Гражданское право

О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с.
§4. Забезпечення виконання обов'язків
Про соціальні засоби забезпечення виконання своїх обов'язків учасниками цивільних правовідносин може йтися лише стосовно правовідносин зобов'язального характеру, що зумовлюється їхньою специфікою.

До боржника, який не виконує або неналежним чином виконує зобов'язання, застосовуються певні, передбачені законом заходи примусу, які називаються санкціями зобов 'язання. Вони можуть полягати у відібранні речі у боржника, стягненні збитків, яких зазнав кредитор, тощо. Однак незважаючи на можливість у кожному випадку, коли боржник не виконує або неналежним чином виконує зобов'язання, застосувати до нього зазначені засоби примусу, інтереси кредитора можуть залишатись незадоволеними.

163

Справа у тому, що іноді важко, а то й неможливо довести наявність та розмір збитків, яких зазнав кредитор внаслідок невиконання або неналежного виконання боржником зобов'язання. Крім того інтереси кредитора можуть залишатися не-задоволеними з інших причин, зокрема внаслідок відсутності у боржника майна, на яке може бути звернено стягнення за позовом кредитора. А тому з метою зміцнення договірної дисципліни і посилення захисту інтересів кредитора цивільне право передбачає додаткові стимули, спеціальні засоби забезпечення виконання зобов'язань. Таких засобів є п'ять: неустойка, застава, порука, завдаток та гарантія (ст.178 ЦК України).

Зазначені засоби забезпечення зобов'язань мають на меті передусім стимулювати реальне виконання зобов'язань. Крім того, вони зміцнюють становище кредитора у випадку, коли вимога про виконання зобов'язання у натурі з якихось причин змінюється вимогою про відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання. Так, якщо кредитор задовольняється сумою неустойки або завдатку, він звільняється від обов'язку доводити розмір понесених збитків; порука та гарантія створюють для кредитора додаткове джерело для задоволення його вимог, а застава гарантує першочерговість задоволення вимог з вартості заставленого майна, усуваючи можливість незадоволення вимог кредитора через відсутність майна боржника, на яке може бути звернене стягнення.

Правовідношення, яке виникає у зв'язку із забезпеченням зобов'язання одним із зазначених вище способів, є додатковим щодо основного зобов'язання. Тому у разі припинення або визнання недійсним основного зобов'язання припиняється або визнається недійсним і додаткове Правовідношення.

Забезпеченою може бути лише дійсна вимога. Коли немає основного Правовідношення, не може бути і Правовідношення, яке виникає із застави, поруки, завдатку, неустойки, гарантії.

Неустойкою (штрафом, пенею) визнається визначена законом або договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові у разі невиконання або неналежного виконання зобов 'язання, зокрема у разі прострочення виконання (ст. 179 ЦК України).

Загроза втратити певну грошову суму спонукає боржника належним чином виконати договір, а при невиконанні боржником договору стягнення з нього неустойки дозволяє кредитору відшкодувати повністю або частково збитки, що були

164

наслідком таких дій (бездіяльності) боржника. При цьому сплата неустойки не звільняє боржника від обов'язку виконати договір. З цього приводу у ст.207 ЦК України зазначається, що сплата неустойки (штрафу, пені), встановленої на випадок прострочення або іншого неналежного виконання зобов'язання, і відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням, не звільняють боржника від виконання зобов'язання у натурі, крім випадків, коли планове завдання, на якому грунтується зобов'язання між організаціями, втратило силу.

Отже, неустойка є дійовим засобом у боротьбі за реальне виконання зобов'язань, зміцнення договірної дисципліни. Як правило включення умови про неустойку в договори між організаціями є обов'язковим.

У спеціальних нормативних актах, що регулюють договірні відносини між організаціями, надзвичайно детально регламентується відповідальність сторін у формі сплати неустойки за порушення договорів: передбачається, за яких умов і в якому розмірі сплачується неустойка (штраф, пеня). При цьому не допускається угода сторін, які укладають той чи інший господарський договір, не тільки про звільнення про відповідальність, а й навіть про її обмеження за невиконання або неналежне виконання договору, якщо розмір відповідальності встановлено діючим законодавством. Проте сторони можуть домовитись про підвищення розміру санкцій за порушення умов договору, встановлених діючим законодавством; можуть передбачити у договорі санкції за невиконання таких обов'язків, за порушення яких санкції законом не передбачені.

Угода про неустойку в усіх випадках повинна бути укладена у письмовій формі незалежно від суми неустойки та форми основного договору. Недодержання письмової форми угоди про неустойку тягне її недійсність (ст.180 ЦК України).

Існує кілька видів неустойки. Залежно від підстави виникнення зобов'язання сплатити неустойку вона буває законною і договірною.

Якщо обов'язок однієї особи сплатити другій неустойку випливає безпосередньо із закону — це законна неустойка, наприклад штраф, який сплачується залізницею та вантажовідправниками відповідно до ст.144 Статуту залізниць за невиконання плану перевозок.

Коли обов'язок сплатити неустойку випливає з договору, вона називається договірною.

У першому випадку закон визначає розмір неустойки, умови Гі стягнення тощо, у другому — ці питання вирішуються (у дозволених законом межах) за згодою сторін.

165

Угода про неустойку у договорах між організаціями регламентується спеціальнмим актами. Як правило, в самому нормативному акті, як це зазначалося вище, встановлюються розмір та умови стягнення неустойки. Це не позбавляє неустойку, сплачувану сторонами при невиконанні господарського договору, договірного характеру, оскільки правовою підставою для її стягнення була сама угода сторін про неустойку, хоча зміст цієї угоди у ряді випадків регламентований у нормативному акті.

У договорах між громадянами питання, зв'язані з неустойкою як засобом забезпечення зобов'язань, регулюються нормами цивільних кодексів. У договорах між організаціями і громадянами ці питання регулюють спеціальними нормативними актами, а при їх відсутності — нормами цивільних кодексів.

Залежно від співвідношення права на стягнення неустойки та права одержати відшкодування збитків розрізняють чотири види неустойки: а) залікову, б) виключну, в) штрафну, г) альтернативну (ст.204 ЦК України).

При заліковій неустойці кредитор має право вимагати від боржника, що не виконав або неналежним чином виконав. зобов'язання, сплати передбаченої на цей випадок неустойки, а також відшкодування збитків у частині, не покритій неустойкою (штрафом, пенею). Стягнення такого виду неустойки передбачено, наприклад, ст.356 ЦК України. Із змісту ЦК України випливає, що будь-яка неустойка вважається заліковою, якщо інше не встановлено законом або договором.

Законом або договором неустойці може бути наданий штрафний характер. Якщо неустойка є штрафною, кредитор має право стягнути з боржника неустойку і збитки понад неї.

Законом або договором можуть бути передбачені випадки стягнення лише неустойки, без урахування збитків. Така неустойка називається виключною. Стягнення її передбачають, наприклад, транспортні статути та кодекси за невиконання плану перевезень.

Альтернативна неустойка характеризується тим, що кредитор має право стягнути з боржника або неустойку, або завдані йому збитки, довівши в останньому випадку їхній розмір.

Існують різні способи визначення розміру неустойки. Неустойку, встановлену у твердій сумі або у кратному відношенні до вартості невиконаного зобов'язання, називають штрафом. Наприклад, залізниця та вантажовідправник у разі невиконання плану перевезень сплачують штраф у розмірі 1 крб. з кожної тонни вантажу.

166

Якщо розмір неустойки визначено у процентному відношенні до суми невиконанного зобов'язання, то її називають неустойкою у вузькому розумінні цього слова (сплачується одноразово) або пенею (стягується за кожний день простроч-ки виконання зобов'язання протягом певної кількості днів або за весь час прострочки). Наприклад, при порушенні строків виконання робіт підрядник сплачує замовнику за кожний прострочений день пеню у розмірі 0,05% вартості будівельно-монтажних робіт, але не більше 1000 крб. за день.

У ст.205 ЦК України зазначається, що коли належна до сплати неустойка (штраф, пеня) є надмірно великою порівняно із збитками кредитора, суд вправі її зменшити. При цьому мають бути взяті до уваги ступінь виконання зобов'язання боржником, майновий стан сторін, які беруть участь у зобов'язанні, не тільки майнові але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.

Зазначене правило стосується відносин, в яких беруть участь громадяни.

Зменшення розміру неустойки у відносинах між організаціями може мати місце лише у виключних випадках, що випливає із змісту ч.2 ст.205 ЦК України. При цьому арбітраж або третейський суд вправі врахувати інтереси сторін, що заслуговують на увагу, проте не береться до уваги їхній майновий стан.

