Хозяйственное право

Заг
альні положення»);

Закони:

від 22.04.1993 р. «Про аудиторську діяльність»;

від 16.07.1999 р. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Укази Президента: в т. ч. від 20.07.1995 р. «Про Національний аудиторський комітет України»;

відомчі нормативно-правові акти:

Аудиторської палати України (АП):

- Положення про сертифікацію аудиторів, затверджене рішенням АП від 27.12.1997 р. № 60/5;

- Національні стандарти аудиту, завтерджені рішенням АП від 18.12.1993 р. №73;

- Кодекс професійної етики аудиторів України, затверджений рішенням АП від 18.12.1998 р. №73; <

- Положення про Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності, затверджене рішенням АП від 31.10.2000 p.;

Національного банку України:

- Постанова Правління Нацбанку України № 271 від 16.07.2001 р. «Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію Національного банку України з питань сертифікації аудиторів, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банківських установ та Положення про сертифікацію аудиторів банківських установ»; Постанова Правління Нацбанку України № 387 від 09.09.2003 р. «Про затвердження Положення про Комітет з питань сертифікації аудиторів банків та внесення змін до Положення про Кваліфіка-

498

ційну комісію Національного банку України з питань сертифікації аудиторів, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банківських установ»;

- Постанова Правління Нацбанку України № 388 від 09.09.2003 р. «Про затвердження Положення про сертифікацію аудиторів банків»;

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР):

Рішення ДКЦПФР № 5 від 25.01.2001 р. «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації інформації та випуску цінних паперів, а також при поданні регулярної інформації акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій»;

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (ДКРРФП);

Розпорядження ДКРРФП № 86 від 19.02.2004 р. «Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ» та ін.

• Державне регулювання аудиторської діяльності, окремі повноваження щодо якого покладаються на Аудиторську палату України - самоврядний орган, що здійснює сертифікацію суб'єктів, які мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде облік аудиторських організацій та аудиторів.

• Суб 'єктами аудиторської діяльності є:

аудитори (ним може бути громадянин України, який не має судимості за корисливі злочини, отримав кваліфікаційний сертифікат про право на заняття аудиторською діяльністю на території України); аудиторам забороняється безпосередньо займатися торговельною, посередницькою та виробничою діяльністю, що не виключає їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав;

аудиторські фірми - організації, що відповідають вимогам, встановленим Законом «Про аудиторську діяльність» і займаються виключно наданням аудиторських послуг.

Характерні риси аудиторської фірми (АФ):

• організаційно-правова форма - господарське товариство;

• спеціальний і виключний предмет діяльності - аудиторська діяльність, що включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту (перевірки публічної бухгалтерскої звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-

499

господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам), практичне виконання (аудиту) та надання інших аудиторських послуг: аудиторських перевірок та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб;

• мета здійснення зазначеної діяльності - отримання прибутку;

• вимоги до засновників АФ: обов'язкова наявність у їхньому складі аудитора, що має виданий Аудиторською палатою сертифікат; при цьому загальний розмір частки засновників (акціонерів), які не є аудиторами, у статутному фонді не може перевищувати ЗО відсотків;

• можливість покладення функцій керівника аудиторської фірми лише на аудитора, що має відповідні сертифікат та ліцензію;

• наявність у складі аудиторської фірми щонайменше одного працюючого аудитора;

• здійснення державного регулювання діяльності аудиторських фірм з боку Аудиторської палати України;

• обов'язковість дотримання встановлених законом вимог при проведенні аудиту (щодо зберігання комерційної та конфіденційної інформації, здійснення аудиторської перевірки незаінтересова-ною в цьому особою та ін.);

• можливість застосування Аудиторською палатою України до аудиторської фірми за порушення зазначених вимог відповідних санкцій: попередження, зупинення на строк до одного року дії сертифікатів, анулювання сертифікатів.

Загальні положення»);

Закони:

від 22.04.1993 р. «Про аудиторську діяльність»;

від 16.07.1999 р. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Укази Президента: в т. ч. від 20.07.1995 р. «Про Національний аудиторський комітет України»;

відомчі нормативно-правові акти:

Аудиторської палати України (АП):

- Положення про сертифікацію аудиторів, затверджене рішенням АП від 27.12.1997 р. № 60/5;

- Національні стандарти аудиту, завтерджені рішенням АП від 18.12.1993 р. №73;

- Кодекс професійної етики аудиторів України, затверджений рішенням АП від 18.12.1998 р. №73; <

- Положення про Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності, затверджене рішенням АП від 31.10.2000 p.;

Національного банку України:

- Постанова Правління Нацбанку України № 271 від 16.07.2001 р. «Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію Національного банку України з питань сертифікації аудиторів, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банківських установ та Положення про сертифікацію аудиторів банківських установ»; Постанова Правління Нацбанку України № 387 від 09.09.2003 р. «Про затвердження Положення про Комітет з питань сертифікації аудиторів банків та внесення змін до Положення про Кваліфіка-

498

ційну комісію Національного банку України з питань сертифікації аудиторів, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банківських установ»;

- Постанова Правління Нацбанку України № 388 від 09.09.2003 р. «Про затвердження Положення про сертифікацію аудиторів банків»;

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР):

Рішення ДКЦПФР № 5 від 25.01.2001 р. «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації інформації та випуску цінних паперів, а також при поданні регулярної інформації акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій»;

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (ДКРРФП);

Розпорядження ДКРРФП № 86 від 19.02.2004 р. «Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ» та ін.

• Державне регулювання аудиторської діяльності, окремі повноваження щодо якого покладаються на Аудиторську палату України - самоврядний орган, що здійснює сертифікацію суб'єктів, які мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде облік аудиторських організацій та аудиторів.

• Суб 'єктами аудиторської діяльності є:

аудитори (ним може бути громадянин України, який не має судимості за корисливі злочини, отримав кваліфікаційний сертифікат про право на заняття аудиторською діяльністю на території України); аудиторам забороняється безпосередньо займатися торговельною, посередницькою та виробничою діяльністю, що не виключає їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав;

аудиторські фірми - організації, що відповідають вимогам, встановленим Законом «Про аудиторську діяльність» і займаються виключно наданням аудиторських послуг.

Характерні риси аудиторської фірми (АФ):

• організаційно-правова форма - господарське товариство;

• спеціальний і виключний предмет діяльності - аудиторська діяльність, що включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту (перевірки публічної бухгалтерскої звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-

499

господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам), практичне виконання (аудиту) та надання інших аудиторських послуг: аудиторських перевірок та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб;

• мета здійснення зазначеної діяльності - отримання прибутку;

• вимоги до засновників АФ: обов'язкова наявність у їхньому складі аудитора, що має виданий Аудиторською палатою сертифікат; при цьому загальний розмір частки засновників (акціонерів), які не є аудиторами, у статутному фонді не може перевищувати ЗО відсотків;

• можливість покладення функцій керівника аудиторської фірми лише на аудитора, що має відповідні сертифікат та ліцензію;

• наявність у складі аудиторської фірми щонайменше одного працюючого аудитора;

• здійснення державного регулювання діяльності аудиторських фірм з боку Аудиторської палати України;

• обов'язковість дотримання встановлених законом вимог при проведенні аудиту (щодо зберігання комерційної та конфіденційної інформації, здійснення аудиторської перевірки незаінтересова-ною в цьому особою та ін.);

• можливість застосування Аудиторською палатою України до аудиторської фірми за порушення зазначених вимог відповідних санкцій: попередження, зупинення на строк до одного року дії сертифікатів, анулювання сертифікатів.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 3.1.1. Хозяйственные общества и товарищества - Хозяйственное право
 2. § 3. ОЦЕНКА И ПРОВЕРКА ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ - Уголовный процесс
 3. Лекция 26. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Кримминология
 4. § 3. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ФИНАНСОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - Финансовое право
 5. § 2. ОРГАНЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ - Финансовое право
 6. § 4. ПОНЯТИЕ АУДИТОРСКОГО КОНТРОЛЯ И СТАНОВЛЕНИЕ АУДИТА В РОССИИ - Финансовое право
 7. § 3. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВОГО ДЕЛА - Финансовое право
 8. § 3. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 9. 3.3 Порядок удовлетворения требования кредиторов - Курсовые работы по праву
 10. 2. Класифікація господарських відносин за різними критеріями - Хозяйственное право
 11. 2. Банківська діяльність - Хозяйственное право
 12. 5. Аудит - Хозяйственное право
 13. Контрольні запитання - Хозяйственное право
 14. § 9. Квалификационный паспорт юриста и его структурная характеристика - Правовая деонтология
 15. § 10. Основные высшие учебные и научные учреждения Украины: их назначение и функции. Соотношение образования, науки и практики - Правовая деонтология

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Щербина В. С.. Господарське право України. Навч. посібник. 1999
  4. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002