Юридические документы

БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999
Зразок контрактної форми трудового договору
Контракт

на виконання обов'язків юридичного консультанта

м. Київ 15 грудня 1996р.

Акціонерне товариство «Меркурій» в особі голови товариства Клименко Надії Олександрівни, яка діє на підставі Статуту товариства, названої далі «Роботодавець», з однієї сторони, і юридичний консультант Ох-ріменко Олексій Максимович, названий далі «Працівник», з другої сторони, уклали цей контракт про подане нижче:

255

/. Загальні положення

1.1. За цим контрактом Працівник зобов'язується виконувати обов'язки юридичного консультанта, а Роботодавець зобов'язується створювати необхідні умови для роботи Працівника, виплачувати йому грошову винагороду і надавати соціально-побутові блага.

1.2. Цей контракт є трудовим договором.

На підставі контракту виникають трудові стосунки між Працівником і товариством, які з боку останнього реалізуються головою товариства, а у необхідних випадках також іншими працівниками підприємства. Трудове законодавство поширюється на взаємовідносини сторін за цим контрактом у частині, що йому не суперечить.

1.3. Працівник підпорядковується безпосередньо голові товариства і його заступникові, рішення, прийняті ними згідно з їх компетенцією, обов'язкові для Працівника.

1.4. Діяльність Працівника має сприяти розвиткові товариства, підвищенню результатів його господарської і підприємницької діяльності.

1.5. У своїй діяльності Працівник керується законодавством, іншими нормативними документами, що поширюють свою дію на товариство.

1.6. Працівник має виконувати свої обов'язки сумлінно *із таким ступенем старанності, дбайливості й уміння, який виявляють за таких самих обставин і в такому самому становищі звичайні розсудливі люди.

1.7. Оцінка якості виконання Працівником своїх обов'язків за контрактом здійснюється Роботодавцем.

1.8. На період відпустки або відсутності з інших причин обов'язки Працівника виконує особа, яку призначає Роботодавець.

//. Функції і обоє 'язки Працівника

2.1. Працівник виконує такі постійні функції і обов'язки:

а) бере участь у розробці документів господарської діяльності товариства;

б) представляє інтереси товариства у всіх установах і організаціях, є представником у суді і арбітражі.

Працівник виконує також інші функції та обов'язки, що випливають із законодавства та інших нормативних документів.

2.2. Працівник зобов'язується не розголошувати комерційних таємниць товариства.

2.3. Роботодавець не має права вимагати від Працівника виконання обов'язків (робіт), не обумовлених цим контрактом і документами, обов'язковими для Працівника.

Додаткові обов'язки (понад передбачені контрактом) Працівникові можуть бути встановлені за погодженням сторін.

Додаткові обов'язки і умови їх виконання, а також пов'язані з ними зміни умов цього контракту оформлюються додатковою угодою.

Роботодавець має право своїм розпорядженням додатково покласти на Працівника виконання обов'язків відсутнього працівника товариства (відпустка, хвороба тощо) на термін не більше, як на два місяці з оплатою розміром, встановленим для замінюваного працівника, якщо інші терміни і розміри оплати не будуть визначені сторонами додатковою угодою.

2.4. Роботодавець має право:

— установлювати положення, що уточнюють, деталізують функції і обов'язки Працівника, передбачені законодавством і цим контрактом;

— установлювати обов'язки Працівника, які хоча прямо й не передбачено законодавством і цим контрактом, але випливають з них або відповідають загальній меті діяльності Працівника стосовно підрозділів, служб, службових осіб, інших працівників (у межах посадових обов'язків Працівника).

Зазначені обов'язки й положення можуть установлюватись посадовою інструкцією, нормативними і іншими документами, затверджуваними (видаваними) Роботодавцем.

На вимогу Роботодавця Працівник надає йому поточну інформацію про хід справ, що перебувають у віданні Працівника.

256

9 9-336

257

2.5.

Працівник має право брати участь у виконанні творчих і інших робіт (або здійснювати їх індивідуально), що не є предметом цього контракту. Оплата цих робіт провадиться окремо від винагороди за виконання обов'язків за контрактом.

III. Права і умови діяльності Працівника

3.1. Працівник самостійно вирішує усі питання, віднесені до його відання, якщо цим контрактом і обов'язковими документами не передбачено інше.

3.2. Працівникові забезпечуються умови, необхідні для його продуктивної роботи.

IV. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення Працівника

4.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Працівникові виплачується грошова винагорода, що містить у собі:

— щомісячні виплати, розміром 310 (триста десять) грн.;

— виплати за виконання обов'язків за цим контрактом з високою якістю;

— одноразові виплати за виконання окремих завдань, обумовлених цим контрактом і додатковими угодами до нього.

