Правовая деонтология

Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с.
Додаток 2 Як написати і оформити реферат
Щоб написати реферат, необхідно опрацювати значну кількість літератури (>.оча б 10 джерел», відповідні законодавчі акти, леки'ійнии матеріал тощо. При цьому доцільно робити коротенькі виписки окремих фраз, ключових слів, нових понять. Це стосується і періодичної преси, телерадіопеоедач і усних бесід. Тобто потрібно зібрати щонайбільшу кількість фраз. які мають віл-ношення до теми. Наступним етапом повинен бути аналіз складених виписок, в результаті чого з'явиться певна послідовність викладених думок. Цю послідовність слід пронумерувати, що допоможе скласти план реферату.

Да"! студент приступає до викладення своїх думок, тобто починається процес написання реферату.

Фактично це називається науковим дослідженням. Це будуть власні міркування з використанням окремих фраз інших авторів. На ці фрази обов'язково потрібно робити так звані посилання, їх роблять по-різному. Наприклад, у самому тексті вказують автора і його працю, або в кінці сторінки з використанням індексів. Найкраще ие робити в кінці реферату, де розмішений в алфавітному порядку список літератури з порядковими номерами. Тому в тексті після закінчення чужої фрази достатньо поставити квадратні ДУЖКИ, в яких на першому місці стоїть порядковий номер літератури, а на другому - сторінка. Це виглядає наприклад. так:

[5. с. И|.

Варто прислухатись ше й до ініїпіх порад. Зокрема, неетяч-но писати «на мою думку» і т. г' !іе стосується тих місць, ле студент вводить нові поняття, визначення чи твердження. Також не с "л боятися не поголж'ватись з думкою інших, навіть відомих вче-іих. При цьо^у треб?, обгрунтувати причину непо-годженгя. Бажано ндводгіти прикуй-", особливо ;. дискусіях і у власних відкриттях.

Існують певні вимоги до написання бібліографії інформа-

303

цінного джерела. Так. спочатку пишуть прізвище автора, його ініша-ти. Потім - назву праці, місце видання, рік і можна ше вказати кількість сторінок книги. Якщо праця автора розмішена у якомсь збірнику робіт, то після назви ставлять дві косі лінії, а далі ПИШУТЬ назву збірника, місце, рік видання і на яких сторінках цей матеріал надрукований. При цьому інформаційні джерела треба писати мовою оригіналу.

Завершують реферат висновками. Тут необхідно вказати, чи досягнув автор мети дослідження, які конкретно отримав результати і чи можна їх використати у науково-практичній діяльності та інше. Непогано було б висловити свої пропозиції чи рекомендації з досліджуваної проблематики.

Кожен реферат повинен мати на початку вступ, але писати його треба після завершення змісту, висновків і списку літератури. У вступі роблять наголос на актуальності теми реферату, вказують авторів, які досліджували ці питання. Можна коротко висвітлити зміст окремих праць.

Також потрібно вказати, шо призвело до вибору даної теми. Далі слід сформулювати мету дослідження і методи його проведення. Крім того, обов'язково треба вказати, що автор хоче висловити у рефераті, які проблемні питання буде намагатись розкрити.

Студенти повинні пам'ятати, що через оформлення реферату. через його зовнішній вигляд викладач формує першу думку про зміст матеріалу Це не означає що потрібно використовувати дорогий папір та обкладинки, комп'ютерну верстку, яск раві фарби чи гарні малюнки. Це - справа автора. Але мова иде про інше. про ділову естетичну культуру. Вона полягає у вимогах, які висуваються до всіх праць.

По-перше, реферат може бути написаний від руки, але чітким почерком. Свої власні міркування рекомендується підкреслювати.

По-друге, необхідно на кожній сторінці залишати поля: 30-35 мм зліва (для підшивки), 20-25 мм зверху і знизу, 10 мм з правого боку.

По-третє, слід дотримуватись певного інтервалу між рядками тексту. Це допомагає кращому читанню і внесенню поправок чи зауважень викладача. Якщо текст надруковано на друкарській машинці, то слід встановити інтервал - 2. тобто на одній сторінці повинно бути 28-30 рядків. До речі, 22 сторінки такого тексту становлять один умовний друкарський аркуш.

Якщо студент давав реферат за власним бажанням комусь на рецензію, то список рецензентів розмішується на зворотньому боці обкладинки. Тут можна розмістити короткі анотації.

План реферату може бути на початку або в кінці тексту. Нумерація починається із титульної сторінки Проте цифра «І» не ставиться.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 2. Додаток 2 Як написати і оформити реферат - Правовая деонтология
 3. Додаток І Загальні методичні рекомендації до семінарських занять - Правовая деонтология
 4. § 5. Типи промов - Риторика
 5. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 6. Додаток 2 Словник термінів - Таможенное право
 7. Зразок заяви про визнання громадянина безвісно відсутнім - Юридические документы
 8. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 9. Теория государства и права Учебники по праву
 10. Юридические документы Учебники по праву
 11. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 12. § 6. Порядок укладення колективного договору і його зміст - Трудовое право
 13. § 4. Види трудового договору - Трудовое право
 14. § 6. Підстави припинення трудового договору - Трудовое право
 15. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 16. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 17. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 18. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 19. Адвокатура Англії - Адвокатское право
 20. Адвокатура Франції - Адвокатское право

Другие научные источники направления Правовая деонтология:

  1. О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.. Юридическая деонтология: [Учебник]. 1999