Правовая деонтология

Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с.
§ 1. Формування особистості
Суспільна природа юриста реально виявляється в тому, що з моменту вибору професії і до кінця служби (а інколи і до кінця життя) його буття підпорядковане інформаційним потокам. Чи це спілкування з людьми (як обмін інформацією), чи з документами (як носіями інформації), чи діяльність працівника правоохоронних органів у спеціальному напрямі (отримання інформації з обмеженим доступом) — усе це призводить до набуття певних знань і уміння ефективно використовувати ін-

175

формаційний підхід, що складає основу інформаційної культури юриста.

Одночасно інформаційні процеси впливають безпосередньо на особу юриста. Вони формують його як професіонала. Тобто інформаційна культура виражає певні процеси становлення юриста як особистості, шо називається соціалізацією юриста.

Соціалізація юриста до вибору ним професії відбувається за загальними правилами. Цей процес багатогранний. Він спрямований на вироблення власних життєвих установок через активне пізнання людиною оточуючого світу, набуття соціального досвіду, засвоєння навичок правомірної поведінки тощо.

Іншими словами, особа проходить процес соціалізації завдяки загальновідомим джерелам: сім'я, дошкільні навчальні заклади, школа, суспільні інститути, засоби масової інформації тощо. Особливе місце посідають тут соціальні групи (як формальні, так і неформальні), в яких інтенсивніше відбувається цей процес.

Згодом, коли особа зорієнтувала себе на вибір професії юриста, змінюються життєві умови та вимоги, які слугують подальшим стимулом соціалізації. Що ж слід розуміти під соціалізацією юриста.

На нашу думку, соціалізація (від лат. 5осіа1і§ — суспільний) юриста — це процес засвоєння ним, перш за все, певної системи правових знань, які дозволяють йому самоутвердитись як професіоналові, стежити за виконанням приписів права всіма членами суспільства, приймати справедливі рішення у кожній юридичній справі.

Іншими словами, соціалізація для юриста є діалектикою розвитку його особистості у правоохоронній діяльності, усвідомленням свого службовго обов'язку, виробленням почуття юридичної та моральної відповідальності. Це означає, що соціалізація юриста тісно пов'язана з його навчанням, вихованням та формуванням. Між цими поняттями є багато спільного та відмінного.

Зокрема, для навчання і виховання характерним є елементи примусу, що не притаманне формуванню соціалізації взагалі. Адже навчання — це активний процес набуття знань, певної освіти під впливом педагогів, їхньої волі. Слід зауважити, що цей процес планомірний, цілеспрямований та систематичний. Педагог, який озброєний певною системою знань, на основі переконань у цінності змісту навчального матеріалу ніби нав'язує сво-

176

іі учням ідеї науки, змушує відтворювати в основному її думки, які він висловив під час занять. Якщо ж в учня виникають альтернативні або творчі думки, то всеод-но вчитель скеровує їх у певне русло. Тобто навчальний процес має своєрідний примусовий характер, що, до речі. виправдано.

Одним із основних завдань виховання, його основною складовою частиною є навіювання, занесення у свідомість тих, хто виховується, якихось, скажімо, ідей, знань, навичок, розумінь, оцінок тощо. Тобто виховання — це примусове занесення (прищеплення) у свідомість тих моментів, у дусі яких виховується підопічний. Виховувати — це означає впливати на свідомість і волю іншої людини. Тож у процесі виховання відбувається злам волі людини для підготовки її до певної діяльності.

Що ж стосується формування, то це — організація знань конкретної особи, у якій вона сама виконує основну діяльність. Формувати людину — означає створювати можливості для надання знань, прищеплення поглядів, вироблення оцінок. У нашому випадку формування — це набуття знань, навичок, умінь. Це процес не нав'язаний кимось — у ньому сама особа бере активну участь.

Звідси випливає, що за своєю природою формування найбільш наближене до соціалізації. Проте навчання і виховання відіграють основну роль у цьому процесі. Це пояснюється тим, що юрист під час навчання, виховання і формування отримує незліченну кількість інформації, виробляє свою власну інформаційну культура, а це в свою чергу позитивно впливає на його соціалізацію. Чим більше інформації, чим вищий ступінь інформаційної культури юриста, тим активніше й ефективніше відбувається процес його соціалізації.

Соціалізація має певні стадії: а) стадія несвідомого процесу соціалізації; б) стадія свідомого процесу соціалізації. Так, у першій стадії соціалізація людини починається з моменту її народження, де спочатку засвоюються доцільні дії, що приносять певне задоволення.

Тобто починається взаємодія людини з соціальним середовищем, як правило, методом «спроб», «помилок» і відчуттів (смаків). Тут здебільшого дитина засвоює позитивну для соціалізації емпіричну інформацію. Негативна емпірична інформація приносить дитині незадоволення і викликає відповідну емоційну реакцію.

Стадія свідомого процесу соціалізації людини має

177

два вили: загальний і професійний. Загальна стадія соціалізації формує у людини певні норми поведінки у суспільстві, знання про суспільні процеси тощо. На шй стадії особа отримує таку інформацію, яка б забезпечила її життєдіяльність навіть без набуття професії.

Вагомішою є професійна стадія процесу соціалізації. На цій стадії людина цікавиться тією інформацією, яка відповідає її нахилам і вподобанням. Відомості про майбутній фах і місце в суспільстві, яке посяде людина внаслідок соціалізації, спонукають її до постійного набуття нових знань. Звичайно, первинні відомості про професію не загрожують інформаційному перевантаженню, тому вести тут мову про інформаційну культуру немає сенсу. Але після призначення молодого спеціаліста (в даному випадку юриста) на посаду вплив інформаційного потоку на нього різко зростає, оскільки починається активна професійна соціалізація. Тоді слід вдаватися до інформаційної культури, яка б регулювала процес соціалізації і скеровувала його у бажане русло. Ці дії юриста є свідомими.

У випадку несвідомих дій у питаннях регулювання інформації, соціалізація юриста матиме негативний зміст, що завдає шкоди суспільству. Мова йде про розвиток особистості юриста, вироблення у нього правового почуття та почуття службового обов'язку (повинності). Адже «соціалізація» юриста в протилежний бік без урахування інформаційної культури не призводить до росту професіоналізму, що часом є однією із причин деградації особистості.

Варто зауважити, що на соціалізацію юриста впливають обидва види: загальний і професійний. Ці процеси проходять паралельно і навіть незалежно один від одного. Не можна сказати, що юрист потребує лише професійної соціалізації. Його особливе місце в суспільстві вимагає інформації про всі події життя, навіть про ті, які не пов'язані з правовими явищами. Інша справа, що до загальної соціалізації повинен застосовуватись культурологічний інформаційний підхід.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 2. § 3. Зовнішня культура юриста - Правовая деонтология
 3. § 1. Формування особистості - Правовая деонтология
 4. § 4. Механізми та принципи соціалізації - Правовая деонтология
 5. § 2. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин - Трудовое право
 6. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 7. § 3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 8. § 2. Громадяни як суб´єкти трудового права України - Трудовое право
 9. Громадянське суспільство: поняття, загальні риси, його роль у розвитку людини - Теория государства и права
 10. Основні характеристики Української держави за Конституцією України. Україна як правова держава - Теория государства и права
 11. Правова культура: поняття, структура, перспективи розвитку - Теория государства и права
 12. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 13. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 14. 9.2. Управління освітою - Административное право
 15. 9.3. Управління культурою - Административное право
 16. Людина. Громадянин. Фахівець - Правовая деонтология
 17. § 2. Предмет та принципи правової (юридичної) деонтології. Джерела деонтологічних норм - Правовая деонтология
 18. § 2. Філософія правової деонтології - Правовая деонтология
 19. § 3. Культурологія права у юридичній деонтології - Правовая деонтология
 20. § 4. Професійна культура юриста - Правовая деонтология

Другие научные источники направления Правовая деонтология:

  1. О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.. Юридическая деонтология: [Учебник]. 1999