Правовая деонтология

Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с.
§ 3. Види масності
V нас в державі в залежності віл того. хто виступає власником. вся власність ділиться на три види: приватну, колективну і державну. Всі види власності рівноправні і в однаковій мірі замішаються законом.

Приватна власність. Приватна власність відіграє .туже велику роль в житті громадян України. Від її розмірів -••пле-жить у значній мірі добробут людей, можливості для їх духовного розвитку. Приватна власність, на думку багатьох людей, є основою особистої незалежності і свободи громадянина.

Об'єктами права приватної власності можуть бути житлові будинки, предмети особистого користування, засоби виробництва, у тому числі підприємства, земля, транспортні засоби, тощо.

Законом не передбачені будь-які обмеження приватної власності.

Основним джерелом приватної власності є праця громадян. Поруч з цим приватна власність може створюватися завдяки підприємницькій діяльності, отриманню дивідендів по акціях, успадкуванню майна, даруванню.

Раніше, в роки панування комуністичного тоталітарного режиму, у нашій країні не визнавалося право приватної власності. Замість неї було запроваджено поняття особистої власності. Фактично особиста власність була обмеженою формою приватної власності. На відміну від приватної, особиста власність поширювалася тільки на речі особистого користування, невелику за розмірами нерухомість. Особиста власність не була рівноправною з державною та колективною і захищалася законом у меншій мірі, ніж вони. Відсутність права приватної власності робила громадянина залежним від держави, її чиновників. Вона стримувала творчу ініціативу громадян, які не були зацікавлені працювати даремно на користь держави та її чиновників.

Колективна власність. Право колективної власності означає спільне володіння колективом громадян певною власністю. Право колективної власності виникає на основі добровільного об'єднання манна громадян та юридичних осіб для створення кооперативів, акціонерних товариств, інших господарчих об'єднань.

Колективна власність може виникнути також внаслідок передання державних підприємств в оренду, викупу колективами трудящих державного майна, перетворення державних підприємств у акціонерні компанії тощо.

242

Колективна вчасність може існувати в двох видах: як сумісна. тобто неподільна, і як пайова, коли кожний член колективу має в своєму розпорядженні свій пай. Особливою паи-'вої колективної власності є те. шо її власники можть забряти свій пай з колективної, продати його. чи перейти у С!;адок. При пайовій формі колективної власності право на управління спільним майном залежить від величини паю кожного члена колективу у спільному майні.

При сумісній, неподільній формі колективної власності співвласники не можуть виділити свій пай з колективного майна у випадку виходу з колективу і фактично його втрачають.

При такій формі власності всі члени колективу мають рівні права на управління майном колективу незалежно від початкового внеску, а також від особистого вкладу. Прикладом підприємств, які основувалися на сумісній (неподільній) колективній власності, були колгоспи.

Державна власність. До державної власності, яку ше називають загальнонародною, належать: земля, яка не знаходиться в колективній чи приватній власності, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси її континентального шельфу, частина засобів виробництва у промисловості, транспорті, будівельній індустрії, частина житлового фонду, фінансові ресурси, національні, культурні та історичні цінності, у тому числі і ті, які знаходяться за межами України.

Державною власністю є також і ті речі, які можуть бути знайдені в землі і які називають скарб. Той, хто знайшов скарб, має право на винагороду. Вона може дорівнювати не більше однієї четвертої вартості кладу.

Вся державна власність ділиться на дві частини: загальнодержавна і комунальна. Загальнодержавна власність знаходиться у віданні Верховної Ради України, комунальна — місцевих територіально-адміністративних органів влади.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 2. § 3. Види масності - Правовая деонтология
 3. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 4. §1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної масності - Гражданское право
 5. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 6. Гражданское право Учебники по праву
 7. Таможенное право Учебники по праву
 8. Курсовые работы по праву Учебники по праву
 9. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с. - Трудовое право
 10. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 11. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер, 1999. — 736 с. - Административное право
 12. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 13. Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с. - Риторика
 14. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с. - Семейное право
 15. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 16. Шпаргалки по міжнародному праву - Шпаргалки по праву
 17. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с - Хозяйственное право
 18. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 19. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право
 20. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право

Другие научные источники направления Правовая деонтология:

  1. О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.. Юридическая деонтология: [Учебник]. 1999