Правовая деонтология

Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с.
Додаток І Загальні методичні рекомендації до семінарських занять
Перший рік навчання студентів у вишому навчальному закладі супроводжується значними труднощами в опануванні існуючих форм навчання. Особливо це стосується семінарських занять. Більшість студентів ще не відійшли від шкільної психології. що призводить до певної розгубленості, нерозуміння вимог викладачів.
Вони вважають, що лекцію можна тільки слухати і конспектувати її зміст лише під диктовку, а семінарські заняття - це переказування лекційного матеріалу. Для роз'яснення цих помилкових суджень студентів викладачі витрачають дуже багато часу, здебільшого цілий семестр.

На лекційних заняттях студент повинен виявляти свою активність у щонайдокладнішому конспектуванні висловлених думок викладача. Слід сказати, що деякі із цих думок рідко можна зустріти в якійсь книзі, і висловлюють ! лише один раз. Навіть при повторному читанні тієї самої лекції викладач може або розширити або звузити деякі роз'яснення (на це є багато причин).

Тому, щоб встигнути законспектувати кожне тлумачення викладача, студент повинен вдатись до скорочень слів, термінів, виразів. Тобто треба встановити свій своєрідний стенографічний стиль конспектування. Крім того, доцільно ставити викладачеві в кінці лекції запитання з так званих «вузьких» місць матеріалу. відвідувати консультації, виконувати індивідуальні завдання тощо. Але дуже цінним у навчанні є своєчасне опрацювання змісту лекційного матеріалу. Це означає, що студент в день читання лекції (звичайно після занять) повинен по «свіжих» слідах письмово доповнити лекцію як з пам'яті, так і з рекомендованої літератури.

Готуватися до семінарських занять треба так. Спочатку повторити матеріал, отриманий на лекціях. Потім ознайомитись із методичними рекомендаціями до кожного пункту плану семінарського заняття, опрацювати вказану літературу, архівні матеріали. нормативні документи, і в обов'язковому порядку сумлінно виконати зазначені завдання.

Після систематизації самостійно отриманих знань приступити до написання реферату (на кожен пункт плану окремо), де треба висловити в основному власні думки. Обсяг реферату довільний. Як правило, його ПИШУТЬ у зошиті для конспектування лекцій. Студенти повинні знати і певні вимоги до процесу проведення семінарських занять. Так, один

302

студент виступає з доповіддю за конкретним г'.'ч^тоу ПЛ;;НУ. Протягом !іі-15 РИЛІ!Н він зобов язаніїи своїм ы^пгим огі'.іні-зувати дискусію !^о;іо портгеинх проблем.'р<і3',3,_;.т;! творч"'. ..ік-тіівііїсть навчальної грпн Також протягом 111-15 в провериться о^гоьог^-цн" виступу сту-іента через доповнени'-1 .точііі'- "я. РІ!С ,очлюн;|н:1я своїх но' .я.'ів тощо. Вирішення проблемно! СИТУ.і!_і: ,,,Ьі-ріі _.;. т^, •' Віїї. ЧС^КОМ.

С пл з;..чачиті' до готуватися до семінарського заіі>:гтя потпюно не оезпосерелчьо "еред иоі'о проведенням, а зад.к'ль-ка днів. Справа в тому. що багато часу займас робота в бібліотеці. Крім того. останній дечь може м^тп різні несподівоі^и. і підготовка 5ле неповною і неякі.чою.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 2. Додаток І Загальні методичні рекомендації до семінарських занять - Правовая деонтология
 3. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - Правовая деонтология
 5. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 6. § 2. Міжнародні правові акти про зайнятість - Трудовое право
 7. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 8. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 9. 9.2. Управління освітою - Административное право
 10. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 11. § 2. Навчальний обов´язок студента - Правовая деонтология
 12. ВСТУП - Правоохранительные органы
 13. § 2. Класифікація юридичних осіб - Гражданское право
 14. 5.1. ОРГАНІЗАЩЙНІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ митного КОНТРОЛЮ - Таможенное право
 15. РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ МІСЦЕВИХ СУДІВ - Курсовые работы по праву
 16. Теория государства и права Учебники по праву
 17. Таможенное право Учебники по праву
 18. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер, 1999. — 736 с. - Административное право
 19. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” - Семейное право
 20. § 2. Громадяни як суб´єкти трудового права України - Трудовое право

Другие научные источники направления Правовая деонтология:

  1. О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.. Юридическая деонтология: [Учебник]. 1999