Юридические документы

БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999
Зразок позовної заяви

про захист честі, гідності

та ділової репутації громадянина

До Шевченківського районного суду м. Києва

позивач: Гмиря Степан Григорович, який мешкає за адресою: м. Київ, вул. Косогірська, 39, кв. 16 відповідач: Заведій Петро Степанович, який мешкає за адресою: м. Київ, пер. Фрометівський, 92; редакція газети «Вістря» юридична адреса: м. Київ 109, вул. Степова, 97

Позовна заява

17 квітня 1996 р. в газеті «Вістря» опублікована стаття громадянина Заведія Петра Степановича, яка має назву «Широкий розмах підприємця». Викладені в статті факти не відповідають дійсності. Зокрема, в ній говориться, що я, Гмиря С. Г., займався діяльністю, пов'язаною із вивезенням кольорових металів за межі України, тимчасом, як подібними питаннями я не цікавився і нічого подібного не вчиняв. Моя трудова діяльність пов'язана із укладанням договорів контрактаціє сільгосппродукції. На підтвердження своєї діяльності подаю перелік укладених мною угод.

Відповідно до ст.

7 ЦК України

Прошу:

Зобов'язати редакцію газети «Вістря» і гр. Заведія Петра Степановича спростувати викладений у статті «Широкий розмах підприємця» факт, шо не відповідає дійсності і ганьбить мою гідність.

Для підтвердження позову викликати до суду свідків:

1. Склярова Якова Івановича,-м. Київ, вул. Межи-гірська, 295, кв. 2.

2. Петренка Ігоря Яковича, м. Київ, вул. Першо-травнева, 92.

104

Додаток:

1. Примірник газети «Вістря» за 17.04.1996 p., де опублікована стаття за підписом Заведія П. С. «Широкий розмах підприємця».

2. Марка державного мита.

20 травня 19% р.

3. Копія позовної заяви.

Підпис (Гмыря С. Г.)

Коментар

Право на честь і гідність громадян є конституційним. Людина, її життя і здоров'я, честь та гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, — проголошується в ст. З Основного Закону.

Право на честь та гідність — складова інституту права немайнових благ сучасного цивільного права. Ці важливі духовні немайнові блага втілені у самій особистості (або організації). Вони визначають добре ім'я людини чи позитивну репутацію організації.

Чинне цивільне законодавство містить незначну кількість правових норм, що регулюють особисті немайнові відносини, не пов'язані з майновими. Досі воно не роз'яснює термінів «честь» і «гідність». У науці цивільного права честь визначається як певна соціальна оцінка особистості, що формується у процесі суспільного життя, діяльності і спілкування людей та організацій з таких об'єктивних показників, як вчинки, погляди й інші явища суспільного життя.

Певна самооцінка особистістю своїх ділових, моральних та інших соціальних якостей визначається поняттям гідність. Оскільки остання також грунтується на соціальній оцінці, то і честь, і гідність розглядаються у зв'язку між собою.

Змістом права громадян та організацій на честь і гідність є їхня юридичне забезпечена можливість вимагати від оточуючих осіб стримання від будь-яких дій, які ганблять їхню честь і гідність.

Відповідно до ст. 7 ЦК України, громадянин або організація вправі вимагати через суд спростування відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво, які Іанблять їх честь, гідність чи ділову репутацію або завдають

105

шкоди їхнім інтересам, якщо той, хто поширив такі відомості, не доведе, що вони відповідають дійсності.

Принагідне зазначимо, що коли відомості, які не відповідають дійсності або викладеш неправдиво, поширені щодо неповнолітніх чи осіб, визнаних судом недієздатними, позов про захист їхньої честі й гідності мають право подавати батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники або прокурор.

Право на судовий захист честі й гідності може мати і заінтересована особа. Вона виступає правомочним суб'єктом розглядуваних правовідносин у тому випадку, коли неправдиві відомості поширені щодо члена сім'ї, чи іншого її родича, або й заінтересованої особи (співавтора).

