Административное право

Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер, 1999. — 736 с.
7.3. Основні напрями державного регулювання економіки
Головною метою державного регулювання економіки є реалізація конституційного положення про те, що держава забезпечує її соціальну спрямованість (ст. 13). 397 Регулювання в сфері економіки Виходячи з цього, найважливіші завдання суб'єктів, що реалізують свої управлінські повноваження в сфері економіки, полягають у забезпеченні економічної стабільності, гармонійного розвитку виробництва і соціальної сфери, зміцненні наукового потенціалу, створенні сприятливих умов для ефективного господарювання й оптимальної реалізації як суспільних, так і приватних інтересів. При цьому не можна не враховувати, що в перехідний період держава виконує ряд функцій, що не характерні для ринкових умов. Так, вона залишається найбільшим суб'єктом ринку і регулює діяльність інших його суб'єктів, зберігає значний обсяг розподільчих функцій, активно впливає на розвиток самої людини, розглядаючи особистість як головний фактор суспільного прогресу і культури в широкому розумінні слова. Державне регулювання зачіпає інтереси, з одного боку, підприємств, установ, організацій, з другого — безпосередньо конкретних громадян. Держава активно пропонує їм різноманітні форми економічної взаємодії, а також визначає міру відповідальності за порушення правових установлень. В основі адміністративно-правового впливу держави на економічну систему лежать відомі методи і форми державного управління, що подані відповідно до специфіки даної сфери. Це різноманітні сполучення прямих і непрямих регуляторів, що дозволяють зосередити ресурси на розвитку базових галузей, забезпечити швидку окупність засобів, мобільність виробництва, попередження диспропорцій і стимулювання попиту на товари та послуги. Найбільш характерними з них є: демонополізація економіки; утворення вільних економічних зон; створення промислово-фінансових груп; залучення інвестицій (інвестування економіки); роздержавлення власності (приватизація). Демонополізація економіки. Демонополізація — це здійснювана державою та її органами політика, спрямована на стримування монополізму (переважання на ринку 398 Глава 7 одноосібного виробника, постачальника, продавця) й одночасно на розвиток конкуренції, шляхом сприяння створенню та існуванню конкуруючих підприємств, фірм, компаній тощо. Демонополізація економіки і розвиток конкуренції в Україні забезпечуються згідно із спеціальною програмою, яка розробляється Кабінетом Міністрів України та затверджується Верховною Радою України (Державна програма демонополізації економіки і розвитку конкуренції). Мета політики демонополізації (антимонопольно'!' політики) полягає у підвищенні ефективності суспільного виробництва, на її основі розвитку конкуренції як найважливішого регулятора ринкових процесів в економіці. Захист конкурентного середовища і суб'єктів, що господарюють, від монополізму здійснюється на основі Закону від 18 лютого 1992 р. "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності". Цей Закон визначає правові основи обмеження і попередження монополізму, недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності та здійснення державного контролю за додержанням норм антимонопольного законодавства". Він містить визначення основних понять у сфері антимонопольно!' політики. Зокрема в ньому вказується, що: • товар — це продукт діяльності (включаючи роботи, послуги, а також цінні папери), призначений для реалізації; • ринок товару (товарний ринок) — сфера обороту товару однієї споживчої вартості, в межах якої визначається монопольне становище; • конкуренція — змагальність підприємців, коли їх самостійні дії обмежують можливості кожного з них вплива- ' Закон застосовується до відносин, в яких беруть участь підприємці і не поширюється на відносини, що випливають з прав на об'єкти інтелектуальної власності (за винятком випадків, ним передбачених); у випадках, якшо міжнародним договором, в якому бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить цей Закон, застосовуються правила міжнародного договору. 399 Регулювання в сфері економіки ти на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво тих товарів, яких потребує споживач; • монопольне становище — домінуюче становище підприємця, яке дає йому можливість самостійно або разом з іншими підприємцями обмежувати конкуренцію певного товару на ринку. Монопольним визнається становище підприємця, частка якого на ринку певного товару перевищує 35 відсотків'; • монопольна ціна — ціна, яка встановлюється підприємцем, що займає монопольне становище на ринку, і призводить до обмеження конкуренції і порушення прав споживача; • монопольна діяльність — дії (бездіяльність) підприємця (підприємців) за умови монопольного становища на ринку одного підприємця (групи підприємців) у виробництві та реалізації товарів, а також дії (бездіяльність) органів влади і управління, спрямовані на недопущення, істотне обмеження чи усунення конкуренції; • монопольне утворення — підприємство, об'єднання чи господарське товариство та інше утворення, що займає монопольне становище на ринку; • господарюючий суб'єкт (підприємець) — юридична особа незалежно від форми власності, що займається діяльністю по виробництву, реалізації, придбанню товарів (робіт, послуг), громадянин, який здійснює самостійну підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, група зазначених юридичних та (або) фізичних осіб, якщо одна або декілька з них здійснює контроль над іншими, тобто має вирішальний вплив на їх господарську діяльність, у тому числі на прийняття управлінських рішень на підставі: володіння 'їх акціями (паями, частками); володіння або права використання їх активів; прав, зафіксованих в установчих документах або угодах (контрактах); збігу У країнах світу встановлена різна межа, за якою визначається домінуюче (монопольне) становище. В Німеччині це 1/3 частка ринку для одного підприємства, 1/2 — для двох, 2/3 — для трьох підприємств; у Японії — більше 1/2 для одного підприємства і більше 3/4 для двох підприємств; у Россії, як і в Україні, ця межа дорівнює 0,35 частки; найнижча "планка" встановлена у Великобританії та Франції — 1/4 частки. 400 Глава 7 більше, як чверті складу органів управління та (або) спостережних рад тощо. До найбільш небезпечних порушень антимонопольного законодавства належать: по-перше, зловживання монопольним становищем на ринку; по-друге, неправомірні угоди між господарюючими суб'єктами; по-третє, дискримінація підприємців органами влади та управління; по-четверте, недобросовісна конкуренція. Зловживаннями монопольним становищем вважаються: нав'язування таких умов договору, які ставлять контрагентів у нерівне становище, або додаткових умов, що не належать до предмета договору, в тому числі нав'язування товару, не потрібного контрагенту; обмеження або припинення виробництва, а також вилучення з обороту товарів з метою створення або підтримки дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін; часткова або повна відмова від реалізації чи закупівлі товару за відсутності альтернативних джерел постачання або збуту з метою створення або підтримки дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін; інші дії з метою створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) інших підприємців; встановлення дискримінаційних цін (тарифів, розцінок) на свої товари, що обмежують права окремих споживачів; встановлення монопольно високих цін (тарифів, розцінок) на свої товари, що призводить до порушення прав споживачів; встановлення монопольно низьких цін (тарифів, розцінок) на свої товари, що призводить до обмеження конкуренції. Неправомірними угодами між підприємцями визнаються угоди (погоджені дії), спрямовані на: встановлення (підтримання) монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок; розподіл ринків за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи закупівель або за колом споживачів чи за іншими озна- 401 регулювання в сфері економіки ками з метою їх монополізації; усунення з ринку або обмеження доступу на нього продавців, покупців, інших підприємців. Дискримінацією підприємців органами влади і управління визнається: заборона створення нових підприємств чи інших організаційних форм підприємництва в будь-якій сфері діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво певних видів товарів з метою обмеження конкуренції; примушення підприємців до вступу до асоціацій, концернів, міжгалузевих, регіональних та інших об'єднань підприємств, а також до пріоритетного укладання договорів, першочергової поставки товарів певному колу споживачів; прийняття рішень про централізований розподіл товарів, що призводить до монопольного становища на ринку; встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону республіки в інший; надання окремим підприємцям податкових та інших пільг, які ставлять їх у привілейоване становище щодо інших підприємців, що призводить до монополізації ринку певного товару; обмеження прав підприємців щодо придбання та реалізації товарів; встановлення заборон чи обмежень відносно окремих підприємців або груп підприємців. Дискримінацією підприємців визнається також укладення між органами влади і управління угод, створення структур державного управління або наділення існуючих міністерств, державних комітетів, інших структур державного управління повноваженнями для провадження перелічених вище дій'. Недобросовісною конкуренцією визнається: неправомірне використання фірмового найменування, знаку для товарів і послуг або будь-якого маркірування товару, а та- ' Законодавчими актами України можуть бути встановлені винятки із цих положень з метою забезпечення національної безпеки, оборони, суспільних інтересів. 402 Глава 7 кож неправомірне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені; умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця; отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця; замовлення, виготовлення, розміщення чи поширення юридичними або фізичними особами реклами, яка не відповідає вимогам чинного законодавства України і може завдати шкоди громадянам, установам, організаціям або державі. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, захист інтересів підприємців та споживачів від його порушень, у тому числі від зловживання монопольним становищем та недобросовісної конкуренції, здійснюються Антимонопольним комітетом України. Він діє згідно із Законом від 26 листопада 1993 р. "Про Ан-тимонопольний комітет України". Відповідно до покладених на нього завдань Антимоно-польний комітет України контролює дотримання антимонопольного законодавства при створенні, реорганізації, ліквідації господарюючих суб'єктів, при перетворенні органів управління в об'єднання підприємців, придбанні часток (акцій, паїв), активів господарських товариств та підприємств; при здійсненні господарської діяльності підприємцями та при реалізації повноважень центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування щодо підприємців; розглядає справи про порушення антимонопольного законодавства та приймає рішення за результатами розгляду в межах своїх повноважень; звертається до суду чи арбітражного суду з позовами (заявами) у зв'язку з порушенням антимонопольного законодавства, надсилає правоохоронним органам матеріали про порушення законодавства, що містять ознаки злочину; дає рекомендації державним органам щодо проведення заходів, спрямованих на розвиток підприємництва і кон- 403 Регулювання в сфері економіки кл'ренції; бере участь у розробці та вносить у встановленому порядку проекти актів законодавства, що регулюють питання розвитку конкуренції, антимонопольно'! політики та демонополізації економіки; бере участь в укладанні міждержавних угод, розробці і реалізації міжнародних проектів та програм, а також здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями з питань, що належать до компетенції Антимонопольного комітету України; узагальнює практику застосування антимонопольного законодавства, розробляє пропозиції щодо його удосконалення; розробляє і організує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням антимонопольного законодавства; систематично інформує населення України про свою діяльність; здійснює інші дії з метою контролю за дотриманням антимонопольного законодавства. Антимонопольний комітет України в межах наданої йому компетенції має право: • визначати межі товарного ринку, а також монопольне становище підприємців на ньому; • давати підприємцям обов'язкові для виконання розпорядження про припинення порушень антимонопольного законодавства та про відновлення початкового становища, про примусовий поділ монопольних утворень, припинення неправомірних угод між підприємцями; • давати центральним та місцевим органам державної виконавчої влади, виконавчим органам місцевого самоврядування обов'язкові для виконання розпорядження про скасування або зміну прийнятих ними неправомірних актів, про припинення порушень і розірвання укладених ними угод, що суперечать антимонопольному законодавству, забороняти або дозволяти створення монопольних утворень центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого та регіонального самоврядування, а також господарюючими суб'єктами; • вносити у відповідні державні органи обов'язкові для розгляду подання щодо скасування ліцензій, припинення операцій зовнішньоекономічної діяльності підприємців у разі порушення ними антимонопольного законодавства; 404 Глава 7 • накладати штрафи у випадках, передбачених чинним законодавством; • розробляти і затверджувати з питань, що належать до його компетенції, нормативні акти, обов'язкові для виконання центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємцями, їх об'єднаннями, контролювати їх виконання. Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови та десяти державних уповноважених.
З числа державних уповноважених призначається перший заступник та два заступники Голови Антимонопольного комітету України. Антимонопольний комітет України і його територіальні відділення становлять систему органів Антимонопольного комітету України, яку очолює Голова Комітету. Для розгляду окремих справ про порушення антимонопольного законодавства утворюються постійно діючі та тимчасові адміністративні колегії, які формуються з державних уповноважених та голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України в складі не менше трьох осіб. Вони формуються за галузевим, регіональним або іншими принципами. Організаційну, технічну, аналітичну, інформаційно-довідкову та іншу роботу по забезпеченню діяльності Антимонопольного комітету України, його територіального відділення, а також підготовку матеріалів для розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства здійснює апарат відповідно Антимонопольного комітету України або його територіального відділення. З метою координації діяльності у питаннях розвитку конкуренції та демонополізації економіки Антимонопольний комітет України взаємодіє з центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Центральні та місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування зобов'язані погоджувати з Антимонопольним комітетом України рішення щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та 405 регулювання в сфері економіки антимонопольного регулювання, а також одержувати згоду Комітету у визначеному ним порядку на створення, реорганізацію (злиття, приєднання), ліквідацію господарюючих суб'єктів та господарських товариств, створення асоціацій, концернів, міжгалузевих, регіональних та інших об'єднань підприємств, перетворення органів управління в зазначені об'єднання. Для підготовки рекомендацій з питань організації та діяльності Антимонопольного комітету України, методології і методики здійснення контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, розробки пропозицій щодо його застосування та вдосконалення, а також з інших питань Антимонопольний комітет України створює дорадчі органи, проводить техніко-економічні та наукові дослідження, залучає експертів та консультантів, готує кадри за спеціальними програмами. У реалізації Державної програми демонополізації економіки та розвитку конкуренції важливе місце належить Міжвідомчій комісії з питань демонополізації економіки. Ця комісія є колегіальним постійно діючим державним органом, утвореним для координації дій міністерств, відомств, інших органів державної виконавчої влади та відповідних органів місцевого самоврядування, спрямованих на реалізацію заходів щодо демонополізації економіки і розвитку конкуренції на ринках України, виконання завдань Державної програми демонополізації економіки і розвитку конкуренції. Головою Міжвідомчої комісії є за посадою віце-Прем'єр-міністр України, а заступниками Голови Комісії — Голова Антимонопольного комітету України та Міністр економіки України. До складу Комісії входять за посадами керівники або заступники керівників Міністерства економіки України, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Державного комітету статистики України, Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, завідувач відповідного структурного підрозділу апарату Кабінету Міністрів України, а також пред- 406 Глава 7 ставник Адміністрації Президента України. Персональний склад Комісії затверджує Президент України за поданням Голови Комісії. Відповідно до покладених на неї завдань Комісія: • аналізує хід реалізації Державної програми демонополізації економіки і розвитку конкуренції, заслуховує звіти керівників центральних органів державної виконавчої влади про її виконання; • здійснює експертизу та погоджує проекти найважливіших законодавчих та інших нормативних актів з питань демонополізації економіки та розвитку конкуренції; • аналізує стан ринків України з метою підготовки пропозицій щодо формування конкурентного середовища; • дає висновки про доцільність утворення фінансово-промислових груп, холдінгових компаній, транснаціональних об'єднань, які створюються відповідно указами Президента України або за рішеннями Кабінету Міністрів України, маючи на увазі вплив таких груп, компаній, об'єднань на стан конкуренції на внутрішніх ринках України; • приймає рішення з питань демонополізації галузей народного господарства, ринків та окремих господарюючих суб'єктів. Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання органами державної виконавчої влади, об'єднаннями підприємств, яким делеговано функції з управління майном підприємств і організацій, що входять до її складу, а також органами місцевого самоврядування. Важливою складовою антимонопольно'!' політики держави є управління у сфері природних монополій. Природна монополія — це офіційно визнана монополія на виробництво і продаж товарів та послуг. Визнання природної монополії може зумовлюватися двома обставинами. По-перше, природним правом на монопольне становище. Так, природна монополія виникає у сфері дії авторського права, оскільки автор є монополістом за законом. По-друге, економічною доцільністю для держави і населення. Наприклад, державі вигідно мати єдині трубопровідні мережі. 407 регулювання в сфері економіки Критерії економічної вигідності викладені у Державній програмі демонополізації економіки та розвитку конкуренції. Зокрема, в ній підкреслюється, що природна монополія має задовольняти попит на товари та послуги з нижчими затратами на одиницю продукції, ніж два або більше господарюючих суб'єкти. Відповідно до Указу Президента України від 19 серпня 1997 р. "Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій" основні умови суб'єктів управління природними монополіями повинні спрямовуватися на: • вдосконалення системи державного регулювання, включаючи регулювання цін та тарифів, у сфері природних монополій, • формування його нормативних та організаційних засад, у тому числі на регіональному рівні; • розмежування компетенції та налагодження взаємодії між органами, які відповідно до законодавства здійснюють управління майном, розробку та реалізацію державної політики у відповідних галузях, та органами, на які покладаються функції регулювання діяльності суб'єктів природних монополій; • формування конкурентних відносин на суміжних ринках, створення ефективних механізмів запобігання дискримінації господарюючих суб'єктів, що діють на цих ринках, з боку суб'єктів природних монополій; • виділення із суб'єктів природних монополій непрофільних виробництв та підприємств, діяльність яких не відноситься до основної; • організацію належного контролю за фінансовою діяльністю суб'єктів природних монополій, ведення окремих балансів та окремої бухгалтерської звітності щодо діяльності, яка здійснюється на ринках, що перебувають у стані природних монополій; • поступове припинення практики перехресного субсидування різних груп споживачів або одних видів послуг за рахунок інших; • поглиблення правового регулювання взаємовідносин між учасниками ринків у сфері природних монополій та 408 Глава 7 вдосконалення нормативної бази у цій сфері, забезпечення формування цін (тарифів) і правил їх визначення, введення єдиних правил на недискримінаційній основі; • визначення особливостей реформування відносин власності та приватизації у сфері природних монополій, в тоу числі галузевих; • підвищення ефективності управління належними державі майном, акціями (частками, паями) підприємств, господарських товариств, що є суб'єктами природних монополій, відповідальності представників, які здійснюють уп- • <—< .. • 'Ї равління об єктами державної власності, за дотримання ї вимог щодо більш ефективної діяльності суб'єктів природних монополій, забезпечення їх доступності для споживачів, інвесторів і акціонерів; • запровадження громадського контролю за діяльністю суб'єктів природних монополій, зокрема, шляхом створення при них рад споживачів або включення до складу спостережних рад відповідних акціонерних товариств, рад підприємств, представників органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, у тому числі природоохоронних організацій, організацій споживачів тощо. Спеціальні (вільні) економічні зони. Спеціальна (вільна) економічна зона являє собою частину території України, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб. Метою створення спеціальних (вільних) економічних зон є: • залучення іноземних інвестицій та сприяння їм; • активізація спільно з іноземними інвесторами підприємницької діяльності для нарощування експорту товарів і послуг, а також поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг; 409 Регулювання в сфері економіки • залучення і впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання, розвитку інфраструктури ринку; • поліпшення використання природних і трудових ресурсів, прискорення соціально-економічного розвитку України. Основними нормативними документами, що регламентують створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон в Україні є Закон від 13 жовтня 1992 p. "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", та затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 1994 p. "Концепція створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні". Вони визнають спеціальні (вільні) економічні зони (ВЕЗ) як один з інструментів досягнення відкритості економіки України зовнішньому світові і стимулювання міжнародного економічного співробітництва на основі залучення іноземних інвестицій. Згідно з Законом "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" і залежно від господарської спрямованості та економіко-пра-вових умов діяльності в Україні можуть створюватися: • зовнішньоторговельні зони; • комплексні виробничі зони; • науково-технічні зони; • туристсько-рекреаційні зони; • банківсько-страхові (офшорні) зони; • зони прикордонної торгівлі. Крім вищезазначених, можуть створюватися ВЕЗ інших типів, а також комплексні спеціальні (вільні) економічні зони, які поєднують у собі риси та елементи зон різних ТИПІВ. Зовнішньоторговельні зони — частина території держави, де товари іноземного походження можуть зберігатися, купуватися та продаватися без сплати мита і митних зборів або з її відстроченням. Створюються ці зони з метою активізації зовнішньої торгівлі (імпорт, експорт, транзит) за 410 Глава 7 рахунок надання митних пільг, послуг щодо зберігання і перевалки вантажів, надання в оренду складів, приміщень для виставкової діяльності, а також послуг щодо доробки, сортування, пакетування товарів тощо. Форми їх організації — це вільні порти (порто-франко), вільні митні зони (зони франко), митні склади. Комплексні виробничі зони — частина території держави, на якій запроваджується спеціальний (пільговий податковий, валютно-фінансовий, митний тощо) режим економічної діяльності з метою стимулювання підприємництва, залучення інвестицій у пріоритетні галузі господарства, розширення зовнішньоекономічних зв'язків, запозичення нових технологій, забезпечення зайнятості населення. Вони можуть мати форму експортних виробничих зон, де розвивається насамперед експортне виробництво, орієнтоване на переробку власної сировини та переважно складальні операції, та імпортоорієнтованих зон, головна функція яких — розвиток імпортозамінних виробництв. Науково-технічні зони — ВЕЗ, спеціальний правовий режим яких орієнтований на розвиток наукового і виробничого потенціалу, досягнення нової якості економіки через стимулювання фундаментальних і прикладних досліджень, з подальшим впровадженням результатів наукових розробок у виробництво. Вони можуть існувати у формі регіональних інноваційних центрів-технополісів, районів інтенсивного наукового розвитку, високотехнологічних промислових комплексів, науково-виробничих парків (технологічних, дослідницьких, промислових, агропарків), а також локальних інноваційних центрів та опорних інноваційних пунктів. Туристсько-рекреаційні зони — вільні економічні зони, які створюються в регіонах, що мають багатий природний, рекреаційний та історико-культурний потенціал, з метою ефективного його використання і збереження, а також активізації підприємницької діяльності (в тому числі із залученням іноземних інвесторів) у сфері рекреаційно-туристичного бізнесу. 411 Регулювання в сфері економіки Банківсько-страхові (офшорні) зони — це зони, в яких запроваджується особливо сприятливий режим здійснення банківських та страхових операцій в іноземній валюті для обслуговування нерезидентів. Офшорний статус надається банківським та страховим установам, які були створені за участю лише нерезидентів і обслуговують лише ту їхню підприємницьку діяльність, що здійснюється за межами України. Зони прикордонної торгівлі — частина території держави на кордонах із сусідніми країнами, де діє спрощений порядок перетину кордону і торгівлі. За ознаками відкритості та місцерозташування розрізняють інтеграційні ВЕЗ (діяльність яких спрямована на тісну взаємодію з позазональною економікою країни) та анклавні (орієнтовані на зв'язки із зовнішнім ринком), зовнішні (розташовані на кордоні з іншими державами) та внутрішні (розміщені у внутрішніх районах країни). Спеціальні (вільні) економічні зони створюються Верховною Радою України за ініціативою Президента України, Кабінету Міністрів України або місцевих Рад та місцевої державної адміністрації. У разі створення спеціальної (вільної) економічної зони за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України відповідне рішення може бути прийнято лише після одержання письмової зголи відповідної місцевої Ради та місцевої державної адміністрації, на території якої передбачається розташувати спеціальну (вільну) економічну зону. У разі коли ініціатива у створенні спеціальної (вільної) економічної зони належить місцевим Радам та місцевим державним адміністраціям, вони подають відповідну пропозицію Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України повинен розглянути пропозицію про створення спеціальної (вільної) економічної зони у шестидесятиденний строк з дня її надходження і подати висновок з цього питання до Верховної Ради України. 412 Глава 7 Документи про створення спеціальної (вільної) економічної зони повинні містити: а) рішення місцевої Ради та місцевої державної адміністрації з клопотанням про створення спеціальної (вільної) економічної зони (у разі створення спеціальної (вільної) економічної зони за їх ініціативою) або письмову згоду відповідних місцевих Рад та місцевих державних адміністрацій, на території яких має бути розташована спеціальна (вільна) економічна зона (у разі створення спеціальної (вільної) економічної зони за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України); б) проект положення про її статус та систему управління, офіційну назву спеціальної (вільної) економічної зони; в) точний опис кордонів спеціальної (вільної) економічної зони та карту її території; г) техніко-економічне обгрунтування доцільності створення і функціонування спеціальної (вільної) економічної зони; д) проект Закону про створення конкретної спеціальної (вільної) економічної зони. Органами управління спеціальних (вільних) економічних зон незалежно від їх типу є: а) місцеві Ради та місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень; б) орган господарського розвитку і управління спеціальної (вільної) економічної зони, що створюється за участю суб'єктів економічної діяльності України та іноземних суб'єктів такої діяльності. Функції цього органу може бути покладено на одного із суб'єктів економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони. Функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та органів їх господарського розвитку й управління регламентується відповідними положеннями та статутами. 413 Регулювання в сфері економіки ПОЛОЖЕННЯ про Північнокримську експериментальну економічну зону "Сиваш" Це Положення визначає економічні, організаційні та правові засади проведення експерименту у Північнокримській експериментальній економічній зоні "Сиваш". 1. Північнокримська експериментальна економічна зона "Сиваш" (далі — зона "Сиваш") включає територію Краснопере-копського району, міст Красноперекопська та Армянська Автономної Республіки Крим, у межах якої проводиться економічний експеримент щодо розробки моделі управління та господарювання в умовах переходу до ринкової економіки. 2. Керівним органом зони "Сиваш" є Адміністрація зони "Сиваш", що провадить свою діяльність у формі державної компанії, Статут якої затверджує Кабінет Міністрів України. 3. Експеримент проводиться з метою реалізації заходів: експериментального відпрацювання на практиці сучасних економічних механізмів та методів господарювання; впровадження передових вітчизняних і зарубіжних науково-технологічних розробок та винаходів; розвитку експортного потенціалу на основі ефективного комплексного використання сировинних, промислових та сільськогосподарських можливостей території; підготовки кадрового потенціалу, який відповідає вимогам організації високотехнологічного виробництва конкурентоспроможної продукції в умовах переходу до ринкової економіки; розв'язання проблеми зайнятості населення та інших соціальних проблем на території зони "Сиваш"; створення і забезпечення умов для реалізації інвестиційних проектів; залучення зовнішніх та внутрішніх ресурсів для реалізації інвестиційних проектів розвитку підприємств регіону; створення та розвитку виробничої і невиробничої інфраструктури. 4. Реєстрація суб'єктів зони "Сиваш" здійснюється Адміністрацією зони "Сиваш" в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. 5. За реєстрацію суб'єктів зони "Сиваш" справляється плата, розмір якої встановлюється Адміністрацією зони "Сиваш" за погодженням з Мінфіном України. 414 Глава 7 Кошти, отримані за реєстрацію суб'єктів зони "Сиваш", спрямовуються Адміністрації зони "Сиваш" та використовуються нею відповідно до поточних програм розвитку зони "Сиваш". 6. Інвестиційні проекти, реалізація яких пов'язана з наданням пільг суб'єктам зони "Сиваш", затверджується Кабінетом Міністрів України після розгляду та схвалення їх Спостережною радою з контролю за проведенням експерименту в Північнок-римській експериментальній економічній зоні "Сиваш" ( далі — Спостережна рада). 7. Перелік товарів власного виробництва", експорт яких суб'єктами зони "Сиваш" підлягає квотуванню та ліцензуванню, установлюється Кабінетом Міністрів України. 8. Кошти, отримані за рахунок надання суб'єктам зони "Сиваш" пільги щодо сплати податку на прибуток, спрямовуються ними на реалізацію інвестиційних проектів у межах зони "Сиваш". 9. ( Пункт 9 виключено на підставі Постанови KM № 937 (937-97-п) від 27.08.1997 p. ) Надходження в іноземній валюті на користь суб'єктів зони "Сиваш" не підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку у разі використання вивільнених валютних коштів на потреби розвитку цієї зони. 10. Фінансування інвестиційних проектів у зоні "Сиваш" здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів суб'єктів підприємницької діяльності, бюджетних та позичкових коштів, іноземних інвестицій і кредитів, інших коштів. 11. Основними завданнями Адміністрації зони "Сиваш" є: розробка стратегії і поточних програм розвитку зони "Сиваш", спрямованих на здійснення напрямів проведення експерименту та забезпечення їх реалізації; сприяння залученню та раціональному використанню зовнішніх і внутрішніх фінансових та матеріальних ресурсів для забезпечення проведення економічного експерименту; розробка разом з відповідними міністерствами та відомствами нормативних документів і заходів, спрямованих на забезпечення досягнення позитивних результатів експерименту; забезпечення ефективного управління майном (акціями, паями, частками), що перебуває у загальнодержавній власності та Товари власного виробництва суб'єктів зони ''Сиваш" — товари, які повністю вироблені ними або піддані достатній обробці чи переробці на території зони "Сиваш" і які відповідають вимогам ст. 