Экологическое право

Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навчальний та науково-практичний посібник - К.: Знання-Прес, 2002. - 332 с.
§ 3. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки
Сучасний стан розвитку екологічних правовідносин характеризується значним поглибленням та розширенням мережі правових зв'язків суб'єктів, у процесі яких реалізуються різні види екологічно небезпечної діяльності, що відзначаються підвищеним екологічним ризиком. Цю сферу правовідносин та норм, що їх регулюють, в еколого-правовій літературі цілком слушно віднесено до права екологічної безпеки, яке розглядається на рівні об'єктивної та суб'єктивної категорій.

Слід, однак, зазначити, що юридичну природу цих правовідносин ще не досліджено повною мірою, що в свою чергу потребує поглибленого аналізу системостворювальних умов та чинників, зокрема, з'ясування питань щодо підстав та умов їх виникнення, зміни і припинення, формування правосуб'єктності та особливостей її реалізації, місця й ролі у цьому процесі екологічного ризику, яким супроводжується екологічно небезпечна діяльність.

Відомо, що створення системи екологічної безпеки є зворотною реакцією держави і суспільства на попередження прояву екологічного ризику багатогранних видів небезпечної діяльності чи природної стихії, оскільки об'єктом такої діяльності є природні або ж штучно створені властивості різних речовин та елементів навколишнього матеріального і природного світу, яким притаманні різні рівні небезпеки й загрози для існування людини та якісного стану довкілля.

Практичне забезпечення екологічної безпеки значною мірою ускладнюється через неоднозначність розуміння цього поняття на рівні нормативно-правового регулювання, доктринальних підходів та реального застосування чинного законодавства. Закладена у ст. 50 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" модель екологічної безпеки як фізичного стану довкілля робить марними сподівання, що за рахунок природних процесів саморегуляції, відновлення можна уникнути природного екологічного ризику, а тому основну увагу слід зосередити виключно на регулюванні техногенного (антропогенного) впливу на стан довкілля, життя і здоров'я людини. Реалізація норм зазначеного закону спростувала ці "головоломні міркування" і продукує систему оцінювання екологічної безпеки як

41

40

Розділ І

Право екологічної безпеки в системі екологічного права України

складової національної безпеки, тобто такого стану суспільних відносин, за якого комплексом державно-правових заходів забезпечується їх нормативно-правове регулювання та гарантується дотримання пріоритету права людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля. За таких обставин зростає роль нормативно-правового регулювання у забезпеченні екологічної безпеки і корегуванні різних ризиків незалежно від характеру і джерел походження природно-стихійного чи свідомого соціального впливу на середовище, пов'язаного зі здійсненням екологічно ризикованих видів діяльності та експлуатації аналогічних об'єктів.

Екологічний ризик виступає як різновид більш широкої категорії ризику. Не вдаючись до поглибленого теоретичного аналізу загального поняття ризику та зважаючи на те, що численні його аспекти вже досліджувались у спеціальній [1], у тому числі і юридичній літературі [2], зауважимо, що питання ролі, місця, призначення та видових характеристик екологічного ризику в еколого-правових та інших дослідженнях розглядалися фрагментарне стосовно окремих видів екологічно значущої діяльності на регулятивному та охоронному рівні [3].

У значеннєвому, енциклопедичному аспекті загальна категорія ризику розглядається як вірогідність настання небажаних подій та наслідків [4]. Очевидно, що поняття ризику в цьому контексті обов'язково пов'язується із настанням негативних наслідків та непередбачуваних подій, що має суб'єктивне значення для необмеженого кола осіб.

Близьке за змістом до вищенаведеного стандартизоване визначення екологічного ризику як ймовірності настання негативних наслідків від сукупності шкідливих впливів на навколишнє середовище, які спричиняють необоротну деградацію екосистеми [5]. Звичайно, тут є підґрунтя для дискусії з приводу деяких наведених ознак екологічного ризику, зокрема, чому йдеться тільки про шкідливий вплив на довкілля та ще й такий, що спричинює деградацію цілої екосистеми, і зовсім не згадується людина, її здоров'я та життя як об'єкти, що підлягають ризикованому впливу.

Проте й цей підхід не позбавлений спрощеності та узагальненості щодо визнання найбільш суттєвих ознак цього важливого поняття, яке має не тільки велике теоретичне, але й вагоме практичне значення в регулюванні відносин, що базуються на екологічному ризику.

У міжнародно-правовому значенні ризик означає вірогідність відповідної події, що відбувається за певних обставин та часу

[6]. Отже, тут ризик інтерпретується дещо ширше, а саме як природна необхідність, що має відбутися залежно від обставин стихійно-природного чи вольового, усвідомленого техногенного характеру, тобто як об'єктивно-суб'єктивна категорія, яка за своїм походженням не залежить від джерел, що її продукують, але підлягає кореляції.

Водночас цілком очевидно, що наведені визначення позбавлені своєї сутності, чіткості, предметності, оскільки не пов'язують категорію ризику з відповідними природними чи суспільними явищами, не вказують на об'єкти та носії ризику. А це має надзвичайно важливе значення для виявлення його дійсної природи, в тому числі правового характеру.

У зв'язку з цим певний інтерес становлять міжнародно-правові акти, які пов'язують поняття ризику з категорією "небезпечні речовини", використання яких через їхні властивості може призвести до небажаних або непередбачуваних негативних наслідків, насамперед у відповідному середовищі (виробничому, побутовому чи природному), або для здоров'я та життя людей, які зайняті відповідною діяльністю або ж перебувають чи проживають у межах дії та поширення небезпеки таких речовин чи їхніх сумішей. Відповідно до викладеного небезпека розглядається як властивість небезпечних речовин або фізична ситуація, що є потенційно небезпечною для здоров'я людей та навколишнього середовища [7].

Отже, носіями можливої небезпеки є різні речовини природного та штучного походження, їхні суміші, що здатні за певних природних та соціальних умов і обставин виявляти властивості, які створюють реальну загрозу для здоров'я і життя людини та навколишнього світу. Можна припустити, що за своєю структурою екологічний ризик може бути поданий за формулою його рівності сумі ризиків для людини (на мікрорівні) і суспільства (на макрорівні) та довкілля і природи в цілому.

Водночас, слід зазначити, що прояв небезпеки для багатьох об'єктів залежить від їхнього стану. Скажімо, значна частина речовин, що знаходяться у природних умовах, можуть не створювати підвищеної екологічної небезпеки поза межами людської діяльності, тобто до залучення їх як засобів виробництва у відповідний технологічний процес. У той же час певна частина речовин, вступаючи у відповідний хімічний, фізичний обмін, формують умови для розвитку природних явищ небезпечного характе-

42

Розділ І

43

Право екологічної безпеки в системі екологічного права України

РУ — вулканів, ураганів, повеней тощо. Ці обставини зумовлюють особливий режим їх використання, зберігання та регулювання відповідних видів діяльності, спрямованої на поводження із небезпечними об'єктами.

Звідси випливає, що будь-яка діяльність юридичної чи фізичної особи, яка пов'язана із небезпечними речовинами чи їх сумішами, набуває ознак небезпечної або екологічно небезпечної (для навколишнього природного середовища, людини та громадянина), оскільки стає екологічно ризикованою.

Відповідно до Конвенції ООН про транскордонний вплив промислових аварій небезпечною діяльністю визнається будь-яка діяльність, у процесі якої одна чи більше небезпечних речовин наявні або можуть бути в рівних кількостях чи перевищують граничні кількості, визначені цією конвенцією, і здатні призвести внаслідок аварії до транскордонного впливу, зокрема створення будь-яких шкідливих наслідків для людей, флори і фауни, ґрунтів, вод, повітря, ландшафтів, їх сукупності та матеріальних цінностей, культурної спадщини, у тому числі історичних пам'яток [8].

Таким чином, внаслідок експлуатації, перевезення, використання та здійснення інших видів діяльності з небезпечними речовинами створюються умови для виникнення потенційної загрози або ж прояву ризику, тобто вірогідності настання відповідної події за відповідних обставин і часу, а саме: перевищення встановлених нормативів небезпечних речовин у конкретному місці, що перетворює їх на джерело підвищеної небезпеки.

Це дає підставу констатувати, що екологічний ризик є істотною ознакою екологічної небезпеки або екологічно небезпечної діяльності, враховуючи, що він відбиває її об'єктивну сутність — вірогідність настання небезпеки. Тому за характером свого походження він є віддзеркаленням об'єктивно здійснюваної екологічно ризикованої діяльності, що продукує доцільність відповідного режиму правового забезпечення у чинному законодавстві. Його правове закріплення створює нові правила поведінки для необмеженого кола осіб, діяльність яких підпадає під ознаку екологічно небезпечної (ризикованої) та обумовлює виникнення певних обов'язків, а стосовно держави висуває додаткову вимогу щодо створення умов безпечного природного довкілля і тому усвідомлюється на суб'єктивному рівні як додержання правил цієї діяльності, обтяженої випадком екологічного ризику.

Практика міжнародно-правового регулювання відносин у питанні здійснення екологічно небезпечної діяльності та врахування фактора екологічного ризику намітила два основних напрями.

Перший із них визначений Директивою Ради Європи про небезпеку значних аварій, притаманну деяким видам промислової діяльності, від 24 червня 1982 р. № 82/501 ЄЕС [9], яка виходить із необхідності визначення факторів ризикової діяльності шляхом встановлення переліку небезпечних підприємств. Однак надалі таку практику було визнано хибною, оскільки фактори ризику визначаються не включенням того чи іншого підприємства до переліку екологічно небезпечних, а залежно від наявності екологічно небезпечних речовин на підприємствах у кількостях, що створюють небезпеку великої аварії.

Саме ці положення стали відправними для розвитку другого напряму правового регулювання, що відбилося у Конвенції ООН про транскордонний вплив промислових аварій та Директиві Ради Європейського Союзу про стримування великих аварій, пов'язаних із небезпечними речовинами, які, у свою чергу, зумовили і особливі заходи попереджувального характеру, спрямовані на зменшення рівня екологічного ризику: обмін інформацією, подання до міжнародного компетентного органу протоколу безпеки (даних про наявні небезпечні речовини, системи управління, попередження тощо, план дій на випадок аварій, їх експертиза, консультації з громадськістю, наявність технічних засобів зменшення ризику для людей та навколишнього середовища, інформування про небезпеку тощо).

Національне екологічне законодавство сприйняло зазначені ідеї, вони були зафіксовані у деяких законодавчих та підзаконних актах України [10]. Надзвичайно важливе у цьому аспекті значення має Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" від 18 січня 2001 року, який може стати прикладом гармонізації норм про екологічну безпеку з міжнародно-правовим регулюванням, зокрема вищезазначеними конвенціями та директивами в частині регулювання здійснення екологічно небезпечної діяльності.

Цей закон не тільки визначає повноваження органів держави у вказаній сфері, але й фіксує основні вимоги та обов'язки суб'єктів господарської діяльності, що планують чи експлуатують об'єкти підвищеної екологічної небезпеки, визначає можливість встановлення нормативів, порогової маси небезпечних речовин, обов'яз-

45

44

Розділ І

Право екологічної безпеки в системі екологічного права України

ковість подання декларації безпеки про такі об'єкти, створення планів локалізації та ліквідації аварій на об'єктах підвищеної екологічної небезпеки, надання дозволів на їх експлуатацію, системи інформування та ін.

Сьогодні нормативно-правовим порядком визначено основні види ризикованої діяльності та відповідних об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, — біохімічне, біотехнічне і фармацевтичне виробництво, знешкодження, утилізація та різні види поводження з промисловими і побутовими відходами, розвиток атомної промисловості та енергетики, виробництво хімічної, нафтохімічної і переробної промисловості тощо. Передбачено можливість відносити до екологічно ризикованих видів діяльності й інші виробництва та процеси, об'єкти яких можуть справляти негативний вплив на стан довкілля, за рішенням Мінеко-ресурсів України та його органів на місцях.

Аналіз чинного законодавства дозволяє констатувати, що екологічно небезпечні види діяльності характеризуються підвищеним екологічним ризиком, а тому підлягають посиленому спеціальному регулюванню на інституційному, науково-технічному, економічному та нормативно-правовому рівнях. Це в свою чергу зумовлює необхідність піддавати такі види діяльності (та відповідні об'єкти), що є джерелами підвищеної екологічної небезпеки, особливому корегуванню шляхом здійснення обов'язкової екологічної експертизи, проведення екологічного ліцензування, тобто шляхом надання спеціального дозволу на провадження їх відповідним фізичним та юридичним особам з метою визначення та оцінювання ступеня екологічного ризику та здійснення системи заходів щодо гарантування їх екологічної безпеки.

Варто додати й те, що екологічно небезпечні види діяльності залежно від їхнього характеру та особливостей хімічного, фізичного, біологічного складу використовуваних речовин, характеризуються різним ступенем екологічного ризику.

Не випадково вищенаведені міжнародно-правові акти містять перелік відповідних категорій небезпечних речовин та їх сумішей, наявність яких у певних кількостях дає уявлення про ступінь їхньої небезпечності та рівень екологічної ризикованості діяльності. Поряд з цим виділяють високотоксичні, токсичні речовини, окислювачі, вибухові, вогненебезпечні речовини й такі, що становлять небезпеку для навколишнього середовища, та інші види із зазначенням категорії небезпечності.

Такі класифікації дозволяють ранжувати екологічно небезпечні види діяльності за відповідним рівнем екологічного ризику в конкретній правозастосовчій практиці. В цьому сенсі екологічний ризик виступає кількісним та якісним показником екологічної безпеки.

З урахуванням викладеного автор вважає за доцільне екологічно небезпечною діяльністю нормативно визнати такі її види, що характеризуються певним рівнем екологічного ризику, тобто становлять потенційну загрозу для довкілля, життя і здоров'я людини, підлягають обов'язковій екологічній експертизі та екологічному ліцензуванню, переліки яких встановлюються Кабінетом Міністрів України або іншим уповноваженим органом державної виконавчої влади.

В той же час екологічно небезпечними видами діяльності можуть визнаватись діяння, у процесі яких одна або більше шкідливих і небезпечних речовин наявні в рівних кількостях або перевищують граничні кількості чи рівні, що визначаються спеціально уповноваженими органами в галузі екологічної безпеки за погодженнями з органами у галузі охорони здоров'я населення.

Запропонована наукова модель дозволяє в методологічному плані та практичному застосуванні чітко відмежувати правовідносини в галузі екологічної безпеки, що ґрунтуються виключно на екологічному ризикові та обумовлених ним юридичних підставах.

При цьому є можливості чітко розкрити не тільки основні елементи цих правовідносин, але й виявити роль екологічного ризику в їх формуванні та реалізації на об'єктивному і суб'єктивному рівнях.

Як відомо, особливості тих чи інших правовідносин певною мірою залежать від характеру і джерел походження правових зв'язків між суб'єктами цих відносин, їх сталості, нормативно-правової визначеності та усвідомлення їх правосуб'єктними особами. У цьому контексті правові зв'язки можуть бути прямими, зворотними та синкретичними, безпосередніми і "віртуальними", імперативними і солідарними, зобов'язальними й уповноважуваль-ними, інтегральними і диференціальними, симетричними, несиметричними, договірними та нормостворювальними, персоніфікованими і неперсоніфікованими (абсолютними) тощо. Тому надто важко уявити виникнення та розвиток правовідносин, зокрема у галузі екологічної безпеки, поза межами правових зв'язків між їх суб'єктами, як і наявність останніх поза сферою суспільних

46

47

Розділ І

Право екологічної безпеки в системі екологічного права України

правовідносин. А відтак визначення правових зв'язків набуває не тільки теоретичного, але й суто практичного значення, особливо для суб'єктів цих правовідносин.

З огляду на зазначене правові зв'язки правосуб'єктних осіб у відносинах забезпечення екологічної безпеки характеризуються синкретичністю, "віртуальністю", імперативністю, інтегральністю, симетричністю та зобов'язально-уповноваженою спрямованістю і нормативністю походження.

Варто зазначити, що ці правовідносини слід розглядати до певної міри як абсолютні, оскільки в них наявні правові зв'язки між суб'єктами за логічною формою належності абсолютних прав на екологічну безпеку уповноваженим особам — громадянам, і зобов'язання держави та інших юридичних і фізичних осіб щодо здійснення екологічно небезпечних видів діяльності, забезпечення виконання низки обов'язкових вимог стосовно гарантування екологічної безпеки, для яких право на екологічний ризик трансформується у виконання низки зобов'язань щодо попередження настання екологічної небезпеки (прояву екологічного ризику) або ліквідації її наслідків з відверненням чи зменшенням рівня екологічного ризику.

Методологічного значення у цьому зв'язку набуває питання про умови та підстави виникнення вказаних правовідносин, їхній суб'єктний і об'єктний склад, зміст та підстави зміни і припинення.

Загальновизнано у теорії права та багатьох правових дисциплінах, що умовами та підставами виникнення тих чи інших правовідносин виступають відповідні юридичні факти, тобто обставини, з якими законодавство пов'язує виникнення для їхніх учасників певних прав та обов'язків, інших юридичних наслідків.

У контексті цього дослідження об'єктивною умовою виникнення правовідносин екологічної безпеки виступає саме екологічний ризик передбачуваної та здійснюваної екологічно небезпечної діяльності. Об'єктивізацію екологічного ризику як умови відособлення сфери екологічно ризикованої діяльності започатковано у законодавчих та підзаконних актах. Прикладом цього є Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять екологічну небезпеку, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 27 липня 1995 року № 554.

Однак юридичне підпорядкування ще не надає цим суб'єктам можливостей набуття та реалізації спеціальної правосуб'єктності. Тому законодавство зобов'язує спеціально уповноважені органи

та зобов'язальних осіб здійснити низку юридичне значущих дій, спрямованих на встановлення дієвих правових зв'язків між уповноваженими та зобов'язальними особами. Відповідно суб'єкти, що легітимно визнані учасниками екологічно небезпечної сфери діяльності, підпадають під особливий режим правового регулювання, що зобов'язує їх легалізувати свою правосуб'єктність, тобто суб'єктивувати об'єктивно визнану типову екологічну ризиковану діяльність як предмет свого статутного функціонування. Йдеться про їхній обов'язок підготувати низку документів та еколого-економічне обґрунтування (декларації чи протоколу про екологічну безпеку) відповідно до визначених законодавством процедур з метою ініціювання юридичного оформлення та подальшого визнання (легалізації) їх спеціальної правосуб'єктності у компетентних органах держави й отримання юридичного титулу (права) на здійснення екологічно небезпечної діяльності.

Практично такий процес реалізується відповідно до нормативне встановлених процедур на здійснення конкретних видів екологічно небезпечної діяльності.

Скажімо, зараз Кабінетом Міністрів установлений спрощений порядок отримання ліцензій на здійснення такого виду підприємницької діяльності, як здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, право на видачу яких надано Міністерству екології та природних ресурсів України згідно з постановою від 14 листопада 2000 року "Про затвердження переліку органів ліцензування" [11].

Порядок видачі ліцензії визначається Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 року.

Для отримання ліцензії заінтересована особа подає до Мінеко-ресурсів України заяву за встановленою формою, в якій зазначаються відомості про заявника (місцезнаходження чи проживання для фізичної особи, дані про особу тощо), банківські реквізити, ідентифікаційний код, вид діяльності, організаційно-правова форма та термін дії ліцензії, до якої додаються копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або лише довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Мінекоресурсів або за його дорученням підпорядковані органи місцевої виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів розглядають вказані матеріали протягом не більш як

49

Розділ І

48

Право екологічної безпеки в системі екологічного права України

10 днів з дня одержання заяви та відповідних документів, приймають рішення щодо видачі ліцензії або відмови у її видачі на підставі перевірки відомостей, які містяться у цих документах.

Ліцензія видається не пізніше трьох днів із дня прийняття рішення щодо її видачі в разі надання заявником документа, що посвідчує внесення за неї плати. У ліцензії зазначається термін її дії, який не може бути меншим ніж три роки.

Безумовно позитивним є спрощення процедури отримання ліцензії на здійснення діяльності у сфері поводження з небезпечними речовинами. Разом з тим така новація порівняно з процедурою, що діяла до цього, не позбавлена і деяких вад. Зокрема, йдеться про екологічні експертизи, які необґрунтовано спрощені у цій процедурі визначення рівня ризику екологічно небезпечної діяльності, що планується до здійснення.

Слід зазначити, що Законом України від 18 січня 2001 року "Про об'єкти підвищеної небезпеки" встановлено дещо інший порядок надання дозволів на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки. Так, заінтересовані суб'єкти господарської діяльності, у тому числі ті, що мають намір розпочати експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки, надсилають до відповідної обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів селищної або міської рад заяву про отримання дозволу на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки, до якої додають:

а) декларацію безпеки;

б) договір обов'язкового страхування відповідальності за шкоду, яка може заподіюватися аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки;

в) план локалізації та ліквідації аварій на об'єктах підвищеної небезпеки;

г) висновки передбачених законом державних та громадських експертиз;

д) копію рішення відповідної ради про надання згоди на розміщення об'єкта підвищеної небезпеки на відповідній території;

е) копію дозволу на будівництво (реконструкцію) об'єкта підвищеної небезпеки.

Відповідні державні адміністрації чи виконавчі органи селищної або міської ради у місячний строк з дати отримання заяви розглядають її та надані матеріали, погоджують в установленому порядку з відповідними інстанціями спеціально уповноважених

територіальних органів виконавчої влади і, у разі згоди, надсилають заявникові письмовий дозвіл на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки або обґрунтовану відмову з переліком додаткових заходів щодо їх виконання для отримання цього дозволу.

Копія дозволу на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки надсилається також спеціально уповноваженим органам виконавчої влади, які здійснюють відповідно контроль у сфері забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища1 ; захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; охорони праці; пожежної безпеки; санітарно-епідемічної безпеки та містобудування.

Водночас заявникові надається право повторно звернутися за отриманням в установленому порядку дозволу на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки чи оскаржити дії відповідної обласної, Київської або Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів селищної, міської рад у суді, арбітражному суді.

Отже, право на здійснення екологічно небезпечної діяльності виникає тільки з часу видання заінтересованій особі спеціального дозволу на поводження з відповідними екологічно небезпечними речовинами або сумішами та здійснення відповідних видів екологічно ризикованої діяльності. Сукупність умов та юридич-но встановлених дій щодо здійснення процедури ліцензування екологічно небезпечних видів діяльності та надання відповідного дозволу створюють певний юридичний склад як підставу виникнення правовідносин у сфері екологічної безпеки.

За певних обставин можуть у порядку, встановленому чинним законодавством, передбачатися й інші процедури, зокрема, проведення комплексних додаткових екологічних експертиз передбачуваної та здійснюваної діяльності, що наповнює такий юридичний склад додатковими діями, які набувають важливого значення для виникнення правовідносин у сфері екологічної безпеки.

Варто зазначити, що юридичні факти, які утворюють юридичний склад виникнення правовідносин у цій сфері не єдині, оскільки є певні особливості, що характеризують специфіку їхньої пра-восуб'єктності та зміст цих правовідносин. Викладене характеризує здебільшого стан виникнення та розвиток правовідносин

1 Назва цього закону створює колізії з нормами Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", що зумовлює внесення відповідних змін до Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України.

Розділ І

50

51

Право екологічної безпеки в системі екологічного права України

щодо здійснення екологічно небезпечної діяльності переважно юридичними та фізичними особами, в яких екологічний ризик значною мірою продукує низку юридичне значущих дій та легалізацію спеціальної правосуб'єктності таких осіб.

Проте не виключається і значно спрощена процедура виникнення окремих правовідносин у сфері екологічної безпеки. Йдеться про загальнолюдське право громадян на природну безпеку, яке базується на ризику від різних явищ природної стихії. Згідно з Конституцією України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю (ст. 3). Тому забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України є обов'язком держави (ст. 16). Отже, відповідальність за екологічний ризик у таких випадках бере на себе держава, яка легалізована Основним законом України як суб'єкт таких правовідносин. З метою реалізації правозахисної функції держава визначає концептуальні засади екологічної безпеки як складової національної безпеки, передбачає забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності людини як пріоритетних національних інтересів та створює необхідні організаційні можливості, науково-технічні та державно-правові засоби попередження екологічного ризику від природної стихії [12].

Очевидно, що підставою виникнення цієї групи правовідносин стала низка правових норм, які легалізували настання певних обов'язків держави щодо попередження екологічного ризику та навіть ліквідації наслідків, що сталися внаслідок загрози природних стихійних явищ.

Зрозуміло, що регулювання цих правовідносин відстає від реальних потреб практики, а тому не випадково еколого-правові дослідження обґрунтовують доцільність удосконалення законодавства в зазначеній сфері та пропонують наукові моделі таких законодавчих актів [13].

Екологічний ризик не тільки продукує особливий порядок виникнення регулятивних правовідносин в галузі екологічної безпеки, але й обумовлює формування спеціальної право- та дієздатності їхніх учасників щодо попередження екологічної небезпеки та ліквідації негативних наслідків у разі її настання.

Так, юридичні і фізичні особи, які здійснюють екологічно небезпечні види діяльності чи експлуатують аналогічні об'єкти, можуть зобов'язуватися запроваджувати досягнення вітчизня-

ної та світової науки і техніки щодо екологічно небезпечних виробництв, які б виключали ймовірність виникнення техногенних аварій і катастроф чи ускладнення процесів природних стихійних явищ, забезпечували виконання вимог щодо порядку транспортування, складування, знешкодження, утилізації і переробки токсичних та інших екологічно шкідливих відходів виробництва, що можуть посилювати наслідки негативного впливу на стан довкілля та здоров'я людей.

У комплексі спеціальних зобов'язань цих осіб мають бути й ті, які б гарантували ведення ними систематичного первинного обліку екологічно небезпечних об'єктів та джерел підвищеної екологічної небезпеки, шкідливих викидів і скидів у навколишнє природне середовище і здійснення контролю за джерелами екологічної небезпеки та їхнього впливу на екологічну обстановку і здоров'я населення, своєчасне інформування спеціально уповноважених органів держави про будь-які відхилення у діяльності екологічно небезпечних виробництв та експлуатації об'єктів, здатних викликати техногенно-природні аварії (катастрофи) чи ускладнювати процеси настання інших надзвичайних екологічних ситуацій.

Змістовну частину цих правовідносин мають становити вимоги до зобов'язальних осіб стосовно створення системи локального нормативно-правового регулювання екологічно шкідливих видів та напрямів діяльності, отримання працівниками екологічно небезпечних виробництв необхідного рівня екологічних знань та спеціальної підготовки у галузі здійснення екологічно небезпечних процесів, своєчасної підготовки та передачі документів уповноваженим органам для проведення паспортизації таких підприємств, сертифікації аналогічної продукції та засобів пакування, здійснення системи організаційних, матеріально-технічних, екологічних та інших заходів і функцій щодо попередження виникнення екологічної небезпеки, зменшення рівня екологічного ризику та виконання спеціальних аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення техногенно-природних аварій і катастроф.

Специфічні зобов'язання щодо забезпечення екологічної безпеки, регулювання рівня екологічного ризику та стримування виникнення загрози природного походження мають покладатися у зазначених правовідносинах на державу та уповноважені нею органи, зокрема стосовно аналізу та оцінки екологічного ризику джерел підвищеної екологічної небезпеки, розташування у межах її території на підставі висновків державної еколо-

Розділ І

52

53

Право екологічної безпеки в системі екологічного права України

гічної експертизи екологічно небезпечних об'єктів, проведення функціонального зонування території за рівнем екологічного ризику із встановленням їх відповідного правового режиму та запровадження спеціального статусу осіб, що постійно чи тимчасово проживають у цих зонах, організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, зайнятих у сфері управління і господарської діяльності, здатної вплинути на процеси прискорення стихійних природних явищ чи ускладнення техногенних катастроф і аварій, проведення обліку, інвентаризації, паспортизації екологічно небезпечних видів діяльності, сертифікації продукції, відходів виробництва, що можуть спричинити настання надзвичайних екологічних ситуацій, здійснення науково-дослідних, проектно-конструкторських, будівельних, монтажних та інших робіт зі створення та розміщення мережі захисних споруд (протизсувних, селевих, лавинних, повеневих тощо), відвернення загрози стихійних та інших аномальних природних явищ.

Враховуючи наявність реального екологічного ризику, держава має забезпечити організацію та фінансування наукових досліджень та проведення екологічних експертиз, системи екологічних прогнозів щодо виявлення джерел походження, характеру та можливих наслідків природної стихії, їхнього впливу на стан довкілля і здоров'я людей, залучення засобів, спрямованих на їх локалізацію і ліквідацію негативних наслідків, організацію системи спостережень (моніторингу), оцінювання, інформування та попередження надзвичайних екологічних ситуацій, проведення картографічних і геодезичних робіт із виявлення процесів формування і поширення природної стихії у межах кордонів України та розміщення особливо небезпечних виробництв і об'єктів, здатних спричинити надзвичайні ситуації природного походження.

Екологічний ризик природного походження спонукає державу та її інституції створювати систему законодавчого та іншого нормативно-правового забезпечення здійснення заходів попередження надзвичайних екологічних ситуацій, регулювання в цілому відносин у галузі екологічної безпеки, запроваджувати інсти-туційне, функціональне, економічне, процедурне регулювання екологічного ризику та мережі державного контролю за дотриманням вимог законодавства про екологічну безпеку, застосування засобів щодо обмеження, призупинення і припинення здійснення особливо екологічно небезпечної діяльності та притягнення до юридичної відповідальності осіб, винних у порушенні

вимог щодо попередження прояву екологічного ризику чи здійснення системи заходів, спрямованих на ліквідацію негативних наслідків, реанімацію та оздоровлення стану довкілля від прояву природної стихії чи техногенних аварій і катастроф.

Це узагальнений і далеко не повний перелік специфічних зобов'язань юридичних і фізичних осіб, що здійснюють екологічно небезпечні види діяльності, та держави у відносинах забезпечення екологічної безпеки, які надають їхній правосуб'єктності доволі специфічних рис та ознак, пов'язаних із усвідомленням і врахуванням екологічного ризику, що дозволяє виокремити їх із системи інших правовідносин у галузі екології та споріднених із ними сфер діяльності.

У цьому аспекті екологічний ризик виступає як показник рівня екологічної безпеки, що дозволяє проводити відповідну диференціацію екологічно небезпечних видів діяльності, об'єктів і джерел підвищеної екологічної небезпеки, ранжувати екологічний ризик стосовно конкретної поведінки відповідальних суб'єктів, виступати об'єктивною умовою мотивації позитивно спрямованої, екологічно безпечної діяльності значної частини юридичних і фізичних осіб та держави у цій сфері.

Не випадково об'єктивно визнаний екологічний ризик суб'єктивується у правосвідомості та фіксується у документах, які визначають правосуб'єктність осіб, що здійснюють екологічно небезпечні види діяльності чи є легітимне відповідальними за попередження прояву екологічної небезпеки.

Зазначені чинники обумовлюють, у свою чергу, формування системи мотивації щодо позитивно спрямованої відповідальної поведінки стосовно забезпечення екологічної безпеки на регулятивному рівні. У цьому аспекті слід зазначити, що ризик підвищеної екологічної небезпеки визначає свободу вибору спеціальними правосуб'єкт-ними особами діяльності, спрямованої на досягнення позитивного наслідку — дотримання вимог екологічної безпеки, і тому реалізується як усвідомлена, вольова, правомірна і позитивно спрямована діяльність таких осіб у цій сфері. Іншими словами, це особлива форма регулятивних екологічних правовідносин, у яких реалізується специфічна правосуб'єктність, спрямована на забезпечення позитивних юридичне значущих дій з метою гарантування екологічної безпеки.

Водночас висвітлена науково-практична модель "позитивної відповідальності за екологічний ризик" чи "подвійний екологіч-

54

Розділ І

55

Право екологічної безпеки в системі екологічного права України

ний ризик" [14] може продукувати розвиток та зміну стану і рівня цих правовідносин, обумовлювати підстави юридичної відповідальності за "чужу вину", створювати умови виникнення і формування негативної (ретроспективної) відповідальності на рівні охоронювальних правовідносин.

У контексті висвітлюваних питань зосередимо увагу на декількох проблемах, що потребують свого обґрунтування у теорії екологічного та інших галузей права та законодавчого врегулювання їх на рівні сучасних вимог правозастосовчої практики в контексті забезпечення права громадян на екологічну безпеку.

Юридичною підставою виникнення цих правовідносин у широкому розумінні є порушення винними особами вимог екологічної безпеки та, зокрема, права громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Йдеться про різновид екологічного правопорушення, скоєння якого призводить до зміни правосуб'ектності відповідальних осіб, а отже і стану правовідносин у сфері екологічної безпеки, оскільки порушення цих вимог створює умови для прояву екологічного ризику та призводить до реальної екологічної небезпеки.

Найбільш виразними показниками правопорушення в галузі екологічної безпеки є недодержання нормативів, норм та вимог екологічної безпеки. Під екологічними нормативами, на думку автора, доцільно розуміти такі різновиди нормативно-технічних документів, які містять якісні та кількісні показники безпечного для життя і здоров'я людей, інших живих організмів стану довкілля та визначають можливі рівні ризикованого антропогенного чи природного навантаження на нього. Закон "Про охорону навколишнього природного середовища" (ст. 38) виділяє такі нормативи екологічної безпеки:

1) гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднювальних речовин у навколишньому природному середовищі;

2) гранично допустимі рівні (ГДР) акустичного, електромагнітного, радіаційного та іншого шкідливого фізичного впливу на нього;

3) гранично допустимий вміст (ГДВ) шкідливих речовин у продуктах харчування.

Однак практично виявити порушення нормативів екологічної безпеки, особливо на рівні ГДК, ГДР стає проблематичним через відсутність оптимальних технічних пристроїв, автоматизованих систем контролю за персоніфікованим джерелом еколо-

гічної небезпеки та синкретичний характер концентрації забруднювальних речовин у навколишньому природному середовищі. А тому є певні складнощі і в доведенні цих правопорушень. Не випадковою, мабуть, є їхня висока латентність, що ускладнює процес притягнення до юридичної відповідальності. У цьому сенсі видається виправданим передбачити в системі нормативів екологічної безпеки простіший показник — "рівні екологічно небезпечної діяльності", які відображали б наявні кількісні характеристики екологічного ризику для конкретної діяльності, виходячи з реальної наявності екологічно небезпечної речовини, або джерела іншої екологічної небезпеки і фіксування у відповідних документах (декларації, протоколі небезпеки тощо) екологічно небезпечних речовин, їх сумішей чи матеріалів.

Сьогодні не менш складними є питання про розмежування вимог та норм екологічної безпеки. Видається, що ширшою за змістом є категорія "норми екологічної безпеки", оскільки нормативно-правові приписи у них містять загальнообов'язкові правила регулювання екологічної безпеки, у тому числі й вимоги у цій сфері. Скажімо, переважна частина правил екологічної безпеки міститься в Законі "Про охорону природного навколишнього середовища" (ст.ст. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 та ін.). Однак вимоги екологічної безпеки є не у всіх нормах екологічної безпеки, а тільки в тих, які концентрують зобов'язання фізичних і юридичних осіб та держави стосовно дотримання імперативних правил екологічної безпеки на рівні здійснення активної чи пасивної поведінки (діяльності). Так, вимоги екологічної безпеки зафіксовані у ст. З щодо забезпечення пріоритетності вимог екологічної безпеки, у спеціальному розділі XI "Заходи щодо забезпечення екологічної безпеки", ст.ст. 50—59 вищенаведеного закону та низці підзаконних актів.

У цьому аспекті правопорушеннями в галузі екологічної безпеки Законом "Про охорону навколишнього природного середовища" (ст. 68) визнано порушення норм екологічної безпеки як загальне правопорушення у цій сфері та порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище як одне із ризикованих для людини і суспільства. Опосередковано до цієї категорії правопорушень можна віднести допущення наднормативних, аварійних і залпових викидів і скидів забруднювальних речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище, невжиття заходів щодо попереджен-

57

56

Розділ І

Право екологічної безпеки в системі екологічного права України

ня та ліквідації наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на нього, порушення вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних і радіоактивних речовин, виробничих, побутових та інших видів відходів.

Чинним законодавством вказані правопорушення конкретизовані стосовно тих чи інших екологічно небезпечних видів діяльності та передбачається можливість настання за їх учинення превентивної і ретроспективної юридичної відповідальності у формі дисциплінарної, адміністративної, майнової та кримінальної відповідальності.

Очевидно, що екологічний ризик виконує поліфункціональну роль у формуванні, розвитку, реалізації, зміні, припиненні особливої категорії правовідносин зі здійсненням екологічно небезпечної діяльності та створенням і функціонуванням системи екологічної безпеки.

В узагальненому вигляді екологічний ризик можна охарактеризувати так:

а) визначене чинним законодавством (нормативно-правовим порядком) виникнення правовідносин щодо здійснення екологічно небезпечної діяльності та встановлення особливого правового режиму попередження екологічної небезпеки;

б) елемент юридичного складу як умова виникнення регулятивних правовідносин щодо забезпечення екологічної безпеки;

в) невід'ємна ознака екологічної небезпеки, що виявляється у виникненні потенційної загрози життю та здоров'ю людини (населенню, суспільству) через небезпечний стан довкілля, створений внаслідок природної стихії чи техногенних аварій (катастроф), в окремих ситуаціях це підвищена загроза для суспільства і біосфери (сфери життя) — планетарна небезпека;

г) показник рівня екологічної безпеки та його класифікації і ранжування з метою відповідної регуляції поведінки відповідальних суб'єктів щодо забезпечення безпечного функціонування природних і техногенних систем;

д) чинник, який обумовлює формування державної системи екологічної безпеки як складової національної та глобальної екологічної безпеки;

е) мотивація позитивно спрямованої екологічно безпечної діяльності та гарантія неухильного виконання вимог забезпечення екологічної безпеки;

є) суб'єктивно усвідомлений намір та система і спосіб дій щодо прийняття відповідальності за настання будь-якого ризику (випадкового, передбачуваного тощо), підстава абсолютної (суворої) відповідальності за заподіяну екологічну шкоду (внаслідок прояву екологічної небезпеки) і суб'єктивна ознака складу екологічних правопорушень;

ж) кваліфікувальна ознака юридичної відповідальності за порушення вимог, норм і нормативів екологічної безпеки та юридичний критерій для посилення покарання за адміністративні екологічні правопорушення та екологічні злочини.

Отже, в юридичному аспекті екологічний ризик слід розглядати як встановлену нормами екологічного законодавства обставину, з якою пов'язуються виникнення, зміна, припинення правовідносин щодо здійснення діяльності з екологічно небезпечними об'єктами, що визначає формування і реалізацію спеціальної правооб'єктності фізичних, юридичних осіб та держави стосовно виявлення і попередження та усунення природних і техногенних загроз для довкілля, життя і здоров'я населення та особливий режим відповідальності за невиконання чи неналежне виконання вимог щодо забезпечення екологічної безпеки, включаючи й випадкове (імовірне) настання небезпеки.

Законодавче закріплення запропонованих положень у проекті закону України про екологічну (природно-техногенну) безпеку дасть змогу підняти на новий якісний рівень вирішення проблем екологічної безпеки та створення належного державно-правового механізму її забезпечення на локальному, місцевому, регіональному, державному та транскордонному рівнях.

Література та нормативно-правові акти

1. Альгин А.П. Риск й его роль в общественной жизни. — М.: Мьісль, 1989. — 175 с.

2. Ойгензихт В.А. Проблеми риска в гражданском праве. — Душанбе: Ирфан, 1972.

3. Андрейцев В.І. Теоретические проблеми правового обеспече-ния зффективности зкологической зкспертизьі: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. — Харьков, 1992. — 43 с.; Гавриш С.Б. Уголовно-право-вая охрана природной средьі УкраиньІ. Проблеми теории й разви-тия законодательства. — Харьков, 1994. — 530 с.

58

Розділ І

4. Толковьт словарь по метрологии, измерительной технике й управленню качеством: Основньїе терминьї. — М.: Рус. язьік, 1990. — 317 с.

5. ДСТ України 2156-93. Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення. — Держстандарт України, 1994. — 25 с.

6. Директива Совета Европейского Союза о сдерживании крупних аварий, связанньїх с опасньїми веществами № 96/82/ЕС от 9 декабря 1996 г. — Ст. 3.

7. Там само.

8. Конвенция о трансграничном воздействии промьішленньїх аварий от 17 марта 1992 г. / ООН. — Нью-Йорк; Женева, 1994. — Ст. 24; 50—59; 66. — 48 с.

9. OJ. NL, 230. — 5.08.1982. — Р. 1; OJ. NL, 377. — 31.12.1991. — Р. 48.

10. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 41. — Ст. 54; Закон України "Про екологічну експертизу" від 9 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. — 1995 р. — № 8. — Ст. 54 (ст. 5; 8; 14; 34—36; 43); Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" від 18 січня 2001 року; Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 2 7 липня 1995 року № 554 // ЗПУ. — 1995. — № 10. — Ст. 252; Перелік особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню. Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1287 // ЗУНАУ. — 1999. — № 5. — Ст. 86.

11. Офіційний вісник України. — 2000. — № 46. — Ст. 218.

12. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України. Схвалена Верховною Радою України 16 січня 1997 року // Голос України. — 1997. — 4 лютого; Положення про національну систему сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах. Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 699.

13. Андрейцев В.І. Політика, інновації, приватизація, екологічна безпека, право. Проблеми оптимізації та екологізації законодавства України. — К., 1996. — С. 116—138.

14. Андрейцев BJ. Відповідальність в системі гарантій екологічної експертизи // Екологічна експертиза: право і практика / За ред. В.І. Андрейцева, М.А. Пустовойта. — К.: Урожай, 1992. — С. 166—168.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навчальний та науково-практичний посібник - К.: Знання-Прес, 2002. - 332 с. - Экологическое право
 2. § 3. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки - Экологическое право
 3. § 5. Превентивні гарантії реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 4. § 1. Право екологічної безпеки — комплексна галузь права - Экологическое право
 5. § 2. Юридична природа екологічної безпеки - Экологическое право
 6. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 7. § 1. Теоретичні засади структурно-правової організації забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 8. § 4. Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації - Экологическое право
 9. § 1. Поняття та особливості суб´єктивного права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 10. § 2. Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 11. § 4. Спеціально-правові гарантії захисту права людини та населення на екологічну безпеку - Экологическое право
 12. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 13. Экологическое право Учебники по праву
 14. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 15. 4.4. Класифікація засобів ; нетарифного регулювання - Таможенное право
 16. Передмова - Экологическое право
 17. § 2. Правове регулювання транснаціональної екологічної безпеки - Экологическое право
 18. § 3. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 19. § 3. Органи спеціальної компетенції та їхні повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 20. § 3. Державний нагляд і контроль як гарантії права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право

Другие научные источники направления Экологическое право: