Гражданское право

О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с.
Розділ І ВСТУП ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Глава 1 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО У СИСТЕМІ ПРАВА
§1. Місце цивільного права в системі правових галузей
§2. Предмет, метод і функції цивільного права
§3. Визначення і система цивільного права
Глава 2 ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
§1. Поняття і структура цивільного законодавства
§2. Співвідношення галузевого і комплексного законодавства
§3. Аналогія права і аналогія закону
§4. Роль судової і арбітражної практики в удосконаленні, тлумаченні і застосуванні цивільного законодавства
Глава З ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК НАУКА
§1. Цивільне право як наука. Предмет науки цивільного права. Методи, що використовуються в науці цивільного права
§2. Система науки цивільного права
§3. Цивільне право та інші юридичні науки
§4. Значення науки цивільного права в реалізації завдань економічної реформи
Глава 4 СИСТЕМА І ЗАВДАННЯ КУРСУ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО»
§1. Система курсу «Цивільне право» — науково-методична база його вивчення
§2. Основні завдання курсу цивільного права
Глава 5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
§1. Необхідність вивчення зарубіжного цивільного права
§2. Предмет, методи та система цивільного та торгового права зарубіжних країн
§3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн
Розділ II ЦИВІЛЬНЕ ПРАВОВІДНОШЕННЯ
Глава б. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І ВИДИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
§1. Поняття і особливості цивільних правовідносин
§2. Елементи цивільно-правових відносин
§3. Види цивільно-правових відносин
Глава 7 ГРОМАДЯНИ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
§1. Правоздатність 5 дієздатність громадян: виникнення, зміст і припинення,, випадки обмеження. Визнання громадянина недієздатним
§2. Порядок і правові наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення його померлим
Глава 8 ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
§1, Поняття та ознаки юридичної особи
§2. Правоздатність юридичної особи
§3. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб
§4. Комерційні організації як юридичні особи
§5. Некомерційні організації як юридичні особи
Глава 9 ДЕРЖАВИ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
§1. Україна як особливий суб'єкт цивільного права
§2. Участь України у цивільних правовідносинах
Глава 10 ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
§1. Поняття і види об'єктів цивільних прав
§2. Речі як об'єкти цивільних прав.
§3. Дії, послуги, продукти творчої діяльності, особисті не-майнові блага як об єкти цивільних прав
Глава 11. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН. УГОДИ
§1. Юридичні факти та їх класифікація
§2. Поняття і види угод
§3. Умови дійсності угод
§4. Форма угод
§5. Сторони в угоді
§6. Зміст угоди
§7. Єдність (відповідність) волі й волевиявлення
§8. Мнимі і удавані угоди
§9. Нікчемні й заперечні угоди
§10. Умови і строки в угодах
Розділ III ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Глава 12 ЗДІЙСНЕННЯ СУБ'ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
§1. Поняття здійснення
§2. Принципи здійснення цивільних прав
§3. Межі здійсненння цивільних прав
§4. Способи здійснення прав
§5. Представництво і довіреність
§1. Предмет і принципи виконання цивільно-правових обов'язків
§2. Суб'єкт виконання
§3. Місце, строки та інші умови виконання обов'язку
§4. Забезпечення виконання обов'язків
Глава 14. ПРАВО НА ЗАХИСТ ЯК СУБ'ЄКТИВНЕ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
§1. Поняття і зміст суб'єктивного права на захист
§2. Способи захисту цивільних прав
§3. Система державних та громадських органів, що здійснюють захист цивільних прав організацій і громадян
Глава 15 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
§1. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності
§2. Умови цивільно-правової відповідальності
§3. Підстави звільнення боржника від відповідальності
§4. Види цивільно-правової відповідальності
§5. Розмір цивільно-правової відповідальності
Глава 16 СТРОКИ ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
§1. Поняття і значення строків у цивільному праві
§2. Види цивільно-правових строків
§3. Позовна давність
Розділ IV. ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Глава 17 ПРАВО ВЛАСНОСТІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
§1. Поняття власності і права масності
§2. Зміст права власності
§3. Форми власності
§4. Способи набуття і припинення права власності
§5. Момент виникнення права власності у набувача. Ризик випадкової загибелі речі
Глава 18 ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДЯН
§1. Загальні поняття права приватної власності громадян
§2. Об'єкти права приватної власності громадян
§3. Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян
§3. Здійснення громадянами права приватної власності
Глава 19 КОЛЕКТИВНА ВЛАСНІСТЬ
§1. Власність орендних і колективних підприємств
§2, Власність кооперативів
§2. Власність громадських та релігійних організацій
Глава 20. ПРАВО ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
§1. Загальні положення про державну власність
§2. Підстави виникнення права державної власності
§3. Зміст і здійснення права державної власності
§4. Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового регулювання режиму майна державних бюджетних установ
Глава 21 ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
§1. Поняття права спільної власності
§2. Право спільної часткової власності
§3. Право спільної сумісної власності подружжя
§4. Особливості окремих різновидів права спільної власності
Глава 22 ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
§1. Значення та засоби захисту права власності
§2. Витребування майна власником з чужого незаконного володіння
§3. Витребування грошей і цінних паперів на пред'явника
§4. Захист прав власника від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння
§5. Інші засоби цивільно-правового захисту права власності
Розділ V ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА
Глава 23. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ
§1. Поняття особистих немайнових відносин, не зв'язаних з майновими
§2. Види особистих немайнових прав, не пов'язаних з майновими. Особливості захисту цих прав
Глава 24. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЧЕСТІ Й ГІДНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ГРОМАДЯН
§1. Поняття права громадян та організацій на честь і гідність
§2. Захист честі й гідності
Глава 25 ОХОРОНА ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ ГРОМАДЯН
§1. Недоторканість особистого життя громадян
§2. Види цивільних прав громадянина у відносинах з приводу особистого життя
Розділ VI ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Глава 26. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН, ПОВ ЯЗАНИХ З ТВОРЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
§1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної масності
§2. Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю
§3. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, ! пов'язаних з творчою діяльністю
Підрозділ І Авторське право і суміжні права
Глава 27. АВТОРСЬКЕ ПРАВО
§1. Поняття і джерела авторського права
§2. Об'єкти авторського права
§3. Суб'єкти авторських відносин
§4. Суб'єктивне авторське право, його зміст і межі
Глава 28 СУМІЖНІ ПРАВА
§1. Поняття суміжних прав.
§2. Захист авторського права і суміжних прав
Глава 29. ПРАВО НА ВИНАХОДИ, КОРИСНІ МОДЕЛІ І ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ
§1. Об'єкти правової охорони
§2. Суб'єкти прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки
§3. Оформления прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки
§4. Суб'єктивні права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки
§5. Захист прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки
Глава 31 ПРАВО НА СЕЛЕКЦІЙНІ ДОСЯГНЕННЯ
§1. Правова охорона сортів рослин
§2. Право на селекційні досягнення в галузі тваринництва
Глава 34 ПРАВО НА ЗНАКИ ДІЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
§1. Поняття та види знаків для товарів і послуг
§2. Оформлення прав на знаки для товарів і послуг
§3. Права і обов'язки, що випливають із свідоцтва
§4. Захист прав на знаки для товарів і послуг

Релевантная научная информация:

 1. Гражданское право Учебники по праву
 2. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 3. §1. Місце цивільного права в системі правових галузей - Гражданское право
 4. §2. Предмет, метод і функції цивільного права - Гражданское право
 5. §3. Визначення і система цивільного права - Гражданское право
 6. §1. Поняття і структура цивільного законодавства - Гражданское право
 7. §2. Співвідношення галузевого і комплексного законодавства - Гражданское право
 8. §3. Аналогія права і аналогія закону - Гражданское право
 9. §4. Роль судової і арбітражної практики в удосконаленні, тлумаченні і застосуванні цивільного законодавства - Гражданское право
 10. §1. Цивільне право як наука. Предмет науки цивільного права. Методи, що використовуються в науці цивільного права - Гражданское право
 11. §2. Система науки цивільного права - Гражданское право
 12. §3. Цивільне право та інші юридичні науки - Гражданское право
 13. §4. Значення науки цивільного права в реалізації завдань економічної реформи - Гражданское право
 14. §1. Система курсу «Цивільне право» — науково-методична база його вивчення - Гражданское право
 15. §2. Основні завдання курсу цивільного права - Гражданское право
 16. §1. Необхідність вивчення зарубіжного цивільного права - Гражданское право
 17. §2. Предмет, методи та система цивільного та торгового права зарубіжних країн - Гражданское право
 18. §3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн - Гражданское право
 19. §1. Поняття і особливості цивільних правовідносин - Гражданское право
 20. §2. Елементи цивільно-правових відносин - Гражданское право

Другие научные источники направления Гражданское право:

  1. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник. 1994
  2. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2. Учебник. 1994
  3. А.А. Пушкин В.М.Самойленко, Р.Б.Шишка и др. Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х частях. Часть I. 1996
  4. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1997
  5. Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. І. Борисова та ін. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. 2000