Гражданское право

О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с.
§1. Цивільне право як наука. Предмет науки цивільного права. Методи, що використовуються в науці цивільного права
В юридичній літературі наука сучасного цивільного права визначається як система знань про закономірності цивільно-правового регулювання суспільних відносин, тлумачення цивільно-правових норм, результати аналізу й узагальнення практики застосування цивільних норм, суть термінології норм. З наведе-

22

ного визначення випливає, що сучасна цивілістична наука — це наука про сучасне цивільне право. Її предметом є: а) норми цивільного права; б) суспільні відносини, які становлять предмет цивільно-правового регулювання; в) цивільні правовідносини; г) юридичні факти; д) судова, арбітражна, адмінісратив-на практика застосування цивільно-правових норм. Тепер розглянемо кожен з елементів предмета науки цивільного права.

1.Норми сучасного цивільного права. В цивілістичних творах головна увага приділяється застосуванню суті цивільно-правових норм. Особливо це стосується коментарів. Так, після проведення другої кодифікації радянського цивільного законодавства опубліковано науково-практичні коментарі цивільного законодавства.

Цивільно-правові норми аналізуються і в навчальній літературі (підручниках, навчальних посібниках).

2.Суспільні відносини, які становлять предмет цивільно-правового регулювання, розглянуто у багатотомному курсі «Советское гражданское право», інших підручниках, посібниках і монографіях.'

Вивчення "їх має важливе значення, оскільки економічний зміст і ознаки таких відносин обумовлюють особливості їх цивільно-правового регулювання.

3.Цивільні правовідносини — юридична форма суспільних відносин, що регулюються цивільним правом.

Вони також досліджуються в підручниках і монографічних творах.2

Багато уваги в цивілістичній літературі приділяється окремим елементам цивільно-правових відносин: суб'єктам, об'єктам, суб'єктивним правам і обов'язкам.

4. Юридичні факти є підставами виникнення, зміни і припинення цивільних прав і обов'язків. Їх особливості в цивільному праві характеризують метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Специфіці юридичних фактів в цивільному праві присвячено роботи О.О.Красавчикова та інших вчених-правознавців.

Найпоширенішими юридичними фактами у цивільному праві є угоди, винаходи, раціоналізаторські пропозиції, створення

'Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права.—М., 1963; Малеин М.С. Гражданский закон и права личности в СССР.— М., 1981; Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений.—М.,1988.

2Xалфина Л.А. Общее учение о правоотношении.—М.,] 974.

23

наукових праць, творів літератури і мистецтва, заподіяння шкоди, події. У цивільно-правовій літературі досліджуються зазначені юридичні факти, а також відповідні права і обов'язки, що породжуються ними.'

5.Судова, арбітражна, адміністративна практика застосування цивільно-правових норм давно привертає увагу вчених-цивілістів. Її вивчення дає можливість виявити недоліки, недосконалості цивільно-правових норм, їх невідповідність об'єктивним потребам розвитку суспільства.

В багатьох цивілістичних роботах аналізується і узагальнюється відповідна практика застосування цивільного законодавства.

Сучасна наука цивільного права спирається на діалектико-матеріалістичний метод дослідження цивільно-правових інститутів, застосовує також категорії діалектики: форма і зміст, суть і явище, причина і наслідок, дійсність і можливість, структура і елемент, субстрат, необхідність і випадковість, свобода волі тощо. Так, одна з теорій юридичної особи розкриває її суть за допомогою категорій субстрату. Автори цієї теорії доводять, що субстратом юридичної особи є колектив трудящих. В радянських теоріях причинного зв'язку використані такі категорії діалектичеого матеріалізму, як необхідність і випадковість, дійсність і можливість, причинність. Навіть в назвах цих теорій знайшло своє відображення використання певних філософських категорій. Йдеться про теорію необхідного заподіяння і теорію конкретно-можливого і дійсного причинного зв'язку .Теорія цивільної вини обґрунтовується з позицій таких категорій діалектичного матеріалізму, як свобода волі і необхідність. Використання при дослідженні цивільно-правових норм, інститутів законів і карегорій діалектичного матеріалізму дає можливість зв'язувати їх суть і соціальне призначення, закономірності і форми існування, розвитку. Це, в свою чергу, дає підстави прогнозувати їх дальший розвиток, запропонувати певні практичні рекомендації.

Діалектико-матеріалістичний метод як загальнонауковий не виключає використання конкретних методів, що називаються

'Субъекты гражданского права//Под ред. С. Н. Братуся.—М., 1984;

Шахматов В. П. Составы противоправных сделок.—Томск, 1967; Савельева И. В. Правовое регулирование отношений в области художественного творчества.—М.,1986; Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда.—М.,1986.

24

приватно-науковими. Галузеві юридичні науки, в тому числі сучасна наука цивільного права, керуючись законами і категоріями діалектики та враховуючи особливості юридичних явиш, що досліджуються, формують ті чи інші методи, які найбільше відповідають потребам цих наук. У науці цивільного права використовуються такі приватно-наукові методи:

формально-логічний, порівняльний, системно-структурний, конкретно-соціологічний тощо.

Формально-логічний метод побудовано на використанні правил формальної логіки і мови (граматики та морфології).

Вони застосовуються при тлумаченні цивільно-правових норм як безпосередньо на практиці (у правотворчому процесі, при систематизації і реалізації цивільного права), так і з науковою метою дати доктринальне тлумачення. Зазначений метод використовується при формулюванні науково-цивілістичних понять, при класифікаціях юридичних фактів, угод, договорів, об'єктів цивільних прав, видів зобов'язань тощо.

Порівняльний метод широко застосовується в науці цивільного права, сприяючи правильному розумінню і застосуванню аналогічних норм та інститутів у суверенних державах, виявленню прогалин і недоліків цивільного законодавства, його вдосконаленню і уніфікації.

Наприклад, порівняльний аналіз регулювання договору довічного утримання за ЦК України і за ЦК РФ дає можливість зробити висновок, що зазначений договір більш вдало регулює саме українське законодавство. Інший приклад, порівнюючи цивільно-правові норми про юридичні наслідки обмеження дієздатності громадян, які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами, за ЦК України і ЦК Білорусії, видно, що білоруське законодавство більш гнучко регламентує зазначене питання.

Необхідність системно-структурного методу обумовлена тим, що юридичні явища характеризуються двобічною структурною організацією. Так, інститут цивільної відповідальності має свою внутрішню структуру (елементи, зв'язок між ними), одночасно він є елементом суперструктури — системи цивільного права. Саме системно-структурний метод застосовується в ряді цивілістичних праць при дослідженні важливих цивільно-правових категорій. В цивілістичній літературі правова відповідальність (у тому числі й цивільно-правова) розглядається як система, що існує серед інших систем, зв'язаних із суспільними процесами. До елементів відповідальності як системи належать: а) санкція правової норми; б) правопору-

25

шення (протиправна дія); в) суб'єкт відповідальності; г) міра відповідальності; д) правовідношення відповідальності.

Системно-структурний метод дослідження відкриває можливості для всебічного й глибокого з'ясування юридичної природи цивільно-правових понять і категорій. При його використанні важливого значення набувають функціональні характеристики елементів структури. Тому інакше цей метод називається структурно-функціональним. Наприклад, структурно-функціональний аналіз є корисним при дослідженні елементів системи цивільного права, цивільно-правових відносин, різних механізмів цивільно-правового регулювання суспільних відносин, системи зобов'язань, цивільно-правових санкцій тощо. В науці цивільного права також використовуються методи комплексного і конкретно-соціологічного дослідження.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 2. §1. Цивільне право як наука. Предмет науки цивільного права. Методи, що використовуються в науці цивільного права - Гражданское право
 3. § 2. Методи дослідження науки цивільного права - Гражданское право
 4. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 5. §3. Цивільне право та інші юридичні науки - Гражданское право
 6. § 1. Поняття і предмет цивільного права як науки - Гражданское право
 7. § 6. Зв´язок кримінального права з іншими галузями права - Уголовное право
 8. Міжнародне право:1. Міжнародне право в період збройних конфліктів — галузь міжнародного права - Международное право, европейское право
 9. 2.1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ МИТНОГО ПРАВА, ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ - Таможенное право
 10. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 11. § 1. Поняття охорони праці за трудовим правом - Трудовое право
 12. Розділ 1. Поняття міжнародного приватного права (предмет і система) - Международное право, европейское право
 13. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 14. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 15. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 16. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 17. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 18. 6.1. Поняття адміністративного процесу - Административное право
 19. 6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення - Административное право
 20. 5.2. Зв´язок криміналістики з юридичними науками - Кримминалистика

Другие научные источники направления Гражданское право:

  1. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник. 1994
  2. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2. Учебник. 1994
  3. А.А. Пушкин В.М.Самойленко, Р.Б.Шишка и др. Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х частях. Часть I. 1996
  4. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1997
  5. Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. І. Борисова та ін. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. 2000