Відповідно до ч.З ст. 179 ЦК України кредитор не вправі вимагати сплати неустойки (штрафу, пені), якщо боржник не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язання. У названій статті є відсилання до ст.210 ЦК України, в якій йдеться про вплив вини кредитора на відповідальність боржника. Звідси можна зробити висновок, що боржник звільняється від сплати неустойки лише при наявності вини кредитора у невиконанні або неналежному виконанні зобов'язання боржником.

Проте таке тлумачення ст.179 ЦК України суперечило б принципу вини, за яким будується відповідальність у сучасному цивільному праві. Тому кредитор не вправі вимагати від боржника сплати неустойки в усіх випадках, коли останній не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язання, зокрема, як у випадку, коли таке виконання або неналежне виконання зумовлене виною кредитора (ст.210 ЦК України), так і при відсутності вини боржника у невиконанні або неналежному виконанні зобов'язання (ст.209 ЦК України).

167

Завдатком називається грошова сума, що видається однією із договірних сторін у рахунок належних з неї за договором платежів другій стороні у підтвердження укладення договору і у забезпечення його виконання (ст.195 ЦК України).

Отже, завдаток виконує три функції: а) підтверджує факт укладення договору; б) частково здійснює виконання договору, оскільки видається у рахунок належних за договором платежів; в) виконує забезпечувальну функцію — видається для забезпечення виконання договору.

Забезпечувальна функція завдатку полягає у тому, що коли за невиконання договору відповідальною є сторона, яка дала завдаток, вона втрачає його — завдаток залишається у другої сторони. Якщо ж за невиконання договору відповідальною є сторона, яка одержала завдаток, остання повинна сплатити другій стороні подвійну суму завдатку.

Перспектива втрати суми завдатку спонукає сторони виконати договір. Якщо ж договір, забезпечений завдатком, буде не виконаний з вини однієї сторони, завдаток поліпшує положення другої сторони: сума завдатку, яка залишається на її користь, компенсує повністю чи частково збитки, яких вона зазнала внаслідок невиконання договору. Зрозуміло, що у цьому випадку, якщо сторона задовольняється сумою завдатку, не потрібно доводити наявність збитків та їх розмір.

Однак, це не означає, що втратою суми завдатку вичерпується відповідальність сторони, винної у невиконанні договору. Остання повинна відшкодувати другій стороні також і збитки, але із зарахуванням суми завдатку, якщо у договорі не передбачено інше (ч.З ст.195 ЦК України). Отже, збитки стягуються лише у частині, в якій вони перевищують однократну суму завдатку, якщо у договорі це питання не було вирішено інакше. Зокрема, сторони у договорі можуть домовитись про те, що збитки будуть стягуватись понад завдаток. Звичайно, якщо йдеться про стягнення збитків, позивач повинен довести їх розмір.

Завдаток як засіб забезпечення виконання зобов'язань застосовується лише у відносинах між громадянами, між громадянами та організаціями (ст.178 ЦК України). Його необхідно відрізняти від авансу, який також видається у рахунок належних за договором платежів і підтверджує факт укладення договору. Проте аванс не виконує забезпечувальної функції. При невиконання договору він повертається стороні, яка його видала, незалежно від причин невиконання договору і незалежно від того, хто є відповідальним за його невиконання — той, хто видав аванс, чи той, хто його одержав.

168

Порука — це договір, за яким поручитель зобов'язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання нею свого зобов'язання у повному обсязі або у частині (ст. 191 ЦК

України).

Отже, порука — це договір, сторонами якого є кредитор по основному зобов 'язанню, а також особа, яка виступає поручителем за боржника по основному зобов 'язанню. Порукою може забезпечуватися лише дійсна вимога. Забезпечувальна функція поруки полягає у тому, що коли у боржника бракує коштів для задоволення вимог кредитора, відповідальність перед останнім несе поручитель. Тобто законом передбачена додаткова (субсидіарна) відповідальність поручителя по зобов'язаннях боржника. Проте законом або договором може бути передбачена солідарна відповідальність боржника по основному зобов'язанню і поручителя. В цьому випадку від кредитора залежить, до кого з них звернутися з

вимогою.

Отже, порука надає кредитору додаткове джерело для задоволення його вимог, яким є майно поручителя, чим, звичайно, сприяє задоволенню інтересів кредитора.

Якщо за боржника поручалась не одна, а кілька осіб, то вони відповідають перед кредитором солідарне, якщо інше не встановлено договором поруки (ч.З ст.192 ЦК України).

Поручитель, за загальним правилом, відповідає у тому ж обсязі, що й основний боржник, якщо інше не встановлено договором поруки. Зокрема, він відповідає за сплату процентів, відшкодування збитків, сплату неустойки. Проте його відповідальність не може перевищувати відповідальності боржника по основному зобов'язанню.

Якщо поручитель виконав зобов'язання замість боржника, він стає на місце кредитора по основному зобов'язанню і набуває всіх прав кредитора по цьому зобов'язанню. Якщо поручителів було кілька, кожний з них має право зворотної вимоги до боржника у розмірі виплаченої цим поручителем суми. Порука припиняється з припиненням основного зобов'язання незалежно від підстав його припинення. Крім того, відповідно до ст.194 ЦК України порука припиняється, коли кредитор протягом 3 місяців з дня настання строку зобов'язання не пред'явить позову поручителю. Якщо строк виконання зобов'язання не зазначений або визначений строком вимоги, то при відсутності іншої угоди відповідальність поручителя припиняється після закінчення одного року з дня укладення договору поруки.

169

Договір поруки повинен бути укладений у письмовій формі. Недодержання цього призводить до його недійсності. Порука як засіб забезпечення зобов'язань застосовується на практиці рідко, в основному при укладенні договорів між громадянами. У відносинах між організаціями застосовується особливий вид поруки — так звана гарантія.

Гарантія широко застосовується для забезпечення позичок, які видаються організаціям банками.

Так, кредитування по всіх видах позичок підприємств, які погано працюють (не виконують завдань по зниженню собівартості, допускають понадпланові збитки, не зберігають власних оборотних коштів), банки здійснюють, як правило, лише за умови надання вищестоящими організаціями гарантійних зобов'язань про погашення позичок у встановлені строки.

За договором гарантії вищестояща організація (гарант) зобов'язується відповідати перед кредитором підлеглої організації по взятих останньою на себе обов'язках.

Між гарантією як засобом забезпечення зобов'язань та порукою є певна схожість, тому деякі норми, які регулюють поруку, застосовуються і до відносин, що виникають у зв'язку з видачею гарантійних зобов'язань, зокрема це стосується ст.ст. 191,194 ЦК України. Разом з тим гарантія як засіб забезпечення зобов'язань має ряд специфічних особливостей порівняно з порукою.

1. Гарантія застосовується лише у відносинах між організаціями, тоді як порука може мати місце у відносинах з участю громадян.

Тому поручителем може бути громадянин, а гарантом завжди виступає організація, як правило, вищестояща по відношенню до боржника. Вона не тільки має право, а й зобов'язана впливати на підприємство боржника, вживати заходів до усунення недоліків у господарській та фінансовій діяльності, сприяти виконанню зобов'язань перед кредитором (у даному випадку — банком).

2-Гарантійне зобов'язання надається вищестоящою організацією у межах коштів, що їх бракує у боржника для того, щоб самостійно виконати зобов'язання, у той час як за договором поруки поручитель може взяти на себе відповідальність за виконання боржником зобов'язань у повному обсязі.

3.Різниця між порукою і гарантією полягає також в тому, що поручитель і боржник можуть за договором відповідати перед кредитором як солідарні боржники, а гарант завжди

170

несе додаткову (щодо відповідальності боржника) субсидіар-ну відповідальність.

4. Гарант, який виконав за боржника зобов'язання, не має права зворотної вимоги до останнього.

Відповідно до стст.194, 196 ЦК України гарантія припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у зв'язку із непред'явленням кредитором позову до гаранта у строки, передбачені ст.194 ЦК України.

Застава.

Відповідно до ст.181 ЦК України та Закону України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 р.' у силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами, за винятками, зазначеними в законодавстві України, зокрема, у ЦПК України (ст.376).

'Відомості Верховної Ради України.—1992.—№47.—С.642.

Суть цього засобу забезпечення зобов'язань полягає у тому, що на випадок невиконання боржником зобов'язання кредитору надається спеціальне джерело для задоволення його вимог — предмет застави. Ним може бути будь-яке майно, за винятком того, на яке не може бути звернене стягнення.

Підставою виникнення права застави є договір або закон. Забезпечуватись заставою (так само, як і іншими засобами забезпечення зобов'язань) може лише дійсна вимога.

Якщо інше не зазначено в законі або договорі, застава забезпечує вимогу в обсязі, в якому вона існує на момент задоволення (ст.181 ЦК України).

Заставодавцем, як правило, буває сам боржник, але ним може бути і третя особа. У всякому разі заставодавець має бути власником заставленого майна або повинен мати право повного господарського відання чи оперативного управління цим майном.

Якщо вимогу забезпечено заставою, кредитор може не боятися, що її не буде задоволене через відсутність у боржника майна, на яке можна звернути стягнення. У всякому разі він гарантований, що його вимогу буде задоволене у межах вартості заставленого майна.

Правда, є вимоги, які підлягають задоволенню переважно перед вимогами заставодержателя. Відповідно до ст.376 ЦПК України у випадку недостатності іншого майна боржника для задоволення всіх пред'явлених до нього вимог, стягнення на заставлене майно звертається у такому порядку:

а) забезпечені заставою вимоги державних кредитних установ задовольняються після вимог першої черги (вимог робіт-

171

ників і службовців, які випливають із законодавства про працю, вимог про стягнення аліментів тощо — ст 374 ЦП К України;

б) інші забезпечені заставою вимоги задовольняються після задоволення стягнень першої та другої черги. Друга черга — це вимога по державних і місцевих податках та інших неподаткових платежах у бюджет, а також вимога органів державного страхування по обов'язковому страхуванню.

Власником заставленого майна залишається заставодавець на весь час дії договору застави. Кредитор (заставодержатель) не стає власником заставленого майна, у нього виникає лише право застави на це майно.

Заставлене майно, за винятком жилих будинків, як правило, передається заставодержателеві, але у силу закону або договору воно може залишитись у боржника.

Право кредитора на заставлене майно охороняється від будь-яких порушень. Зокрема, якщо заставлене майно вибуде з володіння заставодержателя або боржника (в якого воно було залишено), заставодержатель має право витребувати його від незаконного володільця за ст.150 ЦК України.

Продаж власником майна, що є предметом застави, не при-' пиняє права застави. У разі переходу права власності на заставлене майно або права повного господарського відання чи оперативного управління ним від заставодавця до іншої особи право застави зберігає силу щодо нового власника.

Право застави виникає з моменту передачі майна заставодержателеві, а якщо у силу закону або договору воно залишається у заставодавця — з моменту укладення договору застави. Особливе правило встановлено щодо виникнення права застави на жилі будинки. Право застави жилих будинків виникає з моменту нотаріального посвідчення застави.

Якщо боржник не виконав зобов'язання, предмет застави реалізується у встановленому законом порядку, а одержані від реалізації гроші звертаються на задоволення вимоги кре-дитора-заставодержателя і на покриття витрат по реалізації предмету застави.

За загальним правилом, задоволення вимоги кредитора з вартості заставленого майна здійснюється за рішенням суду, арбітражу або третейського суду, хоча законом може бути передбачений також інший порядок звернення стягнення на заставлене майно.

Якщо одержаної від реалізації предмета застави суми не вистачає для задоволення вимоги кредитора, він має право

172

(при відсутності іншої вказівки у законі або договорі) одержати у загальному порядку, не користуючись перевагами перед іншими кредиторами суму, якої не вистачає, з іншого майна боржника. Якщо ж сума, одержана від реалізації заставленого майна, перевищує розмір вимоги кредитора, лишок повертається заставодавцеві.

Договір застави повинен укладатися у письмовій формі. Недодержання цієї умови призводить до його недійсності. Договір застави жилого будинку повинен бути під страхом його недійсності нотаріально посвідчений з накладанням заборони (арешту) на жилий будинок.

Право застави припиняється:

а) з припиненням забезпеченого заставою зобов'язання;

б) у разі загибелі заставленого майна;

в) з придбанням заставодержателем права власності на заставлене майно;

г) у разі примусового продажу заставленого майна.

Застава як засіб забезпечення зобов'язання застосовується у відносинах між громадянами, між громадянами і організаціями, а також між організаціями.

Найчастіше застава застосовується у діяльності ломбардів та банків.

Застава речей у ломбарді регулюється крім ЦК України також статутами ломбардів та інструкціями, які видаються на 'їх підставі. На Україні діє Типовий статут ломбарду, затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 19 червня 1979 р. №315 із змінами і доповненнями, внесеними постановою Ради Міністрів УРСР від ЗО березня 1987 р. №103.' Ломбард видає громадянам короткострокові позички під заставу речей домашнього вжитку і особистого користування. Майно, передане у заставу ломбарду, оцінюється за згодою сторін. Застава майна у ломбарді оформлюється видачею ломбардом заставного білета.

Ломбард повинен страхувати принято ним у заставу майно у повній сумі його вартості за оцінкою, зробленою за згодою сторін при прийнятті майна, а вироби з дорогоцінних металів — по державних розцінках.

Якщо позичку, одержану у ломбарді, не буде погашено в установлений строк, ломбард після закінчення пільгового місячного строку, не звертаючись до суду, передає заставлене

'3/7 УРСР-1979-№7.-С.46; 1987.-№4.-С.23.

173

майно торговельним організаціям для продажу по дійсній вартості, але не нижче за встановлену оцінку. Суму, одержану Бід реалізації речі, ломбард звертає на погашення позички, процентів по ній та витрат по реалізації і зберіганню заставленого майна. Лишок одержаної від реалізації суми ломбард видає заставодавцю при пред'явленні останнім заставного білета.

Застава майна для забезпечення банківських позичок регулюється рядом спеціальних нормативних актів.

Застава застосовується при видачі банківських позичок організаціям і при кредитуванні індивідуального житлового будівництва.

Позички банків забезпечуються або заставою товарів в обороті, або заставою товарів у переробці.

При заставі товарів в обороті підприємству надається право замінювати одні частини матеріальних цінностей, які складають предмет застави, іншими з тим, щоб у наявності постійно перебувала певна кількість матеріальних цінностей вартістю не нижче обумовленої суми.

Застава товарів у переробці має місце у випадках, коли заставлені товарно-матеріальні цінності надходять у виробництво позичальника. Право застави у цьому випадку належить банку як на товарно-матеріальні цінності, що перебувають у виробництві, так і на напівфабрикати та готову продукцію.

Банк контролює наявність, умови зберігання та якість заставлених товарно-матеріальних цінностей. Якщо виявиться, що підприємство-боржник реалізувало або витратило заставлені товаро-матеріальні цінності без звернення одержаних сум на погашення заборгованості банку, неналежним чином їх зберігає або ухиляється від банківського контролю, банк має право достроково стягнути суму позички з боржника.

Якщо боржник не повертає банку у встановлений строк одержану позичку і у нього відсутні кошти на рахунку, банк має право звернути стягнення на товарно-матеріальні цінності боржника. При цьому заставлені товарно-матеріальні цінності реалізуються за розпорядженням банку. Кошти, одержані від їх реалізації, звертаються на покриття забезпеченої заставою заборгованості банку.

Велику роль відіграє банківське кредитування у розвитку індивідуального житлового будівництва. Якщо будинок будується за рахунок банківської позички, нотаріальна контора накладає заборону на продаж чи передачу його іншій особі до повного погашення позички.

174

При використанні позички громадянином не за призначенням, а також при несплаті протягом встановленого строку чергових платежів банк має право достроково стягнути у судовому порядку заборгованість по позичці, звернувши стягнення на будинок, побудований за рахунок позички.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 2. §4. Забезпечення виконання обов´язків - Гражданское право
 3. § 2. Поняття, види і функції санкцій цивільного процесуального права - Гражданский процесс
 4. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с. - Трудовое право
 5. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 6. § 5. Функції трудового права України - Трудовое право
 7. § 6. Відмежування трудового права від суміжних галузей права - Трудовое право
 8. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 9. § 4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 10. § 8. Міжнародні правові акти про працю - Трудовое право
 11. § 2. Громадяни як суб´єкти трудового права України - Трудовое право
 12. § 4. Підприємство як суб´єкт трудового права України - Трудовое право
 13. § 6. Профспілковий орган підприємства як суб´єкт трудового права України - Трудовое право
 14. § 6. Порядок укладення колективного договору і його зміст - Трудовое право
 15. § 4. Зміст трудових правовідносин - Трудовое право
 16. § 1. Поняття трудового договору - Трудовое право
 17. § 2. Зміст трудового договору - Трудовое право
 18. § 3. Загальний порядок прийняття на роботу - Трудовое право
 19. § 7. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника - Трудовое право
 20. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право

Другие научные источники направления Гражданское право:

  1. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник. 1994
  2. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2. Учебник. 1994
  3. А.А. Пушкин В.М.Самойленко, Р.Б.Шишка и др. Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х частях. Часть I. 1996
  4. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1997
  5. Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. І. Борисова та ін. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. 2000