Юридические документы

БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999
Зразок позовної заяви про стягнення боргу
До арбітражного суду м. Києва

підприємства 252030 Київ-30,

вул. Богдана Хмельницького, 44-в Позивач: Центр розрахунків поштового зв'язку

15.06.99 р. № 01-02-03

252002 Київ-2, вул. Вокзальна, 10 р/рахунок № 444111 в АППБ "Аваль" МФО 300555 Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Опто-сер-віс"

252003 Київ-3, вул. Шкільна, 51 р/рахунок 400600 в АБ "Експрес-банк" м. Києва МФО 322959. Вартість позову 32 000 грн.

Позовна заява про стягнення боргу

Згідно з укладеним договором № 15-16 від 9 січня 1999 p. TOB "Опто-сервіс" зобов'язане було поставити центрові розрахунків поштового зв'язку офісні меблі в асортименті, кількості та за вартістю згідно з специфікацією, яка додається до договору.

Пунктом 3.1 вказаного договору було визначено термін поставки, монтажу і встановлення меблів на робочих місцях — протягом ЗО календарних днів після підписання договору.

Виконуючи свої зобов'язання, відповідно до п. 5.1 договору, нами було перераховано платіжним дорученням № 1319 від 11.01.99 р.

на р/рахунок відповідача обумовлену договором суму — 42 000 грн., що складає вартість меблів, їх доставку, монтаж і встановлення.

Відповідач свої договірні зобов'язання не виконав і меблі в передбачений договором термін не поставив. У зв'язку з цим з метою недопущення порушень виробничого процесу ми змушені були придбати меблі в інших фірмах, а своєю пропозицією від 05.03.99 р. й 01-03-385 повідомили відповідача про розірвання укла-

301

деного з ним договору № 15-16 від 9 січня 1999 р. і вимагали повернення перерахованих йому коштів. Відповідач у своїй відповіді від 29.03.99 р. № 4-59 на нашу пропозицію не заперечував щодо розірвання договору і обіцяв повернути нам кошти в повному обсязі до 10.04.99 p., але 25.04.99 р. платіжним дорученням № 172 на наш рахунок було перераховано лише 10 000 грн.

05.05.99 р. нами була направлена відповідачеві претензія № 01-03-520 про повернення нам залишку боргу в сумі 32 000 грн., але відповідач претензію залишив без відповіді.

На підставі викладеного, керуючись ст. 54, 55, 66, 67 АПК України,

Просимо

арбітражний суд стягнути з відповідача на нашу користь залишок боргу в сумі 32 000 (тридцять дві тисячі) грн. а також суму оплаченого нами державного мита 1600 (одна тисяча шістсот) грн. та, враховуючи, що відповідач з різних причин ухиляється від повернення боргу, вжити відповідних заходів щодо забезпечення позову.

Додаток:

1. Договір на поставку меблів № 15-16 від 9 січня 1999 р.та специфікація до нього.

2. Платіжне доручення № 1319 від 11.01.99 р. про перерахування відповідачеві 42 000 грн.

3. Копія пропозиції від 05.03.99 р. № 01-03-385 про розірвання договору поставки.

4. Відповідь на пропозицію від 29.03.99 р. № 4-59.

5. Претензія від 05.05.99 р. № 01-03-520 про повернення залишку боргу.

6. Виписка банку "Аваль" про зарахування коштів на р/рахунок ЦРПЗ.

7. Платіжне доручення № 4879 від 15.06.99 р. про сплату держмита на суму 1600 грн.

8. Квитанція № 32 від 15.06.99 р. про відправлення копії позовної заяви відповідачеві.

Директор ЦРПЗ

Підпис (С. І. Корольов)

302

Коментар

У разі повної або часткової відмови у задоволенні претензії або неодержання в строк відповіді на претензію заявник має право подати позов до арбітражного суду.

Відповідно до ст. 54 АПК позовна заява подається до арбітражного суду в письмовій формі і підписується керівником підприємства, організації, державного чи іншого органу, іншою особою, повноваження якої визначені законодавством або установчими документами, прокурором чи його заступником, громадянином—суб'єктом підприємницької діяльності або його представником.

Позовна заява повинна містити:

1) найменування арбітражного суду-, до якого подається заява;

2) найменування сторін, їхні поштові адреси;

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; суми договору (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів);

4) зміст позовних вимог; якщо позов подано до кількох відповідачів, — зміст позовних вимог до кожного з них;

5) виклад обставин, на яких грунтуються позовні вимоги; зазначення доказів, що підтверджують позов; обгрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; законодавство, на підставі якого подається позов;

6) відомості про вжиття заходів доарбітражного врегулювання спору;

7) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви.

В разі подання позовної заяви громадянином-суб'єктом підприємницької діяльності заява повинна містити відомості про документи, що підтверджують за ним статус суб'єкта підприємницької діяльності.

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо вони необхідні для правильного вирішення спору.

Ціну позову вказує позивач.

У випадках неправильного зазначення ціни позову вона визначається суддею.

Ціна позову визначається в порядку, визначеному ст. 55 АПК:

1) у позовах про стягнення грошей — стягуваною сумою, або сумою, оспорюваною за виконавчим документом;

303

Штамп підприємства

25.06.99 р. № 3-98

2) у позовах про витребування майна — вартістю майна, що витребується;

3) у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, — загальною сумою усіх вимог;

4) у позовах про стягнення іноземної валюти — в іноземній валюті та у гривнях відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на день подання позову.

В ціну позову включаються також вказані в позовній заяві суми неустойки (штрафу, пені).

При пред'явлені позову позивач зобов'язаний надіслати відповідачеві копію позовної заяви та доданих до неї документів.

Позовна заява підлягає оплаті державним митом.

До позовної заяви додаються документи, які підтверджують:

1) вжиття заходів доарбітражного врегулювання господарського спору;

2) відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів;

3) сплату державного мита у встановлених порядку й розмірі;

4) обставини, на яких грунтуються позовні вимоги.

До заяви про визнання акта недійсним додається також копія оспорюваного акта або засвідчений витяг з нього.

Позовна заява направляється рекомендованою кореспонденцією або передається безпосередньо до канцелярії арбітражного суду відповідної області, міст Києва і Севастополя чи АР Крим за місцем знаходження відповідача (підприємства, організації, установи, які порушили права або законні інтереси позивача).

Відповідно до ст. 66, 67 АПК, арбітражний суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або зі своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову.

Позов забезпечується:

— накладенням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві;

— забороною відповідачеві вчиняти певні дії;

— забороною іншим особам вчиняти дії, шо стосуються предмета спору;

304

— зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Забезпечення позову допускається у будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення арбітражного суду.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 2. Адвокатура України - Адвокатское право
 3. Зразок позовної заяви про стягнення боргу за договором позики - Юридические документы
 4. Зразок заяви про відшкодування шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження - Юридические документы
 5. Зразок позовної заяви яро стягнення аліментів на утримання дитини (дітей) - Юридические документы
 6. Зразок позовної заяви про стягнення боргу - Юридические документы
 7. §3. Позовна давність - Гражданское право
 8. § 3. Доказування - Гражданский процесс
 9. § 2. Повноваження суду, пов´язані з виконавчим провадженням по примусовому виконанню його рішень - Гражданский процесс
 10. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 11. Юридические документы Учебники по праву
 12. § 4. Судовий порядок розгляду трудових спорів - Трудовое право
 13. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 14. Адвокатура Франції - Адвокатское право
 15. § 9. Строки позовної давності та інші строки, які передбачені законодавством про шлюб та сім´ю - Семейное право
 16. § 4. Розірвання шлюбу в судовому порядку - Семейное право
 17. § 3. Умови встановлення батьківства в судовому порядку - Семейное право
 18. Додаток 2 Словник термінів - Таможенное право
 19. Зразок позовної заяви про визнання авторства (співавторства) - Юридические документы
 20. Зразок позовної заяви про стягнення авторської винагороди - Юридические документы

Другие научные источники направления Юридические документы: