Экологическое право

Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навчальний та науково-практичний посібник - К.: Знання-Прес, 2002. - 332 с.
§ 4. Спеціально-правові гарантії захисту права людини та населення на екологічну безпеку
Поширення екологічного ризику природно-техногенного характеру обумовило прискорений розвиток спеціального законодавства, спрямованого на регулювання відносин щодо захисту права на особисту екологічну безпеку внутрішнього та зовнішнього спрямування.

До таких законодавчих актів доцільно віднести Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 8 червня 2000 року [1];

Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань" від 14 січня 1998 року [2] (із наступними змінами та доповненнями); Закон України "Про захист прав споживачів" від 12 травня 1991 року [3] та прийняті на його розвиток: Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" від 23 грудня 1997 року [4], Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" від 14 січня 2000 року [5] та ін.

Інтегрувальним чинником, що обумовлює консолідацію вище-наведених законодавчих актів, виступають принципи і система засобів, спрямованих на доюрисдикційний та юрисдикційний захист прав людини від різних факторів внутрішньої й зовнішньої небезпеки. Питання актуалізується у зв'язку з тим, що юридична та, зокрема, еколого-правова наука тільки на початковому, майже "піонерському", рівні підійшла до досліджень теоретико-практичної проблематики забезпечення особистої внутрішньої та зовнішньої екологічної безпеки у контексті загальних та прикладних аспектів її ефективного гарантуванням [6].

Тому вкрай важливо сьогодні систематизувати законодавчий і підзаконний потенціал нормативно-правового забезпечення захисту людини та населення України в цілому з погляду легалізованих засобів і гарантій права громадян на особисту екологічну безпеку з позицій наявних сьогодні природно-техногенних ризиків поширення екологічних загроз та надзвичайних екологічних ситуацій.

Аналіз чинного законодавства у цій сфері дозволяє класифікувати захист права людини на екологічну безпеку на доюрис-дикційному рівні у двох основних напрямах:

1. Захист права громадян та населення на зовнішню екологічну безпеку.

2. Захист права громадян та населення на особисту внутрішню екологічну безпеку.

Перший напрям базується на реально та формально закріпленому правовому статусі людини і громадянина — праві на захист від впливу іонізуючих випромінювань та захист від надзвичайних екологічних ситуацій природного і техногенного характеру. Ці формально-юридичні правові можливості людини та населення в цілому є різновидом такого інтегрованого суб'єктивного екологічного права, як право громадян на екологічну безпеку.

286

Розділ IV

287

Право громадян на екологічну безпеку

Право на захист — різновид суб'єктивного екологічного права, яке водночас як суб'єктивна категорія виступає в ролі гаран-тувальної правової можливості громадян у визначений законом спосіб захистити надані суб'єктивні права, скористатися системою встановлених державою засобів відтворення порушеної правомочності та наданих юридичних можливостей щодо забезпечення життєдіяльності в безпечних для життя і здоров'я природно-техногенних умовах.

При цьому чинне законодавство виходить із того, що система захисту наданих особі прав обумовлена об'єктивним походженням та обсягом екологічних ризиків, наявними джерелами створення загрози для людини, суспільства і держави.

Відповідно до цього законодавство уточнює форми та методи захисту людини і громадянина від різноманітних сфер небезпеки та формулює комплекс суб'єктивних прав у тій чи іншій галузі правовідносин.

Так, Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 8 червня 2000 року передбачає такі права у сфері захисту їх від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

а) звернення до місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються вищезазначених ситуацій;

б) забезпечення і використання засобів колективного та індивідуального захисту, які призначені для охорони населення від надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення;

в) отримання інформації про надзвичайні ситуації вищезазначеного характеру, що виникли або можуть виникнути, та про заходи необхідної безпеки;

г) на компенсацію за роботу у зонах надзвичайної ситуації;

д) на соціально-психологічну підтримку та медичну допомогу, в тому числі за висновками Державної служби медицини катастроф або лікарсько-трудової комісії, а також медико-реабіліта-ційне відновлення у разі отримання тяжких фізичних та психологічних травм;

е) відшкодування відповідно до чинного законодавства шкоди, заподіяної здоров'ю і майну громадян внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

є) інші права у зазначеній сфері згідно з вимогами чинного законодавства України.

Наведені права до певної міри конкретизуються Законом України "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань" від 14 січня 1998 року, які можуть мати техногенний та природний характер і справляти негативний вплив на людину, її здоров'я та життя. Зокрема, кожна людина, яка проживає або тимчасово перебуває на території України, має право на захист від впливу іонізуючих випромінювань, яке забезпечується здійсненням комплексу заходів щодо запобігання впливу іонізуючих випромінювань на організм людини вище встановлених дозових меж опромінення та відшкодування заподіяної внаслідок їхньої негативної дії шкоди.

Водночас громадянам та їхнім об'єднанням гарантується реалізація та захист права на отримання інформації щодо рівнів опромінення людини та здійснення заходів захисту від такого впливу в місцях їхнього проживання чи роботи відповідними органами виконавчої влади, до відання яких належать функції захисту людини згідно із законодавством України.

З огляду на викладене можна констатувати, що чинне законодавство формально-юридично фіксує у цьому контексті права людини і громадянина на екологічну безпеку, визначаючи та деталізуючи формально-юридичні ознаки прав захисту від різних видів зовнішніх небезпек техногенного і природного характеру, зокрема від надзвичайних ситуацій. Тобто, у разі порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території від об'єктів, розташованих на ній, або на водному об'єкті, яке зумовлене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, у тому числі епідемією, епізоотією, пожежею, що призвело чи може призвести до неможливості проживання населення на зазначеній території та діяльності на такому об'єкті й ведення там господарської діяльності, чи загрожує життю людей або може завдати значних матеріальних втрат.

Отже, враховуючи високий ступінь екологічної загрози внаслідок природного чи техногенного іонізуючого випромінювання, яке може створювати зовнішню або внутрішню небезпеку від екологічно небезпечних джерел, законодавство встановлює додаткові правові можливості громадян щодо захисту природного та конституційного права на екологічну безпеку.

Юридичною формою прав громадян на екологічну безпеку „ слід вважати і право на безпеку та якість харчових продуктів. Останнє розглядається як відсутність токсичної, канцерогенної,

288

289

Право громадян на екологічну безпеку

Розділ IV

мутагенної, алергенної та іншої несприятливої для організму людини дії харчових продуктів при споживанні їх у загальноприйнятих кількостях, межі яких встановлюються МОЗ України. Відповідно законодавство визначає їхню якість як сукупність властивостей харчового продукту, що обумовлює його здатність забезпечувати потреби організму людини в енергії, поживних та смако-ароматичних речовинах, безпеку для її здоров'я, стабільність складу і споживчих властивостей протягом строку придатності до споживання.

