Административное право

Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, "Еспада", 2000. - 368с.
§4. ОБОВ'ЯЗКИ ДОБОВОГО НАРЯДУ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ
Обов'язки добового наряду чергової частини залежать від тих завдань, виконання яких покладено на чергові частини органів внутрішніх справ, їх можна класифікувати таким чином:

- забезпечення, прийом, реєстрація і оперативне реагування на заяви, повідомлення й іншу інформацію про злочини та події;

- забезпечення введення ступенів готовності;

- розгляд обставин щодо правопорушників, доставлених до чергової частини;

- проведення особистого огляду та догляду речей, спостереження за поведінкою доставлених і затриманих;

- підготовка службових нарядів та оперативне управління ними;

- поміщення (звільнення) до ІТУ затриманих і взятих під варту осіб, забезпечення їх конвоювання;

- контроль за охороною будинку міськрайліноргану та ІТУ;

- забезпечення збереження озброєння, боєприпасів, спеціальних засобів, службової документації, нормативних актів, оперативної й криміналістичної техніки, засобів зв'язку, захисту та іншого майна, закріпленого за черговою частиною;

- збирання, обробка й подання оперативної інформації;

- забезпечення довідкової роботи;

40

- додержання правил пожежної безпеки й санітарних правил в адміністративному будинку органу внутрішніх справ і на прилеглій до нього території.

Розглянемо наведену класифікацію більш детально.

Обов'язки добового наряду чергової частини щодо забезпечення, прийому, реєстрації і оперативного реагування на заяви, повідомлення й іншу інформацію про злочини та події.

Оперативний черговий несе персональну відповідальність за здійснення цілодобового прийому і реєстрації заяв, що надходять до чергової частини, повідомлень та іншої інформації про злочини і правопорушення згідно з вимогами наказу МВС України N 500 від 26.11.1991 р. Така інформація про злочини та події, незалежно від місця й часу їх скоєння, повноти отриманих відомостей, приймається штатними черговими, їх помічниками або співпрацівниками, призначеними у встановленому порядку на чергування, і негайно без погодження з керівництвом міськрайліноргану реєструється у книзі обліку інформації про злочини і події (КОіЗП).

При отриманні інформації про конкретний злочин, що готується або скоєний, катастрофу, вибух, аварію, велику пожежу, стихійне лихо, інші події черговий вживає всі заходи щодо попередження та припинення злочину або організує невідкладні дії щодо його розкриття по гарячих слідах, затримання злочинців, надання допомоги потерпілим, ліквідації негативних наслідків, користуючись при цьому картотекою невідкладних дій і керуючись Настановою про основи організації розкриття злочинів по гарячих слідах, затвердженою відповідним наказом МВС України.

У разі надходження повідомлення про виявлення хворих і дітей, які за своїм фізичним станом не можуть подати про себе будь-яких відомостей, оперативний черговий направляє до місця їх знаходження працівника міліції спільно з лікарем-спеціалістом, а в подальшому діє за погодженням з медичною установою.

Черговий щодоби аналізує стан роботи по реагуванню на заяви, повідомлення.іншу інформацію про злочини, події і при здачі чергування доповідає про це начальнику міськрайліноргану (особі, яка його заміщає) окремим рапортом із вказівкою неперевіреної в строк інформації. При зверненні народних депутатів сприяти їм в межах компетенції органів внутрішніх справ у своєчасному розгляді запитів, скарг та заяв, виявляти оперативність при поданні допомоги при наявності протидії у здійсненні їх законної діяльності або якщо їм загрожує небезпека з боку злочинців.

41

Обов'язки добового наряду чергової частини щодо забезпечення введення ступенів готовності.

Оперативний черговий зобов'язаний постійно бути готовим до своєчасного оповіщення і збору особового складу міськрайлінорга-ну по тривозі, вміти користуватись схемою виклику працівників, знати місця збору особового складу по тривозі, а також порядок зв'язку з місцевими органами державної влади, начальником гарнізону, начальником штабу цивільної оборони. При одержанні з чергової частини УМВС будь-якого з сигналів про введення ступенів готовності, зазначених на пакетах, та пароля до них оперативний черговий зобов'язаний:

- зафіксувати у зошиті для записів оперативного чергового точний час отримання сигналу й пароля, повідомити чергову частину УМВС про їх отримання);

- розпечатати пакет УМВС з позначенням отриманого сигналу; звірити пароль, який міститься в пакеті, з отриманим;

- у разі відповідності прийнятого пароля паролю, що міститься в пакеті, негайно доповісти начальникові міськрайліноргану про отриманий сигнал з чергової частини УМВС і діяти відповідно до його вказівок та розробленої у міськрайліноргані інструкції;

- у випадку розбіжності отриманого пароля з паролем, що міститься у пакеті, негайно повідомити про це оперативного чергового і діяти згідно з його вказівкою.

При отриманні сигналів оповіщення з місцевого штабу цивільної оборони оперативний черговий, зафіксувавши сигнал, негайно доповідає начальникові міськрайліноргану і діє за його вказівкою та відповідно до наявних інструкцій.

Обов'язки добового наряду чергової частини стосовно розгляду обставин щодо правопорушників, доставлених до чергової частини.

Розгляд обставин щодо правопорушників, доставлених до чергової частини працівниками міськрайлінорганів або громадянами, провадиться оперативним черговим або іншим працівником органу за дорученням начальника міськрайліноргану або його заступника. При розгляді обставин щодо правопорушника оперативний черговий зобов'язаний:

- з'ясувати підстави, мотиви й законність доставления, наявність даних про потерпших, свідків, які можуть підтвердити скоєне правопорушення;

- встановити особу доставленого, його фізичний стан (сп'янін-ня.травми тощо);

42

- прийняти від працівника органу внутрішніх справ, який доставив правопорушника, письмовий рапорт, а при доставленні правопорушника громадянами - заяву. Особлива увага при цьому звертається на викладення обставин правопорушення, підстав та мотивів доставления;

- зареєструвати факт доставления правопорушника.

У випадку необгрунтованого доставления громадянина оперативний черговий, встановивши його невинуватість, зобов'язаний негайно звільнити доставленого й запропонувати особі, винній у необгрунтованому доставленні, вибачитись, після чого зробити необхідну позначку у книзі доставлених до міськрайліноргану. Роз'яснити особі, яка допустила необгрунтоване доставления, неправомірність її дій. Про необгрунтоване доставления громадянина працівником органів внутрішніх справ доповісти начальнику міськрайліноргану письмовим рапортом для вжиття заходів. У випадку, коли громадянина незаконно доставили громадяни, роз'яснити останнім необґрунтованість доставления. Доставлению й затриманню не підлягають:

- народні депутати України, народні депутати Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, селищних, сільських Рад на території відповідної Ради;

- прокурори й слідчі органів прокуратури, народні судді, керівники та члени міського, обласного й вищестоящого судів;

- особи, що мають небезпечні для життя тілесні ушкодження, вжили сильнодіючі отруйні речовини або заражені небезпечними для здоров'я оточуючих інфекційними хворобами (при наявності відомостей про це, а також якщо вони не мають змоги реагувати на звернення до них), вагітні жінки з ознаками початку пологів. Відповідні заходи реагування до таких осіб вживаються після подання їм кваліфікованої допомоги медпрацівниками або після лікування їх в умовах стаціонару.

У випадках доставления таких осіб оперативний черговий після встановлення їх особистості, повинен негайно звільнити доставлених і доповісти про подію письмовим рапортом начальникові міськрайліноргану, а також до чергової частини вищестоящого органу внутрішніх справ, проінформувати про доставления цих осіб прокурора і діяти згідно з отриманими вказівками. Якщо доставлений громадянин має обмороження, сам собі завдав тілесні ушкодження, при спробі самогубства або заявив про погіршання стану свого здоров'я, черговий зобов'язаний викликати швидку медичну

43

допомогу чи представників відповідного медичного закладу, забезпечити постійний нагляд за такою особою й доповісти про подію начальнику міськрайліноргану. Рішення про подальше утримання згаданих осіб черговий приймає в залежності від висновку лікаря та вказівки начальника міськрайліноргану. При влаштуванні таких осіб на стаціонарне лікування у книзі обліку доставлених робиться відповідний запис, а у медичний заклад надсилається лист з проханням повідомити міськрайлінорган про виписування правопорушника з медичного закладу.

При доставленні за правопорушення військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на збори, осіб рядового чи начальницького складу органів внутрішніх справ черговий зобов'язаний після з'ясування підстав, мотивів та законності доставления, встановлення особи й місця служби повідомити командира частини (військового коменданта), начальника органу внутрішніх справ про затримання, викликати наряд і передати затриманих, а також матеріали на них, під розписку у книзі обліку осіб, доставлених до міськрайліноргану. Про скоєння злочину цією категорією осіб повідомити прокурора. Вияснення обставин щодо затримання за порушення правил дорожнього руху, правил полювання, рибальства та охорони рибних запасів, митних правил, контрабанду здійснюється на загальних підставах.

У випадку доставления до чергової частини іноземного громадянина черговий після встановлення його особистості зобов'язаний:

- іноземного громадянина, який користується дипломатичним імунітетом та привілеями, негайно звільнити. Дипломатичний імунітет та привілеї іноземних громадян підтверджуються наявністю таких документів, виданих МЗС України: дипломатичної, консульської або службової картки, спеціального посвідчення Міжнародного банку, Економічного співробітництва, Міжнародного інвестиційного банку тощо;

- провести розгляд обставин щодо іноземного громадянина, який не користується імунінетом та привілеями, на загальних підставах;

- доповісти письмовим рапортом начальнику міськрайліноргану, повідомити чергову частину вищестоящого органу внутрішніх справ про доставления іноземного громадянина, проінформувати прокурора та Службу безпеки України.

У випадку, коли встановити особу доставленого іноземця неможливо, черговий повинен у встановленому порядку направити його для поміщення до приймальника-розподільника.

