Адвокатское право

Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура історія і сучасність —К:Ін Юре 1997 - 320 с
Адвокатура Австралії
1. Організація адвокатури

Правова система Австралії формувалася під впливом англійського права. Цілком природно, що і організація адвокатури у своїх особливостях і тонкощах відбила побудову адвокатури Великобританії".

В Австралії існує поділ адвокатів на дві групи — баристерів і соліситорів. Сьогодні цей поділ зберігається лише у трьох штатах (Новий Південний Уельс, Квінсленд, Вікторія). У решти сталося майже повне "злиття" в єдину категорію адвокатів, допущених до юридичної практики2.

Соліситори і баристери штатів мають свої незалежні один від одного асоціації, які діють за своїми статутами і правилами, мають свої виборні органи. На загальнодержавному рівні існує Правова рада, яку складають представники усіх цих асоціацій3.

Соліситори, як правило, об'єднуються в юридичні контори. Баристери працюють у своїх службових кабінетах.

Адвокати Австралії мають також роздільні організації за професійною спеціалізацією — організації юристів-цивілістів, криміналістів і т. ін.

Адвокати-юристи успадкували багаторічну традицію професійної відповідальності. Вони зобов'язані додержувати досить жорстких правил адвокатської етики, і будь-які порушення цих правил тягнуть не тільки осуд колег по корпорації, а й виключення з неї.

Зокрема, встановлені етичні вимоги до адвоката щодо ставлення до суду покладають на нього обов'язки не використовувати як докази заздалегідь неправдиві показання, звертати увагу суду на прецеденти, що стосуються даного випадку, і т. ін.4

Порядок прийняття до адвокатури вимагає, як правило, закінчення юридичного факультету університету, певний стаж

1 У о л к е р Рональд. Английская судебная система. — С. 278.

Джиффорд Д., Джиффорд К. Правовая система Австралии. — М., 1988. —С. 108.

^ам же —С. 341. 4 Там же.—С. 144, 147.

109

роботи як судового клерка (від одного до п яти років в різних штатах), а іноді складання додаткових спеціальних іспитів'

Послуги адвокатів, оплачуються в Австралії досить висо ко Однак існує й система надання безкоштовної юридичної допомоги, встановлена парламентом та адвокатськими корпораціями спеціальними програмами За цими програмами особа з невеликими доходами може отримати допомогу адвоката (причому, найкваліфікованішого), включеного в роботу цієї системи Така допомога в Австралії вже існує протягом декі-^кох століть2

Слід підкреслити, що завдяки своєму престижу і автори тету адвокатура Австралії впливає на процес внесення змін у діючу правову систему держави Це досягається шляхом публічної постановки проблеми Правовою радою або асоціаціями баристерів чи соліситорів, участі адвокатів у створюваних спеціальних комісіях з реформи права3

Соліситори Соліситори — це ті адвокати, які

консультують з юридичних питань, готують справи до судового розгляду і т п Вони виконують широке коло доручень — від купівлі будинку до складних угод акціонерних компаній Вони допомагають скласти текст договору купівлі-продажу, вручити від імені клієнта клопотання в урядовий орган та ін 4

Отже, соліситори — це юристи, специфіка діяльності яких вимагає від них ґрунтовних юридичних знань у різних галузях права

Баристери Юрист, що присвятив себе роботі баристера, не бачить свого клієнта

до тих пір, поки той не з'явиться спочатку до соліситора, а останній — не подасть баристеру так званий "бриф" Будь-

^жиффорд Д ДжиффордК Правовая система Австралии — С 16

2Jaм же —С 311 331 ^а м же —С 332 341 '*Та м же —С 108

ПО

який громадянин може завітати в соліситорську контору, без виклику, а до баристера — лише після того, як соліситор призначить час зустрічі Як правило соліситор розпоряджає ться грошовою винагородою, яку йому довіряє клієнт а бари стер не має ніякого відношення до цих грошей і тому, зрозу міло, не веде з громадянином шо звернувся по юридичну допомогу, ніяких розрахунків Тобто соліситору платить клієнт, а баристеру — соліситор, на якого і покладається обов'язок отримати від клієнта гонорар

Ізольованість баристерів пояснюється наявністю у них спеціальних знань у тій або іншій галузі права Як лікар, що направляє хворого до іншого лікаря — спеціаліста соліситор передає клієнта баристеру

Звільнені від повсякденної, в тому числі організаційної роботи соліситорських контор, баристери мають значно біль ше часу, щоб підвищувати свою фахову ерудицію До того ж, сучасні потреби суспільства вимагають від баристерів, як і від представників ряду інших професій, спеціалізації Так, баристери спеціалізуються в таких галузях права, як податкове спадкове, сімейне, кримінальне, регулювання відносин у про мисловості та ін ' Від баристера вимагається також володіння мистецтвом судового виступу

