урядовий кур'єр.- 1996.-28 березня.

Указ Президента України від 26.04.2000 р. «Про Державний комітет промислової політики» //Урядовий кур'єр.-2000- 17 травня.

Указ Президента України від 11.05.2000 р. «Про Положення про Міністерство транспорту України» // Офіційний вісник України.- 2000.- № 20.

Указ Президента України від 05.06.2001 «Про Міністерство промислової політики України» // Урядовий кур'єр.- 2001.- 8 червня.

Указ Президента України від 07.11.2001 р. «Про невідкладні заходи щодо впорядкування діяльності державних (національних) акціонерних товариств і холдингових компаній» // Урядовий кур'єр.- 2001.- 14 грудня.

Указ Президента України від 21.03.2002 р. «Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах» // Урядовий кур'єр.- 2002.- 25 квітня.-С 11.

Положення про порядок корпоратизації підприємств: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 р. № 508 // Урядовий кур'єр 1993- 15 липня- С 10.

Положення про спостережну раду: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.1993 р. № 556 // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.- 1993.-№8.-С 19-21.

Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 р. № 781 // Урядовий кур'єр.- 1996- 1 серпня.

136

Типовий статут казенного підприємства: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.1998 р. № 914 // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 1998.-№3.- С 26-31.

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.1998 р. № 987 «Про перетворення державних підприємств у казенні» // ОВУ.- 1998- № 26 (16.07.1998).

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.1998 р. № 1129 «Про деякі питання управління казенним підприємством» // Офіційний вісник України.- 1998.- 13 серпня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» // Урядовий кур'єр.- 2000.- 1 грудня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 р. № 1719 «Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності» // Урядовий кур'ер.-2000.- 23 листопада.

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 р. № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» // Урядовий кур'єр.- 2001.- 18 липня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 р. № 876 «Про затвердження складу осіб, уповноважених представляти інтереси держави в правліннях та спостережних радах фондів обов'язкового державного соціального страхування» // Урядовий кур'єр.-2002- 10 липня.

Типовий статут державного підприємства: Затв. наказами Мінекономіки України, Мінпраці України, Мінфіну України, Фонду держмайна України від 22.04.1993 p.; зареєстровано в Мін'юсті України 10.05.1993 р. № 43 // ІБЦ.- 1993- № 7.

Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію: Затв. наказами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.1996 № 210, від 12.02.1998 р. № 36 (в редакції рішення ДКЦПФР від 09.02.2001 р. № 18) // КПС «Ліга - Закон».

Положення про порядок відчуження основних фондів, що є у державній власності: Затв. наказом ФДМ України від 30.07.1999 № 1477 // Офіційний вісник України.- 1999- № 34.

Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств, створених із державних підприємств у процесі приватизації та корпоратизації. Затв. рішенням ДКЦ ПФД від 11.04.2000 р. № 39 // ОВУ.- 2000.- № 18.

Типовий статут відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації державного підприємства, яке не підлягає приватизації: Затв. наказом Фонду державного майна України та Міністерства економіки від 25.06.2001 р. № 1129/134 // Вісник господарського судочинства.- 2001.- № 4.- С. 82-87.

Принципи корпоративного управління України: Затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003 р. № 571.- К., 2004.- 72 с

Матеріали судової практики

і

Рішення Конституційного Суду України від 21.12.2000 р. у справі № 1-20/2000 (справа про патентування підприємницької діяльності) // Вісник господарського судочинства.-200f.-№l.-C. 32-35.

ГІро участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб: Роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 28.07.1994 р. № 02-5/492 // Збірник офіційних документів Вищого арбітражного суду України.- К., 1997.- С 105-106 (з наступними змінами).

визнання установчих документів суб'єктів господарювання недійсними // Вісник господарського судочинства.- 2001.- № 1.- С 106-108.

Питання корпоративного управління як предмет судового розгляду // Вісник господарського судочинства- 2001- № 4- С 133-136.

Огляд судової практики з вирішення спорів, що пов'язані з управлінням акціонерним товариством // Вісник господарського судочинства.- 2002.- № 1.- С. 173-175.

137

Збірники нормативних актів

Науково-практичні коментарі

Державна та комунальна власність в Україні: 36. норм, актів.- К.: Юрінком Інтер, 2002.- 430 с

Защита прав и интересов предпринимателей. Сб. нормативных документов (по состоянию на 01.04.2003 г.).- X.: Конус, 2003.- 260 с.

Кибенко Е. Р. Научно-практический комментарий Закона Украины «О хозяйственных обществах»,- X.: «Эспада», 2000.- 440 с.

Місцеве самоврядування в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-Юрінком Інтер.- 2002.-№ 10-403 с

Додаткова література

Архіпова О. В. Припинення юридичної особи й права, що випливають з її участі в інших підприємствах // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.-2002.-№ 2.-С 62-64.

Атаманова Ю. Є. Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах. Автореферат дис.... канд. юрид. наук.-Харків, 2003.- 19 с

Баранцев П. Ліквідація підприємств: правове регулювання, оподаткування // Право України.- 2000.- № 12.- С 77-80.

Беляневич Е. Физическое лицо как субъект хозяйственных отношений // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1997.- № 1.- С. 12-15.

Беляневич О. А. Відокремлені підрозділи підприємства як учасники господарського обороту // Вісник Вищого арбітражного суду України,- 1998.- № 2.- С 248-251.

Блюмгардт А. Модели корпоративного управления: Монография,- К.: Наукова думка, 2003,-160 с.

Бондаренко І. Особливості державного регулювання господарської діяльності казенних підприємств // Право України.- 2000,- № 12.

Васильєв А. С, Кузнецов Э. А. Формирование системы корпоративного права в Украине // Рыночная экономика: современная теория и практика управления: Научн. сб. / Под общ ред. Кузнецова Э. А,- Одесса, 1998,- С. 213-228.

Васильева В. До питання про поняття корпоративного права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003 р,).- Львів,- С. 247-248.

Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность.- М,- Л.: Изд-во АН СССР, 1948.

Вінник О. Організаційно-правові форми підприємств державного сектора економіки // Юридичний вісник України - 27.12.95.- 10.01.96 (№ 26). і

Вінник О. Характерні риси господарських організацій // Предпринимательство, хозяйство и право.-1998,- № 2.- С. 3-8, № З,- С. 3-6, № 5.- С. 14-17, № 6,- С. 9-11. м

Вінник О. Правове становище дочірніх підприємств // и

Вінник О. Юридичне значення класифікації господарських товариств // Предпринимательство, хозяйство и право.-2000,-№ Ю.-С. 10-14. її

Вінник О. М. Господарське товариство однієї особи (про доцільність його запровадження в Україні) // Вісник господарського судочинства.- 2001.- № 2.- С. 147-156. я

Вінник О. М. Закрите акціонерне товариство в царині вдосконалення акціонерного законодавства // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Юридичні науки. Випуски 45-48.- 2002.- № 46,- С 120-124,

Вінник О. М„ Щербина В. С, Акціонерне і»

138

Вінник О. М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення: Монографія.- К.: Атіка, 2003.

Волгин В. В. Защита интересов индивидуального предпринимателя: Практическое пособие.- 2-е изд., доп.- М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002.- 244 с.

Гринюк Р. Ф. Правовой режим имущества коммунальных предприятий // Вестник Донецкого университета. Серия В.: Экономика и право.-2000,-№ 1.-С. 148-151.

Гринюк Р. Ф. Правовые основы управления коммунальными предприятиями // Вестник Донецкого университета. Серия В.: Экономика и право.- 2000.- № 2.- С. 275-277.

Гринюк Р. Ф. Правовий статус комунальних підприємств в Україні. Автореферат дис.... канд. юрид. наук.-Донецьк, 2001.-20 с.

Грудницкая С. Формирование объединений предприятий: структура и компетенция органов объединения // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1996.- № 9.- С. 9-13; №12.-С. 17-19.

Грудницъка С. М. Правовий статус об'єднань підприємств у промисловості. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.-Донецьк, 1997.-24 с.

Дойников И. В. Государственное предпринимательство. Учебник.- М.: ПРИОР, 2000.-240 с.

Дорошенко Л. Н. Правовое регулирование прекращения деятельности хозяйствующих субъектов // Субъекты хозяйствования и экономическая преступность: вопросы предупреждения: Сб. материалов «Круглого стола» (Донецк, 1 ноября 2001 г.).- Донецк: ЮПИ НАН Украины, ООО «Юго-Восток, Лтд», 2002.- С. 35-38.

Духневич А. В. Правове регулювання діяльності кредитних спілок в Україні: історія і сучасність // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали регіональної міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів,- Івано-Франківськ, 2003.-С. 92-94.

Загнітко О., Хахулін В. Законодавче забезпечення розвитку кооперації в Україні // Право України.- 2000.- № 11- С 66.

Ионцев М. Г. Акционерные общества: Правовые основы. Имущественные отношения. Управление и контроль. Защита прав акционеров.- М.: «Ось-89», 2002.-512 с.

Ершова И. В, Проблемы правового статуса государственной корпорации // Государство и право.- 2001.- № б.- С. 35-41.

Кашанта Т. В. Корпоративное право. Учебник для вузов.- М.: НОРМА, 1999.

Кибенко Е. Р. Корпоративное право: Учебное пособие,- X.: Эспада, 1999.

Коваль Е. Особенности правового статуса физического лица как субъекта предпринимательской деятельности // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 5,-С. 18-21.

Комах Е. Право на ведение торговой деятельности // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999.- № 4.- С. 32-35.

і Кооперативне право. Підручник / За ред. чл.-кор. НАН України В. I. Семчика.- К.: 1н Юре, 1998.

Коссак В. Здійснення спільної підприємницької діяльності, пов'язаної зі створенням юридичних осіб // Право України.- 1996.- № П.— С 21-24.

Кравчук В. Органи юридичних осіб: порівняльний аналіз європейського і українського законодавства // Предпринимательство, хозяйство и право.-1999.- № 8.- С. 18—22.

і Кравчук В., Красовська А. Право на вихід з господарського товариства // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999.-№ 9- С. 39-41.

1 Кравчук В., Красовська А. Відступлення частки в статутному фонді господарського товариства // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999.- Nt 10.- С. 53-55.

Красько И. Юридические проблемы компании одного лица // Предпринимательство, хозяйство и право- 1998-№ 11.

Красько И. Некоторые проблемы юридических лиц и их прикладное значение (классификация, корпоративные права, ответственность участников) // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1998,- № 10.

139

Кубко Є. Б., Мартинюк Ю. В. Правові проблеми державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності // Реферативний огляд чинного законодавства України / За ред.

B. В. Цвєткова, Є. Б. Кубко-К.: Салком, 2000.-С 75-87.

Кузнецов Э. Организационно-экономические проблемы формирования промышлеино-финансовых групп в Украине // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління: 36. наукових праць. Т. З- Одеса: «Астропринт», 2000.- С. 3-12.

Кузнецова Н. С. Правовий статус суб'єктів підприємництва в Проекті Цивільного кодексу України // Реферативний огляд чинного законодавства України / За ред. В. В. Цвєткова, Є. Б. Кубко-К.: Салком, 2000-С 57-74.

Кучеренко І. Правове положення колективних підприємств // Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000.- № 12.- С. 32-35.

Кучеренко I. Підстави для ліквідації юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 2.- С. 3-6.

Кучеренко І. Сучасна історія розвитку українського законодавства, яке регулює порядок створення та діяльності державних підприємств // Підприємництво, господарство і право.- 2001.-№ 8.- С 25-28.

Кучеренко І.

М. Види підприємницьких юридичних осіб за новими Цивільним та Господарським кодексами // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.- 2002.- № 2.- С 20-22.

Лаптев В. В. Правовое положение предприятий в новых условиях хозяйствования // Предприятие: внутренняя и внешняя хозяйственная деятельность (правовые аспекты).-М., 1991.-С. 4-13.

Лаптев В. В. Предпринимательское право: понятие и субъекты.- М.: Юристъ, 1997.

Лаптев В. В. Проблемы предпринимательской (хозяйственной) правосубъектности // Государство и право.- 1999- №11- С. 80-89.

Лаптев В. В. Законодательство о предприятиях (критический анализ) // Государство и право.- 2000.-№ 7.- С. 22-28.

Мамутов В. К. Предприятие и вышестоящий орган- М.: Юридическая литература, 1969.

Мамутов В. К., Хахулин В. В. Проект нового Гражданского кодекса нуждается в постатейном рассмотрении // Юридичний вісник України.- 2000.- № 44 (2-8 листопада). ,

Мамутов В. К., Хахулин В. В. Дефекты нормативно-правового закрепления статуса субъектов хозяйствования в проекте Гражданского кодекса. // Детенизация экономики: опыт экономико-правового и экономико-математического исследования (Сб. научных трудов).-Донецк: ЮПИ НАН Украины, 2000.- С. 137-149.

Медведева Л., Гончарова Н. Зміни в законодавстві щодо організаційно-правових форм юридичних осіб // Право України.- 2004.- № 4.- С. 125-130.

Мельник С Б. Деякі правові аспекти діяльності некомерційних організацій в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.- 2002.- № 2- С. 56-58.

Михайлов Н. И. Совершенствование правовой организации финансово-промышленных групп // Государство и право.- 2002.- № 1- С. 63-70. .

Муратова Д. А. Проблемы правового регулирования холдингов как объединений юридических лиц // Конституционные основы гражданского законодательства: Материалы межвузовской научной конференции студентов и аспирантов, посвященной десятилетия. Конституции Российской Федерации (9 декабря 2003 г.) - М: МГСУ, 2004.-

C. 100-104.

Нагребельний В. П. Правовое регулирование создания и деятельности промышленно-финансовых групп в Украине // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1998.- № 2 (Реферативний огляд чинного законодавства України).- С. 121-129.

Назарова Ю. Е. Участие правами промышленной собственности в хозяйственных обществах.- X.: Эспада, 2002- 88 с.

Онуфриенко А. Эмиссия акций при создании открытого акционерного общества: некоторые аспекты // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999.-№ 5.- С. 17-20.

Пастух І. Критерії ліцензування підприємницької діяльності // Право України.-2000.-№5.-С 33.

140

Пастух I. Підстави відмови у видачі ліцензії на здійснення окремих видів підприємницької діяльності //Право України-2000.- №9-С. 37.

Песков В. Правові аспекти організації дочірніх підприємств // Право України.- 1999.-№10.- С 22-23.

Петриченко О. П. Організаційно-правові форми державних підприємств за законодавством України //Право України-2000.-№ 4.

Петриченко О. Правовий режим майна державних унітарних підприємств: актуальні питання //Право України-2000.-№ 12-С 97-101.

Пипипенко А. Создание и правовое положение дочерних предприятий // Бизнес-1994.- 12 апреля.

Пилипенко А. Я., Щербина В. С. Очерки акционерного права Украины.- К., 1995.

Платонов С. Холдинговые компании: понятие и примеры деятельности // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1997.-№ 1.- С. 16-18.

Поляков Б., Замойский И. Проблемы реорганизации юридических лиц // Предпринимательство, хозяйство и право- 1997.-№ 5-С. 3-6.

Порошенко П. Правове регулювання управління корпоративними правами в Україні (адміністративно-правові засади) // Право України.- 2000.- №11.- С 102.

Потюк М. Дочірні підприємства як юридичні особи // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999- № 1- С. 124-125.

Пронсъка Г. В. Компетенція господарських міністерств і відомств Української РСР.-К.: Наукова думка, 1973- 126 с

Пронская Г. В. Правовая организация отраслевых хозяйственных систем.- К.: Вища школа, 1985.

Пронсъка Г. В. Правове становище орендного підприємства в Україні // Реферативний огляд діючого законодавства України та практики його застосування.- К., 1996.-С. 59-76.

Пронская Г. В. Современные тенденции развития основного производственного звена в отраслевом управлении народным хозяйством республики // Отраслевое управление в республике.- К.: Наукова думка, 1991.- С. 87-115.

Самойленко А. Суб'єкти господарського права: поняття та класифікація // Право України- 1998- № 6- С. 98.

Самойленко А. В. Приватний підприємець як одна з форм участі фізичних осіб у господарській діяльності // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 2000.- № 2.

Саніахметова Н. Поняття суб'єктів підприємницької діяльності // Право України.-2001.-№9.-С 27-33.

Снісаренко Л. Ю. До питання про поняття корпоративних прав в законодавстві України // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 2000.- № 4.- С. 120-125.

Снісаренко Л. Ю. До питання про захист прав дрібних акціонерів // Вісник господарського судочинства- 2001.- № З- С 194-198.

Спасибо-Фатеева И. В. Акционерные общества: корпоративные правоотношения. Монография-X.: Право, 1998.-251 с.

Спасибо-Фатеева І. В. Цивільно-правові проблеми акціонерних правовідносин. Автореферат дис.... докт. юрид. наук.- X., 2000.- 35 с.

Спасибо-Фатеева І. В. Акціонерні товариства: акції, власність, корпоративне управління (збірник статей).- X.: Видавничий дім «Райдер», 2002.

Сумський Д. Правовий статус акціонера: поняття і зміст // Предпринимательство, хозяйство и право-2000-№ 10-С. 15-19.

Сумской Д. А. Статус акціонера по континентальному праву.- М.: Издательство МГСУ «Союз», 2001- 167 с.

Татъков В. І. Правова природа, склад і зміст установчих документів акціонерного товариства. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.- Донецьк, 2003.- 20 с

Тенькав С. О. Ліквідація підприємств: деякі юридичні та податкові аспекти // Вісник вищого арбітражного суду України- 2000- № З- С 153-156.

Уманиів Ю., Уманців Г. Промислово-фінансові групи в Україні: державне регулювання,

141

стан та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 10-С. 101-104.

Уркевич В. Майнові фонди сільськогосподарського кооперативу: сутність і правова регламентація // Підприємництво, господарство і право.- 2001.-№ 1.- С 69-73.

Устішенко В. А. Правове регулювання взаємовідносин міської ради з суб'єктами підприємництва. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.- К., 1995.- 27 с

Хахулин В. В. Правовое положение управления промышленного объединения.- Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1981.-147 с.

Хахулин В. В. Непрозрачность законодательства о статусе субъектов хозяйствования: причины и следствия // Субъекты хозяйствования и экономическая преступность: вопросы предупреждения: Сб. материалов «Круглого стола» (Донецк, 1 ноября 2001 г.).- Донецк: ИЭПИНАНУкраины, ООО «Юго-Восток, Лтд»,2002-С. 3-11.

Хахулина Ю. В. Особенности правового статуса аффилированного лица // Субъекты хозяйствования и экономическая преступность: вопросы предупреждения: Сб. материалов «Круглого стола» (Донецк, 1 ноября 2001 г.).- Донецк: ИЭПИ НАН Украины, ООО «Юго-Восток, Лтд», 2002.- С. 42-45.

Щербакова Н. В. Поняття реорганізації як способу припинення підприємств, його відмінність від ліквідації // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.- 2002.- № 2.- С 65-68.

Щербина В. Некоторые проблемы учреждения совместных предприятий // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1997.- № 3.- С. 25-28.

Щербина В. С. Припинення підприємств як суб'єктів господарювання // Правосуддя -гарант законності у сфері економічних правовідносин. Міжвідомчий науковий збірник / За ред. А. І. Комарової, Д. М. Притики, В. В. Медведчука, М. О. Потебенька та ін.- К., 2000. Том 21 (2).- С 201-206.

Щербина О. В. Правове становище акціонерів за законодавством України. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.-К., 2001.-С. 15.

Щербина О. В. Правове становище акціонерів за законодавством України.- К.: Юрін-ком Інтер, 2001.- 160 с

Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.).- М.: Изд-во СПАРК, 1994.

Яворська О., Сивий Р. Закриті акціонерні товариства в Україні: проблеми та перспективи правового регулювання корпоративних відносин // Юридична Україна.-2004-№ 4-С 40-47.

Янкова О. С До питання про дієздатність громадян-підприємців // Українське право.-1997.-№3.-С.91-93.

Янкова О. С. Правове регулювання статутного фонду комерційних організацій. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.-Донецьк, 2000.-20с

Янкова Е. С. Сроки прекращения предприятий и особенности окончания реорганизационных процедур // Проблеми вдосконалення господарського законодавства України. Тези виступів учасників «Круглого столу» (17-18 квітня 2001 p., м. Київ).- С 42-45.

Янкова Е. С. Гарантийная функция уставного фонда предприятия // Субъекты хозяйствования и экономическая преступность: вопросы предупреждения: Сб. материалов «Круглого стола» (Донецк, 1 ноября 2001 г.).-Донецк: ИЭПИ НАН Украины, ООО «Юго-Восток, Лтд», 2002.- С. 14-18.

ОН

О ПІ

эи

JUS

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 2. Юридические документы Учебники по праву
 3. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 4. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 5. § 6. Відмежування трудового права від суміжних галузей права - Трудовое право
 6. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право
 7. § 5. Локальні правові норми - Трудовое право
 8. § 6. Профспілковий орган підприємства як суб´єкт трудового права України - Трудовое право
 9. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 10. § 2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії - Трудовое право
 11. Вступ - Теория государства и права
 12. Дія нормативно -правових актів за територією, за колом осіб і у часі. Зворотна сила закону - Теория государства и права
 13. Правозастосовчі акти: поняття, види, їхня відмінність від нормативно-правових актів. Вимоги до оформлення правозастосовчих актів - Теория государства и права
 14. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 15. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 16. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 17. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - Международное право, европейское право
 18. § 1. Загальні засади організації та діяльності адвокатури - Адвокатское право
 19. § 4. Про юридичну природу (обов´язковість) світових стандартів адвокатури - Адвокатское право
 20. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Щербина В. С.. Господарське право України. Навч. посібник. 1999
  4. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002