Правовая деонтология

Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с.
§ 3. Охорона праці
Важливою складовою частиною трудового права є законодавство щодо охорони праці. Його завданням є забезпечення нашим трудящим нормальних умов праці, охорони їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності.

Уже при укладанні трудового договору наше законодавство передбачає ознайомлення працівника з умовами праці на виробництві, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Законом забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком протипоказана запропонована робота за станом здоров'я. В деяких випадках працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася ситуація, небезпечна для його здоров'я. Працівників, які за станом здоров'я потребують надання легшої роботи, власник повинен відповідно до медичного висновку перевести, за їх згодою, на таку роботу тимчасово або без обмеження строку. Усі працівники підлягають обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків і професійних захворювань.

Працівники мають право на пільги і компенсації за важкі і шкідливі умови праці. Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням. молоком або рівноцінним харчовим продуктом, мають право на скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та деякі інші пільги. На роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням, працівникам видаються безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг. спеціальне взуття, миючі та знешкоджуючі засоби.

Під особливою охороною знаходиться праця жінок і неповнолітніх. Забороняється застосування праці жінок

:б3

на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах Те ж саме стосується неповнолітніх. Перелік важких робіт наводиться в спеціальних інструкціях міністерства охорони здоров'я і деяких інших нормативних актах. Забороняється залучення неповнолітніх до нічних, позаурочних робіт та робіт у вихідні дні. Неповнолітні приймаються на роботу тільки після попереднього медичного огляду.

Велику відповідальність наше трупове законодавство покладає на власників підприємств, їх адміністрацію за організацію охорони праці на виробництві.

Власник зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці. Він також зобов'язаний організувати навчання з питань охорони праці. Усі працівники при прийомі на роботу і в процесі роботи повинні проходити інструктаж з питань охорони праці.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання інструктаж і перевірку знань з охорони праці, забороняється.

Адміністрація пщприємства повинна розробляти спеціальні інструкції з техніки безпеки, контролювати вивчення їх працівниками та додержання їх ними

Адміністрація пщприємства зобов'язана також за свої кошти організовувати проведення періодичних медичних оглядів працівників певних категорій.

Для організації роботи на підприємствах повинні створюватися спеціальні служби з охорони праці або призначатися відповідальні за охорону праці особи (відділи з техніки безпеки та інженери з техніки безпеки).

Працівники в свою чергу повинні знати і дотримуватися вимог нормативних актів з техніки безпеки, виконувати вимоги інструкцій з техніки безпеки, розроблених на підприємстві, проходити у встановленому порядку медичні огляди.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с. - Трудовое право
 2. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 3. § 3. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України - Трудовое право
 4. § 4. Метод правового регулювання трудових відносин - Трудовое право
 5. § 7. Система трудового права України - Трудовое право
 6. § 3. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю - Трудовое право
 7. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 8. § 3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 9. § 4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 10. § 5. Локальні правові норми - Трудовое право
 11. § 7. Диференціація трудового законодавства України - Трудовое право
 12. § 8. Міжнародні правові акти про працю - Трудовое право
 13. § 2. Громадяни як суб´єкти трудового права України - Трудовое право
 14. § 3. Власник або уповноважений ним орган як суб´єкт трудового права України - Трудовое право
 15. § 5. Трудовий колектив як суб´єкт трудового права України - Трудовое право
 16. § 6. Профспілковий орган підприємства як суб´єкт трудового права України - Трудовое право
 17. § 7. Державні органи, які виступають суб´єктами трудового права України - Трудовое право
 18. § 1. Історія виникнення колективних договорів і етапи їх розвитку в Україні - Трудовое право
 19. § 3. Поняття колективного договору - Трудовое право
 20. § 4. Поняття колективних угод та їх види - Трудовое право

Другие научные источники направления Правовая деонтология:

  1. О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.. Юридическая деонтология: [Учебник]. 1999