Административное право

Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер, 1999. — 736 с.
ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО" Загальні методичні вказівки
'Адміністративне право України являє собою одну з фундаментальних галузей права і профілюючих юридичних дисциплін. Воно вивчає суспільні відносини у сфері державного управління і здійснює функції регулювання цих відносин притаманними йому юридичними засобами^-. Ацміністративне право грунтується на положеннях Конституції України, нормативних актів Верховної Ради, актів Президента та Уряду країни, актів центральних і місцевих органів державної виконавчої влади. Воно тісно пов'язане з теоретичними положеннями таких суміжних юридичних наук, як теорія держави і права, конституційне (державне) право, цивільне право, кримінальне право, кримінальний процес, кримінологія, трудове право та інших. Адміністративне право посідає особливе місце в процесі реформування суспільства, подоланні кризових явищ в економіці та соціальній сфері. На цю галузь припадає основне навантаження щодо юридичного забезпечення адміністративної реформи, конституційних засад організації виконавчої влади, гуманізації діяльності держави, прав юридичних і фізичних осіб. Призначення навчального курсу "Адміністративне право" полягає у прищепленні майбутнім юристам комплексу знань, умінь та навичок, які необхідні для виконання ними своїх службових зобов'язань на необхідному професійному рівні. Найважливішими завданнями курсу є надання студентам глибоких знань щодо основних категорій адміністративного права, державного управління, державної виконавчої влади. Освоївши курс, студенти зможуть вільно орієнтуватися у чинному адміністративному законодавстві, системі та компетенції органів державної виконавчої влади, принципах, методах і формах управління, додержуватися вимог законності в практичній діяльності. 692 Адміністративно-правове законодавство порівняно із законодавством інших галузей права є найбільш мобільним та нестабільним. Це потребує підвищеної уваги студентів до тих змін, які відбуваються в структурі та механізмі адміністративно-правового регулювання, чинному законодавстві, а також поглиблення їх творчої активності та самостійності при засвоєнні основних адміністративно-правових понять, Навчальний курс "Адміністративне право" складається з двох частин: Загальної та Особливої. Загальна частина адміністративного права об'єднує норми, якими закріплюються основні адміністративно-правові принципи, компетенція суб'єктів правовідносин, форми та методи виконавчо-розпорядчої діяльності, адміністративна відповідальність у сфері державного управління. До Особливої частини належать норми, що регулюють функціональне (міжгалузеве) і галузеве управління соціально-господарським комплексом держави і забезпечують режим законності у сфері економіки, соціально-культурному будівництві, адміністративно-політичній діяльності та міжгалузевих стосунках. Зміст Загальної та Особливої частин адміністративного права взаємозалежні і становлять єдине ціле. Оволодіння курсом адміністративного права передбачає здобуття необхідних знань на лекціях і самостійно, а також у процесі роботи на семінарських заняттях і при виконанні практичних завдань. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Розділ І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ, ВИКОНАВЧА ВЛАДА І АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Т е м а 1. Сутність управління і його роль у суспільстві Загальне поняття управління. Основні універсальні (кібернетичні) категорії управління. Управлінська система та її компоненти. Характеристика суб'єкта управління. Його 693 Програма курсу "Адміністративне право" роль у забезпеченні функціонування управлінської системи. Характеристика об'єкта управління. Його роль у забезпеченні функціонування управлінської системи. Характеристика управлінського впливу. Його роль у забезпеченні функціонування управлінської системи. Характеристика зворотних зв'язків, fx роль у забезпеченні функціонування управлінської системи. Значення інформації в управлінні. Її роль у забезпеченні функціонування управлінської системи. Глобальні управлінські системи. Їх особливості. Управління як соціальне явище. Сутність соціального управління. Види соціального управління. Роль у суспільстві. Громадське управління. Його характеристика. Т е м а 2. Поняття державного управління Державне управління — різновид соціального управління. Державне управління в умовах адміністративної реформи. Особливості системи (суб'єкта, об'єкта, управлінського впливу, зворотних зв'язків). Основні ознаки (риси) державного управління. Виконавчо-розпорядчий характер державного управління. Підзаконність державного управління. Масштабність і універсальність державного управління. Ієрархічність державного управління. Безпосередньо організуючий характер державного управління. Співвідношення державного і громадського управління. Завдання державного управління на сучасному етапі розвитку суспільства. Перспективи розвитку за Концепцією реформи адміністративного права. Т е м а 3. Принципи державного управління Поняття принципів державного управління. Класифікація принципів державного управління. Конституційні принципи (демократизм, народність, рівноправність національностей, рівність громадян перед законом, законність, гласність і урахування громадської думки, об'єктивність). Організаційні принципи побудови апарату державного управління (галузевий, функціональний, територіальний). Організаційні принципи діяльності апарату державного управління (колегіальність, єдиноначальність, розподіл управлінської праці, відповідальність за прийняте рішення, оперативна самостійність). 694 Т е м а 4. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади Поняття влади. Панування та управління як основні засоби її прояву. Вольова поведінка та її структура. Вольовий характер управління. Соціальне управління і соціальна влада. Управління як зовнішній прояв влади. Державна влада — різновид соціальної влади. Форми участі громадян у здійсненні влади. Безпосередня. Представницька. Професійна. Адміністративна влада. Виконавча влада як гілка державної влади. Ознаки виконавчої влади. Виконавча влада і виконавча діяльність. Функції виконавчої влади. Виконавча діяльність і державне управління. Державне управління як форма прояву державної виконавчої влади. Носії виконавчої влади. Органи державної виконавчої влади. Органи державного управління, що не є органами виконавчої влади. Недержавні органи управління, що є носіями повноважень виконавчої влади. Т е м а 5. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави Публічне і приватне право. Місце адміністративного права у галузевій класифікації правової системи. Соціальне призначення адміністративного права. Особливості і мета впливу адміністративно-правових норм на суспільні відносини. Правовий порядок. Предмет адміністративного права. Публічний та приватний аспекти адміністративного права. Метод адміністративно-правового регулювання суспільних відносин (зміст, значення, практичне застосування). Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. Система адміністративного права. Співвідношення адміністративного права та державного управління. Роль і значення адміністративного права в державному будівництві. Адміністративне право як юридична наука і навчальна дисципліна. Перспективи розвитку за Концепцією реформи адміністративного права. Адміністративне право зарубіжних країн. 695 Програма курсу "Адміністративне право" Розділ II АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ НОРМИ І ВЩНОСИНИ Т е м а 6. Адміністративно-правові норми Поняття адміністративно-правової норми. Державні гарантії дії адміністративно-правових норм. Відмінності адміністративно-правових норм від норм інших галузей права. Структура адміністративно-правової норми. Гіпотеза та її види. Диспозиція та її особливості. Санкція. Класифікація адміністративно-правових норм за спрямованістю змісту. Класифікація адміністративно-правових норм за адресатами або суб'єктами. Класифікація адміністративно-правових норм за формою припису. Адміністративне убачення. Класифікація адміністративно-правових норм за галузевою належністю. Класифікація адміністративно-правових норм за межею дії. Класифікація адміністративно-правових норм за ступенем спільності. Класифікація адміністративно-правових норм за повнотою викладених велінь. Класифікація адміністративно-правових норм за юридичною силою. Реалізація норм адміністративного права. Види реалізації (виконання, використання, додержання, застосування). Вимоги до застосування норм адміністративного права (законність, обгрунтованість, доцільність). Т е м а 7. Джерела адміністративного права Джерела адміністративного права — зовнішні форми вираження адміністративно-правових норм. Конституція України — основне джерело адміністративного права. Характеристика конституційних норм адміністративно-правової спрямованості. Законодавчі акти як джерела адміністративного права. Акти Президента України як джерела адміністративного права. Акти Уряду України як джерела адміністративного права. Акти міністерств, комітетів, відомств як джерела адміністративного права. Акти місцевих органів державної влади як джерела адміністративного права.
Акти органів місцевого самоврядування як джерела адміністративного права. Міждержавні угоди, що містять адміністративно-правові норми, як джерела адміністративного права. 696 Т е м a 8. Ддміністративно-правові відносини Поняття адміністративно-правових відносин. Державне управління — сфера виникнення адміністративних правовідносин. Адміністративне право і адміністративні правовідносини. Влада і адміністративно-правові відносини. Механізм утворення адміністративно-правових відносин. Суб'єкти адміністративно-правових відносин. Особливості (характерні риси) адміністративно-правових відносин. Види адміністративних правовідносин. Вертикальні і горизонтальні адміністративно-правові відносини. Розвиток адміністративних правовідносин в умовах адміністративної реформи і реформи адміністративного права. Розділ III СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА Т е м а 9. Поняття суб'єктів адміністративного права Соціальні та юридичні ознаки суб'єкта адміністративного права. Суб'єкт адміністративного права і суб'єкт адміністративних правовідносин. Складові адміністративної правосуб'єктності. Адміністративна правоздатність. Адміністративна дієздатність. Адміністративна деліктоз-датність. Проблеми деліктоздатності юридичних осіб. Наявність прав у сфері державного управління. Наявність адміністративно-правових обов'язків. Система суб'єктів адміністративного права. Проблеми класифікації суб'єктів адміністративного права. Перспективи розвитку правового статусу суб'єктів адміністративного права за Концепцією реформи адміністративного права. Т е м а 10. Адміністративно-правовий статус Президента України Конституційне закріплення правового статусу Президента України. Співвідношення правового статусу Президента України з правовим статусом гілок влади. Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади за Конституцією України. Повноваження Президента України щодо організаційного формування системи органів 697 Програма курсу "Адміністративне право" державної виконавчої влади. Повноваження Президента України щодо визначення змісту функціонування системи органів державної виконавчої влади. Повноваження Президента України щодо забезпечення законності у сфері виконавчої влади. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби, що створюються Президентом України для здійснення своїх повноважень. Адміністративно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України. Адміністративно-правовий статус Адміністрації Президента України. Завдання, функції і структура Адміністрації Президента. Т е м а 11. Органи державної виконавчої влади як суб'єкти адміністративного права Місце органів державної виконавчої влади у системі державних виконавчо-розпорядчих органів (органів державного управління). Юридичні ознаки органів виконавчої влади. Особливості адміністративної правоздатності і дієздатності органів виконавчої влади. Класифікація органів державної виконавчої влади за масштабом діяльності. Вищі, центральні, місцеві і спеціальні органи виконавчої влади. Характеристика їх адміністративно-правового статусу. Класифікація органів державної виконавчої влади за порядком утворення. Класифікація органів державної виконавчої влади за обсягом компетенції. Класифікація органів державної виконавчої влади за порядком вирішення підвідомчих питань. Класифікація органів державної виконавчої влади за становищем в управлінській системі. Структура та штати органів державної виконавчої влади. Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим. Т е м а 12. Органи місцевого самоврядування як суб'єкти адміністративного права Поняття місцевого самоврядування. Перспективи розвитку за Концепцією реформи адміністративного права. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування. Особливості правової природи адміністративно-правових повноважень представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування. Адміністративно-правові повноваження сільських, селищних, міських рад. Адміністративно-правові повноваження районних і обласних 698 рад. Види адміністративно-правових повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Повноваження щодо окремих сфер управління. Самоврядні та делеговані повноваження. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Державний контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Тема 13. Державні службовці як суб'єкти адміністративного права Поняття державної служби і державного службовця. Поняття посади і посадової особи. Класифікація посад державних службовців. Ранги державних службовців. Особливості адміністративно-правового статусу державних службовців. Адміністративна правоздатність і адміністративна дієздатність державних службовців. Права державних службовців у сфері державного управління. Адміністративно-правові обов'язки державних службовців. Види і характеристика обмежень щодо державних службовців. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою. Підстави припинення державної служби. Відставка державного службовця. Управління державною службою. Тема 14. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративного права Поняття і види об'єднань громадян. Політичні партії і громадські організації. Принципи їх створення і діяльності. Обмеження на створення і діяльність об'єднань громадян. Поняття легалізації об'єднань громадян і її шляхи. Припинення діяльності об'єднань громадян. Права об'єднань громадян. Державний нагляд та контроль за діяльністю об'єднань громадян. Відповідальність об'єднань громадян. Види та характеристика стягнень що накладаються на об'єднання громадян. Міжнародні зв'язки об'єднань громадян. Т е м а 15. Громадяни як суб'єкти адміністративного права Поняття та особливості адміністративно-правового статусу громадян. Адміністративна правоздатність громадян. Характеристика обмеженої правоздатності. Адміністратив 699 Програма курсу "Адміністративне право на дієздатність громадян. Підстави виникнення взаємовідносин громадян і органів держави. Обставини що характеризують дієздатність громадян. Вік. Повна, обмежена і часткова адміністративна дієздатність громадян. Стан здоров'я. Належність до деяких соціальних груп. Права громадян у сфері державного управління. Соціально-економічні права. Політичні права і свободи. Особисті права і свободи. Звернення громадян. Ацміністративно-правові гарантії прав громадян. Ацміністративно-правові обов'язки громадян. Види обов'язків. Характеристика юридичних фактів, у зв'язку з якими виникають адміністративно-правові обов'язки громадян. Ацміністративно-правовий статус іноземців, біженців, осіб без громадянства. Концепція реформи адміністративного права щодо оновлення змісту правового статусу громадян. Т е м а 16. Підприємства як суб'єкти адміністративного права Поняття підприємства. Види підприємств та їх об'єднань. Основи адміністративно-правового становища підприємств. Утворення і державна реєстрація підприємств. Ліцензування діяльності підприємств. Управління підприємствами. Співвідношення з державою. Ацміністративно-правові гарантії самостійності підприємств. Контроль за діяльністю підприємств. Відповідальність підприємств. Ліквідація та реорганізація підприємств. Фонди та їх характеристика. Розділ IV МЕТОДИ І ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Т е м а 17. Методи державного управління Поняття методів державного управління. Функції методів державного управління. Загальні особливості методів державного управління. Відокремлення методів державного управління від методу правового регулювання. Класифікація методів державного управління залежно від конкретного засобу, який використовується для розв'язання управлінських завдань. Адміністративні (позаекономічні, 700 безпосереднього управлінського впливу) та економічні (опосередкованого управлінського впливу) методи. Класифікація методів державного управління залежно від потреб управлінського процесу. Методи переконання, заохочення, примусу. Співвідношення переконання, заохочення і примусу в державному управлінні. Тема 18. Адміністративний примус Поняття, особливості та цілі адміністративного примусу. Види адміністративного примусу. Поняття та види заходів адміністративного попередження. Нормативне закріплення заходів адміністративного попередження. Поняття та види заходів адміністративного припинення. Цілі адміністративного припинення. Нормативне закріплення заходів адміністративного припинення. Поняття та види заходів адміністративного стягнення. Нормативне закріплення заходів адміністративного стягнення. Цільове призначення стягнень. Переконання, заохочення і примус у діяльності правозастосовних органів державного управління. Т е м а 19. Форми державного управління Поняття форм державного управління. Взаємозв'язок форм і методів державного управління. Вимоги до використання форм державного управління. Правові і не правові форми державного управління. Установлення норм права (видання нормативних актів управління, адміністративна правотворчість). Застосування норм права (видання ненормативних актів управління, видання індивідуальних актів управління, видання актів застосування норм права, адміністративна розпорядливість). Укладення адміністративних договорів. Здійснення інших юридичне значущих дій. Здійснення організаційних дій. Виконання матеріально-технічних операцій. Т е м а 20. Правові акти державного управління Поняття актів державного управління. Два джерела особливостей актів державного управління (правове і управлінське). Правові акти державного управління як владні дії державних виконавчо-розпорядчих органів (дії-воле- 701 Програма курсу "Адміністративне право" виявлення). Властивості правових актів державного управління. Призначення правових актів державного управління. Відокремлення актів державного управління від законів, судових актів, актів прокурорських органів, цивільно-правових угод, актів громадських організацій, службових документів. Співвідношення із актами органів місцевого самоврядування. Нормативні акти та "їх ознаки. Ненормативні акти та їх ознаки. Дія актів у часі і просторі. Підстави припинення дії правових актів державного управління. Акти Президента України. Акти Кабінету Міністрів України. Акти центральних органів державної виконавчої влади. Акти місцевих органів державної виконавчої влади. Акти інших органів державного управління. Акти загального, галузевого і міжгалузевого управління. Вимоги до правових актів державного управління. РозділУ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНЕ ПРАВО Т е м а 21. Адміністративне правопорушення Поняття адміністративного правопорушення. Склад адміністративного правопорушення. Юридичний аналіз об'єкта, об'єктивної сторони, суб'єкта, суб'єктивної сторони адміністративного правопорушення. Відокремлення адміністративних правопорушень від злочинів і дисциплінарних проступків. Вчинення адміністративного правопорушення умисно. Вчинення адміністративного правопорушення з необережності. Види адміністративних правопорушень. Запобігання адміністративним правопорушенням. Т е м а 22. Адміністративна відповідальність Поняття і підстави адміністративної відповідальності. Відокремлення адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності. Принципи адміністративної відповідальності. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність. Відповідальність неповнолітніх. Відповідальність посадових осіб. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів. Відповідальність 702 іноземних громадян і осіб без громадянства. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність (крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність). Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення. Т е м а 23. Адміністративне стягнення Поняття адміністративного стягнення. Мета адміністративного стягнення. Система адміністративних стягнень. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. Основні і додаткові адміністративні стягнення. Попередження. Штраф. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові. Виправні роботи. Адміністративний арешт. Загальні правила накладення стягнення за адміністративне правопорушення. Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень. Обчислення строків адміністративного стягнення. Строки накладення адміністративного стягнення. Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню. Покладення обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду. Забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення. Тема 24. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення Загальна характеристика та види правопорушень у галузі охорони праці і здоров'я населення. Родовий об'єкт правопорушень у галузі охорони праці і здоров'я населення. Суб'єкти правопорушень у галузі охорони праці і здоров'я населення. Особи, що мають право складати протоколи за правопорушення у галузі охорони праці і здоров'я населення. Особи, що мають право розглядати справи про пра- 703 Програма курсу "Адміністративне право" вопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення. Стягнення, що накладаються за правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення. Види складів правопорушень в галузі охорони праці і здоров'я населення (основні і кваліфіковані; матеріальні і формальні; особисті і посадові; однозначні й альтернативні; описові і бланкет-ні). Характеристика конкретних складів правопорушень у галузі охорони праці і здоров'я населення щодо суб'єкта, суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони. Запобігання адміністративним правопорушенням в галузі охорони праці і здоров'я населення. Т е м а 25. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність Загальна характеристика та види правопорушень, що посягають на власність. Родовий об'єкт правопорушень, що посягають на власність. Суб'єкти правопорушень, що посягають на власність. Особи, які мають право складати протоколи за правопорушення, що посягають на власність. Особи, які мають право розглядати справи про правопорушення, що посягають на власність. Стягнення, які накладаються за правопорушення, що посягають на власність. Види складів правопорушень, що посягають на власність (основні і кваліфіковані; матеріальні і формальні; особисті і посадові; однозначні й альтернативні; описові і бланкетні). Характеристика конкретних складів правопорушень, що посягають на власність відносно суб'єкта, суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони. Запобігання адміністративним правопорушенням, що посягають на власність. Т е м а 26. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури Загальна характеристика та види правопорушень у галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Родовий об'єкт правопорушень у галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Суб'єкти правопорушень у галузі охорони природи, вико- 704 ристання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Особи, що мають право складати протоколи за правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Особи, що мають право розглядати справи про правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Стягнення, що накладаються за правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Види складів правопорушень у галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури (основні і кваліфіковані; матеріальні і формальні; особисті і посадові; однозначні й альтернативні; описові і бланкетні). Характеристика конкретних складів правопорушень в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури щодо суб'єкта, суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони. Запобігання адміністративним правопорушенням у галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Т е м а 27, Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії Загальна характеристика та види правопорушень у промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії. Родовий об'єкт правопорушень у промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії. Суб'єкти правопорушень у промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії. Особи, що мають право складати протоколи за правопорушення в промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії. Особи, що мають право розглядати справи про правопорушення в промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії. Стягнення, що накладаються за правопорушення в промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії. Види складів правопорушень у промисловості, бу 705 Програма курсу "Адміністративне право" дівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії (основні і кваліфіковані; матеріальні і формальні; особисті і посадові; однозначні й альтернативні; описові і бланкетні). Характеристика конкретних складів правопорушень у промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії щодо суб'єкта, суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони. Запобігання адміністративним правопорушенням у промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії. Т е м а 28. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Порушення ветеринарно-санітарних правил Загальна характеристика та види правопорушень у сільському господарстві, а також порушень ветеринарно-санітарних правил. Родовий об'єкт правопорушень у сільському господарстві, а також порушень ветеринарно-санітарних правил. Суб'єкти правопорушень у сільському господарстві, а також порушень ветеринарно-санітарних правил. Особи, що мають право складати протоколи за правопорушення у сільському господарстві, а також порушення ветеринарно-санітарних правил. Особи, що мають право розглядати справи про правопорушення у сільському господарстві, а також порушення ветеринарно-санітарних правил. Стягнення, що накладаються за правопорушення у сільському господарстві, а також порушення ветеринарно-санітарних правил. Види складів правопорушень у сільському господарстві, а також порушень ветеринарно-санітарних правил (основні і кваліфіковані; матеріальні і формальні; особисті і посадові; однозначні й альтернативні; описові і бланкетні). Характеристика конкретних складів правопорушень у сільському господарстві і порушень ветеринарно-санітарних правил щодо суб'єкта, суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони. Запобігання адміністративним правопорушенням у сільському господарстві, а також порушенням ветеринарно-санітарних правил. 23 В. Колпаков 706 Т е м а 29. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку Загальна характеристика та види правопорушень на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку. Родовий об'єкт правопорушень на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку. Суб'єкти правопорушень на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку. Особи, що мають право складати протоколи за правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку. Особи, що мають право розглядати справи про правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку. Стягнення, що накладаються за правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку. Види складів правопорушень на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку (основні і кваліфіковані; матеріальні і формальні; особисті і посадові; однозначні й альтернативні; описові і бланкетні). Характеристика конкретних складів правопорушень на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку щодо суб'єкта, суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони. Запобігання адміністративним правопорушенням на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку. Тема ЗО. Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою Загальна характеристика та види правопорушень у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою. Родовий об'єкт правопорушень у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою. Суб'єкти правопорушень у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою. Особи, що мають право складати протоколи за правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою. Особи, що мають право розглядати справи про правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою. Стягнення, що накладаються за правопорушення в галузі 707 Програма курсу "Адміністративне право" житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою. Види складів правопорушень у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою (основні і кваліфіковані; матеріальні і формальні; особисті і посадові; однозначні й альтернативні; описові і бланкетні). Характеристика конкретних складів правопорушень у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою, щодо суб'єкта, суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони.
Запобігання адміністративним правопорушенням у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою. Т е м а 31. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності Загальна характеристика та види правопорушень у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності. Родовий об'єкт правопорушень у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності. Суб'єкти правопорушень у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності. Особи, що мають право складати протоколи за правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності. Особи, що мають право розглядати справи про правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності. Стягнення, що накладаються за правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності. Види складів правопорушень у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності (основні і кваліфіковані; матеріальні і формальні; особисті і посадові; однозначні й альтернативні; описові і бланкетні). Характеристика конкретних складів правопорушень у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності, щодо суб'єкта, суб'єктивної 23* 708 сторони, об'єкта, об'єктивної сторони. Запобігання адміністративним правопорушенням у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності. Т е м а 32. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації Загальна характеристика та види правопорушень у галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації. Родовий об'єкт правопорушень у галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації. Суб'єкти правопорушень у галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації. Особи, що мають право складати протоколи за правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації. Особи, що мають право розглядати справи про правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації. Стягнення, що накладаються за правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації. Види складів правопорушень у галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації (основні і кваліфіковані; матеріальні і формальні; особисті і посадові; однозначні й альтернативні; описові і бланкетні). Характеристика конкретних складів правопорушень у галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації, щодо суб'єкта, суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони. Запобігання адміністративним правопорушенням у галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації. Т е м а 33. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку Загальна характеристика та види правопорушень, шо посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Родовий об'єкт правопорушень, шо посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Суб'єкти правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Особи, які мають право складати протоколи за правопорушення, шо посягають на громадський порядок і r 709 Програма курсу "Адміністративне право" громадську безпеку. Особи, які мають право розглядати справи про правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Стягнення, які накладаються за правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Види складів правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку (основні і кваліфіковані; матеріальні і формальні; особисті і посадові; однозначні й альтернативні; описові і бланкетні). Характеристика конкретних складів правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, щодо суб'єкта, суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони. Запобігання адміністративним правопорушенням, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Т е м а 34. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління Загальна характеристика та види правопорушень що посягають на встановлений порядок управління. Родовий об'єкт правопорушень що посягають на встановлений порядок управління. Суб'єкти правопорушень що посягають на встановлений порядок управління. Особи, які мають право складати протоколи за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Особи, які мають право розглядати справи про правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Стягнення, які накладаються за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Види складів правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління (основні і кваліфіковані; матеріальні і формальні; особисті і посадові; однозначні й альтернативні; описові і бланкетні). Характеристика конкретних складів правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління, щодо суб'єкта, суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони. Запобігання адміністративним правопорушенням, що посягають на встановлений порядок управління. 710 Розділ VI АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО Т е м а 35. Сутність адміністративного процесу Поняття адміністративного процесу. Зміст та загальні риси адміністративного процесу. Вузький та широкий підхід ло розуміння сутності адміністративного процесу. Специфіка адміністративно-процесуальних норм. Специфіка адміністративно-процесуальних відносин. Принципи адміністративного процесу. Суб'єкти адміністративного процесу. Адміністративна юрисдикція. Відокремлення адміністративного процесу від інших видів юридичної процесуальної діяльності. Структура адміністративного процесу. Т е м а 36. Адміністративні провадження Поняття адміністративного провадження. Стадії адміністративних проваджень. Система адміністративних проваджень. Нормотворчі провадження та їх характеристика. Установчі провадження та їх характеристика. Правозасто-совні провадження. Характеристика проваджень по застосуванню заходів примусу і заохочення у державному управлінні (дисциплінарне провадження; провадження у справах про адміністративні правопорушення; провадження по застосуванню заходів матеріального впливу; провадження у справах по заохоченню). Характеристика проваджень по реалізації громадянами своїх прав і обов'язків (провадження по зверненням громадян; провадження по отриманню свідоцтв, дипломів, патентів тощо). Характеристика проваджень по реалізації юридичними особами своїх прав і обов'язків (провадження по легалізації юридичних осіб; провадження по оформленню та видачі ліцензій тощо). Характеристика проваджень по здійсненню контролю і нагляду (контрольно-наглядові провадження). Т е м а 37. Провадження в справах про адміністративні правопорушення Поняття провадження в справах про адміністративні правопорушення. Місце провадження в справах про адміністративні правопорушення в адміністративному процесі. Принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення. Стадії провадження в справах про адмі- 711 Програма курсу "Адміністративне право" ністративні правопорушення. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення. Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення. Докази та їх оцінка. Передача матеріалів прокурору, органу попереднього слідства або дізнання. Складення протоколу про адміністративне правопорушення. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається. Доставления порушника. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Адміністративне затримання. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання. Строки адміністративного затримання. Особистий огляд і огляд речей. Вилучення речей і документів. Відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан сп'яніння. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративні правопорушення. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Потерпілий. Законні представники. Адвокат. Свідок. Експерт. Перекладач. Розгляд справи про адміністративне правопорушення. Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Розділ VII УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКИМ КОМПЛЕКСОМ ДЕРЖАВИ Т е м а 38. Управління економікою Поняття сфери економіки. Структура сфери економіки. Державний і недержавний сектори. Основи державного регулювання у сфері економіки. Демонополізація економіки. Аятимонопольний контроль. Утворення вільних економічних зон. Оподаткування. Утворення промислово-фі- 712 нансових груп. Інвестування. Роздержавлення власності (приватизація) у сфері економіки. Адміністративний нагляд у сфері економіки. Класифікація і адміністративно-правовий статус суб'єктів державного управління економікою. Повноваження Президента України у сфері управління економікою. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері управління економікою. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері управління економікою. Повноваження місцевих органів виконавчої влади у сфері управління економікою. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері управління економікою. Управління промисловістю. Управління капітальним будівництвом. Управління агропромисловим комплексом. Управління транспортом і шляховим господарством. Управління зв'язком. Управління торгівлею. Управління житловим господарством. Управління побутовим обслуговуванням. Управління використанням і охороною природних ресурсів. Т е м а 39. Управління соціально-культурною сферою Поняття соціально-культурної сфери. Структура соціально-культурної сфери. Державний і недержавний сектори. Система суб'єктів державного управління соціально-культурною сферою. Адміністративно-правовий статус суб'єктів державного управління соціально-культурною сферою. Повноваження Президента України у сфері соціально-культурного будівництва. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері соціально-культурного будівництва. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері соціально-культурного будівництва. Повноваження місцевих органів виконавчої влади у сфері соціально-культурного будівництва. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері соціально-культурного будівництва. Управління освітою. Управління наукою. Управління культурою. Управління охороною здоров'я. Управління справами молоді, фізичною культурою і спортом. Управління соціальним захистом громадян. r 713 Програма курсу "Адміністративне право" Т е м а 40. Управління адміністративно-політичною сферою Поняття адміністративно-політичної сфери. Структура адміністративно-політичної сфери. Система суб'єктів державного управління адміністративно-політичною сферою. Адміністративно-правовий статус суб'єктів державного управління адміністративно-політичною сферою. Повноваження Президента України в адміністративно-політичній сфері. Повноваження Кабінету Міністрів України в адміністративно-політичній сфері. Повноваження центральних органів виконавчої влади в адміністративно-політичній сфері. Повноваження місцевих органів виконавчої влади в адміністративно-політичній сфері. Повноваження органів місцевого самоврядування в адміністративно-політичній сфері. Управління обороною. Управління державною безпекою. Управління юстицією. Управління внутрішніми справами. Управління іноземними справами. Управління митними справами. Управління у справі охорони державного кордону. Т е м а 41. Міжгалузеве (функціональне) управління Поняття міжгалузевого управління. Місце міжгалузевого управління в державному управлінському механізмі та його особливості. Суб'єкти міжгалузевого управління. Повноваження Президента України у сфері міжгалузевого управління. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері міжгалузевого управління. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері міжгалузевого управління. Повноваження місцевих органів виконавчої влади у сфері міжгалузевого управління. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері міжгалузевого управління. Управління у сфері фінансів та кредиту. Управління у сфері стандартизації та метрології. Управління у сфері статистики та обліку. Управління у сфері ціноутворення. Т е м а 42. Адміністративно-правове регулювання у сфері підприємницької діяльності Поняття підприємницької діяльності. Правові основи та принципи підприємницької діяльності. Характерні риси підприємницької діяльності. Сфери підприємницької ді- 714 яльності. Суб'єкти державного регулювання підприємницької діяльності. Повноваження Державного комітету України з питань розвитку підприємництва. Державна підтримка підприємництва. Адміністративно-правовий статус суб'єктів підприємницької діяльності. Реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності. Ліцензування підприємницької діяльності. Ліцензійна палата України та її функції. Патентування підприємницької діяльності. Оподаткування підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Розділ VIII ЗАКОННІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ Тема 43. Сутність забезпечення законності у державному управлінні Поняття законності і дисципліни у державному управлінні. Конституційні основи забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні. Принципи забезпечення законності у державному управлінні. Законність і доцільність у державному управлінні. Гарантії забезпечення законності у державному управлінні. Державно-правовий механізм забезпечення законності у державному управлінні. Поняття способу забезпечення законності у державному управлінні. Види способів забезпечення законності у державному управлінні. Конституційне закріплення способів забезпечення законності у державному управлінні. Тема 44. Контроль і нагляд у державному управлінні Контроль і нагляд як засіб забезпечення законності у державному управлінні. Конституційні засади контрольно-наглядової діяльності. Види контролю. Парламентський контроль. Президентський контроль. Урядовий контроль. Судовий контроль. Контроль з боку центральних органів виконавчої влади. Контроль з боку місцевих органів виконавчої влади. Контрольно-наглядові повноваження державних інспекцій. Контроль з боку органів міс- 715 Г Програма курсу "Адміністративне право" цевого самоврядування. Громадський контроль. Нагляд прокуратури як засіб забезпечення законності у державному управлінні. Адміністративний нагляд міліції як засіб забезпечення законності у державному управлінні. Загальний нагляд міліції. Спеціальний нагляд міліції. Т е м а 45. Звернення громадян Звернення громадян як засіб забезпечення законності у державному управлінні. Види звернень. Пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги. Вимоги до звернень. Розгляд пропозицій, заяв, скарг. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги. Обов'язки адресатів щодо розгляду заяв чи скарг. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян. Заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 2. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер, 1999. — 736 с. - Административное право
 3. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 4. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 5. 9.2. Управління освітою - Административное право
 6. ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА - Административное право
 7. § 2. Шляхи українського ораторського слова в XIV-XX ст. Українське ораторство XIV—XVIH cm. - Риторика
 8. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 9. РОЗДІЛ II ДОСТУП ДО УРЯДОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ПРАВА ТА ОБМЕЖЕННЯ Гарольд РЕЛЕЯ - Теория государства и права
 10. Міжнародне право:5. Міжнародні акти про права людини і законодавство України - Международное право, европейское право
 11. § 6. Значення керівних роз´яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чинного законодавства про працю - Трудовое право
 12. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 13. Список використаної літератури - Теория государства и права
 14. § 2. Принципи утворення адвокатури - Адвокатское право
 15. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 16. ДОДАТКИ - Адвокатское право
 17. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 18. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 19. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 20. 8.3. Управління закордонними справами - Административное право

Другие научные источники направления Административное право:

  1. Студеникина М. С.. Что такое административная ответственность?. 1990
  2. Ю.П. Битяк, Б.В. Зуй. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. 1999
  3. Бандурко О.М. . Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник. 2000
  4. Васильев Л.С.. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. 2002
  5. Бахрах Демьян Николаевич. Административное право России. Учебник для вузов. 2002
  6. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.. 2003