Юридические документы

БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999
Зразок позовної заяви

про визнання авторства

(співавторства)

До Жовтневого районного суду м. Києва

позивач: Орловський Іван Степанович, який мешкає за адресою ... відповідач: видавництво «Всесвіт», юридична адреса ...; Ястремський Григорій Петрович, який мешкає за адресою ...

Позовна заява

1995 р. видавництво «Всесвіт» видало книгу «Архітектура і будівництво сьогодні», автором якої вказаний Ястремський Григорій Петрович.

Вважаю, що авторство названого вище твору вказано неправомірно. Даний твір створений мною особисто.

Моє авторство на твір підтверджується наявністю у мене рукопису твору у повному обсязі, фотографіями, які я робив особисто для ілюстрації твору, а також окремими публікаціями в журналах «Архітектура і будівництво» № 2, 6 за 1990 p., № 7, 11 за 1991 p., № 4 за 1992 р.

і «Новое в строительстве» №№ 5—11 за 1994 р. кресленнями, які я виконував для об'єктів будівництва.

На підставі ст. 11, п. 1 ст. 43 Закону України «Про авторське право і суміжні права»

Прошу:

Визнати мене автором твору «Архітектура і будівництво сьогодні».

Стягнути на мою користь авторський гонорар у сумі п'ятсот гривень.

Викликати свідків: Якименко Галину Іванівну, яка мешкає за адресою ..., Стригунова Петра Івановича, який мешкає за адресою ...

96

Додаток:

1. Рукопис твору, фотографії, креслення.

2. Копія позовної заяви.

27.10.96р.

3. Публікації в журналах «Архітектура і будівництво» та «Новое в строительстве».

Підпис (Орловський І. С.)

Коментар

Об'єктами права інтелектуальної власності є твори науки, літератури та мистецтва, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг та інші результати інтелектуальної праці (Закон України «Про власність» // ВВР УРСР. — 1991. — № 20. — Ст. 244; Закон України «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності» // «Голос України». — № 67 від 11 квітня 1995 p.).

Законом України «Про авторське право і суміжні права» охороняються особисті (немайнові) і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва (авторське право), і права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (суміжні права).

За цим Законом охорона не поширюється на будь-які ідею, процедуру, метод, процес, концепцію, відкриття, винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг, раціоналізаторську пропозицію, звичайні дані, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі тощо (п. 2 ст. 7 Закону України «Про авторське право і суміжні права» // Голос України. — № 35 від 23.02.94 p.).

Ст. 4 Закону дає перелік визначень термінів, які використовуються, і вказує, яке саме значення вони мають.

Автор — фізична особа, творчою працею якої створено твір. До того ж автор, згідно із ст. 11 Закону, є первинним суб'єктом, якому належить авторське право.

Автором вважається особа, зазначена як автор на примірникові обнародуваного твору, на рукописі або на оригіналі твору мистецтва, якщо у судовому порядку не було

97

4 9-336

4*

зазначено інше (п. 2 ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Авторське право регулює суспільні відносини, шо виникають у зв'язку із створенням, використанням та охороною творів літератури, науки і мистецтва (авторські права). До сфери його дії належать також права виконавців, виробників фонограм і організацій радіомовлення (суміжні права) у зв'язку з використанням ними літературних та художніх творів.

Основним майновим правом автора чи іншої особи, якій належить авторське право, є право на авторську винагороду. Конкретними юридичними фактами, шо породжують у автора право на винагороду, можуть бути:

— авторський договір (видавничий, постановочний, сценарійний і т. ін.);

— неправомірне використання твору;

— факт позадоговірного використання твору у випадках, коди згода автора не вимагається, але передбачена виплата авторської винагороди.

Авторський договір — це двостороння, консенсуальна угода, за якою автор або його правонаступники передають готовий твір певній організації для використання, чи автор бере на себе обов'язок створити певний твір і передати його для використання обумовленим у договорі способом.

Організація, з якою укладено авторський договір про створення і передачу для використання твору, зобов'язана прийняти обумовлений договором твір, розглянути його в установлені строки та відповідно оцінити його.

Прийняти твір - означає схвалити якість оформлення твору. У встановлені строки видавництво має розглянути твір і прийняти рішення про його схвалення, доопрацювання або відхилення. Якщо твір оформлений належним чином, авторові надсилається письмове повідомлення про результати розгляду твору.

Основним обов'язком організації, яка прийняла твір для використання, є випуск його у світ у встановлені строки. Відповідно до Закону про авторське право, твір вважається випущеним у світ (опублікованим), якщо випущено в обіг Примірники твору або твір публічно виконаний, публічно показаний, переданий по радіо чи телебаченню або будь-

98

яким іншим способом повідомлений невизначеному колові осіб.

У випадку, коли організація протягом визначеного у договорі строку не здійснила або не почала використовувати схвалений нею твір, вона зобов'язана на вимогу автора сплатити йому обумовлену винагороду повністю, якщо не доведе, що використати твір не змогла через обставини, які не залежали від неї.

Організація звільняється від обов'язку виплатити авторові частину обумовленої договором винагороди, що залишилася не сплаченою, якщо доведе, що не могла використати твір через умови, що залежали від автора. Такими можуть бути, наприклад, відмова автора від доопрацювання схваленого твору або від внесення до нього виправлень, якщо вимоги про це були зроблені відповідно до договору.

У випадках розірвання організацією договору на підставах, передбачених законом, отримана по договору авторська винагорода (включаючи аванс) може бути стягнута з автора.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 2. Зразок позовної заяви про визнання авторства (співавторства) - Юридические документы
 3. Зразок заяви про відшкодування шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження - Юридические документы
 4. Зразок позовної заяви про визнання шлюбного контракту (договору) частково недійсним - Юридические документы
 5. §2. Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов´язаних з творчою діяльністю - Гражданское право
 6. § 2. Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов´язаних з творчою діяльністю - Гражданское право
 7. Зразок позовної заяви про відшкодування матеріальної шкоди від злочину - Юридические документы
 8. Зразок позовної заяви про захист честі, гідності та ділової репутації громадянина - Юридические документы
 9. Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу і подія майна - Юридические документы
 10. Зразок позовної заяви про визнання права користування житловим приміщенням - Юридические документы
 11. Зразок позовної заяви про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням внаслідок того, що тривалий час була відсутньою - Юридические документы
 12. Зразок позовної заяви про повернення права на користування житловим приміщенням громадянинові, який втратив це право внаслідок незаконного засудження - Юридические документы
 13. Зразок позовної заяви про зміну договору найму житлового приміщення - Юридические документы
 14. Зразок позовної заяви про примусовий обмін житлового приміщення в разі відмови у згоді на обмін членів сім´ї - Юридические документы
 15. Зразок позовної заяви про визнання відмови у згоді на обмін житлового приміщення недійсною - Юридические документы
 16. Зразок позовної заяви про визнання відмови у видачі ордера на житлове приміщення недійсною - Юридические документы
 17. Зразок позовної заяви про визнання безпідставним виключення із членів житлово-будівельного кооперативу - Юридические документы
 18. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди працівнику в разі ушкодження його здоров´я - Юридические документы
 19. Зразок позовної заяви про поновлення на посаді громадянина у зв´язку з незаконним притягненням його до кримінальної відповідальності - Юридические документы
 20. §3. Дії, послуги, продукти творчої діяльності, особисті не-майнові блага як об єкти цивільних прав - Гражданское право

Другие научные источники направления Юридические документы: