Адвокатское право

Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура історія і сучасність —К:Ін Юре 1997 - 320 с
Адвокатура Італії
Організація адвокатури

Функції адвокатури Адвокатура в Італії виконує три основні функції: консультативну, яка здійснюється під час так званих позасудових справ (йдеться про справи, які ще не розглядалися судом або взагалі не підлягають судовому розгляду); сприяння, мета якого — захист інтересів клієнта у деяких правових процесах; захисту — професійної роботи, яка виявляється у підготовці, написанні і виголошенні промови на захист інтересів клієнта.

Організація Адвокати в Італії об'єднуються у адвокатури асоціації за територіальним принципом в межах певного округу. Керівним її органом є Рада асоціації адвокатів і прокурорів адвокатського округу, яка за конституцією республіки захищає права адвокатів.

Число членів цих рад різниться залежно від кількості адвокатів, що проживають на території округу, проте не повинно перевищувати 15 чоловік.

Ради асоціацій є автономними організаціями і відають усіма їх справами: здійснюють реєстрацію нових членів, переводять адвокатів з одного міста у інше, підтримують дисципліну і порядок, проводять культурні й спортивні заходи. Ради асоціацій висувають своїх членів в Національну спілку адвокатів, що є загальнореспубліканською організацією адвокатів.

Крім того, в Італії існує також спеціальна асоціація, члени якої можуть працювати у вищих судових відомствах:

Конституційному та Касаційному судах, Державній раді, Державному контролі, Центральній податковій комісії. Щоб стати членом цієї асоціації, необхідно мати восьмирічний адвокатський стаж роботи.

Корпорації адвокатів в Італії набули особливо значної ваги в громадському житті, що, насамперед, позначилося на значній частці адвокатів, котрі працюють на посадах державних керівників та виступають як політичні лідери'.

^аламатин Й. Юрист в Европейском Сообществе // Адвокат. — 1992. — № 5—6.

131

Вступ до адвокатури Стати адвокатом може кожний італійський громадянин, який має вищу юридичну освіту. Після подачі претендентом заяви його включають до реєстру практикантів і він починає працювати під керівництвом досвідченого адвоката — наставника, який знайомить його з веденням судових та інших справ. Після року стажування практикант отримує атестат, який дозволяє йому працювати самостійно, як правило, у нескладних категоріях справ.

Успішно пропрацювавши рік, ця особа може скласти іспити на звання прокурора, що дає їй можливість практикувати як у загальних, так і в апеляційних судах того судового округу, де ця особа проживає, і лише після шести років професійної діяльності та успішного складення іспитів прокурор отримує статус адвоката з правом працювати на усій території країни.

Необхідно зауважити, що загальною організацією юридичної освіти та професійної підготовки юристів — майбутніх адвокатів і суддів в Італії займається Вища рада магістратури (це — вищий судовий орган), яка підвідомча міністерству юстиції'.

Положення (статус) адвоката

Італійський адвокат за законом є особою вільної професії, повністю незалежною від державних або приватних організацій чи фірм. Щоправда, допускається підзвітність адвоката, якщо він є співробітником адвокатського бюро при державній (муніципальній) фірмі (конторі), де він здійснює професійні функції в інтересах фірми.

Оплата праці Оплата праці адвоката здійснюється адвоката відповідно до професійних тарифів

попередньо погоджених з Національною спілкою адвокатів, які переглядаються і затверджуються раз на два роки міністерством юстиції

Тарифи залежать від роду занять адвоката або прокурора (для останнього тариф встановлюється менший) залежно від

Саламатин Й.

Юрист в Европейском Сообществе // Адвокат — 1992 —№ 5—6

132

того, у якій категорії справ він спеціалізується (кримінальних чи цивільних), безпосередньо в суді чи дає консультації. Підвищений тариф встановлюється для адвокатів, які працюють у вищих судових інстанціях.

Тарифи застосовуються лише в тих випадках, коли між сторонами не було укладено попередньої угоди про конкретну суму винагороди. Якщо така угода була досягнута, сторони зобов'язані її додержувати.

Адвокату (прокурору) категорично заборонено домовлятися з клієнтом про отримання певного процента від суми, яку суд міг би стягнути на користь клієнта.

Дисциплінарне Дисциплінарне провадження проти провадження адвокатів здійснюється дисциплінарними судами, які створені при радах асоціацій адвокатів і прокурорів. Дисциплінарні суди розглядають справи на адвокатів, що допустили дисциплінарний проступок.

На адвокатів, які його вчинили, можуть бути накладені такі стягнення: попередження, осуд, заборона займатися адвокатською діяльністю від двох місяців до одного року, скасування членства в асоціації (з правом поновлення через рік), виключення з асоціації (з правом поновлення через п'ять років).

Адвокат, на якого накладено дисциплінарне стягнення, має право звернутися з апеляцією до Національної спілки адвокатів.

У випадку виявлення з боку адвоката зловживань, омани, шахрайства і т.д. він підлягає кримінальній відповідальності.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура історія і сучасність —К:Ін Юре 1997 - 320 с - Адвокатское право
 2. Адвокатура Італії - Адвокатское право
 3. Тема 1. Основні характеристики Конституції України як Основного Закону нашої держави - Конституционное право
 4. § 1. Правові засади діяльності Вищої ради юстиції України - Правоохранительные органы
 5. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 6. Адвокатское право Учебники по праву
 7. Правоохранительные органы Учебники по праву
 8. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 9. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 10. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 11. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А. Правоохранительные органы: Учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 2000.–176 с. - Правоохранительные органы
 12. § 8. Міжнародні правові акти про працю - Трудовое право
 13. § 6. Підстави припинення трудового договору - Трудовое право
 14. § 1. Поняття трудових спорів та їх класифікація - Трудовое право
 15. § 1. Понятие, значение и виды представительства - Гражданское право
 16. Форма державного устрою. Основні напрямки розбудови держав за формою державного устрою - Теория государства и права
 17. Органи держави: поняття, ознаки, види. Правове закріплення їхньої діяльності - Теория государства и права
 18. 4. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО: СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА, ИСТОЧНИКИ, ДЕЙСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВО ВРЕМЕНИ - Уголовный процесс
 19. § 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА - Уголовный процесс
 20. § 2. ПОДГОТОВКА К РАССМОТРЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА - Уголовный процесс

Другие научные источники направления Адвокатское право:

  1. Барщевский М.Ю.. Бизнес-адвакатура в США и Германии: Учебное пособие. 1995
  2. Лубшев Ю.Ф.. Адвокат в уголовном деле: Учебно-практическое пособие. 1997
  3. ГАВРИЛОВ Сергей Николаевич. ИСТОРИЯ РУССКОЙ АДВОКАТУРЫ. ТОМ ПЕРВЫЙ. 1997
  4. Барщевский М.Ю.. Адвокатская этика Учебное пособие. 1999
  5. Власов А.А.. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. 2000