Гражданское право

О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с.
§1. Об'єкти правової охорони
Основними об'єктами промислової власності є результати винахідництва та промислові зразки. Винахідництво — один із найбільш масових видів творчості. Тому винахідництву, в тому числі правовому регулюванню відносин, які складаються у сфері створення та використання винаходів, в усіх країнах приділяється досить велика увага. Як уже зазначалося, винахідницька діяльність регулюється Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», творча діяльність із створення і використання промислових зразків — Законом України «Про охорону прав на промислові зразки».

Новим у законодавстві про промислову власність є введення до кола результатів технічної творчості такого об'єкта, як корисна модель. --.-.--.._

Чинне законодавство встановлюєвймоги, яким мають відповідати винахід, корисна модель і промисловий зразок. На підставі цих вимог та інших норм чинного законодавства можна вивести визначення згаданих об'єктів.

Винахід— це технічне рішення у будь-якій галузі суспільно-корисної діяльності, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і придатне для промислового використання.

Отже, законодавство не обмежує поле винахідницької діяльності певною галуззю технології. Об'єктом винаходу може бути:

продукт (пристрій, речовина, штам макроорганізму, культура

'Державний комітет України з питань інтелектуальної власності (Держпатент України).

380

клітин рослини і тварини); спосіб (включаючи біотехнологічні способи, способи лікування і діагностики, та профілактики). Згідно з Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі — Закон) не можуть одержати правову охорону: відкриття, наукові теорії та математичні методи;

методи організації та управління господарством; умовні позначення, розклади, правила; методи виконання розумових операцій; програми для обчислювальних машин; результати художнього конструювання; топології інтегральних мікросхем;

сорти рослин і породи тварин (жЗ еч.5).

| г_ , , ' ,

Крім того, правова охорона не надається винаходу, що суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та не відповідає умовам патентоспроможності.

Винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він новий, має винахідницький рівень і є промислове придатним.

Винахід є новим, якщо його сутність не відома з рівня техніки. Останній стосовно заявленої пропозиції визначається за всіма видами інформації, загальнодоступними в Україні та за кордоном до дати пріоритету винаходу. Це означає, що до дати пріоритету заявки сутність цього або тотожного рішення не була розкрита ні в Україні, ні за кордоном для невизначе-ного кола осіб настільки, що стало можливим його використання. Бувають випадки, коли новатор самостійно знаходить рішення задачі. Між тим, виявляється, що таку задачу вже вирішено, але відомості про неї не дійшли до автора. Винахід повинен давати нове технічне рішення задачі, яке невідоме сучасному рівню світової техніки. Тому не може бути визнана винаходом пропозиція, описана у вітчизняній або зарубіжній літературі, або впроваджена у виробництво в Україні чи за її межами.

Не визнається винаходом пропозиція, на яку вже подано заявку або видано авторське свідоцтво чи патент. Причому не має значення, де видано авторське свідоцтво чи патент — в Україні чи за кордоном. Новизна пропозиції втрачається й тоді, коли відомості про її сутність розголошені іншим шляхом до її заявки і роблять можливим використання третіми особами. Тому автор пропозиції, що може бути визнана винаходом, заявники, а також інші особи, які мають відношення до пропозиції, повинні уникати будь-якого розголошення змісту пропозиції до її заявки. Це має значення не тільки для автора, а й для держави. У разі розголошення суті пропозиції до її заявки, хоча б і самим автором, останній втрачає право

381

на одержання правоохоронного документа, оскільки держава не може гарантувати охорону такої пропозиції. У цьому ж випадку втрачається можливість патентування пропозиції за кордоном і остання може бути використана іноземними осо- :

бами без виплати винагороди.

Проте, з цього загального правила Закон встановив важливий виняток. Якщо сам винахідник чи особа, яка одержала інформацію про винахід від винахідника прямо чи опосередковано, розкриють цю інформацію, але не раніше як за 12 місяців до дати подання заявки до Держпатенту, то таке розкриття інформації про винахід не впливає на визнання його патентоспроможним.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця його сутність не випливає з рівня техніки. Винахідницький рівень свідчить передусім про творчий характер пропозиції. Хоча у Законі про це прямо не йдеться, але це випливає з його змісту. Винахід — це винайдення, відшукання рішення, якого фахівець ще не знає. Винахідництво — це творчий пошук, створення нового пристрою, технологій, матеріалу тощо. Саме про це йдеться в Законі: право авторства на винахід належить громадянину, який створив винахід. Тому не вважається винаходом запозичення відомого рішення, перенесення і використання позитивного досвіду, хоча ці заходи можуть бути дуже ефективними. У них немає творчого процесу самого винахідництва. Проте, одного творчого характеру для визнання за пропозицією винахідницького рівня ще недостатньо. Може бути творчість, а й результати визнати винаходом немає підстав. Пропозиція визнається такою, що має винахідницький рівень, якщо порівняно з рішеннями, відомими у науці й техніці на дату пріоритету заявки, вона характеризується новою якістю, що робить доцільним її використання. Винахідницьким рівнем відзначаються, зокрема, пропозиції, які відкривають нові галузі техніки, нові напрями у промисловому виробництві, у медицині, сільському господарстві або створюють нові види цінних матеріалів, машин, виробів, ліків тощо. Винахідницьким рівнем відзначаються пропозиції, які істотно поліпшують ці об'єкти.

Винахід є промислове придатним, якщо його може бути використано у промисловості, сільському господарстві, в системі охорони здоров'я та інших галузях. У цій нормі Закону (п.7 ст.6) йдеться про два аспекти поняття «промислова придатність»: а) галузі застосування винаходу; б) технічна можливість використання винаходу.

382

З Закону випливає, що пропозиція може бути використана у будь-якій галузі практичної діяльності людини, суспільства, держави, не забороненій чинним законодавством. Це може бути наукова і господарська діяльність, культосвітня і лікувальна тощо.

Не обмежується використання винаходу формами власності і господарювання. Винахід може бути використаний як державними, кооперативними, акціонерними, так і іншими підприємствами, організаціями, установами. Може використовуватися для власних потреб, а також за кордоном.

У цій нормі Закону підкреслюється й така ознака винаходу, як технічна можливість його застосування на практиці, тобто пропозиція має бути придатною для відтворення, повторення і тиражування як у даний час, так і в майбутньому. Отже, винаходом визнається і пропозиція, яка може бути використана лише за появи технічної можливості у майбутньому.

Ця вимога до винаходу вказує також на те, що розв'язання практичної задачі здійснюється технічними засобами. Такий висновок випливає з двох попередніх вимог, які визначаються рівнем техніки. Крім того, ця вимога передбачає ще одну якісну ознаку винаходу — його позитивний ефект. Явно некорисні пропозиції можуть бути визнані винаходами, але розумна людина їх просто не використовуватиме. Отже, здатність до промислового використання означає і корисність винаходу.

Корисна модель — це конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим і промислове придатним.

Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати і подання заявки до Держпатенту України. На новизну корисної моделі також не впливає розкриття інформації про неї протягом 12 місяців до подання заявки до Держпатенту України.

Винаходи і корисні моделі — близькі між собою результати технічної творчості. Вони мають відповідати таким умовам патентоспроможності, як умови світової новизни і промисло-. вої придатності. Проте до корисної моделі не ставиться умова винахідницького рівня. Принципова відмінність між ними полягає в об'єкті — до винаходів відносять продукти і способи, до корисної моделі — конструктивне виконання пристрою, /

Промисловий зразок — це нове художньо-конструктивне ви- ' рішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд і придатне для здійснення промисловим способом.

383'

1

1 -р

I Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній

' вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. ^__ _і ] г •/.. •' ^ і

^ Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він новий і промислове придатний. Він визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Держпатенту України. Проте на новизну промислового зразка не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом шести місяців до дати подання заявки до Держпатенту України.

Промисловий зразок визнається промислове придатним, якщо його може бути використано в промисловості або в будь-якій іншій галузі діяльності. - ...,.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на про"" мислові зразки» його дія не поширюється на: об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; друковану продукцію як таку; об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних їм речовин тощо.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 2. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право
 3. §1. Об´єкти правової охорони - Гражданское право
 4. § 1. Об´єкти правової охорони - Гражданское право
 5. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 6. § 5. Локальні правові норми - Трудовое право
 7. § 6. Профспілковий орган підприємства як суб´єкт трудового права України - Трудовое право
 8. Механізм і апарат держави: поняття, структура - Теория государства и права
 9. Поняття, ознаки і види правомірної поведінки - Теория государства и права
 10. Список використаної літератури - Теория государства и права
 11. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 12. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 13. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 14. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 15. Адвокатура України - Адвокатское право
 16. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 17. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 18. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 19. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 20. 4.1. Методи державного управління - Административное право

Другие научные источники направления Гражданское право:

  1. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник. 1994
  2. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2. Учебник. 1994
  3. А.А. Пушкин В.М.Самойленко, Р.Б.Шишка и др. Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х частях. Часть I. 1996
  4. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1997
  5. Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. І. Борисова та ін. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. 2000