Адвокатское право

При
виконанні зазначених функцій, як це випливає з Положення, адвокат у своїй діяльності має керуватися законами та інтересами свого народу. Адвокати користуються захистом держави. Жодна організація або приватна особа не вправі втручатися в їх діяльність. Адвокати зобов'язані захищати права і законні інтереси організацій і громадян, які звернулися до них по юридичну допомогу. Проте при виконанні обов'язків захисника є одна особливість, яка полягає в тому, що коли адвокат вважає, що клієнту бракує відвертості або приховуються якісь обставини, він вправі відмовитися від виконання функцій захисту. Адвокатам надано право одержувати необхідні для виконання професійних обов'язків відомості від організацій та фізичних осіб, знайомитися з матеріалами цивільних та кримінальних справ, у яких вони беруть участь, мати побачення і листуватися з обвинувачуваним, що перебуває під вартою. Організації і громадяни зобов'язані сприяти адвокатам в їх правозахисній діяльності. Адвокатам заборонено розголошувати державну таємницю і відомості про інтимні сторони життя окремих осіб. Участь адвоката в кримінальному судочинстві обмежена стадіями судового розгляду в судах першої та другої інстанцій. Діяльність адвокатів як захисників регламентується статтями 26—30 Кримінально-процесуального кодексу КНР', згідно з яким адвокати можуть здійснювати захист як за бажанням обвинуваченого, так і за призначенням народного суду. Обов'язковою є участь захисника в справах глухонімих, сліпих та неповнолітніх. Вимоги, які пред'являються до адвокатів До осіб, яким може бути надане право займатися адвокатською діяльністю, Тимчасовим положенням став- Див . Китайская Народная Республика. Конституция й законодательньїе актьі —М, 1984 —С 382—383. 146 ляться певні вимоги. Так, ними можуть бути лише громадяни КНР, які мають активне й пасивне виборче право. Вони закликаються "гаряче любити Китайську Народну Республіку і підтримувати соціалістичний лад". Певні вимоги пред'являються також до кваліфікації адвокатів. Ними можуть стати громадяни: які закінчили вищі юридичні навчальні заклади і мають стаж роботи юриста не менше двох років, а також які працювали викладачами юридичних дисциплін або займалися науково-дослідною роботою в галузі права; які одержали спеціальну юридичну підготовку, працюючи народними суддями або народними прокурорами; які здобули вищу освіту, займаючись не менше трьох років економічною, науково-технічною діяльністю, добре оволоділи своєю спеціальністю і позначені обізнаністю у правових актах, пройшли спеціальну юридичну підготовку й придатні для роботи адвокатами, а також інші особи, що мають вищу юридичну освіту або спеціальну юридичну підготовку. Випускники юридичних факультетів вузів, котрі не мають практичного досвіду роботи за спеціальністю, і громадяни, які не мають вищої юридичної освіти, але пройшли спеціальну юридичну підготовку, можуть займатися адвокатською діяльністю з дозволу департаменту (бюро) юстиції провінції, автономного району або міста центрального підпорядкування після дворічного стажування. Воно може бути призначене повторно, якщо під час роботи з'ясується, що кваліфікація адвоката не відповідає необхідному професійному рівню. Питання про отримання права працювати адвокатом підлягає розгляду і затвердженню департаментом (бюро) юстиції провінції, автономного району або міста центрального підпорядкування, після чого видається відповідне посвідчення з повідомленням про це міністерства юстиції. Якщо останнє визнає рішення помилковим, воно ставить перед департаментом вимогу повторно розглянути справу. В разі, коли особа, що одержала право на зайняття адвокатською діяльністю, невзмозі залишити свою попередню роботу, вона може працювати адвокатом за сумісництвом.
Це положення не поширюється на працівників народних судів, народної прокуратури і органів громадської безпеки. 147 У випадку істотної невідповідності адвоката посаді департамент (бюро) юстиції своїм рішенням може позбавити його права займатися адвокатською діяльністю. Це рішення має бути затверджене міністерством юстиції. Організація роботи Адвокати в КНР працюють в юриди-адвокатів чних консультаціях, які не входять до системи державних органів юстиції, але перебувають під їх керівництвом. Загальне керівництво консультаціями і контроль за їх діяльністю здійснюється департаментом (бюро) юстиції. Юридичні консультації створюються в повітах, містах, міських районах і діють незалежно одна від другої. З дозволу міністерства юстиції можуть створюватися спеціальні юридичні консультації. Їх завданнями є керівництво діяльністю адвокатів, організація їх навчання з метою підвищення політичних і юридичних знань, узагальнення та обмін досвідом роботи, облік доходів і витрат. В юридичних консультаціях введена виборна посада завідуючого, а іноді і його заступника. Ці посадові особи обираються адвокатами консультації строком на три роки і затверджуються департаментом (бюро) юстиції. Вони не звільняються від виконання адвокатських функцій і можуть переобиратися. Завідуючий та його заступник керують роботою консультації. Юридична консультація може відрядити адвоката для здійснення його функцій у іншу місцевість. При цьому місцева консультація має надати йому необхідну допомогу. З метою захисту законних інтересів, обміну досвідом роботи, сприяння розвиткові адвокатської діяльності, зміцненню міжнародних зв'язків Тимчасове положення передбачає створення Спілки адвокатів як громадської організації. З огляду на це в середині 1986 p. в Пекіні відбувся Всекитайсь-кий з'їзд представників адвокатів, який заснував Всекитайську спілку адвокатів і затвердив її статут. Керівним органом Спілки є постійний комітет. Крім того, створено п'ять постійних комісій, які здійснюють методичне керівництво професійною діяльністю адвокатів. Перед Спілкою поставлено такі завдання: проведення ідейно-політичної роботи серед адвокатів, 148 сприяння розвитку адвокатури; обмін досвідом і вдосконалення професійної етики; розширення і зміцнення міжнародних зв'язків адвокатів та захист їх законних інтересів. Спілки адвокатів створені також в ряді міст центрального підпорядкування, провінцій і автономних районів, крім Тібета'. Отже, адвокатура КНР за своїм змістом, характером діяльності та завдань є демократичним інститутом, який на грунті закону надає всебічну юридичну допомогу. Вимоги, які ставляться до адвокатури Китаю, свідчать про увагу до неї з боку держави і суспільства, про дальше поглиблення в її діяльності гуманістичних засад. Див.: Л ю б й ч О. Організація адвокатури в Китайській Народній Республіці // Радянське право. — 1980. — № 8. — С. 6&—70. 149
При виконанні зазначених функцій, як це випливає з Положення, адвокат у своїй діяльності має керуватися законами та інтересами свого народу. Адвокати користуються захистом держави. Жодна організація або приватна особа не вправі втручатися в їх діяльність. Адвокати зобов'язані захищати права і законні інтереси організацій і громадян, які звернулися до них по юридичну допомогу. Проте при виконанні обов'язків захисника є одна особливість, яка полягає в тому, що коли адвокат вважає, що клієнту бракує відвертості або приховуються якісь обставини, він вправі відмовитися від виконання функцій захисту. Адвокатам надано право одержувати необхідні для виконання професійних обов'язків відомості від організацій та фізичних осіб, знайомитися з матеріалами цивільних та кримінальних справ, у яких вони беруть участь, мати побачення і листуватися з обвинувачуваним, що перебуває під вартою. Організації і громадяни зобов'язані сприяти адвокатам в їх правозахисній діяльності. Адвокатам заборонено розголошувати державну таємницю і відомості про інтимні сторони життя окремих осіб. Участь адвоката в кримінальному судочинстві обмежена стадіями судового розгляду в судах першої та другої інстанцій. Діяльність адвокатів як захисників регламентується статтями 26—30 Кримінально-процесуального кодексу КНР', згідно з яким адвокати можуть здійснювати захист як за бажанням обвинуваченого, так і за призначенням народного суду. Обов'язковою є участь захисника в справах глухонімих, сліпих та неповнолітніх. Вимоги, які пред'являються до адвокатів До осіб, яким може бути надане право займатися адвокатською діяльністю, Тимчасовим положенням став- Див . Китайская Народная Республика. Конституция й законодательньїе актьі —М, 1984 —С 382—383. 146 ляться певні вимоги. Так, ними можуть бути лише громадяни КНР, які мають активне й пасивне виборче право. Вони закликаються "гаряче любити Китайську Народну Республіку і підтримувати соціалістичний лад". Певні вимоги пред'являються також до кваліфікації адвокатів. Ними можуть стати громадяни: які закінчили вищі юридичні навчальні заклади і мають стаж роботи юриста не менше двох років, а також які працювали викладачами юридичних дисциплін або займалися науково-дослідною роботою в галузі права; які одержали спеціальну юридичну підготовку, працюючи народними суддями або народними прокурорами; які здобули вищу освіту, займаючись не менше трьох років економічною, науково-технічною діяльністю, добре оволоділи своєю спеціальністю і позначені обізнаністю у правових актах, пройшли спеціальну юридичну підготовку й придатні для роботи адвокатами, а також інші особи, що мають вищу юридичну освіту або спеціальну юридичну підготовку. Випускники юридичних факультетів вузів, котрі не мають практичного досвіду роботи за спеціальністю, і громадяни, які не мають вищої юридичної освіти, але пройшли спеціальну юридичну підготовку, можуть займатися адвокатською діяльністю з дозволу департаменту (бюро) юстиції провінції, автономного району або міста центрального підпорядкування після дворічного стажування. Воно може бути призначене повторно, якщо під час роботи з'ясується, що кваліфікація адвоката не відповідає необхідному професійному рівню. Питання про отримання права працювати адвокатом підлягає розгляду і затвердженню департаментом (бюро) юстиції провінції, автономного району або міста центрального підпорядкування, після чого видається відповідне посвідчення з повідомленням про це міністерства юстиції. Якщо останнє визнає рішення помилковим, воно ставить перед департаментом вимогу повторно розглянути справу. В разі, коли особа, що одержала право на зайняття адвокатською діяльністю, невзмозі залишити свою попередню роботу, вона може працювати адвокатом за сумісництвом.
Це положення не поширюється на працівників народних судів, народної прокуратури і органів громадської безпеки. 147 У випадку істотної невідповідності адвоката посаді департамент (бюро) юстиції своїм рішенням може позбавити його права займатися адвокатською діяльністю. Це рішення має бути затверджене міністерством юстиції. Організація роботи Адвокати в КНР працюють в юриди-адвокатів чних консультаціях, які не входять до системи державних органів юстиції, але перебувають під їх керівництвом. Загальне керівництво консультаціями і контроль за їх діяльністю здійснюється департаментом (бюро) юстиції. Юридичні консультації створюються в повітах, містах, міських районах і діють незалежно одна від другої. З дозволу міністерства юстиції можуть створюватися спеціальні юридичні консультації. Їх завданнями є керівництво діяльністю адвокатів, організація їх навчання з метою підвищення політичних і юридичних знань, узагальнення та обмін досвідом роботи, облік доходів і витрат. В юридичних консультаціях введена виборна посада завідуючого, а іноді і його заступника. Ці посадові особи обираються адвокатами консультації строком на три роки і затверджуються департаментом (бюро) юстиції. Вони не звільняються від виконання адвокатських функцій і можуть переобиратися. Завідуючий та його заступник керують роботою консультації. Юридична консультація може відрядити адвоката для здійснення його функцій у іншу місцевість. При цьому місцева консультація має надати йому необхідну допомогу. З метою захисту законних інтересів, обміну досвідом роботи, сприяння розвиткові адвокатської діяльності, зміцненню міжнародних зв'язків Тимчасове положення передбачає створення Спілки адвокатів як громадської організації. З огляду на це в середині 1986 p. в Пекіні відбувся Всекитайсь-кий з'їзд представників адвокатів, який заснував Всекитайську спілку адвокатів і затвердив її статут. Керівним органом Спілки є постійний комітет. Крім того, створено п'ять постійних комісій, які здійснюють методичне керівництво професійною діяльністю адвокатів. Перед Спілкою поставлено такі завдання: проведення ідейно-політичної роботи серед адвокатів, 148 сприяння розвитку адвокатури; обмін досвідом і вдосконалення професійної етики; розширення і зміцнення міжнародних зв'язків адвокатів та захист їх законних інтересів. Спілки адвокатів створені також в ряді міст центрального підпорядкування, провінцій і автономних районів, крім Тібета'. Отже, адвокатура КНР за своїм змістом, характером діяльності та завдань є демократичним інститутом, який на грунті закону надає всебічну юридичну допомогу. Вимоги, які ставляться до адвокатури Китаю, свідчать про увагу до неї з боку держави і суспільства, про дальше поглиблення в її діяльності гуманістичних засад. Див.: Л ю б й ч О. Організація адвокатури в Китайській Народній Республіці // Радянське право. — 1980. — № 8. — С. 6&—70. 149
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура історія і сучасність —К:Ін Юре 1997 - 320 с - Адвокатское право
 2. Адвокатура Китайської Народної Республіки - Адвокатское право
 3. § 6. Представництво в цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс
 4. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 5. 8.1. Методи кількісних обмежень - Таможенное право
 6. § 1. Поняття та ознаки злочину - Уголовное право
 7. § 5. Розгляд цивільних справ в судах іноземних держав - Гражданский процесс
 8. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 9. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 10. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право
 11. Загальна характеристика місцевого самоуправління в Україні. Закон України Про місцеве самоврядування - Теория государства и права
 12. § 2. Походження адвокатури - Адвокатское право
 13. § 2. Принципи утворення адвокатури - Адвокатское право
 14. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 15. Адвокатура Італії - Адвокатское право
 16. Адвокатура Латвії - Адвокатское право
 17. Адвокатура Литви Організація адвокатури - Адвокатское право
 18. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 19. Адвокатура Польщі - Адвокатское право
 20. Адвокатура Словенії - Адвокатское право

Другие научные источники направления Адвокатское право:

  1. Барщевский М.Ю.. Бизнес-адвакатура в США и Германии: Учебное пособие. 1995
  2. Лубшев Ю.Ф.. Адвокат в уголовном деле: Учебно-практическое пособие. 1997
  3. ГАВРИЛОВ Сергей Николаевич. ИСТОРИЯ РУССКОЙ АДВОКАТУРЫ. ТОМ ПЕРВЫЙ. 1997
  4. Барщевский М.Ю.. Адвокатская этика Учебное пособие. 1999
  5. Власов А.А.. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. 2000