4.-2. Виплати за виконання обов'язків за цим контрактом з високою якістю провадяться поквартально за умови повного виконання Працівником цього контракту розміром ЗО % середньомісячної винагороди за минулий квартал.

Оцінка якості роботи Працівника і належної йому у зв'язку з високою якістю виконання обов'язків виплати провадяться за рішенням Роботодавця.

4.3. Працівникові надається щорічна відпустка тривалістю ЗО календарних днів із збереженням середньої грошової винагороди, що визначається за останній повний господарський рік.

Час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одноразово або частинами тощо) визначається сторонами.

258

4.4. Працівник користується усіма видами соціально-культурних та інших благ і пільг, які надає товариство:

а) забезпечення дітей дошкільними установами;

б) щорічне безплатне надання сімейної путівки в санаторій.

4.5. Товариство сприяє Працівникові у поліпшенні його житлових умов: виділення кредиту для будівництва будинку.

4.6. Працівник підлягає страхуванню. Види й умови страхування визначаються відповідно до прийнятого у товаристві порядку.

4.7. Працівник користується усіма видами забезпечення по соціальному страхуванню (допомогами з тимчасової непрацездатності).

V. Відповідальність сторін. Вирішення суперечок

5.1. У разі невиконання або неякісного виконання обов'язків за контрактом сторони несуть відповідальність згідно з законодавством і цим контрактом.

5.2. Працівник не несе відповідальності за неналежне виконання контракту, якщо це сталось внаслідок невиконання Роботодавцем своїх обов'язків за контрактом.

5.3. Дисциплінарне стягнення на Працівника накладається Роботодавцем.

5.4. Працівник відшкодовує збитки, - завдані ним товариству, у розмірах і порядку, встановлених законодавством про працю.

5.5. Обов'язок з доведення обгрунтованості притягнення Працівника до відповідальності, у тому числі дострокового звільнення з посади покладається на Роботодавця.

5.6. Суперечки між сторонами розв'язуються порядком, установленим законодавством.

* 259

VI. Зміна і розірвання контракту

6.1. Зміни й доповнення до цього контракту приймаються підписанням сторонами додаткових угод.

6.2. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення терміну дії контракту;

б) за угодою сторін;

в) з ініціативи Роботодавця до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених у п. 6.3 цього контракту;

г) з ініціативи Працівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених у п. 6.4 цього контракту;

д) з інших підстав, передбачених Кодексом законів про працю, крім тих, що не застосовуються відповідно до цього контракту.

6.3. Працівника може бути звільнено з посади, а цей контракт розірвано з ініціативи Роботодавця до закінчення терміну його дії:

а) у разі невиконання або неналежного виконання Працівником зобов'язань, обумовлених цим контрактом, — з попередженням його про це за два тижні;

б) з інших, передбачених Кодексом законів про працю, підстав звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

6.4. Працівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

а) у разі невиконання Роботодавцем зобов'язань, обумовлених цим контрактом, з попередженням його про це за два тижні;

б) у разі хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом;

в) у разі порушення Роботодавцем законодавства про працю;

г) у випадках, передбачених ч. 1 ст. 38 КЗпП.

6.5. Працівник має право у будь-який час залишити посаду (розірвати цей контракт), письмово повідомивши про це Роботодавця за два місяці.

6.6. Працівникові виплачується вихідна допомога розміром:

260

— винагороди за два місяці — у разі припинення контракту за підставами, передбаченими пунктом 6.4.

6.7. Розмір вихідної допомоги визначається на основі середньомісячної винагороди.

Середньомісячна винагорода обчислюється діленням на 12 суми усіх грошових виплат, нарахованих Працівникові у зв'язку з виконанням ним обов'язків за контрактом за останні перед звільненням дванадцять місяців роботи.

Якщо Працівник відпрацював до звільнення менше одного календарного року, середньомісячна винагорода обчислюється діленням суми усіх отриманих ним грошових виплат на кількість повних відпрацьованих місяців (без урахування винагороди за неповні відпрацьовані місяці).

6.8. У разі розірвання контракту до закінчення терміну його дії з незалежних від Працівника причин Працівнику виплачується середньомісячний заробіток на період працевлаштування, але не більше трьох місяців.

6.9. У разі розірвання контракту з ініціативи Роботодавця з підстав, установлених контрактом, але не передбачених діючим законодавством, звільнення здійснюється за п. 8 ст. 36 КЗпП, з урахуванням гарантій, встановлених діючим законодавством і контрактом.

6.10. При залишенні Працівником посади з будь-якої причини розрахунок з ним, виплата йому вихідної допомоги і компенсації за невикористану відпустку провадиться не пізніше, як через два тижні після визначення цих сум.

VII. Строк дії та інші умови контракту

7.1. Цей контракт діє з 15 грудня 19% р. до 15 грудня 1999 р. За два місяці до закінчення терміну дії контракту за угодою сторін він може бути продовжений або укладений на новий термін.

7.2. З метою перевірки здатності Працівника виконувати передбачені цим контрактом обов'язки встановлюється випробування терміном два місяці з початку дії контракту.

261

У період випробування Працівник виконує обов'язки за контрактом у повному обсязі.

Якщо Роботодавець визнає результати випробування незадовільними, він не пізніше 10 днів після закінчення строку випробування має право розірвати з Працівником цей контракт. При цьому Роботодавець не зобов'язаний обґрунтовувати своє рішення.

Якщо у зазначений термін Роботодавець не використає своє право на розірвання контракту, Працівник вважається таким, що витримав випробування і продовжує роботу на умовах контракту.

7.3. Трудова книжка Працівника зберігається і ведеться в товаристві.

7.4. Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності умов цього контракту, крім випадків, коли:

— сторони за обопільною згодою роблять винятки з цього правила;

— сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

— сторони інформують про умови контракту своїх адвокатів (довірених осіб, представників).

7.5. У частині, не передбаченій цим контрактом, сторони керуються законодавчими актами, що поширюються на товариство, Статутом товариства та іншими документами, обов'язковими для сторін.

VIII. Адреси сторін та інші відомості

8.1. Відомості про товариство:

повна назва: Акціонерне товариство «Меркурій», адреса: м. Київ — 252066, вул. Миру, 17/5, номер реєстраційного свідоцтва: 0481671, телефон голови товариства: 266-15-65, розрахунковий рахунок № 6675-345 у комерційному банку «Ажіо».

8.2. Відомості про працівника:

домашня адреса: м. Київ — 252034, вул. Шкільна,

15, кв. 75

домашній телефон: 475-16-85,

робочий телефон: 266-72-40,

паспорт: серії V-HA № 557451, виданий 12 січня

262

1985 р. ВВС Московського райвиконкому м. Києва.

8.3. Цей контракт складено у 2-х примірниках — по одному для кожної сторони.

Працівник:

Підпис (Охріменко О. М.)

Роботодавець:

Підпис (Клименко Н. О.)

Печатка

Коментар

Контрактна форма трудового договору застосовується у випадках, прямо передбачених чинним законодавством щодо працівників, які працюють або працевлаштовуються за трудовими договорами на визначений строк чи на час виконання певної роботи. Порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників визначений Положенням, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору». Це Положення визначає:

1. Порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників на підприємства, в установи, в організації незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої приналежності, а також до громадян.

2.

Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України, контракт є особливою формою трудового договору, в якому термін його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін.

3. Прийняття (наймання) на роботу працівників шляхом укладання з ними контракту власником або уповноваженим ним органом, громадянином (надалі — роботодавець) може здійснюватись у випадках, прямо передбачених чинним законодавством.

4. Контракт як особлива форма трудового договору повинен спрямовуватися на забезпечення умов для виявлення ініціативності та самостійності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності й професійні навички, підвищення, взаємної відповідальності сторін, правову і соціальну захищеність працівника.

263

5. Умови контракту, шо погіршують становище працівника порівняно до чинного законодавства, угод і колективного договору, вважаються недійсними.

6. Роботодавець зобов'язаний забезпечувати конфіденційність умов контракту.

Особи, які за своїми службовими обов'язками мають доступ до інформації, зафіксованої в контракті, не вправі її розголошувати. Вимоги конфіденційності не поширюються на умови контракту, що регулюються чинним законодавством, та стосовно до органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

7. Відповідно до ст. 24 Кодексу законів про працю України, контракт укладається у письмовій формі і підписується роботодавцем та працівником, якого приймають (наймають) на роботу за контрактом.

8. Контракт оформлюється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін контракту. За згодою працівника копію укладеного з ним контракту може бути передано профспілковому чи іншому органу, уповноваженому працівником представляти його інтереси, для здійснення контролю за додержанням умов контракту.

9. Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у контракті, і може бути змінений за згодою сторін, складеною у письмовій формі.

Контракт є підставою для видання наказу (розпоряджень) про прийняття (найняття) працівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін.

10. У контракті передбачаються обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її виконання, термін дії контракту, права, обов'язки та взаємна відповідальність сторін, умови оплати й організації праці, підстави припинення та розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов'язань, з урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових можливостей підприємства, установи, організацій чи роботодавця.

11. Умови оплати праці та матеріального забезпечення працівників, з якими укладається контракт, визначаються угодою сторін.

264

Розміри виплат не можуть бути меншими, ніж передбачено чинним законодавством, угодами і колективним договором, і залежать від виконання умов контракту.

У контракті можуть також визначатись умови підвищення або зниження обумовленого сторонами розміру оплати праці, встановлення доплат і надбавок, премій, винагород за підсумками роботи за рік чи інший період, участі у прибутках підприємства, установи, організації (якщо це передбачено чинним законодавством та їхніми статутами) чи громадянина — підприємця.

12. На основі Типової форми контракту з працівником у контракті можуть бути зафіксовані (в межах норм, що не суперечать цьому Положенню) особливі умови праці по окремих професіях і видах робіт, з урахуванням їх специфіки, професійних особливостей.

13. У контракті може бути передбачено додаткові пільги, гарантії та компенсації, не встановлені чинним законодавством, за рахунок коштів роботодавця.

14. Якщо умовами контракту передбачаються переїзд працівника на роботу в іншу місцевість, сторони визначають у контракті умови, гарантії та компенсації такого переїзду та умови забезпечення працівника (а в разі необхідності і членів його сім'ї) житловою площею або оплату витрат за найом (піднайом) житлового приміщення чи користування готелем.

15. У контракті визначається режим робочого часу і часу відпочинку працівника.

Тривалість відпустки працівника не може бути меншою від встановленої законодавством для цієї категорії працівників.

16. Якщо для службових поїздок працівник використовуватиме власний автомобіль, сторони передбачають умови виплати відповідної компенсації.

За угодою сторін у контракті може бути визначено й інші умови організації праці, необхідні для виконання зобов'язань, взятих на себе сторонами.

17. У контракті можуть визначатися додаткові, крім встановлених чинним законодавством, підстави його розірвання.

18. Контракт повинен передбачати зобов'язання роботодавця щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди,

265

заподіяної працівникові у разі дострокового розірвання контракту: працівником — з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов'язань, передбачених контрактом;

роботодавцем - з підстав, не передбачених окремо чинним законодавством та контрактом.

19. Контрактом може бути встановлено додаткові гарантії працівникові на випадок дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин.

20. Контрактом не може бути:

змінено порядок розгляду індивідуальних спорів;

запроваджено стосовно працівника повної матеріальної відповідальності, крім випадків, передбачених статтею 134 Кодексу законів про працю України.

21. У разі розірвання контракту з ініціативи роботодавця з підстав, установлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 ст. 36 Кодексу законів про працю України, з урахуванням гарантій, встановлених чинним законодавством і контрактом.

22. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених у контракті, його може бути достроково розірвано з попередженням відповідної сторони за два тижні.

23. Контракт підлягає розірванню достроково на вимогу працівників у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за контрактом, порушення роботодавцем законодавства про працю, невиконання чи неналежне виконання роботодавцем зобов'язань, передбачених контрактом, та інших поважних причин. Звільнення працівника у цьому разі провадиться відповідно до ст. 39 Кодексу законів про працю України.

24. За два місяці до закінчення строку чинності контракту за угодою сторін його може бути продовжено або укладено на новий строк.

25. Спори між сторонами контракту розглядаються у встановленому чинним законодавством порядку.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 2. 5.7. Угоди про переуступлення боргу - Таможенное право
 3. Додаток 2 Словник термінів - Таможенное право
 4. § 2. Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 5. Зразок контрактної форми трудового договору - Юридические документы
 6. ЛІТЕРАТУРА - Юридические документы
 7. Нормативні акти - Хозяйственное право
 8. § 2. Порядок відкриття рахунків у банках - Хозяйственное право
 9. § 3. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті - Хозяйственное право
 10. §1. Система курсу «Цивільне право» — науково-методична база його вивчення - Гражданское право
 11. §3. Дії, послуги, продукти творчої діяльності, особисті не-майнові блага як об єкти цивільних прав - Гражданское право
 12. §2. Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов´язаних з творчою діяльністю - Гражданское право
 13. § 2. Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов´язаних з творчою діяльністю - Гражданское право
 14. § 1. Поняття і види підсудності - Гражданский процесс
 15. § 2. Повноваження суду, пов´язані з виконавчим провадженням по примусовому виконанню його рішень - Гражданский процесс
 16. § 4. Адвокат, його права та обов´язки - Правоохранительные органы
 17. ЗАКОН УКРАЇНИ Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей - Таможенное право
 18. - Конституционное право
 19. Курсовые работы по праву Учебники по праву
 20. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с. - Трудовое право

Другие научные источники направления Юридические документы: