Хозяйственное право

Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с
2. Система актів законодавства про комерційну концесію
В Україні правове регулювання відносин щодо комерційної концесії забезпечується:

Господарським кодексом: глава 36 «Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання (комерційна концесія)», яка містить положення щодо: поняття та предмета договору комерційної концесії (ст.

Збб); форми та реєстрації договору комерційної концесії (ст. 367); комерційної субконцесії (ст. 368); вина-

1 Брагинский М И., Витрянскш В. В. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и оказании услуг.- М.: Статут, 2003.-С. 984-985.

503

городи за договором комерційної концесії (ст. 369); обов'язків пра-воволодільця (ст. 370); обов'язків користувача (ст. 371); обмеження прав сторін за договором комерційної концесії (ст. 372); відповідальності правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувача (ст. 373); зміни та розірвання договору комерційної концесії (ст. 374); наслідків зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця (ст. 375); законодавства про комерційну концесію (СТ.376);

Цивільним кодексом, глава 76 якого («Комерційна концесія» -статті 1115-1129) містить положення, які є аналогічними (з деякими відмінностями) відповідним положенням ГК;

від 23.12.1993 р. «Про авторське право і суміжні права» (в редакції Закону від 11.07.2001 p.);

від 15.12.1993 р. «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції Закону від 01.06.2000 p.);

від 15.12.1993 р.

«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

від 15.12.1993 р. «Про охорону прав на промислові зразки»;

від 07.06.1996 р. «Про захист від недобросовісної конкуренції» (передбачає захист від неправомірного використання комерційної таємниці, товарного знака та інших об'єктів права промислової власності для досягнення переваг у сфері економічної конкуренції);

від 05.11.1997 р. «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»;

підзаконними нормативними актами, серед яких:

постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 р. № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» та інші нормативно-правові акти (див.: Розділ III «Майнова основа господарювання», тема 12 «Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання»).

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 2. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 3. 2. Система актів законодавства про комерційну концесію - Хозяйственное право
 4. Міжнародне право:10. Міжнародні протоки і міжнародні канали - Международное право, европейское право
 5. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с - Хозяйственное право
 6. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 7. Розділ 4. Проблеми застосування іноземного права (тлумачення, кваліфікація, застереження) - Международное право, европейское право
 8. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 9. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 10. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 11. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 12. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 13. Адвокатура Англії - Адвокатское право
 14. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 15. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 16. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 17. 8.2. Управління безпекою - Административное право
 18. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 19. Глава 82 Загальні положення сімейного права - Семейное право
 20. 8.3. Національні методи стимулювання експорту - Таможенное право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Щербина В. С.. Господарське право України. Навч. посібник. 1999
  4. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002