Підставою (юридичним фактом) розглядуваних правовідносин є протиправна дія, що виражається в поширенні відомостей, які ганблять честь і гідність громадянина або організації і не відповідають дійсності. Поширення відомостей означає опублікування їх у пресі, повідомлення по радіо, телебаченню, в інших засобах масової інформації, викладення у службових характеристиках, публічних виступах, заявах на ім'я посадових осіб або повідомлення іншим способом, включаючи усну форму, кільком або навіть одній особі. Не вважається поширенням повідомлення таких відомостей лише особі, якої вони стосуються.

Відомостями, які ганблять честь і гідність, є такі, що принижують громадянина чи організацію у громадській думці або у думці окремих громадян з погляду додержання закону, правил співжиття, принципів моралі (наприклад, відомості щодо негідної поведінки у побуті).

Не вважаються такими, шо ганблять честь і гідність, відомості, які містять критику недоліків у роботі особи, її поведінки у колективі, побуті.

Підставою розглядуваних правовідносин є також безпідставність поширених відомостей, які ганблять честь і гідність, тобто коли факти чи обставини, зазначені у відомостях, ніколи не мали місця, були не такими або відображені спотворено.

Засобом захисту честі й гідності є спростування таких відомостей. Якщо вони були поширені через засоби масової інформації (друковані або аудіовізуальної), вони повинні бути спростовані у тому самому друкованому виданні, аналогічній радіо- чи телепередачі або іншим адекватним спо-

106

собом. Вимоги про спростування названих відомостей можуть бути заявлені у суді незалежно від того, коли їх було поширено, оскільки їх не стосується позовна давність, за винятком позовів до органів масової інформації. Вимога громадянина або організації про публікацію спростування чи відповіді розглядається судом, коли орган масової інформації відмовив у такій публікації або протягом місяця не здійснив її.

Якщо відомості, які не відповідають дійсності і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації громадянина чи організації, містить документ, що виходить від організації, такий документ підлягає заміні або відкликається. Порядок спростування відомостей в інших випадках встановлюється судом. Залежно від обставин справи, суд може встановлювати такі конкретні засоби захисту: принесення позивачем публічного вибачення; направлення письмових спростувань в організацію, в яку були повідомлені названі відомості; спростування у відповідному колективі відомостей, поширених на зборах, тощо.

Громадянин або організація, відносно яких поширені відомості, що не відповідають дійсності і завдають шкоди їхнім інтересам, честі, гідності або діловій репутації, вправі поряд із спростуванням таких відомостей вимагати відшкодування майнової і моральної (немайнової) шкоди, завданої їх поширенням. Щодо вимог про спростування цих відомостей та компенсацію моральної шкоди встановлюється строк позовної давності в один рік (ст. 7 ч. З ЦК України). Розмір такого відшкодування визначається судом.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 2. Зразок позовної заяви про захист честі, гідності та ділової репутації громадянина - Юридические документы
 3. § 3. Підсудність справ з іноземним елементом - Гражданский процесс
 4. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 5. Юридические документы Учебники по праву
 6. § 2. Особливості позадоговірної відповідальності та її функції - Гражданское право
 7. § 5. Особисті немайнові права як об´єкти цивільних прав - Гражданское право
 8. § 2. Процесуальна співучасть - Гражданский процесс
 9. § 3. Підвідомчість справ, що виникають з цивільних правовідносин - Гражданский процесс
 10. § 10. Підвідомчість спорів, що виникають з кооперативних та інших правовідносин - Гражданский процесс
 11. § 1. Поняття виявлення та розслідування злочинів - Правоохранительные органы
 12. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 13. § 4. Професійна культура юриста - Правовая деонтология
 14. Зразок заяви про відшкодування шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження - Юридические документы
 15. Зразок позовної заяви про стягнення аліментів на утримання батька (матері) - Юридические документы
 16. Зразок позовної заяви про визнання права користування житловим приміщенням - Юридические документы
 17. Зразок позовної заяви про відведення земельної ділянки для ведення селянського (фермерського) господарства - Юридические документы
 18. Нормативні акти - Хозяйственное право
 19. §2. Предмет, методи та система цивільного та торгового права зарубіжних країн - Гражданское право
 20. §2. Елементи цивільно-правових відносин - Гражданское право

Другие научные источники направления Юридические документы: