Правовая деонтология

Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с.
§ 2. Організаційні форми підприємницької діяльності
Пілпрік-мницька діяльність в Україні здійснюється у оудь-якій формі за вибором підприємця. Громадяни можуть займатися підприємницькою діяльністю індивіду-

251

ально без створення юридичної особи, а також шляхом створення підприємства, яке визнається юридичною особою.

Підприємницька діяльність розпочинається державною реєстрацією суб'єктів підприємницької діяльності.

Вона проводиться у виконавчих комітетах міських та районних рад народних депутатів за місцем діяльності чи проживання підприємців.

Для зайняття певними видами підприємницької діяльності потрібний спеціальний дозвіл — ліцензія. Остання видається органами виконавчої державної влади за плату.

Громадяни які хочуть займатися підприємницькою діяльністю індивідуально, можуть засновувати приватні підприємства, групи громадян можуть засновувати колективні підприємства. Крім того, в Україні існують підприємства, засновані на державній формі власності. Законодавство передбачає можливість створення спільних підприємств, заснованих за участю іноземного капіталу.

У відповідності з обсягом господарчого обігу підприємства і чисельності його працівників воно може бути віднесено до категорії матих підприємств Особли вості створення та діяльності малих підприємств встановлюються законодавством.

Підприємства в процесі своєї діяльності можуть об'єднуватися в різні об'єднання асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та деякі інші об'єднання.

Важливу роль в підприємницькій діяльності відіграють господарчі товариства.

Під господарчим товариством розуміють підприємства. установи, організації, створені громадянами або юридичними особами шляхом об'єднання їх майна і підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.

Одним з найпоширеніших господарчих товариств є акціонерне товариство Акціонерним вважається товариство яке має статутний фонд. розділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості і яке несе відповідальність по зобов'язаннях тільки майном товариства

Акціонери виповідають по зобов'язаннях свого товариства тільки в межах акцій шо їм належать.

Акції с фактично частками вартості підприємства Чим більшою кількістю акцій володіє той чи інший гро-

252

малянин. тим більша частина майна підприємства належить йому.

У залежності від кількості акцій розподіляється і влада в акціонерному товаристві. Тон, хто володіє більшою частиною акцій, може мати більшість голосів в правлінні акціонерного товариства і через те контролювати його діяльність. У багатьох випадках для того, щоб контролювати владу в акціонерному товарис-7ві. достатньо мати 20-30% акцій. Кількість акцій, достатня для того, щоб контролювати діяльність товариства, називається контрольним пакетом акцій.

Власники акцій мають право на отримання частини прибутку акціонерного товариства. Ця частина прибутку, яка виплачується по акціях, називається дивідендами. Існує кілька видів акціонерних товариств.

Об'єкти підприємницької діяльності можуть припиняти свою діяльність. Однією з причин припинення діяльності підприємства є банкрутство. Верховною Радою України прийнято закон про банкрутство.

Під банкрутством розуміють нездатність юридичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності задовольнити в установлений для нього строк пред'явлені до нього з боку кредиторів вимоги і виконати зобов'язання перед бюджетом. Простіше сказати, банкрутство — це нездатність юридичної особи разплатитися з боргами в обумовлений заздалегідь час. У випадку оголошення підприємства банкрутом, воно може ліквідуватися, а його майно може бути продане з метою відшкодування збитків кредиторів.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. § 2. Організаційні форми підприємницької діяльності - Правовая деонтология
 2. §3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн - Гражданское право
 3. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 4. § 4. Підприємство як суб´єкт трудового права України - Трудовое право
 5. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 6. Адвокатура України - Адвокатское право
 7. 2.4. Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями - Административное право
 8. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 9. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 10. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 11. § 3. Державний нагляд і контроль як гарантії права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 12. 2. Види та організаційно-правові форми підприємств - Хозяйственное право
 13. Нормативні акти - Хозяйственное право
 14. 1. Поняття та ознаки господарського договору - Хозяйственное право
 15. § 3. Система господарського законодавства - Хозяйственное право
 16. § 2. Порядок відкриття рахунків у банках - Хозяйственное право
 17. § 2. Оренда державного майна - Гражданское право
 18. § 4. Адвокат, його права та обов´язки - Правоохранительные органы
 19. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер, 1999. — 736 с. - Административное право
 20. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право

Другие научные источники направления Правовая деонтология:

  1. О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.. Юридическая деонтология: [Учебник]. 1999