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф" та мають відповідний сертифікат. 415 Регулювання в сфері економіки знаходиться на території зони "Сиваш", яке передається на час проведення есперименту Адміністрації зони "Сиваш"; розробка за позитивними наслідками експерименту проектів відповідних законодавчих актів про створення спеціальних (вільних) економічних зон. 12. Контроль за проведенням експерименту в Північнокрим-ській експериментальній економічній зоні "Сиваш" здійснює Спостережна рада. Положення про Спостережну раду затверджується Кабінетом Міністрів України. СТАТУТ Державної компанії "Адміністрація Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш" Загальні положення 1. Державна компанія "Адміністрація Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш" (далі — Адміністрація) є керівним органом Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш" і діє на підставі законодавства України та цього Статуту. Засновником Державної компанії "Адміністрація Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш" є держава в особі Кабінету Міністрів України. 2. Повна назва Адміністрації — Державна компанія "Адміністрація Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш" (російською мовою: Государственная компания "Администрация Северокрымской экспериментальной экономической зоны "Сиваш"; англійською мовою: State Company The Administration of The North-Crimean Experimental Economic _one "Sivash"). Скорочена назва Адміністрації — Адміністрація ПЕЕЗ "Сиваш" (російською мовою: Администрация СЭЭЗ "Сиваш", англійською мовою: The Administration of The NCEEZ "Sivash'). Місцезнаходження Адміністрації: Україна, Автономна Республіка Крим, м. Красноперекопськ, пл. Героїв Перекопу, 1а (російською мовою: Украина, Автономная Республика Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, 1а; англійською мовою: la, Heroev of Perekop Square, Krasnoperekopsk, The Crimean Republic, Ukraine). 416 Глава 7 Основні завдання та предмет діяльності Адміністрації 3. Основними завданнями Адміністрації є: розроблення стратегії і поточних програм розвитку зони "Сиваш", спрямованих на забезпечення реалізації експерименту; сприяння розвитку експортного потенціалу на основі ефективного комплексного використання сировинних, промислових та сільськогосподарських можливостей зони "Сиваш"; сприяння залученню та раціональному використанню зовнішніх і внутрішніх фінансових та матеріальних ресурсів для забезпечення проведення економічного експерименту; розроблення разом з відповідними міністерствами та відомствами нормативних документів і заходів, спрямованих на забезпечення досягнення позитивних результатів експерименту; забезпечення ефективного управління майном (акціями, паями, частками), що знаходиться на території зони "Сиваш", перебуває у загальнодержавній власності, і передається на час проведення експерименту Адміністрації зони "Сиваш"; розроблення за позитивними наслідками експерименту проектів відповідних законодавчих актів про створення спеціальних (вільних) економічних зон. 4. Предметом діяльності Адміністрації є: сприяння створенню та розвитку виробничої і невиробничої інфраструктури, створенню робочих місць та розв'язанню інших соціальних проблем на території зони "Сиваш"; залучення іноземних та вітчизняних інвестицій і передових технологій до реалізації пріоритетних проектів у зоні "Сиваш"; сприяння реалізації високоефективних інвестиційних проектів та контроль за 'їх реалізацією; організація та проведення аукціонів, тендерів, конкурсів з відбору інвестиційних проектів та їх виконавців; реєстрація та скасування реєстрації суб'єктів зони "Сиваш"; визначення відповідності поточних заходів, які здійснюються інвесторами, змісту економічного експерименту; участь у здійсненні контролю за цільовим використанням коштів, отриманих за рахунок надання суб'єктам зони "Сиваш" пільги щодо сплати податку на прибуток, та за використанням суб'єктами зони "Сиваш" валютних коштів, звільнених від обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку і спрямовуваних на потреби зони відповідно до поточних програм її розвитку; здійснення за дорученням Фонду державного майна управ- 417 Регулювання в сфері економіки ління акціями, паями, частками господарських товариств, які перебувають у загальнодержавній власності; здійснення повноважень орендодавця майна, що перебуває у власності Автономної Республіки Крим та комунальній власності, за дорученням органів, уповноважених розпоряджатися майном відповідних адміністративно-територіальних одиниць; підготовка пропозицій та участь у санації підприємств, розташованих на території зони "Сиваш"; забезпечення підготовки кадрів, які відповідають вимогам організації високотехнологічного виробництва конкурентоспроможної продукції в умовах переходу до ринкової економіки; випуск цінних паперів відповідно до законодавства України; здійснення господарської, у тому числі інвестиційної, діяльності, пов'язаної з виконанням покладених на Адміністрацію завдань; надання консультаційних послуг з питань, що належать до її компетенції. Відповідно до основних завдань, визначених цим Статутом, Адміністрація здійснює інші види діяльності, що не суперечать законодавству. Юридичний статус Адміністрації 5. Адміністрація є юридичною особою. Адміністрація набуває прав юридичної особи з дня її державної реєстрації. 6. Адміністрація має самостійний баланс, діє на основі повного господарського розрахунку, має відповідні рахунки в установах банків, печатку з емблемою Адміністрації, своїм найменуванням, а також фірмовий знак та інші реквізити. 7. Адміністрація може набувати майнових і особистих немай-нових прав, бути учасником господарських товариств, укладати в установленому порядку угоди, інші юридичні акти з підприємствами, установами, організаціями та громадянами як на території України, так і за її межами, від свого імені виступати в суді, арбітражному та третейському суді. 8. Адміністрація діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності: самостійно планує свою діяльність, несе відповідальність за її наслідки та виконання зобов'язань перед бюджетом і партнерами. 9. Адміністрація має право створювати в установленому порядку філіали та представництва як на території України, так і за її межами. Філіали та представництва діють на підставі положень, що затверджуються головою Адміністрації. 14 В. Колпаков 418 Глава 7 10. Аді^^трація провалить зовнішньоекономічну діяльність відповідно Д° законодавства України, основних завдань і предмета діяльності, передбачених цим Статутом. Майно Адміністрації 11. Майно Адміністрації складається з основних фондів та обігових ко111™3' а також інших цінностей, вартість яких відображається в ЇЇ самостійному балансі. Майно Адміністрації належить їй на праві повного господарського відання. ЗдійснК^™ право повного господарського відання. Адміністрація володіє, користується та розпоряджається закріпленим за нею майно^ вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать закоНОД3^"^ України та цьому Статуту. 12. Маі*но Адміністрації формується з: майна переданого засновником; коштів від плати за реєстрацію суб'єктів зони "Сиваш"; доходів» одержаних від власної господарської діяльності; кредиті? банків та інших залучених коштів; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством. Використання прибутку Адміністрації 13. Прибуток Адміністрації утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття витрат, що відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг). З балансового прибутку Адміністрації До бюджету сплачуються передбачені законодавством України податки та інші обов'язкові платежі. 14. Чистий прибуток, який залишається після сплати податків, зборів т3^ інших обов'язкових платежів до бюджету, використовується в порядку, визначеному головою Адміністрації. 15. Для покриття та відшкодування можливих збитків від господарської діяльності Адміністрації створюється резервний фонд у розмірі 25 відсотків вартості майна, переданого засновником. Резервний фонд формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 в'їлсотків чистого прибутку Адміністрації до досягнення фондом зазначеного розміру. Рішення про використання резервного фонду приймається головою АД^ністрації. 16.
За рахунок відрахувань від чистого прибутку в Адміністрації можуть створюватись інші фонди, призначені для фінансування заходів, спрямованих на розвиток матеріально — технічної 419 регулювання в сфері економіки бази Адміністрації, соціальне забезпечення трудового колективу, матеріальне заохочення працівників Адміністрації та вирішення інших питань. Порядок утворення та використання цих фондів визначається головою Адміністрації. Управління Адміністрацією та її структура 17. Керівництво діяльністю Адміністрації здійснює голова Адміністрації, який призначається Президентом України. Голова Адміністрації має заступників, які призначаються ним самостійно. 18. Голова Адміністрації: затверджує основні напрями, плани діяльності та кошторис Адміністрації відповідно до мети та покладених на неї завдань; підписує накази Адміністрації з питань, віднесених до її компетенції; представляє Адміністрацію у відносинах з підприємствами, установами, організаціями та громадянами; забезпечує контроль за реалізацією суб'єктами зони "Сиваш" інвестиційних проектів, виконання ними інвестиційних зобов'язань; затверджує за погодженням із Спостережною радою по контролю за проведенням експерименту у зоні "Сиваш" організаційну структуру Адміністрації; приймає за погодженням із Спостережною радою по контролю за проведенням експерименту у зоні "Сиваш" рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію філіалів та представництв Адміністрації; затверджує положення про структурні підрозділи Адміністрації, її філіали та представництва; приймає на посади, звільняє з посад працівників Адміністрації, затверджує штатний розпис, умови оплати праці, розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Адміністрації, застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства України, організує підвищення кваліфікації працівників Адміністрації; видає доручення на провадження дій від імені Адміністрації; несе персональну відповідальність за виконання покладених на Адміністрацію завдань; встановлює ступінь відповідальності своїх заступників, виконавчого директора і керівників структурних підрозділів; 14* 420 Глава 7 приймає рішення з проведення аудиту фінансово-господарської діяльності Адміністрації; здійснює інші функції відповідно до законодавства України та цього Статуту. 19. Для забезпечення виконання статутних завдань шляхом проведення інвестиційно-виробничої та іншої господарської діяльності в Адміністрації створюється виконавча дирекція на чолі з виконавчим директором, положення про яку затверджується головою Адміністрації. 20. Для координації та узгодження дій Адміністрації з місцевими органами державної виконавчої влади, представницькими органами та органами місцевого самоврядування при Адміністрації створюється дорадчий орган — координаційна рада. Склад координаційної ради, до якої входять керівні працівники Адміністрації, представники Красноперекопської районної державної адміністрації, виконкомів Рад міст Красноперекоп-ська та Армянська, вчені, інші особи, та положення про координаційну раду затверджується головою Адміністрації. 21. Для забезпечення виконання основних завдань при Адміністрації можуть створюватися експертні, консультативні та інші органи, положення про які затверджується головою Адміністрації. Облік і звітність 22. Адміністрація здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність відповідно до законодавства. 23. Фінансові результати діяльності Адміністрації визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу. Річний бухгалтерський баланс і фінансовий звіт підлягають затвердженню головою Адміністрації. 24. Перший фінансовий рік Адміністрації починається з дати її реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Наступні фінансові роки збігаються з календарними. 25. Перевірка фінансової діяльності Адміністрації здійснюється державними податковими інспекціями, іншими державними органами в межах 'їх компетенції. 42-1 Регулювання в сфері економіки ПОЛОЖЕННЯ про реєстрацію суб'єктів Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш" та порядок підготовки інвестиційних проектів, що реалізуються на території зони "Сиваш" Загальні питання 1. Це Положення визначає умови проведення реєстрації суб'єктів Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш" (далі — суб'єкти зони "Сиваш"), перелік необхідних для реєстрації документів, компетенцію органу, який здійснює реєстрацію, підстави скасування реєстрації, а також порядок підготовки інвестиційних проектів, що реалізуються на території зони "Сиваш" суб'єктами цієї зони. 2. Статус суб'єкта зони "Сиваш" надається Адміністрацією Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш" (далі — Адміністрація зони "Сиваш") суб'єктам підприємницької діяльності — юридичним особам, зареєстрованим на території зони "Сиваш", які реалізують затверджені Кабінетом Міністрів України інвестиційні проекти у межах цієї зони. 3. Реєстрація суб'єкта зони "Сиваш" є підставою для надання йому пільг, передбачених законодавством України для суб'єктів зони "Сиваш". Реєстрація суб'єкта зони "Сиваш" 4. Реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності як суб'єкта зони "Сиваш" проводиться за умови затвердження Кабінетом Міністрів України інвестиційного проекту, який він реалізує, а також укладення суб'єктом підприємницької діяльності угоди з Адміністрацією зони "Сиваш" про реалізацію інвестиційного проекту на території зони, якою, зокрема, передбачаються зобов'язання сторін, в тому числі зобов'язання суб'єкта підприємницької діяльності стосовно відкриття рахунків в уповноваженому банку (філії банку), розташованому на території зони "Сиваш". Уповноважений банк (філія банку), у якому суб'єкти зони '"Сиваш" можуть відкривати рахунки, визначається Адміністрацією зони "Сиваш" за погодженням з Національним банком. 5. Для реєстрації як суб'єкта зони "Сиваш" суб'єкта підприємницької діяльності власник або уповноважена ним особа подає до Адміністрації зони "Сиваш" такі документи: 422 Глава 7 реєстраційну картку суб'єкта зони "Сиваш" за формою, затвердженою Адміністрацією зони "Сиваш", яка одночасно є заявою про реєстрацію; копію установчих документів; копію свідоцтва про державну реєстрацію; документ, що засвідчує внесення плати за реєстрацію суб'єкта зони "Сиваш"; копії документів про відкриття рахунків в уповноваженому банку (філії банку), визначеному для банківського обслуговування суб'єктів зони "Сиваш". 6. За наявності всіх документів, зазначених у пункті 4 цього Положення, Адміністрація зони "Сиваш" протягом двох робочих днів з дати надходження документів проводить реєстрацію суб'єкта зони "Сиваш" і видає йому свідоцтво про реєстрацію суб'єкта зони "Сиваш" за формою додатка № 1 до цього Положення. Свідоцтво про реєстрацію суб'єкта зони "Сиваш" підписується головою Адміністрації зони "Сиваш" або уповноваженою ним посадовою особою Адміністрації зони "Сиваш" і засвідчується печаткою Адміністрації зони "Сиваш". Номер свідоцтва про реєстрацію суб'єкта зони "Сиваш" повинен збігатися з номером запису у журналі реєстрації суб'єктів зони "Сиваш". 7. Журнал реєстрації суб'єктів зони "Сиваш" ведеться за формою та у порядку, встановленими Адміністрацією зони "Сиваш". 8. Адміністрація зони "Сиваш" зобов'язана в десятиденний термін з дня реєстрації суб'єкта зони "Сиваш" подати за формою додатка № 2 до цього Положення відомості про реєстрацію суб'єкта зони "Сиваш" до органу державної податкової інспекції, державної статистики та митних органів за місцезнаходженням суб'єкта зони "Сиваш". 9. Суб'єкти зони "Сиваш" зобов'язані повідомляти Адміністрацію зони "Сиваш" про зміни, які вносяться до їх установчих документів як суб'єкта підприємницької діяльності, за формою, затвердженою Адміністрацією зони "Сиваш". 10. Перереєстрація суб'єкта зони "Сиваш" проводиться у разі перереєстрації його як суб'єкта підприємницької діяльності в порядку, встановленому цим Положенням для його реєстрації. У разі перереєстрації оригінал раніше виданого свідоцтва про реєстрацію повертається Адміністрації зони "Сиваш". 11. У разі втрати (знищення тощо) свідоцтва про реєстрацію суб'єкта зони "Сиваш" такому суб'єкту видається дублікат свідоцтва за умови подання Адміністрації зони "Сиваш" опубліко- Регулювання в сфері економіки 423 ваного в офіційній пресі оголошення про визнання недійсним втраченого свідоцтва про реєстрацію суб'єкта зони "Сиваш" та документа, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію суб'єкта зони "Сиваш". 12. Адміністрація зони "Сиваш" видає дублікат свідоцтва про реєстрацію суб'єкта зони "Сиваш" протягом трьох робочих днів з дня звернення суб'єкта зони "Сиваш" про видачу такого дубліката за наявності документів, зазначених у пункті 10 цього Положення. 13. За реєстрацію, перереєстрацію та видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію суб'єкта зони "Сиваш" справляється плата, розмір якої встановлює Адміністрація зони "Сиваш" за погодженням з Міністерством фінансів України. Ці кошти використовуються нею відповідно до поточних програм розвитку зони "Сиваш". 14. Скасування реєстрації суб'єкта зони "Сиваш" здійснюється Адміністрацією зони "Сиваш": а) за ініціативою суб'єкта зони "Сиваш" на підставі відповідної заяви; б) у разі скасування державної реєстрації його як суб'єкта підприємницької діяльності; в) у разі невиконання або неналежного виконання інвестиційного проекту, умов угоди про його реалізацію, недотримання суб'єктом зони "Сиваш" вимог нормативних документів, якими регулюється діяльність суб'єктів зони "Сиваш". 15. Скасування реєстрації суб'єкта зони "Сиваш" не є підставою для скасування державної реєстрації його як суб'єкта підприємницької діяльності. 16. Спори за участю суб'єктів зони "Сиваш" та Адміністрації зони "Сиваш" розглядаються згідно із законодавством України. 17. Адміністрація зони "Сиваш" у десятиденний термін надсилає відповідним органам державної реєстрації, державної податкової інспекції, державної статистики, митним органам і банківській установі, у якій відкриті рахунки суб'єкта зони "Сиваш", повідомлення про скасування реєстрації суб'єкта зони "Сиваш". Порядок підготовки інвестиційних проектів, що реалізуються на території зони "Сиваш" 18. Суб'єкт підприємницької діяльності, який має намір реалізувати інвестиційний проект на території зони "Сиваш", подає до Адміністрації зони "Сиваш": 424 Глава 7 заяву за затвердженою Адміністрацією зони "Сиваш" формою; інвестиційний проект у формі бізнес-плану; висновок Укрінвестекспертизи щодо проектів, фінансування яких передбачається за рахунок коштів Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів; висновки державної експертизи — санітарно-гігієнічної, екологічної, з енергозбереження — стосовно інших інвестиційних проектів. Обов'язкові вимоги до інвестиційного проекту встановлюються Адміністрацією зони "Сиваш" і доводяться нею до відома заінтересованих суб'єктів підприємницької діяльності. 19. Порядок розгляду інвестиційних проектів встановлюється Адміністрацією зони "Сиваш". Під час розгляду інвестиційного проекту Адміністрація зони "Сиваш" має право вимагати від потенційного інвестора документи, що підтверджують його спроможність реалізувати інвестиційний проект (аудиторський висновок, бухгалтерський баланс (баланси), копії угод, страхових полісів, ліцензій (дозволів) тощо, пов'язаних з реалізацією інвестиційного проекту). У разі потреби Адміністрація зони "Сиваш" може проводити конкурси на кращий інвестиційний проект. Про результати розгляду (конкурсу) Адміністрація зони "Сиваш" інформує всіх суб'єктів підприємницької діяльності, які подали інвестиційні проекти. 20. У разі прийняття Адміністрацією зони "Сиваш" рішення про доцільність реалізації інвестиційного проекту на території зони "Сиваш" відповідний проект з висновками Адміністрації зони "Сиваш" подається нею до Міністерства економіки України. 21. Міністерство економіки України разом з Фондом державного майна, іншими заінтересованими міністерствами і відомствами у місячний термін розглядає інвестиційний проект і подає до Кабінету Міністрів України висновок з проектом відповідного рішення. 22. Затвердження інвестиційних проектів, які реалізуються в зоні "Сиваш", проводиться Кабінетом Міністрів України після їх схвалення Спостережною радою по контролю за проведенням експерименту. 425 регулювання в сфері економіки Державне регулювання діяльності спеціальної (вільної) економічної зони здійснюють органи державної виконавчої влади України, до компетенції яких входить контроль за додержанням вимог законодавства України на території, де створено спеціальну (вільну) економічну зону. Судові, арбітражні та інші правоохоронні органи, а також органи контролю за додержанням екологічних, санітарних та інших норм керуються при здійсненні своїх функцій чинним законодавством України, за винятками, передбаченими законодавчим актом про конкретну спеціальну (вільну) економічну зону. Орган господарського розвитку і управління та суб'єкти економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони є самостійними у здійсненні своєї діяльності стосовно органів державного управління України, за винятками, передбаченими законодавчими актами України. Органи державного управління України не несуть відповідальності за дії органу господарського розвитку і управління та суб'єктів економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони, якщо інше не передбачено законодавчим актом про створення спеціальної (вільної) економічної зони або договором між ними. Орган господарського розвитку і управління спеціальної (вільної) економічної зони та зазначені суб'єкти не несуть відповідальності за дії органів державного управління України. Органи господарського розвитку і управління спеціальної (вільної) економічної зони не несуть відповідальності за дії місцевих Рад та місцевих державних адміністрацій. Місцеві Ради та місцеві державні адміністрації не несуть відповідальності за дії органу господарського розвитку і управління спеціальної (вільної) економічної зони та суб'єктів економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони, якщо інше не передбачено законом про створення спеціальної (вільної) економічної зони або договором між ними. Промислово-фінансові групи (ПФГ). Під промислово-фінансовою групою слід розуміти об'єднання, до якого можуть входити промислові підприємства, сільськогоспо- 426 Глава 7 дарські підприємства, банки, наукові і проектні установи, інші установи та організації всіх форм власності, що мають на меті отримання прибутку. ПФГ не має статусу юридичної особи. Таке об'єднання створюється за рішенням Уряду України на певний термін з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міждержавними договорами, а також виробництва кінцевої продукції. Забороняється створення ПФГ у сфері торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, матеріально-технічного постачання, транспортних послуг. Основним нормативним документом, що регламентує діяльність ПФГ є Закон Україні від 21 листопада 1995 p. "Про промислово-фінансові групи в Україні". У складі промислово-фінансових груп виділяються два типи підприємств: а) головне підприємство і б) підприємство — учасник ПФГ. Головне підприємство ПФГ — підприємство, створене відповідно до законодавства України, яке виробляє кінцеву продукцію ПФГ', здійснює її збут, сплачує податки в Україні та офіційно представляє інтереси ПФГ в Україні та за її межами. Головне підприємство ПФГ втрачає право на будь-які пільги з питань оподаткування, яке воно мало або може мати згідно з чинним законодавством України. У складі ПФГ може бути тільки одне головне підприємство. Тільки воно має право діяти від імені ПФГ. Керівник головного підприємства є президентом ПФГ. Головним підприємством ПФГ не можуть бути торговельне підприємство, транспортне підприємство, підприємство в сфері громадського харчування, побутового обслуговування, матеріально-технічного постачання, банк, фінансово-кредитна установа. 1 Кінцева продукція ПФГ — продукція, включаючи науково-технічну документацію та інші об'єкти права інтелектуальної власності, з метою виробництва якої створюється ПФГ. * 427 Регулювання в сфері економіки Учасник ПФГ — підприємство, банк або інша наукова чи проектна установа, організація, створена згідно з законодавством України, або іноземна юридична особа, що входить до складу ПФГ, виробляє проміжну продукцію ПФГ' або надає банківські та інші послуги учасникам і головному підприємству ПФГ і має на меті отримання прибутку. Головне підприємство та учасники ПФГ укладають Генеральну угоду про спільну діяльність щодо виробництва кінцевої продукції ПФГ. Генеральна угода про спільну діяльність щодо виробництва кінцевої продукції включає: назву ПФГ; перелік затверджених у встановленому законодавством порядку державних програм, з метою реалізації яких створюється ПФГ; визначення головного підприємства ПФГ; кандидатуру президента ПФГ, його права та обов'язки, порядок звільнення з посади; перелік учасників ПФГ; перелік кінцевої продукції ПФГ; термін дії угоди; інші умови, передбачені законодавством, та ті, які визнають необхідними ініціатори створення ПФГ. Угода набирає чинності з дня прийняття Кабінетом Міністрів України постанови про створення (реєстрацію) ПФГ. Як головне підприємство, так і учасники ПФГ, зберігають статус юридичної особи, а також незалежність у здійсненні виробничої, господарської і фінансової діяльності відповідно до законодавства про промислово-фінансові групи та укладеної Генеральної угоди про спільну діяльність. Вони створюються та діють з дотриманням вимог чинного законодавства України, в тому числі і законодав- Проміжна продукція ПФГ — продукція, включаючи науково-технічну документацію та інші об'єкти інтелектуальної власності, яка виробляється учасником ПФГ, використовується для виробництва кінцевої продукції ПФГ і реалізується виключно іншому учаснику або головному підприємству ПФГ. При реалізації такої продукції за межами ПФГ ця продукція проміжною не вважається. 428 Глава 7 ства про обмеження монополізму та недобросовісну конкуренцію. Підприємство, установа, організація можуть бути головним підприємством чи учасником тільки однієї ПФГ. У складі ПФГ може бути тільки один банк. Рішення про створення (реєстрацію) об'єднання та надання йому статусу ПФГ приймається Кабінетом Міністрів України з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, затверджених законами або постановами Верховної Ради України, та оформляється постановою. Створення ПФГ здійснюється відповідно до Закону "Про промислово-фінансові групи в Україні" і Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп. Ініціатори створення ПФГ — підприємства, банки, наукові і проектні установи, інші установи та організації всіх форм власності на добровільних засадах проводять загальні збори, на яких: приймають протокольне рішення про намір створення ПФГ; приймають Генеральну угоду про спільну діяльність у виробництві кінцевої продукції ПФГ; розробляють та затверджують техніко-економічний проект обгрунтування створення ПФГ; розробляють проекти двосторонніх угод про поставки проміжної продукції ПФГ (або надання відповідних послуг); визначають уповноважену особу ініціаторів створення ПФГ'. Уповноважена особа подає Генеральну угоду та техні-ко-економічне обгрунтування створення ПФГ відповідному галузевому міністерству чи відомству, Мінекономіки, Фонду державного майна та Антимонопольному комітету, які у двомісячний термін повинні скласти висновки стосовно поданих документів. 1 Фізична особа (особи), яка має у встановленому порядку оформлене доручення ініціаторів представляти в Кабінеті Міністрів України проект створення ПФГ. 429 Регулювання в сфері економіки Вона також забезпечує перерахування до державного бюджету державного мита за прийняття проекту створення ПФГ до розгляду Кабінетом Міністрів України'. Після цього уповноважена особа подає на ім'я Прем'єр-міністра України такі документи: доручення ініціаторів представляти в Кабінеті Міністрів України проект створення ПФГ; Генеральну угоду про спільну діяльність у виробництві кінцевої продукції, підписану всіма ініціаторами створення ПФГ; техніко-економічний проект обгрунтування створення ПФГ; висновки відповідного галузевого міністерства чи відомства, Мінекономіки, Фонду державного майна та Антимонопольного комітету про доцільність створення ПФГ, стосовно техніко-економічного обгрунтування та Генеральної угоди; документ про перерахування до державного бюджету державного мита. Зазначенні матеріали, після 'їх отримання, надсилаються Міжвідомчій комісії з питань формування ПФГ, яка у двомісячний термін розглядає їх і готує відповідні пропозиції Кабінетові Міністрів України. Щодо створення транснаціональної ПФГ Міжвідомча комісія готує пропозиції Кабінетові Міністрів України у чотиримісячний термін. У разі прийняття позитивного рішення Міжвідомча комісія, або за її дорученням відповідне галузеве міністерство чи відомство розробляє проект постанови Кабінету Міністрів України про створення ПФГ та затвердження Генера

Релевантная научная информация:

 1. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер, 1999. — 736 с. - Административное право
 2. 7.3. Основні напрями державного регулювання економіки - Административное право
 3. § 4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 4. § 1. Поняття трудових спорів та їх класифікація - Трудовое право
 5. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 6. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 7. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 8. 7.1. Економіка як об´єкт адміністративно-правового регулювання - Административное право
 9. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 10. ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА - Административное право
 11. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 12. Тема 1. Основні характеристики Конституції України як Основного Закону нашої держави - Конституционное право
 13. 2. Державний рівень організації господарської діяльності та керівництво нею - Хозяйственное право
 14. 5. Питання вдосконалення господарського законодавства - Хозяйственное право
 15. 1. Поняття інновацій та інноваційної діяльності - Хозяйственное право
 16. 2. Система законодавства про інноваційну діяльність - Хозяйственное право
 17. 3. Інноваційні правовідносини - Хозяйственное право
 18. 3. Суб´єкти зовнішньоекономічної діяльності - Хозяйственное право
 19. 1.2. Система нормативно-правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони - Хозяйственное право
 20. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе

Другие научные источники направления Административное право:

  1. Студеникина М. С.. Что такое административная ответственность?. 1990
  2. Ю.П. Битяк, Б.В. Зуй. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. 1999
  3. Бандурко О.М. . Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник. 2000
  4. Васильев Л.С.. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. 2002
  5. Бахрах Демьян Николаевич. Административное право России. Учебник для вузов. 2002
  6. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.. 2003