Королівські радники Королівськими радниками фактично є баристери які здобули високу професійну майстерність, зокрема, мають великий досвід су дових виступів і визначені своєю корпорацією бути гідними увійти в число її лідерів В vcix штатах Австралії королівські радники призначаються губернатором за рекомендацією головного судді штату Здебільшого, королівський радник виступає в суді тільки в супроводі молодшого баристера, що отримав доручення на ведення разом з ним справи

Слід зауважити, що королівські радники мають деякі переваги перед членами корпорацій баристерів Наприклад, з їх числа, як правило, обирають суддів7

^жиффорд Д Джиффорд К Правовая система Австралии —

С 109 ''Та м же —С 10&-110

Щодо взаємовідносин королівського радника і соліситора встановлено порядок, за яким останній може звернутися до першого з прямим дорученням лише у випадку складності справи

2.

Процесуальна діяльність адвоката

Процесуальна сторона діяльності адвокатів в цивільному процесі Австралії є одним з видів представництва інтересів громадян у суді. Щодо цього встановлений порядок, коли перед початком судового процесу соліситори подають суду сертифікат, який підтверджує готовність справи до розгляду. Відкриває справу баристер позивача, який пояснює суду позицію сторони, інтереси якої він представляє, та дає короткий опис показань свідків, викликаних цією стороною. Наділений відповідними правами і баристер з боку відповідача, який піддає допиту кожного свідка позивача'.

Щодо кримінального процесу, то обвинувачений може здійснювати захист як самостійно, так і з допомогою адвоката-захисника. Процес має змагальний характер, де не суд, а сторони висувають докази. Адвокат наділений широкими правами на збирання необхідних для підзахисного доказів як документальних, так і усних. Врегульовані в законодавстві і питання участі адвоката в судах другої інстанції2.

Проте не в усіх судах адвокати можуть виступати як представники або захисники. Так, в спеціальних трибуналах, які запроваджуються за певними категоріями справ, адвокати не мають монопольного права на судову практику, а в деяких — їм взагалі заборонено брати участь3.

Загалом слід зазначити, що для адвокатури Австралії характерною є: незалежність адвокатів, що виключає будь-яке втручання у справи корпорації; жорстка спеціалізація, яка гарантує високий професійний рівень адвокатів; особливий

Джиффорд Д.Джиффорд

С 126—127 2^ ам же —С 140 3^aм же —С 327

К Правовая система Австралии

112

порядок прийняття до адвокатури; успадкована багаторічна традиція професійної відповідальності та етики; високий престиж і авторитет адвокатури, завдяки яким вона здатна ефективно впливати на процес вдосконалення правової системи Все це дає підстави твердити, що адвокатура шостого континенту є гарантом захисту прав та інтересів своїх громадян.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура історія і сучасність —К:Ін Юре 1997 - 320 с - Адвокатское право
 2. Адвокатура Австралії - Адвокатское право
 3. § 2. Походження адвокатури - Адвокатское право
 4. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 5. Адвокатское право Учебники по праву
 6. Правоохранительные органы Учебники по праву
 7. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 8. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 9. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 10. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А. Правоохранительные органы: Учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 2000.–176 с. - Правоохранительные органы
 11. § 6. Підстави припинення трудового договору - Трудовое право
 12. § 1. Поняття трудових спорів та їх класифікація - Трудовое право
 13. § 1. Понятие, значение и виды представительства - Гражданское право
 14. Органи держави: поняття, ознаки, види. Правове закріплення їхньої діяльності - Теория государства и права
 15. Особливості розвитку англо-американської правової системи - Теория государства и права
 16. 4. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО: СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА, ИСТОЧНИКИ, ДЕЙСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВО ВРЕМЕНИ - Уголовный процесс
 17. § 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА - Уголовный процесс
 18. § 2. ПОДГОТОВКА К РАССМОТРЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА - Уголовный процесс
 19. Лекция 16. СУБЪЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ - Кримминология
 20. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Адвокатское право:

  1. Барщевский М.Ю.. Бизнес-адвакатура в США и Германии: Учебное пособие. 1995
  2. Лубшев Ю.Ф.. Адвокат в уголовном деле: Учебно-практическое пособие. 1997
  3. ГАВРИЛОВ Сергей Николаевич. ИСТОРИЯ РУССКОЙ АДВОКАТУРЫ. ТОМ ПЕРВЫЙ. 1997
  4. Барщевский М.Ю.. Адвокатская этика Учебное пособие. 1999
  5. Власов А.А.. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. 2000