Очевидно, що і в цьому значенні безпека для здоров'я людини виступає важливою кваліфікаційною ознакою, що й обумовлює особливий правовий режим їх використання (застосування тощо). Проте немає підстав для того, щоб визнати безпечними саме такі продукти харчування, які є "сприятливими" для організму лю-дияи. Як вже зазначалося нами, визначальною ознакою екологічної безпеки є відсутність ризикованої, тобто загрозливої (небезпечної) для здоров'я та життя людини або довкілля дії небезпечних властивостей речовин, які, справляючи негативний вплив, спричинюють або здатні викликати фізіологічні, біологічні, патологічні та інші афекти у її здоров'ї або призводити до фатальних наслідків для організму людини чи створювати у довкіллі таку кількість небезпечних речовин і їхніх сполук, за яких стає неможливим розвиток живої клітини та організму. Тому сприятливість є тільки однією з ознак відповідного рівня якості, а відтак несприятливість як властивість окремих продуктів харчування не є тотожною небезпеці, і в цій частині законодавче визначення потребує свого уточнення з урахуванням рівня екологічного ризику та реальних загроз для здоров'я та життя людини.

Тому забезпечення прав споживачів у контексті безпечності та якості продуктів харчування відіграє важливу роль у гарантуванні права внутрішньої екологічної безпеки людини та громадянина.

Чинне законодавство не тільки декларує відповідні права громадян на екологічну безпеку, але й передбачає цілу систему спеціальних засобів його захисту, визначає відповідальних осіб за їх реалізацію та ефективне виконання.

Аналіз чинного законодавства дозволяє виділити такі основні види захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження:

1) організаційно-технічний;

2) інженерний;

3) біологічний;

4) радіаційний та хімічний;

5) евакуаційний;

6) медико-соціальний.

1. Організаційно-технічний захист спрямований на створення фонду захисних споруд, які використовуються у разі необхідності для укриття населення залежно від соціальних груп населення:

а) працюючих;

б) тих, що проживають у небезпечних зонах. Створення та формування фонду захисних споруд забезпечується шляхом:

а) обстеження та обліку підземних і наземних споруд, будівель, які відповідають вимогам захисту, споруд підземного простору міст, гірничих виробок та природних порожнин;

б) дообладнання з урахуванням реальної екологічної обстановки підвальних та інших заглиблених приміщень;

в) комплексного освоєння підземного простору міст та інших населених пунктів для взаємопогодженого розміщення в ньому споруд, приміщень соціально-побутового, виробничого та господарського призначення з урахуванням необхідності пристосування і використання частини з них для укриття населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження;

г) будівництва заглиблених споруд, які розташовані окремо від об'єктів виробничого призначення та пристосовані для захисту;

д) масового будівництва найпростіших сховищ та укріплень, у період загрози виникнення надзвичайних ситуацій технічного та природного характеру;

е) будівництва окремих сховищ та протирадіаційних укриттів.

Перелік таких сховищ, укриттів та інших захисних споруд, що намічаються до щорічного будівництва, а також наявний фонд захисних споруд, який використовується для господарських, культурних і побутових потреб, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій технічного та природного характеру, який підлягає затвердженню Кабінетом Міністрів України.

290

291

Право громадян на екологічну безпеку

Розділ IV

2. Інженерний захист здійснюється з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру під час проектування і експлуатації споруд та інших об'єктів господарювання, наслідки діяльності яких можуть шкідливо вплинути на безпеку населення та стан довкілля.

При цьому заходи інженерного захисту населення і території мають передбачати:

а) раціональне розміщення об'єктів підвищеної небезпеки з урахуванням можливих наслідків їхньої діяльності для безпеки населення і довкілля у разі виникнення аварії;

б) створення комплексної схеми захисту населених пунктів та об'єктів господарювання від небезпечних природних процесів;

в) розроблення і здійснення регіональних та місцевих планів запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій технічного та природного характеру;

г) розроблення і здійснення заходів безаварійного функціонування об'єктів підвищеної небезпеки;

д) урахування під час розроблення генеральних планів забудови населених пунктів і ведення містобудування можливих проявів в окремих регіонах та на окремих територіях небезпечних і катастрофічних явищ;

е) спорудження будинків, будівель, споруд, інженерних мереж, транспортних комунікацій із відповідними рівнями безпеки та надійності;

є) організацію будівництва протизсувних, протиповеневих, протисельових, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення;

ж) реалізацію заходів санітарної охорони територій.

3.

Біологічний захист — це система захисту від біологічних засобів ураження, яка включає своєчасне виявлення чинників біологічного зараження з урахуванням існування їхнього виду загрози, проведення комплексу адміністративно-господарських, режимно-обмежувальних і спеціальних протиепідемічних та медичних заходів.

Він передбачає таку систему заходів:

а) проведення екстреної та специфічної профілактики;

б) своєчасну локалізацію зони біологічного ураження;

в) знезаражування території (осередку) ураження;

г) необхідне знезаражування людей, тварин тощо;

д) запровадження режимів карантину та обсервації;

е) своєчасне використання колективних та індивідуальних засобів захисту;

є) додержання протиепідемічного режиму підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, господарювання, а також населенням.

4. Радіаційний та хімічний захист включає заходи щодо виявлення та оцінювання радіаційної й хімічної обстановки, організацію та здійснення дозиметричного, хімічного контролю, розроблення їх типових режимів і забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту, організацію й проведення спеціальної обробки.

Радіаційний та хімічний захист здійснюється за допомогою системи організаційних, науково-технічних, матеріальних, контрольних та спеціальних засобів забезпечення, зокрема:

а) розроблення загальних принципів, способів, методик спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки;

б) створення уніфікованих засобів захисту, приладів і комплектів дозиметричного та хімічного контролю;

в) своєчасне впровадження засобів, способів і методів виявлення та оцінювання масштабів і наслідків аварій на радіаційне та хімічно небезпечних об'єктах господарювання;

г) завчасне накопичення і підтримка в готовності засобів індивідуального захисту і приладів дозиметричного та хімічного контролю, обсяги і місця зберігання яких визначаються відповідно до встановлених зон небезпеки;

д) забезпечення зазначеними засобами, перш за все, особового складу формувань, які беруть участь у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження, а також персоналу радіаційне і хімічно небезпечних об'єктів господарювання і населення, яке проживає в зонах небезпечного зараження та навколо них;

е) надання можливостей населенню придбавати в установленому порядку в особисте користування засобів індивідуального захисту і дозиметрів;

є) завчасне створення та використання засобів колективного захисту населення від радіаційної та хімічної небезпеки;

ж) пристосування наявних засобів колективного захисту від інших видів загрози для захисту від радіаційної та хімічної небезпеки;

292

293

Право громадян на екологічну безпеку

Розділ IV

з) завчасне пристосовування об'єктів побутового обслуговування і транспортних підприємств для проведення санітарної обробки людей та спеціальної обробки майна, одягу, транспорту тощо.

5. Евакуаційний захист — система організаційних та інших спеціальних дій і засобів, які здійснюються в умовах неповного забезпечення населення захисними спорудами в містах та інших населених пунктах, в яких розташовані об'єкти підвищеної небезпеки, шляхом евакуації і розміщення його у зонах, безпечних для проживання.

У сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру евакуація людей планується на випадок:

а) загрози катастрофічного затоплення населення;

б) усіх видів аварій з викидом сильнодійних отруйних речовин;

в) лісових і торф'яних пожеж, що загрожують населеним пунктам;

г) землетрусів, зсувів, інших геофізичних і гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками, що загрожують населеним пунктам;

д) аварій на атомних електростанціях з можливим забрудненням територій.

Здійснення організованої евакуації, запобігання проявам паніки і недопущення загибелі людей забезпечується шляхом:

а) планування евакуації населення;

б) організації управління евакуацією;

в) організації оповіщення керівників підприємств та населення про її початок;

г) навчання населення діям під час проведення евакуації;

д) визначення зон, придатних для розміщення евакуйованих з потенційно небезпечних територій;

е) всебічного життєзабезпечення в місцях безпечного розселення евакуйованого населення.

Евакуації підлягає населення, якщо безпосередньо виникла загроза життю та здоров'ю людини, що проживає в населених пунктах, які розташовані в зонах можливого:

а) катастрофічного затоплення;

б) небезпечного радіоактивного забруднення;

в) хімічного ураження;

г) виникнення стихійного лиха;

д) настання можливих аварій і катастроф.

Евакуація проводиться у спосіб, який передбачає вивезення основної частини населення із зон надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру усіма видами транспорту, а в разі його відсутності чи недостатності та у випадку руйнування транспортних магістралей — шляхом організованого виведення населення (пішки) за заздалегідь розробленими маршрутами.

Залежно від характеру настання надзвичайної екологічної ситуації, обсягу ризику та реальної обстановки може проводитися загальна або часткова евакуація населення на певний термін або без його обмеження, тобто постійно (безповоротно).

Загальна евакуація здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України для всіх категорій населення, якщо виникає безпосередня загроза їхньому здоров'ю та життю.

Часткова евакуація проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

Здійснення евакуаційних заходів покладається законом на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

Часткова евакуація передбачає завчасне вивезення насамперед не зайнятих у сфері виробництва та обслуговування — дітей, вихованців дитячих будинків, учнів навчальних закладів, разом з викладачами та вихователями, студентів, пенсіонерів та інвалідів, які утримуються в будинках для осіб похилого віку, спільно з обслуговуючим персоналом і членами їх сімей.

Соціально-медичний захист охоплює заходи запобігання або зменшення ступеня ураження людей, своєчасного надання медичної допомоги постраждалим та їх лікування, забезпечення епідемічного благополуччя в зонах надзвичайних екологічних ситуацій. Ці заходи з урахуванням їхньої мети та характеру здійснення можна класифікувати на такі різновиди:

1. Перспективно-прогностичного спрямування:

а) планування і використання наявних сил і засобів закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності і господарювання;

б) уведення в дію Національного плану соціально-психологічних заходів у разі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2. Підготовчо-профілактичного забезпечення: а) накопичення медичних засобів захисту, медичного та спеціального майна і техніки;

294

Розділ IV

295

Право громадян на екологічну безпеку

б) завчасне створення і підготовка спеціальних медичних формувань;

в) підготовка медичного персоналу та загальне медико-сані-тарне навчання населення;

г) завчасне застосування профілактичних, медичних препаратів та санітарно-епідеміологічних заходів.

3. Оперативно-лікувального призначення — розгортання в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру необхідної кількості лікувальних закладів:

а) створення і функціонування Державної служби медицини катастроф центрального і територіального рівнів як особливого виду державних аварійно-рятувальних служб для надання безоплатної медичної допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій громадянам, рятувальникам та особам, які беруть участь у їх ліквідації;

б) створення при діючих санітарно-курортних закладах центрів медико-психологічної реабілітації згідно з переліком, який розробляється центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та затверджується спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

в) надання гарантованого лікування та психологічного відновлення (реабілітації) постраждалому населенню, особливо дітям, особам, залученим до виконання аварійно-рятувальних робіт, у разі виникнення надзвичайної екологічної ситуації за висновками Державної служби медицини катастроф або лікарсько-трудової комісії та рятувальникам аварійно-рятувальних служб лікарнями цих підрозділів у санаторно-курортних закладах, при яких створено центри медико-психологічної реабілітації.

4. Контрольного медико-екологічного характеру:

а) контроль за станом довкілля, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;

б) контроль за станом атмосферного повітря та опадів;

в) контроль за якістю харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води і джерелами водопостачання.

Законом України "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань" від 14 січня 1998 року передбачається спеціальна система заходів щодо захисту населення від вищезазначених джерел загрози, пов'язаних із впливом іонізуючих випро-

мінювань. Зокрема, підлягають регулюванню основні дозові межі опромінення, визначення рівнів утручання у разі радіаційних аварій, розмежування повноважень органів державної виконавчої влади, оцінювання стану такого захисту, підготовка регіональних програм захисту людини від цих небезпечних джерел, захист від впливу радіонуклідів, що містяться в будівельних матеріалах, продуктах харчування, продовольчій сировині, питній воді, під час лікування та здійснення медичної діагностики.

Регулювання основних дозових меж опромінення населення передбачає, що така дозова межа не має перевищувати одного мілізіверта1 ефективної дози опромінення за рік. При цьому середньорічні ефективні дози опромінення людини, віднесеної до критичної групи, не повинні перевищувати основних доз опромінення незалежно від умов та шляхів їх формування.

Основна дозова межа індивідуального опромінення для персоналу, зайнятого на об'єктах такої підвищеної небезпеки, не повинна перевищувати 20 мілізівертів ефективної дози опромінення на рік. Чинне законодавство допускає можливість збільшення цієї дози до 50 мілізівертів за умови, що середньорічна доза опромінення протягом п'яти років підряд не перевищує 20 мілізівертів. Ці дози мають дотримуватися на об'єктах підвищеної екологічної небезпеки, уведених в експлуатацію після набрання чинності вищезазначеним законом. Для інших об'єктів підвищеної екологічної небезпеки, що функціонували до цього часу, основна дозова межа опромінення працівників не має перевищувати 50 мілізівертів ефективної дози опромінення за будь-які 12 місяців підряд з умовою поступового її зменшення до 20 мілізівертів за рік протягом встановленого перехідного періоду, які визначається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки для конкретних умов практичної діяльності.

Важливого значення у системі захисту населення від різних джерел іонізуючого опромінення набуває регулятивний механізм встановлення рівнів утручання у разі радіаційних аварій* що зумовлюється необхідністю захисту життя та здоров'я людини. Воно має бути таким, щоб зменшення шкоди, заподіяної впливом іонізуючих випромінювань шляхом зниження дози опромі-

1 Похідна від одиниці вимірювання еквівалентної та ефективної дози іонізуючого опромінення — зіверт (зв) за системою СІ, що дорівнює за позасистемною одиницею — 0,1 бера.

296

Розділ IV

нення, було достатнім як для виправдання його застосування, так і відшкодування заподіяних збитків.

Встановлюються нормативно-правовим порядком такі різновиди рівнів утручання у разі радіаційних аварій:

а) проведення заходів щодо укриття людей;

б) здійснення тимчасової евакуації людей;

в) застосування йодної профілактики.

Заходи щодо укриття людей проводяться в разі, якщо протягом перших двох тижнів очікувана сукупна ефективна доза опромінення може перевищити 5 мілізівертів.

Тимчасова евакуація людей здійснюється в разі, якщо протягом перших двох тижнів після аварії ефективна доза опромінення може досягти рівня 50 мілізівертів.

Йодна профілактика населення застосовується, якщо очікувана поглинена доза опромінення щитовидної залози від накопиченого в ній радіоактивного йоду може перевищити 50 мі-лігрей1 для дітей або 200 мілігрей для дорослих згідно з установленими МОЗ України регламентами.

З метою забезпечення захисту людини від небезпечного впливу іонізуючих випромінювань визначені відповідно додаткові повноваження Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, зокрема, в частині розроблення і впровадження стандартів, норм і правил, виконання яких забезпечує неперевищення основних дозових меж опромінення людини та безпечне здійснення практичної діяльності, методичного керівництва діяльністю державної системи обліку та контролю індивідуальних доз опромінення персоналу, експертних оцінок її повноти і достатності, проведення аналізу і оцінок стану дозових навантажень населення і персоналу, організації і проведення нагляду за виконанням заходів щодо захисту людини від впливу іонізуючих випромінювань на відповідних територіях місцевими органами виконавчої влади та контролю за безпечним веденням практичної діяльності, а також міжнародного співробітництва у цій сфері.

Відповідні повноваження покладено й на місцеві органи виконавчої влади у сфері забезпечення захисту людини від впливу іонізуючих випромінювань, які передбачають прийняття рішень щодо застосування на конкретній території заходів утручання у

1 Похідна від одиниці вимірювання поглиненої дози іонізуючого випромінювання грей (Гр) за системою СІ, що дорівнює 0,1 рада позасистемної одиниці.

297

Право громадян на екологічну безпеку

разі радіаційних аварій, організації проведення щорічних обстежень з метою оцінювання стану захисту населення, ведення екологічного паспорта території, організаційного керівництва системою обліку та контролю доз опромінення, контролю за виконанням захисних заходів від впливу радіонуклідів, що містяться в будівельних матеріалах, погодження планів таких заходів, включаючи наслідки аварії, забезпечення постійної готовності засобів оповіщення населення про виникнення радіаційної аварії, забезпечення населення за місцем його проживання інформацією щодо рівнів опромінення та захисних заходів від впливу іонізуючих випромінювань, що реалізуються на відповідній території, розроблення та впровадження регіональних програм вищезазначеного захисту, а також оповіщення населення про рятування та профілактичні заходи.

У контексті спеціальних заходів захисту у сучасний період підвищується значення оцінювання стану захисту людини від впливу іонізуючих випромінювань,, яке здійснюється з метою планування, проведення та аналізу їх ефективності місцевими органами виконавчої влади за такими основними показниками:

а) характеристика радіоактивного забруднення довкілля;

б) аналіз забезпечення заходів захисту людини від впливу іонізуючих випромінювань та додержання стандартів, норм і правил у цій сфері на відповідній території;

в) вірогідність радіаційних аварій, розмір їх і можливий вплив на людину;

г) ступінь готовності до ефективної ліквідації радіаційних аварій та їхніх наслідків;

д) аналіз доз опромінення окремих груп населення від усіх джерел іонізуючого випромінювання;

е) число осіб, які зазнали опромінення, що перевищує допустимі дозові межі.

Результати оцінювання підлягають щорічному занесенню до радіаційно-екологічного паспорта території, форма та порядок ведення якого затверджуються в установленому законодавством порядку.

З метою ефективного здійснення заходів захисту населення від впливу іонізуючого випромінювання розробляється відповідна Регіональна програма на підставі даних щорічного оцінювання стану захисту людини від різних небезпечних джерел іонізуючого випромінювання, яка має включати таку систему заходів:

298

299

Розділ IV

Право громадян на екологічну безпеку

а) пошук і виявлення джерел та шляхів, які спричиняють такий вплив на людину;

б) організація постів індивідуальних дозиметричних вимірювань згідно з нормативами, визначеними відповідними центральними органами виконавчої влади;

в) надання населенню безоплатних консультацій з питань захисту від впливу іонізуючого випромінювання, радіаційного контролю, дезактивації предметів побуту та захоронення побутових радіоактивних відходів;

г) прокат, ремонт, атестація та обслуговування побутових приладів радіаційного контролю;

д) створення умов для проведення дозиметричних обстежень, радіометричних і дезактиваційних робіт на замовлення населення та для збирання і захоронення побутових радіоактивних відходів;

е) впровадження пунктів радіаційного контролю продуктів харчування на ринках та в інших місцях масової їх реалізації;

є) реалізація заходів щодо знешкодження джерел і шляхів, що спричиняють вплив іонізуючих випромінювань на людину та її захисту від цього впливу.

Регіональні програми захисту населення від впливу іонізуючих випромінювань розробляються у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Чільне місце у системі захисту посідає забезпечення захисту людини від впливу радіонуклідів, що містяться у будівельних матеріалах, продуктах харчування, продовольчій сировині та питній воді. Зокрема, захист людини від впливу радіонуклідів, що містяться у будівельних матеріалах, забезпечується такими заходами:

а) створенням умов, за яких опромінення людей у житлових та виробничих приміщеннях не повинно перевищувати нормативів, затверджених в установленому порядку;

б) ВИбОрОМ ЗемеЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ЗВедеННЯ буДИНКІВ І СПОРУД з урахуванням рівня виділення радону із землі та рівня гамма-випромінювання;

в) проектуванням і будівництвом будинків і споруд з урахуванням захисту людей від надходження радону в повітря цих будівель та споруд;

г) експлуатацією будинків та споруд з урахуванням вмісту в них радону і рівня гамма-випромінювання;

д) забороною застосування будівельних матеріалів і виробів з них, що не відповідають вимогам захисту людини від впливу іонізуючих випромінювань;

е) зміною характеру використання будинків і споруд, якщо реальні дози опромінення людини перевищують нормативи, затверджені в установленому порядку;

є) веденням виробничого контролю за вмістом радіонуклідів, що містяться в будівельних матеріалах, прийняттям будинків і споруд в експлуатацію з урахуванням вмісту радону в повітрі цих будинків та споруд і рівня гамма-випромінювання.

Відповідно, продукти харчування, продовольча сировина, питна вода, а також супутні матеріали, що контактують з ними під час виробництва, зберігання, транспортування і реалізації, підлягають сертифікації у встановленому законодавством порядку, а тому вміст радіонуклідів в них не може перевищувати затверджених в установленому порядку норм.

Забезпечення захисту людини під час лікування та здійснення медичної діагностики має здійснюватися з дотриманням таких вимог:

а) використання будь-яких джерел іонізуючого випромінювання у медичній практиці має передбачати обов'язкове застосування засобів індивідуального захисту та контролю доз опромінення пацієнтів;

б) дози опромінення пацієнтів під час лікування та здійснення медичної діагностики мають бути настільки низькими, наскільки це можливо для діагностичних або лікувальних цілей, і не перевищувати встановлених норм;

в) доза опромінення, отримана пацієнтом під час медичного втручання, має реєструватися, а ця інформація підлягає зберіганню в архівах медичних установах протягом 50 років і після закінчення зазначеного строку передаватися до Національного архівного фонду;

г) обов'язкове надання пацієнту на його вимогу повної інформації про очікувану чи отриману ним дозу опромінення та про можливі його наслідки;

д) право пацієнта відмовитися від медичного втручання, пов'язаного з його опроміненням, за винятком випадків, якщо таке втручання пов'язане з виявленням небезпечних інфекційних захворювань.

300

ЗОЇ

Розділ IV

Право громадян на екологічну безпеку

Реалізація зазначених заходів сприятиме досягненню межі захисту громадян від небезпечних джерел техногенного та природного походження, гарантуватиме безпечні умови життєдіяльності населення.

Водночас очевидно, що чинне законодавство, декларуючи систему забезпечувальних заходів, не завжди пов'язує їх здійснення з конкретними зобов'язальними особами в тих чи інших екологічних ситуаціях, хоча й містить окремі обов'язки осіб, які здійснюють екологічно небезпечну діяльність чи експлуатують аналогічні об'єкти.

Наприклад, Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань" від 14 січня 2000 року передбачає обов'язки фізичних і юридичних осіб щодо захисту людини від впливу іонізуючих випромінювань під час здійснення практичної діяльності та у випадках радіаційних аварій. Вони пов'язуються з організацією проведення періодичних медичних оглядів та здійснення контролю й обліку індивідуальних доз опромінення персоналу, планування і проведення заходів щодо забезпечення такого захисту, регулярним інформуванням працівників про рівні іонізуючого випромінювання на робочих місцях та значення отриманих ними доз опромінення, розробленням обґрунтування одержання норм радіаційної безпеки стосовно модернізації продукції, матеріалів і речовин, технологічних процесів і виробництв, здійсненням систематичного контролю за радіаційним станом робочих місць, приміщень і територій у санітарно-захисних зонах та зонах спостереження за викидами і скидами радіоактивних речовин.

Він фіксує також обов'язки щодо своєчасного інформування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки про виникнення аварійних ситуацій, порушень технологічних регламентів, які створюють загрозу для безпеки людини, забезпечення реалізації прав громадян та їхніх об'єднань на надання інформації про стан захисту людини від впливу іонізуючих випромінювань.

Аналогічно закріплюються їхні обов'язки щодо захисту людини у випадках радіаційних аварій (ст. 14). Проте очевидно, що цей закон здебільшого орієнтовано на захист персоналу, який обслуговує небезпечні об'єкти, і містить тільки окремі випадки зобов'язань щодо захисту інших категорій громадян, для яких створена загроза екологічно небезпечними об'єктами.

З урахуванням наведеного автор вважає за доцільне внести відповідні корективи шляхом змін та доповнень, особливо в частині закріплення більш чітких механізмів і процедур захисту прав громадян на екологічну безпеку та їх реалізації в правоза-стосовчій практиці.

У системі спеціально-правових гарантій важлива роль належить спеціальним гарантувальним засобам захисту права людини та населення на внутрішню особисту екологічну безпеку, передбаченим Законом України "Про захист прав споживачів" від 12 травня 1991 року (з наступними змінами і доповненнями) та Законом України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" від 23 грудня 1997 року.

Закон України "Про захист прав споживачів" передбачає, зокрема, можливість встановлення нормативними документами вимог до товару (робіт, послуг) щодо безпеки їх для життя, здоров'я і майна споживачів та навколишнього природного середовища, їхні права на якість і екологічну безпеку, а також строк придатності для медикаментів, харчових продуктів, виробів побутової хімії та інших товарів, споживчі властивості яких можуть з часом погіршуватися і становити екологічну небезпеку, який зазначається на етикетках, упаковці або в інших документах, що додаються до них у разі реалізації, і вважається гарантійним терміном, що обчислюється з дати його виготовлення і визначається часом, протягом якого товар є придатним для використання, або датою, до настання якої він зберігає свою якість та безпеку для життя, здоров'я, майна людей і довкілля.

Споживачам гарантується право на те, щоб товари за звичайних умов використання, зберігання і транспортування їх були безпечними для життя, здоров'я і довкілля та не завдали шкоди їхньому майну, а тому в разі відсутності нормативних документів, що містять обов'язкові вимоги до товару, використання якого може завдати шкоди їхньому життю, здоров'ю, навколишньому природному середовищу і майну, та в разі відсутності сертифіката відповідності спеціально створені уповноважені органи державної виконавчої влади, що здійснюють державний захист прав споживачів, зобов'язані негайно заборонити випуск і реалізацію таких товарів.

Закон водночас покладає зобов'язання на виготовлювача товару щодо попередження споживачів про наявність терміну придатності товару або його частини, обов'язкові умови його вико-

302

Право громадян на екологічну безпеку

303

Розділ IV

ристання та можливі наслідки в разі невиконання та про здійснення необхідних дій після закінчення цього терміну.

У разі, якщо для безпечного використання товару, його зберігання, транспортування та утилізації необхідно додержувати спеціальних правил, виготовлювач обов'язується розробити їх та довести до споживачів, у тому числі і через продавців.

Особливістю захисту права споживачів на екологічну безпеку є й те, що товари, на які актами законодавства або іншими нормативними документами встановлені обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки їхнього життя, здоров'я, майна та довкілля, підлягають обов'язковій сертифікації згідно з чинним законодавством, а тому забороняється реалізація та використання їх без наявності сертифіката відповідності, який видається спеціально уповноваженими органами державної виконавчої влади у сфері стандартизації і сертифікації товарів та іншої продукції. Якщо у процесі використання, зберігання чи транспортування товару завдається шкода, або вона може бути заподіяна життю, здоров'ю, майну споживачів та навколишньому природному середовищу, виготовлювач зобов'язаний негайно припинити його виробництво чи реалізацію до усунення причин шкоди, а в необхідних випадках — вжити заходів до вилучення його з обігу і відкликання від споживачів.

У разі неможливості усунення причин, що призводять до завдання шкоди здоров'ю, життю, майну людей та довкіллю, виготовлювач зобов'язаний зняти такий товар з виробництва, вилучити його з обігу і відкликати від споживачів. Невиконання добровільно цього обов'язку виготовлювачем є підставою для винесення примусового припису його виконання, що забезпечується спеціально уповноваженими органами державної виконавчої влади, які здійснюють контроль за безпекою товарів (робіт та послуг), а виготовлювач, крім того, зобов'язаний відшкодувати у повному обсязі завдані споживачам збитки, пов'язані з відкликанням товару.

Певні гарантії містить закон і щодо створення нового (модернізованого) товару його розробником, який має надати технічну документацію відповідному органу держави для проведення державної експертизи на його відповідність вимогам безпеки життя, здорові, майна споживачів та навколишнього природного середовища. При цьому виготовлювач зобов'язаний інформувати

споживача про можливий ризик і безпечне використання товару за допомогою позначень, прийнятих у міжнародній практиці.

Реалізація зазначених положень є додатковою гарантією забезпечення захисту права громадян на внутрішню особисту екологічну безпеку, а в разі їх невиконання вважається підставою для застосування інших примусових засобів виконання зобов'язальними особами.

Спеціальні гарантії захисту права людини та населення на внутрішню особисту екологічну безпеку містяться і в Законі України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" від 23 грудня 1997 року, які дозволяють опредметнити й "оживити" вимоги Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 року в частині дотримання одного з нормативів екологічної безпеки — гранично допустимого вмісту шкідливих речовин у продуктах харчування.

Це виявляється насамперед в основних засадах державної політики щодо забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини, спрямованих на забезпечення пріоритетності збереження і зміцнення здоров'я людини, визнання її права на належну якість та безпеку зазначених продуктів і сировини, створення гарантій безпеки для здоров'я людини у процесі виготовлення, ввезення, транспортування, зберігання, реалізації, використання, споживання, утилізації або їх знищення, стимулювання, впровадження нових безпечних науково-обґрунтованих технологій виготовлення (обробки, переробки) харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, розроблення та виробництва нових видів спеціальних та екологічно чистих харчових продуктів тощо.

Законодавче визначені вимоги запобігання шкоді здоров'ю споживачів дією харчових продуктів і продовольчої сировини, які передбачають загальну заборону виготовлення, ввезення, реалізації та інших форм використання і поводження з ними, якщо вони містять властивості нормативних порушень якості або є небезпечними для здоров'я і життя людини.

Тому небезпечними та неякісними для здоров'я і життя людини визначаються харчові продукти і продовольча сировина в разі:

1) порушення вимог їх виготовлення;

2) порушення вимог реалізації та зберігання;

3) приховування та фальсифікації властивостей щодо якості та безпеки;

305

304

Право громадян на екологічну безпеку

Розділ IV

4) порушення вимог безпеки використовуваних тари, пакувальних та супутніх матеріалів для них.

1.

Небезпечними та неякісними для здоров'я і життя людини відповідно до вимог закону слід вважати харчові продукти і продовольчу сировину, які містять:

а) будь-які шкідливі чи токсичні речовини екзогенного або природного походження, небезпечні для здоров'я мікроорганізми або їхні токсини, гормональні препарати та продукти розпаду;

б) харчові добавки, які не пройшли державної санітарно-гігієнічної експертизи, не мають дозволу для цільового використання або стосовно яких не визначено умов, додержання яких забезпечує їх безпечне використання, або їхній вміст перевищує гранично допустимі норми;

в) сторонні предмети чи домішки;

г) порушення процесу їх виготовлення шляхом використання продовольчої сировини чи супутніх матеріалів, не властивих найменуванню та виду, або зіпсованої чи непридатної за іншими ознаками вказаної сировини.

2. Небезпечними, неякісними визнаються також харчові продукти і продовольча сировина в разі:

а) порушення визначених нормативними документами вимог рецептури, складу, умов виробництва, транспортування, використання та інших форм реалізації;

б) приховування небезпеки їх споживання або низької якості;

в) порушення умов зберігання або терміну придатності до споживання.

3. Визнання небезпечними, неякісними харчових продуктів унаслідок фактів їх фальсифікації у процесі ідентифікації, тобто шляхом визначення відповідності показників їхньої якості нормативно-правовим та нормативно-технічним вимогам і документації виробника та узвичаєній загальній назві з метою сертифікації у разі збуту їх споживачам або використання у сфері громадського харчування виробником з навмисним наданням зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей продукту, який не може бути визнано таким.

4. До небезпечних, неякісних слід віднести харчові продукти, що мали дотик з тарою, пакувальними чи супутніми матеріалами, використаними у процесі їх виробництва, які повністю або частково виготовлені з матеріалів, які не відповідають вимогам безпеки або відсутні у спеціальному переліку дозволених

для такого контакту головним державним санітарним лікарем України.

Важливою гарантією є вимога закону про те, що будь-який харчовий продукт, продовольча сировина і супутні матеріали (крім виготовлених для особистого споживання) не підлягають виготовленню, вивезенню, передачі на реалізацію, реалізації або використанню іншим чином без документального підтвердження їхньої безпеки та якості. Спеціальним документом та гарантом їхньої безпечності законодавче визнані такі юридичне значущі документи:

а) сертифікат відповідності;

б) Державний реєстр або висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи;

в) ветеринарний дозвіл для харчових продуктів та продовольчої сировини тваринного походження;

г) карантинний дозвіл для продукції рослинного походження.

Гарантіями щодо запобігання використання небезпечних харчових продуктів визнано:

1. Заборону промислового виготовлення харчових продуктів і продовольчої сировини з використанням:

а) супутніх матеріалів і технологій їх виготовлення (обробки, переробки):

— без відповідних дозволів;

— не передбачених рецептурою;

— у разі відсутності документа про підтвердження безпеки та якості;

— перевищення гранично допустимих рівнів штучного або природного радіаційного забруднення;

б) продовольчої сировини:

— рослинного і тваринного походження, що не пройшла ветеринарно-санітарної експертизи;

— за відсутності документів, які підтверджують відповідність вимогам безпечності та якості;

— рослинного походження, що не пройшла карантинного контролю;

— з перевищенням гранично допустимих рівнів після оброб-.»и дозволеними пестицидами та агрохімікатами або відповідно не дозволених до використання речовин;

— що містить перевищені гранично допустимі рівні дозволених до використання речовин з фармакологічною дією або відповідно не дозволені до використання речовини.

F

Право громадян на екологічну безпеку

Розділ IV

306

307

2. Вилучення з обігу небезпечних та неякісних харчових продуктів і продовольчої сировини.

Ефективним засобом забезпечення захисту права людини на внутрішню особисту екологічну безпеку слід визнати також вилучення з обігу небезпечної на неякісної продукції. Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної продукції" від 14 січня 2000 року визначає вилучення продукції з обігу як фактичне припинення обігу (реалізації) продукції, здійснене в установленому порядку, за рішенням її власника або спеціально уповноважених органів виконавчої влади у межах їхніх повноважень.

Очевидно, що запропоноване визначення є не тільки поверховим, надто абстрактним, але й до певної міри обмеженим з погляду розкриття його істотних ознак як юридичної категорії. Адже фактичне припинення не тотожне юридичному. Це, зокрема, стосується юридичної форми припинення обігу уповноваженими особами, особливо в частині спеціально уповноважених органів виконавчої влади, можливих обсягів обмеження чи припинення прав на зазначену продукцію її власників, а за певних юридичних обставин і користувачів у випадках оренди, лізингу, користування тощо, видів юридичних наслідків цих обмежень та припинення, їх офіційної легалізації, втрати прав та делегованих повноважень, анулювання та припинення дій юридичних документів, що посвідчували відповідний титул на зазначені об'єкти власності або користування, особливе поширення ризику відповідальності у процесі вилучення екологічно небезпечної продукції тощо.

Слід при цьому зазначити, що вилучення як загальноюридична категорія давно відоме законодавству в контексті розуміння його як відповідної санкції за допущені правопорушення у формі адміністративного проступку або кримінального злочину, юридична природа якої розглядалася у відповідних наукових дослідженнях, присвячених адміністративній та кримінальній відповідальності [7].

Проте, як не дивно, ця категорія недостатньою мірою розкрита у вищезазначеному контексті, у тому числі в еколого-правово-му аспекті забезпечення екологічної безпеки.

Викладене обумовлює більш поглиблений аналіз зазначених аспектів, який би дозволив виділити найістотніші ознаки категорії вилучення небезпечної та неякісної продукції.

По-перше, вилучення можливе тільки стосовно неякісної та небезпечної продукції, тобто такої, що не відповідає сертифікату відповідності — встановленим вимогам, визначеним нормативно-правовими документами. І якщо неякісна продукція може не створювати загрозу для здоров'я і життя людини та довкілля, то небезпечна продукція характеризується підвищеною суспільною та екологічною небезпекою.

Все це дає підставу говорити про те, що у процесі створення, виготовлення, переробки такої продукції допускається певне порушення встановлених законодавчих та підзаконно-правових вимог (стандартів, технічних умов, нормативів, зокрема нормативів екологічної безпеки тощо), що дає підставу для визнання її загрозливою, а отже й небезпечною. Тобто з погляду вимог Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 року мають бути порушення вимог одного з нормативів екологічної безпеки — гранично допустимого вмісту шкідливих речовин у продуктах харчування (ст. 33), а тому логічно, що створення такої продукції свідчить про порушення права людини і громадянина на екологічну безпеку. Отже, вимоги закону поширюються на продукцію, визнану в установленому порядку небезпечною, яка в той же час є й неякісною.

По-друге, у контексті Закону України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" від 14 січня 2000 року йдеться не про будь-яку продукцію, а тільки про ту, на порядок використання якої поширюється його дія. Проте закон регламентує цей порядок шляхом виключення та обмеження кола діяльності власників щодо виготовлення певної продукції або окремих її видів, а саме діяльності, пов'язаної з виробництвом та участю в обігу:

а) військової, мисливської, спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї;

б) холодної та пневматичної зброї;

в) вибухових речовин;

г) спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та подразнювальної дії, індивідуального захисту, активної оборони;

д) засобів для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів;

е) особливо небезпечних хімічних речовин;

є) ядерного матеріалу, спеціального розщепленого матеріалу, іншої продукції у сфері використання ядерної енергії;

309

308

Право громадян на екологічну безпеку

Розділ IV

ж) лікарських і наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів.

Дія цього закону також не поширюється на діяльність осіб, які є власниками продукції, що здійснюють міжнародні передачі товарів, які підлягають державному експортному контролю.

Вся інша продукція, у тому числі екологічно небезпечні продукти харчування, підлягають вилученню за цим законом, що й узгоджується з вимогами Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

По-третє, вилучення з обігу небезпечної та неякісної продукції є обов'язковою умовою здійснення наступних дій (операцій) з нею — захоронення, зберігання у спеціально обладнаних та опломбованих приміщеннях, знищення (шляхом спалювання або в інший механічний чи хімічний спосіб), утилізації, переробки, інших форм подальшого використання у разі можливості її проведення у відповідності до нормативних вимог безпечності та якості. Тому якщо у вилученні здебільшого переважають юридичні підстави та ознаки небезпечності, то здійснення інших видів операцій пов'язується з використанням властивостей продукції та доцільності технологічного, сировинного, хімічного характеру тощо.

По-четверте, вилучення небезпечної та неякісної продукції передбачає нормативно-правову вимогу зміни режиму її використання шляхом встановлення заборони щодо можливості її подальшого використання, споживання і реалізації у будь-який законний спосіб, відчуження в інтересах інших осіб зі зміною юридичного титулу права власності, користування (в тому числі спільного) і, зокрема, оренди. Отже, порушення зазначених вимог стає свідченням та підставою (юридичним фактом) трансформованого правопорушення — самовільного незаконного використання, споживання чи реалізації продукції, небезпечної для життя та здоров'я людини і довкілля, чи такої, що загрожує іншим духовним і матеріальним інтересам і цінностям для необмеженого кола осіб, яке може стати кваліфікованою ознакою притягнення особи до інших видів юридичної відповідальності.

По-п'яте, визнання продукції неякісною й особливо небезпечною, що зумовлює її вилучення з обігу, логічно призводить до обмеження повноважень власника, особливо в частині реалізації правочинності щодо розпорядження та користування за цільовим призначенням, а у випадках наявності її підвищеної небезпеки для людини, суспільства і держави, яка передбачає неодмін-

не її знищення (у разі технічних, техногенних, фізичних та інших можливостей), свідчить про можливість втрати повноваження володіння такою продукцією і, як наслідок, веде до обмеження, зміни або припинення відповідних прав на неї і анулювання чинності документів, що їх посвідчують. Цей висновок випливає з вимоги закону про те, що вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції здійснюється її власником. Водночас не виключаються вищезазначені юридичні наслідки для інших користувачів, у яких на законних підставах перебуває в експлуатації неякісна та небезпечна продукція. У цьому разі вона підлягає поверненню суб'єктам підприємницької діяльності, у яких вона знаходиться на підставі договорів доручення, схову, перевезення, інших цивільно-правових угод, які не передбачають передачу на неї прав власності.

По-шосте, вилучення з обігу неякісної та небезпечної для життя і здоров'я людей продукції, довкілля, інших осіб та цінностей здійснюється на підставі відповідних рішень у такі логічно пов'язані способи (режими):

а) добровільного вилучення;

б) примусового вилучення.

Добровільне вилучення небезпечної та неякісної продукції проводиться на підставі рішення власника, тобто це є вольова, усвідомлена та цілеспрямована діяльність щодо необхідності зміни або припинення використання небезпечної продукції за її цільовим призначенням. Закон не вказує чітку форму рішення — усне чи письмове, як і не передбачає спосіб дій — активні чи пасивні. Тим самим він передбачає альтернативність поведінки власника такої продукції як стосовно прийняття рішення, так і відповідно до дій щодо вилучення. Це не виключає для власника можливості вибору рішення та його виконання, тобто можливе усвідомлення зазначених властивостей і подальше недопущення використання (експлуатації тощо) такої продукції, що буде свідченням дотримання вимог закону або ж, навпаки, прийняття письмового рішення власника та здійснення активних дій щодо її вилучення з обігу. Однак добровільне вилучення — це встановлений законом додатковий обов'язок власника на здійснення відповідних дій (ст. 6), а не реалізація повноважень власника, що випливають зі змісту суб'єктивного права власності на зазначену продукцію.

Примусове вилучення — альтернатива первинній поведінці та бездіяльності власника щодо вилучення небезпечної та не-

311

Право громадян на екологічну безпеку

310

Розділ IV

якісної продукції. Воно може проводитись у разі порушення власником встановленого законом обов'язку щодо здійснення системи дій і дає можливість розглядати його як додаткову підставу для прийняття письмового рішення про примусове вилучення з обігу небезпечної та неякісної продукції й забезпечення його виконання спеціально уповноваженими органами державної виконавчої влади.

Разом з тим закон передбачає можливість прийняття первинного обов'язкового рішення спеціально уповноваженими органами виконавчої влади, які здійснюють державний контроль і нагляд за якістю та безпечністю продукції на підставі результатів відповідних перевірок щодо вилучення з обігу цієї продукції та подальшого поводження з нею. У цьому випадку йдеться не просто про управлінське рішення щодо визначення подальшої долі неякісної та небезпечної продукції, а відповідний акт примусового, імперативного характеру відповідних органів держави, на які покладено здійснення державного контролю або нагляду в зазначеній сфері. Тобто йдеться про акт застосування норм права до конкретних осіб, які є власниками неякісної чи небезпечної продукції незалежно від форм такої власності, який виноситься за результатами обстеження такої продукції, перевірки її якісних та кількісних характеристик, що дає підставу для винесення рішення, обов'язкового для виконання її власником. Отже, йдеться не про будь-яку особу, що здійснює поводження з неякісною та небезпечною продукцією, а саме про власника, наділеного відповідними повноваженнями щодо належного йому на титулі права власності продукції, яка є загрозливою для людини, довкілля та інших матеріальних цінностей, а відтак для інтересів суспільства і держави.

У цьому полягає відмінність зазначеного рішення від суто адміністративного як реакції спеціально уповноважених органів на допущений адміністративний проступок незалежно від форми правового зв'язку з майном та форми поводження з ним.

По-сьоме, очевидно, що йдеться про особливу форму санкції, яка застосовується добровільно або примусово спеціально уповноваженими органами виконавчої влади за порушення вимог щодо якості та безпечності відповідної продукції та потенційної загрози, яку вона містить для певного середовища — навколишнього природного (довкілля), виробничого, побутового тощо та невизначеного кола людей, на яких може поширюватися цей

небезпечний вплив. Саме залежно від вищенаведених обставин право на прийняття обов'язкового рішення та його застосування до осіб, які порушили відповідні вимоги безпеки (цивільно-правового, еколого-правового тощо), і належить різним органам держави, які наділяються контрольно-наглядовими повноваженнями у відповідній сфері, що дає підстави говорити про міжгалузевий характер застосованої санкції та відповідальності у разі примусового вилучення небезпечної та неякісної продукції.

У випадку встановлення порушення вимог нормативів екологічної безпеки, зокрема в частині продуктів харчування, зазначена санкція, на думку автора, має застосовуватися органами державного контролю і нагляду в галузі екології та природних ресурсів, а якщо продукція створює загрозу для виникнення надзвичайних екологічних ситуацій, то визначення застосування такої санкції має відноситися до відання спеціально уповноважених органів єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, інших органів контролю та нагляду залежно від порушень конкретних нормативів та вимог безпеки.

По-восьме, метою вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції є недопущення її подальшої реалізації (застосування, експлуатації тощо) до часу приведення її у відповідність з офіційно встановленими нормативно-правовими вимогами, запобігання настанню загрози для людини, довкілля та інших матеріальних цінностей суспільства, держави, різних юридичних осіб, створення умов для безперешкодної реалізації права громадян на безпеку та, зокрема, внутрішню особисту екологічну безпеку.

Па підставі викладеного можна констатувати, що вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції — невід'ємний гаран-тувальний засіб системи спеціально-правових гарантій захисту людини та населення, права на внутрішню особисту безпеку та, зокрема, внутрішню особисту екологічну безпеку, тобто законодавче визнана специфічна міжгалузева санкція, яка застосовується в разі встановлення невідповідності певних продуктів харчування (продовольчої сировини, товарів, продукції тощо) чинним вимогам і нормативам екологічної безпеки, яка реалізується власником добровільно або на підстав примусового припису спеціально уповноважених органів державної виконавчої влади у сфері захисту прав людини від небезпечного екологічного впли-

313

Право громадян на екологічну безпеку

312

Розділ IV

ву на життя, здоров'я, майно громадян та довкілля, що обумовлює зміну або втрату відповідних правочинностей щодо їх подальшого цільового використання.

Література на нормативно-правові акти

1. Урядовий кур'єр. — 2000. — 16 серпня.

2. Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 22. — Ст. 115.

3. Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № ЗО. — Ст. 379.

4. Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 19. — Ст. 98.

5. Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 12. — Ст. 95.

6.Андрейцев BJ. Екологічна політика: проблеми правового забезпечення / Київ. ун-т. — 1993. — № 13. — С. 3; Ковальчук Т.Г. Правові питання забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — К., 1997. — 20 с.

7. Лейст OJ9. Санкции й ответственность по советскому праву (Теоретические проблеми). — Изд-во Моск. ун-та. — 1981. — 238 с.; Денисов ЮЛ. Общая теория правонарушения й ответственности. — Изд-во Ленингр. ун-та. — 1983. — 141 с.; Адміністративне право України / За ред. проф. Ю.П. Битяка. — X.: Право, 2000. — С. 158— 183; Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — С. 194—232.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навчальний та науково-практичний посібник - К.: Знання-Прес, 2002. - 332 с. - Экологическое право
 2. § 4. Спеціально-правові гарантії захисту права людини та населення на екологічну безпеку - Экологическое право
 3. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 4. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 5. 8.2. Методи прихованого, побічного протекціонізму - Таможенное право
 6. § 2. Юридична природа екологічної безпеки - Экологическое право
 7. § 2. Правове регулювання транснаціональної екологічної безпеки - Экологическое право
 8. § 3. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 9. § 3. Органи спеціальної компетенції та їхні повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 10. § 1. Поняття та особливості суб´єктивного права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 11. § 2. Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 12. - Конституционное право
 13. § 3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 14. § 1. Поняття охорони праці за трудовим правом - Трудовое право
 15. 3.5. Громадяни України та іноземці - Административное право
 16. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 17. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 18. Глава 4. Майбутнє системи правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 19. § 1. Право екологічної безпеки — комплексна галузь права - Экологическое право
 20. § 3. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки - Экологическое право

Другие научные источники направления Экологическое право: