Хозяйственное право

- м
айно КС:

1) основний правовий титул майна КС - право власності;

2) джерела формування: вступні, обов'язкові пайові та інші внески членів КС; плата за надання своїм членам кредитів та інших послуг; доходи від провадження інших видів статутної діяльності; доходи від придбаних кредитною спілкою державних цінних паперів; пожертвування; благодійні внески; гранти; від безоплатної технічної допомоги юридичних та/або фізичних осіб; інші надходження, не заборонені законодавством;

3) склад майна: пайовий капітал (формується за рахунок обов'язкових та додаткових пайових членських внесків членів КС), резервний капітал (призначений для відшкодування можливих збитків кредитної спілки, які не можуть бути покритими за рахунок надходжень поточного року, забезпечення платоспроможності кредитної спілки та захисту заощаджень її членів; формується за рахунок вступних внесків членів КС та частини доходів КС до моменту досягнення не менш як 15% від суми активів, зважених на ризик кредитної спілки; при ліквідації спілки залишок коштів резервного капіталу зараховується до Державного бюджету України); додатковий капітал (формується за рахунок цільових внесків членів спілки, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, безоплатно отриманого майна і необоротних засобів; у разі ліквідації спілки залишок додаткового капіталу зараховується до Державного бюджету України); залишок нерозподіленого доходу КС (може бути меншим 10% від суми загальних зобов'язань КС); резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (формується за рахунок частини доходів кредитної спілки з метою покриття передбачуваних збитків від неповернення кредитів КС; порядок формування і використання резерву забезпечення покриття втрат визначається Уповноваженим органом);

3) внески (вклади) членів КС на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності і не включаються до власного майна КС;

4) межі відповідальності КС - лише майном, що належить КС на праві власності; відсутність субсидіарної відповідальності

119

членів КС, які несуть лише ризик збитків у межах своїх пайових внесків.

- Органи управління і контролю КС:

1) загальні збори членів КС - вищий орган; виключною компетенцією загальних зборів членів КС є: затвердження статуту КС, внесення до нього змін і доповнень; обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії; затвердження річних результатів діяльності КС, звітів спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків ревізійної комісії; прийняття рішення про збільшення пайового капіталу КС шляхом збільшення розміру обов'язкового пайового внеску або внесення додаткових пайових внесків; прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків КС; затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію, кредитний комітет та правління; прийняття рішення про припинення діяльності КС;

2) спостережна рада КС: обирається загальними зборами КС та підзвітна їм; обов'язки членів спостережної ради КС виконуються на громадських засадах; до компетенції цього органу належить: затвердження положень про порядок надання передбачених законом та статутом КС послуг членам КС; встановлення видів кредитів, що надаються КС; вирішення питань про прийняття нових членів до КС та припинення членства у КС; скликання загальних зборів КС; затвердження у випадках, передбачених статутом кредитної спілки, рішень кредитного комітету про надання кредиту; визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів; затвердження кошторису та штатного розкладу кредитної спілки; затвердження положення про структурні підрозділи кредитної спілки; призначення голови та членів правління, а також членів кредитного комітету; визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету, працівників КС та залучених на договірних умовах експертів згідно з нормативно-правовими актами Уповноваженого органу та статутом спілки; прийняття рішення про вступ КС до асоціації кредитних спілок та/або об'єднаної КС і вихід з таких асоціацій та/або об'єднаної КС, якщо ці питання статутом кредитної спілки не віднесені до виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки;

3) правління КС - виконавчий орган, який здійснює керівництво поточною діяльністю КС; складається з осіб, які перебувають у трудових відносинах із спілкою; підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень; діє

120

від імені кредитної спілки в межах, передбачених Законом і статутом спілки; очолюється головою правління КС, який без доручення представляє інтереси КС та діє від її імені; представляє КС в її відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки; розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та у межах, визначених статутом кредитної спілки; готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, призначає на посади та звільняє з посад працівників кредитної спілки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки; вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до цього Закону та статуту кредитної спілки;

4) кредитний комітет - спеціальний орган, відповідальний за організацію кредитної діяльності спілки; призначається спостережною радою та підзвітний загальним зборам членів КС та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки; комітет призначається спостережною радою у складі не менше трьох осіб; повноваження та порядок діяльності кредитного комітету визначаються статутом КС та положенням про кредитний комітет; повноваження кредитного комітету: розгляд заяв членів КС про надання кредитів і прийняття рішень з цих питань; здійснення контролю за якістю кредитного портфеля; вирішення інших питань, пов'язаних з кредитною діяльністю, відповідно до закону, статуту КС та положення про кредитний комітет;

5) ревізійна комісія КС: здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю КС; обирається і підзвітна загальним зборам членів КС; мінімальний склад - 3 особи, які мають бути членами КС (крім членів спостережної ради, правління, кредитного комітету), виконують свої обов'язки на громадських засадах; повноваження: проведення чергових (не рідше одного разу на рік) та позачергових (на вимогу спостережної ради або не менш як 20 відсотків членів КС); складання висновку за річними звітами про результати діяльності КС; скликання позачергових загальних зборів членів КС у разі виявлення загрози існуванню КС; тимчасово припиняти повноваження будь-якої посадової особи КС, якщо будуть виявлені допущені нею порушення, що загрожують фінансовій стабільності кредитної спілки;

- особливості ліквідації КС за рішенням загальних зборів:

121

1) негайне повідомлення Уповноваженого органу, який веде реєстр фінансових установ, відомостей про припинення діяльності КС, про прийняття такого рішення, а також пропозиції щодо складу ліквідаційної комісії (ліквідатора) порядку та строків ліквідації КС; 2) прийняття Уповноваженим органом рішення про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) або покладення цих обов'язків на спостережну раду КС; 3) повідомлення явних кредиторів та публікація повідомлення про ліквідацію КС в органах преси; 4) виявлення невідомих КС кредиторів (протягом встановленого в повідомленні строку, який не може бути меншим ніж 2 місяці); 5) задоволення вимог кредиторів (якщо КС є платоспроможною) у такій черговості: у першу чергу задовольняються вимоги працівників кредитної спілки та членів ліквідаційної комісії, пов'язані з трудовими відносинами; у другу чергу задовольняються вимоги за вкладами членів кредитної спілки на депозитних рахунках та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом; у третю чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги; 6) залишок коштів резервного та додаткового капіталу після розрахунків із членами спілки та іншими кредиторами зараховується до Державного бюджету України; 7) затвердження ліквідаційного балансу Уповноваженим органом та виключення КС з Державного реєстру фінансових установ.

- майно КС:

1) основний правовий титул майна КС - право власності;

2) джерела формування: вступні, обов'язкові пайові та інші внески членів КС; плата за надання своїм членам кредитів та інших послуг; доходи від провадження інших видів статутної діяльності; доходи від придбаних кредитною спілкою державних цінних паперів; пожертвування; благодійні внески; гранти; від безоплатної технічної допомоги юридичних та/або фізичних осіб; інші надходження, не заборонені законодавством;

3) склад майна: пайовий капітал (формується за рахунок обов'язкових та додаткових пайових членських внесків членів КС), резервний капітал (призначений для відшкодування можливих збитків кредитної спілки, які не можуть бути покритими за рахунок надходжень поточного року, забезпечення платоспроможності кредитної спілки та захисту заощаджень її членів; формується за рахунок вступних внесків членів КС та частини доходів КС до моменту досягнення не менш як 15% від суми активів, зважених на ризик кредитної спілки; при ліквідації спілки залишок коштів резервного капіталу зараховується до Державного бюджету України); додатковий капітал (формується за рахунок цільових внесків членів спілки, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, безоплатно отриманого майна і необоротних засобів; у разі ліквідації спілки залишок додаткового капіталу зараховується до Державного бюджету України); залишок нерозподіленого доходу КС (може бути меншим 10% від суми загальних зобов'язань КС); резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (формується за рахунок частини доходів кредитної спілки з метою покриття передбачуваних збитків від неповернення кредитів КС; порядок формування і використання резерву забезпечення покриття втрат визначається Уповноваженим органом);

3) внески (вклади) членів КС на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності і не включаються до власного майна КС;

4) межі відповідальності КС - лише майном, що належить КС на праві власності; відсутність субсидіарної відповідальності

119

членів КС, які несуть лише ризик збитків у межах своїх пайових внесків.

- Органи управління і контролю КС:

1) загальні збори членів КС - вищий орган; виключною компетенцією загальних зборів членів КС є: затвердження статуту КС, внесення до нього змін і доповнень; обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії; затвердження річних результатів діяльності КС, звітів спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків ревізійної комісії; прийняття рішення про збільшення пайового капіталу КС шляхом збільшення розміру обов'язкового пайового внеску або внесення додаткових пайових внесків; прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків КС; затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію, кредитний комітет та правління; прийняття рішення про припинення діяльності КС;

2) спостережна рада КС: обирається загальними зборами КС та підзвітна їм; обов'язки членів спостережної ради КС виконуються на громадських засадах; до компетенції цього органу належить: затвердження положень про порядок надання передбачених законом та статутом КС послуг членам КС; встановлення видів кредитів, що надаються КС; вирішення питань про прийняття нових членів до КС та припинення членства у КС; скликання загальних зборів КС; затвердження у випадках, передбачених статутом кредитної спілки, рішень кредитного комітету про надання кредиту; визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів; затвердження кошторису та штатного розкладу кредитної спілки; затвердження положення про структурні підрозділи кредитної спілки; призначення голови та членів правління, а також членів кредитного комітету; визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету, працівників КС та залучених на договірних умовах експертів згідно з нормативно-правовими актами Уповноваженого органу та статутом спілки; прийняття рішення про вступ КС до асоціації кредитних спілок та/або об'єднаної КС і вихід з таких асоціацій та/або об'єднаної КС, якщо ці питання статутом кредитної спілки не віднесені до виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки;

3) правління КС - виконавчий орган, який здійснює керівництво поточною діяльністю КС; складається з осіб, які перебувають у трудових відносинах із спілкою; підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень; діє

120

від імені кредитної спілки в межах, передбачених Законом і статутом спілки; очолюється головою правління КС, який без доручення представляє інтереси КС та діє від її імені; представляє КС в її відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки; розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та у межах, визначених статутом кредитної спілки; готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, призначає на посади та звільняє з посад працівників кредитної спілки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки; вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до цього Закону та статуту кредитної спілки;

4) кредитний комітет - спеціальний орган, відповідальний за організацію кредитної діяльності спілки; призначається спостережною радою та підзвітний загальним зборам членів КС та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки; комітет призначається спостережною радою у складі не менше трьох осіб; повноваження та порядок діяльності кредитного комітету визначаються статутом КС та положенням про кредитний комітет; повноваження кредитного комітету: розгляд заяв членів КС про надання кредитів і прийняття рішень з цих питань; здійснення контролю за якістю кредитного портфеля; вирішення інших питань, пов'язаних з кредитною діяльністю, відповідно до закону, статуту КС та положення про кредитний комітет;

5) ревізійна комісія КС: здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю КС; обирається і підзвітна загальним зборам членів КС; мінімальний склад - 3 особи, які мають бути членами КС (крім членів спостережної ради, правління, кредитного комітету), виконують свої обов'язки на громадських засадах; повноваження: проведення чергових (не рідше одного разу на рік) та позачергових (на вимогу спостережної ради або не менш як 20 відсотків членів КС); складання висновку за річними звітами про результати діяльності КС; скликання позачергових загальних зборів членів КС у разі виявлення загрози існуванню КС; тимчасово припиняти повноваження будь-якої посадової особи КС, якщо будуть виявлені допущені нею порушення, що загрожують фінансовій стабільності кредитної спілки;

- особливості ліквідації КС за рішенням загальних зборів:

121

1) негайне повідомлення Уповноваженого органу, який веде реєстр фінансових установ, відомостей про припинення діяльності КС, про прийняття такого рішення, а також пропозиції щодо складу ліквідаційної комісії (ліквідатора) порядку та строків ліквідації КС; 2) прийняття Уповноваженим органом рішення про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) або покладення цих обов'язків на спостережну раду КС; 3) повідомлення явних кредиторів та публікація повідомлення про ліквідацію КС в органах преси; 4) виявлення невідомих КС кредиторів (протягом встановленого в повідомленні строку, який не може бути меншим ніж 2 місяці); 5) задоволення вимог кредиторів (якщо КС є платоспроможною) у такій черговості: у першу чергу задовольняються вимоги працівників кредитної спілки та членів ліквідаційної комісії, пов'язані з трудовими відносинами; у другу чергу задовольняються вимоги за вкладами членів кредитної спілки на депозитних рахунках та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом; у третю чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги; 6) залишок коштів резервного та додаткового капіталу після розрахунків із членами спілки та іншими кредиторами зараховується до Державного бюджету України; 7) затвердження ліквідаційного балансу Уповноваженим органом та виключення КС з Державного реєстру фінансових установ.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с - Хозяйственное право
 2. 1. Поняття та види фінансової діяльності - Хозяйственное право
 3. § 4. Поняття колективних угод та їх види - Трудовое право
 4. 9.3. Управління культурою - Административное право
 5. 2. Кредитні спілки у сфері господарювання - Хозяйственное право
 6. 3. Похідні від права власності правові титули майна суб´єктів господарювання - Хозяйственное право
 7. Нормативні акти - Хозяйственное право
 8. 3. Інноваційні правовідносини - Хозяйственное право
 9. 2. Банківська діяльність - Хозяйственное право
 10. 1. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності - Хозяйственное право
 11. 3. Суб´єкти зовнішньоекономічної діяльності - Хозяйственное право
 12. §1. Поняття і структура цивільного законодавства - Гражданское право
 13. §4. Комерційні організації як юридичні особи - Гражданское право
 14. 4.1 Правові та економічні проблеми кредитування - Курсовые работы по праву
 15. Курсовые работы по праву Учебники по праву
 16. Правові проблеми кредитування в сучасних умовах - Курсовые работы по праву
 17. § 6. Відмежування трудового права від суміжних галузей права - Трудовое право
 18. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 19. § 1. Поняття суб´єкта трудового права України - Трудовое право
 20. § 5. Трудовий колектив як суб´єкт трудового права України - Трудовое право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Щербина В. С.. Господарське право України. Навч. посібник. 1999
  4. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002