Правовая деонтология

Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с.
§ 3. Порядок розірвання трудового договору
Наше законодавство передбачає два випадки чи два вили розірвання трудового договору: за ініціативою самого працівника, або з ініціативи віасника підприємства.

Звільнення з роботи за ініціативою працівника. Працівник який уклав трудовий договір, може його розірвати — звільнитися з роботи за власним бажанням, попередивши про це керівника підприємства за два тижні.

Для звільнення за власним бажанням працівник повинен подати заяву на ім'я керівника підприємства. Піс-ія закінчення строку (двох тижнів) керівник зобов язаний видати наказ про звільнення працівника і повернути йому трудову книжку, у якій відмітити причину звільнення. Якщо власник підприємства згоден звільнити працівника за його бажанням негайно, то двотижневий термін необов'язковий.

Якщо працівник уклав договір на визначений строк, то керівник не зобов'язаний звільняти працівника з роботи за власним бажанням навіть після подачі ним заяви і двотижневого строку У такому випадку підставою для звільнення працівника може бути закінчення строку договору, призов працівника на військову службу. Та-кии договір може бути розірваний також за умови хвороби чи інвалідності працівника.

Звільнення з роботи за ініціативою працедавця Працівник може бути звільнений з роботи з ініціативи працедавця: у випадку змін в організації виробництва і праці. у тому числі ліквідації, реорганізації чи перепрофі-лювання підприємства, скорочення чисельності чи штату працівників. У такому випадку керівник підприємства зобов'язаний попередити працівника про наступне звільнення за скороченням штатів не пізніше, як за два місяці, і запропонувати йому іншу роботу на тому ж підприємстві Звільнення за цією підставою може бути проведено якщо робітник відмовився від пропонованого йому іншого робочого місця, або якщо підприємство не може йому запропонувати цього іншого робочого місця.

Трудовий договір може бути розірваний з ініціативи працедавця і з інших причин якщо працівник не відповідає займаній посаді, систематично без поважних причин не виконує своїх обов'язків, допускає прогули, появу на робочому місці у нетверезому стані, крадіжки за місцем роботи тошо.

Людина може бути також звільнена з роботи з ініці-

9* 259

ативи наймача у випадку неявки на роботу протягом більше, ніж чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності.

Якщо працівник хворіє протягом більше чотирьох місяців, йому встановлюється інвалідність і виплачується пенсія після його звільнення з роботи.

У більшості випадків, коли працівник звільняється з ініціативи працедавця, трудовий договір може бути розірваний тільки за згодою профспілкового органу на підприємстві. Лише в окремих випадках згода профспілки необов'язкова: звільнення може бути вчинено, якщо на підприємстві немає профспілкової організації, працівник не є членом профспілки, внаслідок ліквідації підприємства, незадовільного результату випробовування. Без згоди профспілки також може бути звільнений керівник підприємства або його заступники, деякі інші керівні працівники, люди, які досягли пенсійного віку, працівники, які працюють за сумісництвом.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 2. §11. Порядок звільнення з роботи - Трудовое право
 3. § 3. Порядок розірвання трудового договору - Правовая деонтология
 4. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с. - Трудовое право
 5. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с - Хозяйственное право
 6. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право
 7. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 8. § 6. Значення керівних роз´яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чинного законодавства про працю - Трудовое право
 9. § 6. Профспілковий орган підприємства як суб´єкт трудового права України - Трудовое право
 10. § 3. Підстави виникнення трудових правовідносин - Трудовое право
 11. § 6. Поняття безробітного і його правове становище - Трудовое право
 12. § 4. Види трудового договору - Трудовое право
 13. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 14. § 13. Порядок оформлення звільнення працівника з роботи - Трудовое право
 15. § 1. Поняття охорони праці за трудовим правом - Трудовое право
 16. § 5. Розгляд судом спорів про поновлення на роботі - Трудовое право
 17. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 18. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 19. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 20. § 1. Робочий час і час відпочинку - Правовая деонтология

Другие научные источники направления Правовая деонтология:

  1. О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.. Юридическая деонтология: [Учебник]. 1999