Юридические документы

БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999
Зразок позовної заяви

про відшкодування шкоди працівнику

в разі ушкодження його здоров'я

До Старокиївського районного суду м. Києва

позивач: Миронов Петро Якович, який мешкає за адресою... відповідач: ремонтно-будівельне управління № 236, юридична адреса... ціна позову: 12036 (дванадцять тисяч тридцять шість) грн.

Позовна заява

Я працював у ремонтно-будівельному управлінні монтажником. З червня 1996 р. при виконанні трудових обов'язків мені було заподіяно каліцтво: при укладенні залізобетонної панелі зірвалась стропа і панель придавила ногу.

Згідно з актом від 26 червня 1996 р. визнається вина відповідача в нещасному випадку.

За висновками МСЕК від 5 листопада 1996 р. внаслідок нещасного випадку я визнаний інвалідом II групи з утратою 60% професійної працездатності, строк повторного медичного огляду встановлений 5 листопада 1997 р.

Мій середній заробіток до каліцтва складав 165 (сто шістдесят п'ять) грн. Розмір пенсії, яку я зараз одержую, 123 (сто двадцять три) грн. Різниця між утраченим мною заробітком і отримуваною пенсією складає 42 (сорок дві) грн.

При цьому мною понесені додаткові витрати на посилене харчування, придбання ліків, сторонній догляд в сумі 156 (сто п'ятдесят шість) грн.

Адміністрація і профком відмовились відшкодувати шкоду, заподіяну ушкодженням здоров'я.

Згідно ст. 173 КЗпП України, ст. 456 ЦК України

231

Прошу:

1. Стягнути з ремонтно-будівельного управління № 236 на мою користь відшкодування завданої здоров'ю шкоди: втрачений заробіток по 165 (сто шістдесят п'ять) грн. в місяць з 28 листопада 1996 р. по 28 листопада 1997 p., одноразову допомогу 9900 (дев'ять тис. дев'ятсот) грн. і додаткові витрати 156 (сто п'ятдесят шість) грн.

2.

В судове засідання для підтвердження позову викликати свідка Манька Петра Сергійовича, який мешкає за адресою...

Додаток:

1. Копія позовної заяви.

2. Акт про нещасний випадок.

3. Висновок МСЕК про ступінь втрати працездатності.

4. Висновок технічного експерта про причину нещасного випадку.

5. Довідка про розмір пенсії.

6. Довідка про заробітну плату до каліцтва.

7. Письмова відповідь начальника ремонтно-будівельного управління № 236 про відмову відшкодувати шкоду, заподіяну каліцтвом.

25 листопада 1996 р.

Підпис (Миронов П. Я.)

Коментар

Конституція України (ст. 43) закріплює право кожного на належні безпечні і здорові умови праці.

Законодавством України (ст. 173 КЗпП України, ст. 456 ЦК України) передбачено, шо власник або уповноважений ним орган зобов'язаний відшкодувати працівнику шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків.

Підстави, порядок, розміри і термін відшкодування шкоди визначені «Правилами відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здо-

232

ров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 р. № 472 (із змінами і доповненнями до них, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 1994 р. № 492). Згідно з цими Правилами власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, а також за моральну шкоду, заподіяну потерпілому внаслідок фізичного чи психічного впливу небезпечних або шкідливих умов праці.

Власник звільняється від відшкодування шкоди, якщо доведе, що шкода заподіяна не з його вини, а умови праці не є причиною моральної шкоди.

Доказом вини власника можуть бути:

— акт про нещасний випадок на виробництві або акт про професійне захворювання;

— висновок або службових осіб (органів), які здійснюють контроль і нагляд за охороною праці та додержанням законодавства про працю, або профспілкового органу щодо причин ушкодження здоров'я;

— медичний висновок про професійне захворювання;

— вирок або рішення суду, постанови прокурора, висновки органів дізнання або попереднього слідства;

— рішення про притягнення винних осіб до адміністративної або дисциплінарної відповідальності;

— рішення органів соціального страхування про відшкодування власником витрат на допомогу працівникові в разі тимчасової непрацездатності у зв'язку з ушкодженням здоров'я;

— показання свідків та інші докази. Відшкодування шкоди, заподіяної працівнику, складається з:

1. Виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності, яка визначається медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) у відсотках до професійної працездатності, яку мав потерпілий до ушкодження здоров'я.

2. Виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам сім'ї та утриманцям померлого).

233

3. Компенсації витрат на медичну та соціальну допомогу (посилене харчування, протезування, сторонній догляд тощо).

За наявності факту моральної шкоди потерпілому відшкодовується моральна шкода.

За потерпілим, тимчасово переведеним за його згодою на легшу нижчеоплачувану роботу, зберігається середньомісячний заробіток на термін, визначений лікарсько-консультативною комісією (ЛКК), або до встановлення МСЕК стійкої повної (часткової) втрати професійної працездатності. Необхідність переведення потерпілого на іншу роботу, її тривалість та характер установлюється ЛКК.

Якщо у встановлений ЛКК термін власник не запропонував потерпілому відповідної роботи, йому виплачується середньомісячний заробіток. Середньомісячний заробіток у цих випадках обчислюється за три місяці до ушкодження здоров'я.

Розмір відшкодування втраченого потерпілим заробітку встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності і середньомісячного заробітку, який він мав до ушкодження здоров'я.

Утрачений заробіток або його частина виплачується власником у повному розмірі, тобто без урахування розміру пенсії по інвалідності, а також незалежно від одержуваних потерпілим інших видів пенсій, заробітку (доходу і стипендії).

Ро5мір одноразової допомоги потерпілому встановлюється колективним договором (угодою, трудовим договором). Якшо відповідно до медичного висновку потерпілому встановлена стійка втрата працездатності, одноразова допомога потерпілому має бути не менше суми, визначеної з розрахунку або середньомісячного заробітку за кожний відсоток втрати ним професійної працездатності.

Стійкою втратою працездатності вважається будь-яка втрата професійної працездатності, що визначається органами МСЕК.

У разі тимчасової втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання власник виплачує потерпілому одноразову допомогу на до-датксзі витрати на лікування в порядку і розміром, передбачених колективним договором.

234

Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено факт невиконання потерпілим вимог нормативних актів з охорони праці, розмір одноразової допомоги може бути зменшено в порядку, що визначається трудовим колективом за поданням власника та профспілкового комітету підприємства, але не більше як на 50 %.

Власник відшкодовує потерпілому витрати на медичну та соціальну допомогу (на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний та звичайний догляд, побутове обслуговування, протезування, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних засобів харчування тощо).

При визначенні розмірів витрат на медичну та соціальну допомогу ступінь вини потерпілого в ушкодженні його здоров'я не враховується.

Ці витрати відшкодовуються, якщо потреба в них обумовлена висновками МСЕК.

Моральна шкода відшкодовується за заявою потерпшого про характер моральної втрати чи висновком медичних органів у вигляді одноразової грошової виплати або в іншій матеріальній формі, розмір якої визначається у кожному конкретному випадку на підставі:

— домовленості сторін (власника, профспілкового органу і потерпілого або уповноваженої ним особи);

— рішення комісії по трудових спорах;

— рішення суду.

Розмір відшкодування моральної шкоди не може перевищувати двохсот мінімальних розмірів заробітної плати незалежно від інших будь-яких виплат.

Середньомісячний заробіток для обчислювання розміру відшкодування потерпілому втраченого заробітку (або відповідної його частини) визначається за бажанням потерпілого за 12 або 3 останні повні календарні місяці роботи, що передували каліцтву, а при професійному захворюванні — стійкій втраті професійної працездатності.

Заява про відшкодування шкоди подається власникові, з вини якого заподіяна шкода.

При ліквідації, банкрутстві, реорганізації підприємства потерпілий подає заяву правонаступникові, а в разі його відсутності — органові державного соціального страхуваннят

До заяви додаються висновки МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності та необхідні витрати на медичну

235

та соціальну допомогу, а також відповідні рішення про відшкодування моральної шкоди.

Власник зобов'язаний розглянути заяву про відшкодування шкоди та прийняти відповідне рішення протягом 10 днів з дня її надходження з усіма необхідними документами або надходження додаткових документів.

Копія наказу (розпорядження) власника про відшкодування шкоди або мотивована письмова відмова вручається заінтересованій особі протягом 10 днів з дня прийняття рішення.

Суми відшкодування шкоди виплачуються потерпілому—з дня встановлення стійкої втрати професійної працездатності або виникнення необхідності у витратах на медико-соціальну допомогу.

Одноразова допомога виплачується потерпілому у місячний термін з дня визнання МСЕК стійкої втрати професійної працездатності.

Відшкодування шкоди провадиться протягом встановленого МСЕК терміну втрати працездатності та терміну надання потерпілому медичних та соціальних послуг.

У випадку, коли працівник внаслідок ушкодження здоров'я або моральної шкоди не може виконувати попередню роботу, то, відповідно до висновку ЛКК або МСЕК, власник зобов'язаний забезпечити його професійну реабілітацію.

За потерпілим, який проходить професійну орієнтацію, професійне навчання або перекваліфікацію за індивідуальною програмою реабілітації (якщо з часу встановлення ін-валіднбЬті, визначення моральної шкоди минуло не більше одного року), зберігається середньомісячний заробіток протягом терміну, визначеного програмою реабілітації.

У цей час відшкодування шкоди провадиться на загальних підставах.

Середньомісячний заробіток в цьому випадку обчислюється за три місяці до ушкодження здоров'я.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 2. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди працівнику в разі ушкодження його здоров´я - Юридические документы
 3. Зразок заяви про відшкодування шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження - Юридические документы
 4. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди у разі смерті годувальника - Юридические документы
 5. § 2. Повноваження суду, пов´язані з виконавчим провадженням по примусовому виконанню його рішень - Гражданский процесс
 6. § 2. Правове регулювання транснаціональної екологічної безпеки - Экологическое право
 7. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (у порядку регресу) - Юридические документы
 8. § 2. У ступка вимоги і переведення боргу - Гражданское право
 9. § 13. Зміна розміру відшкодування шкоди - Гражданское право
 10. § 3. Обсяг шкоди і порядок її відшкодування - Гражданское право
 11. § 3. Припинення зобов´язання зарахуванням - Гражданское право
 12. § 1. Поняття і види підсудності - Гражданский процесс
 13. § 2. Державне мито - Гражданский процесс
 14. § 3. Доказування - Гражданский процесс
 15. § 6. Забезпечення позову - Гражданский процесс
 16. § 3. Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ - Гражданский процесс
 17. § 8. Встановлення фактів, що мають юридичне значення - Гражданский процесс
 18. § 4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 19. § 5. Розгляд судом спорів про поновлення на роботі - Трудовое право
 20. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Юридические документы: