Хозяйственное право

Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с
Контрольні запитання до розділу І
1. Які ознаки господарської діяльності?

2.

У результаті яких суспільних процесів виникла потреба в господарській діяльності?

3. Чим відрізняється господарська діяльність від трудової?

4. Як класифікується господарська діяльність? Які застосовуються при цьому критерії класифікації?

5. Які основні відмінності підприємництва від некомерційної господарської діяльності?

6. У чому полягає роль держави у сфері економіки?

7. За допомогою яких правових форм, методів та із застосуванням яких засобів забезпечується вплив держави на економічну сферу?

8. Які види господарських правовідносин Ви знаєте?

9. За допомогою яких методів регулюються відносини у сфері господарювання?

10. У чому полягає відмінність між поняттям господарського права - як правової науки, як галузі права, як навчальної дисципліни?

11. Якої точки зору щодо поняття господарського права як галузі права Ви дотримуєтесь і чому?

12.

Яке місце посідає Господарський кодекс України в системі господарського законодавства? Яке його співвідношення з Цивільним кодексом та спеціальними законами?

13. Ваша точка зору щодо основних проблем господарського законодавства.

14. У чому виявляється специфіка господарсько-правових норм?

15. Чим зумовлена необхідність вдосконалення господарського законодавства? Назвіть основні напрями вдосконалення господарського законодавства.

16. Яку роль відіграє судова практика в системі господарського законодавства (правового регулювання господарських відносин)?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с - Хозяйственное право
 2. 16.3. Прийоми дослідження слідів динамічних навиків для одержання криміналістичної інформації - Кримминалистика
 3. 18.4. Основи методики дослідження і використання звукових слідів при розслідуванні злочинів - Кримминалистика
 4. РОЗДІЛ V ЧИНОВНИЦТВО ПІД ПАРЛАМЕНТСЬКИМ КОНТРОЛЕМ Чарльз ВАЙЗ - Теория государства и права
 5. §3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ - Административное право
 6. § 8. Конституційний Суд України - Правоохранительные органы
 7. § 4. Адвокат, його права та обов´язки - Правоохранительные органы
 8. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 9. Теория государства и права Учебники по праву
 10. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право (у запитаннях та відповідях). Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2000.- 336 с. - Международное право, европейское право
 11. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 12. Розділ 1. Поняття міжнародного приватного права (предмет і система) - Международное право, европейское право
 13. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 14. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 15. Розділ 4. Проблеми застосування іноземного права (тлумачення, кваліфікація, застереження) - Международное право, европейское право
 16. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 17. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 18. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 19. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 20. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Щербина В. С.. Господарське право України. Навч. посібник. 1999
  4. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002