Гражданское право

О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с.
§1. Система курсу «Цивільне право» — науково-методична база його вивчення
Система курсу цивільного права в цілому відповідає системі цивільного права як галузі сучасного права. Але повного збігу

31

між ними немає. В цивільному праві як навчальній дисципліні висвітлюється чимало теоретичних питань, перш за все визначаються основоположні поняття: предмета, методу, функцій, системи цивільного права, сучасного цивільного законодавства, колізійних норм тощо, на основі аналізу літературного, нормативного і практичного матеріалу формулюються висновки та узагальнення.

Цивільні закони не повинні розкривати змісту цивільно-правових категорій, які ними передбачаються. Це є завданням цивільного права як науки і навчальної дисципліни. Тому система курсу «Цивільне право», як і система науки цивільного права, до деякої міри ширша порівняно з системою цивільного права як галуззю права. Отже, курс «Цивільне право» складається з таких розділів:

1. Вступ. Визначаються поняття, предмет, метод, функції сучасного цивільного права, характеризуються елементи його системи. Розглядаються питання сучасного цивільного законодавства: його поняття, співвідношення галузевого і комплексного законодавства; роль судової та арбітражної практики в удосконаленні, тлумаченні і застосуванні цивільного законодавства; предмет науки сучасного цивільного права, її співвідношення з іншими юридичними науками та роль у здійсненні завдань економічної реформи, основні риси цивільного права зарубіжних країн.

2. Цивільне правовід ношення. Розкриваються поняття, зміст, види цивільних правовідносин, а також правосуб'єктність громадян, юридичних осіб, держав. Висвітлюються питання про об'єкти цивільних прав, юридичні факти, угоди.

3. Здійснення і захист цивільних прав. Розкриваються поняття: здійснення цивільних прав і виконання обов'язків, право на захист. Аналізуються такі цивільно-правові інститути, як відповідальність (поняття, значення, функції, умови і види), позовна давність.

4. Право власності. Аналізуються відносини власності і правові форми їх реалізації в Україні. Характеризуються види і форми власності, їх правові режими, а також цивільно-правові засоби захисту права власності.

5. Особисті немайнові права: поняття, види, здійснення й захист.

6. Право на результати творчої діяльності.

Характеризуються: авторське право, право на відкриття, право на винахід і раціоналізаторську пропозицію, право на промисловий зразок і товарний знак та інші результати творчої діяльності.

7. Загальні положення про зобов'язання і договори.

32

8-12. Окремі види зобов'язань: по передачі майна у власність, користування; реалізації результатів творчої діяльності; виконанню робіт, наданню послуг тощо.

13. Позадоговірні зобов'язання: поняття і види. Маються на увазі зобов'язання, шо виникають внаслідок заподіяння шкоди здоров'ю особи або майну громадянина чи організації; зобов'язання, що виникають внаслідок придбання або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав; зобов'язання, що виникають з оголошення конкурсу.

Аналіз основних проблем, що висвітлюються вданому курсі, спирається на законодавство України про відповідні правові інститути. Норми цивільних кодексів та відповідних нормативних актів, які діють в інших республіках, використовуються для ілюстрування їх особливостей. З метою кращого засвоєння змісту цивільно-правових норм наводяться приклади з судової та арбітражної практики. З дискусійних питань цивільного права аналізуються погляди вчених, щоб студент мав можливість самостійно визначити своє ставлення до відповідної проблеми.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 2. §1. Система курсу «Цивільне право» — науково-методична база його вивчення - Гражданское право
 3. §3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ - Административное право
 4. Методологія, функції теорії держави і права. Роль цієї науки у підготовці юриста - Теория государства и права
 5. Список використаної літератури - Теория государства и права
 6. § 1. Формування юриста як професіонала - Правовая деонтология
 7. Глава 2. Законодавство про правоохоронні органи. Концепція судово-правової реформи в Україні та її етапи - Правоохранительные органы
 8. § 2. Органи загальної компетенції, їхні спеціалізовані структури та повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 9. § 3. Органи спеціальної компетенції та їхні повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 10. § 4. Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації - Экологическое право
 11. § 2. Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 12. Передмова - Гражданский процесс
 13. Тема 15. Становлення незалежної України - История государства и права
 14. РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ МІСЦЕВИХ СУДІВ - Курсовые работы по праву
 15. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 16. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 17. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 18. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 19. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 20. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Гражданское право:

  1. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник. 1994
  2. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2. Учебник. 1994
  3. А.А. Пушкин В.М.Самойленко, Р.Б.Шишка и др. Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х частях. Часть I. 1996
  4. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1997
  5. Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. І. Борисова та ін. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. 2000