У разі раптової смерті чи самогубства доставленого до чергової частини черговий зобов'язаний: викликати швидку (невідкладну) медичну допомогу; доповісти начальникові міськрайліноргану та повідомити чергову частину вищестоящого органу внутрішніх справ; проінформувати прокурора, вжити заходів до збереження обстановки на місці події до прибуття особи, якій доручено розслідування.

При розгляді обставин щодо особи, яка підозрюється у скоєнні злочину, черговий зобов'язаний:

- доповісти про доставления начальнику міськрайліноргану та за його вказівкою передати матеріали й доставленого слідчому або особі, призначеній проводити дізнання, для вирішення питання про порушення кримінальної справи (якщо вона не порушена) і затримання доставленого за підозрою у скоєнні злочину. Від особи, яка доставила підозрюваного, черговий зобов'язаний зажадати рапорт із вказівкою конкретної фабули злочину;

- за вказівкою начальника міськрайліноргану, слідчого провести особистий обшук, сфотографувати й дактилоскопувати підозрюваного. Особистий обшук ведеться особою однієї статі з доставленим у присутності двох понятих тієї ж статі. При обшуку вилучаються речові докази, документи, цінності, гроші, облігації та інші цінні папери, а також речі, заборонені до зберігання в ІТУ (всі види холодної й вогнепальної зброї, боєприпаси, наркотичні, сильнодіючі та отруйні речовини, бритви, запальнички, сірники, гральні карти, поясні ремені, гумові підв'язки, краватки, шнурки, шарфи, рушники довше 50 см тощо). Вилучені речі при особистому обшуку передається слідчому, особі, що провадить дізнання, під розписку в протоколі про затримання за підозрою у скоєнні злочину, який долучається до кримінальної справи.

Про провадження особистого обшуку, застосування технічних засобів, вилучення речових доказів, документів, цінностей, грошей та інших речей, фотографування підозрюваного у скоєнні злочину, а також його дактилоскопування складаються протоколи відповідно до кримінально-процесуального законодавства. Протоколи зачитуються особою, яка їх склала, і підписуються всіма особами, що беруть участь у провадженні цих дій;

- при наявності письмового доручення слідчого або начальника міськрайліноргану про затримання особи, підозрюваної у скоєнні злочину, скласти протокол затримання і повідомити про це слідчого, орган дізнання, за дорученням якого проведено затримання, а

45

44

також прокурора. У протоколі зазначається час доставления особи до міськрайліноргану або до слідчого;

- направити підозрюваного для утримання до ІТУ при одержанні від слідчого або особи, яка провадить дізнання, протоколу затримання;

- за письмовим дорученням слідчого або особи, яка провадить дізнання, повідомити про затримання родину підозрюваного (якщо відоме місце її проживання). Про затримання неповнолітнього обов'язково повідомити батьків або осіб, що їх заміщають;

- під час перебування підозрюваного у черговій частині забезпечити його охорону, яка виключала б втечу, напад на осіб добового наряду, інших працівників правоохоронних органів та громадян, приховування речових доказів та слідів злочину, самогубство, калічення членів, контакти з іншими особами, особливо з підозрюваними у скоєнні того ж злочину. З письмового дозволу слідчого або особи, яка провадить слідство, передати підозрюваному одяг та інші предмети, за винятком заборонених до зберігання в ІТУ.

Розгляд обставин щодо особи, доставленої за адміністративне правопорушення, провадиться після особистого обшуку, як правило, негайно. У випадку, коли в черговій частині перебувають декілька осіб, які ско'іли адміністративні правопорушення, і розпочати розгляд обставин щодо затриманих терміново не є можливим, він провадиться в порядку черговості доставления. Проваджуючи розгляд обставин, оперативний черговий зобов'язаний:

- запропонувати працівнику міліції (члену службового наряду), який затримав і доставив правопорушника, скласти і оформити у встановленому порядку протокол про адміністративне правопорушення, з підписами свідків (якщо вони є), правопорушника і поясненнями останнього. Якщо правопорушник доставлений громадянами, згаданий протокол складає оперативний черговий;

- з'ясувати наявність складу адміністративного правопорушення, а також відсутність обставин, що виключають провадження у справах про адміністративні правопорушення;

- перевірити наявність відомостей про правопорушника за картотекою умовно засуджених і засуджених з відстрочкою виконання вироку, притягнутих до адміністративної відповідальності за правопорушення, а також за іншими картотеками міськрайліноргану за місцем проживання правопорушника. Інформацію про затримання (доставления) осіб, що стоять на обліку, довести до відома ппаців-ника карного розшуку, ЗЕЗП, дільничного інспектора міліції діль-

46

ничного інспектора у справах неповнолітніх, що обслуговують відповідну адміністративну дільницю;

- зареєструвати протокол у журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення та доповісти матеріали про адміністративне правопорушення начальнику міськрайліноргану або його заступнику і далі діяти згідно з отриманою вказівкою.

При розгляді обставин щодо особи, яка підозрюється в управлінні транспортним засобом у стані сп'яніння, оперативний черговий зобов'язаний:

- у встановленому порядку направити доставленого на медичне обстеження для встановлення стану сп'яніння;

- вилучити до розгляду справи посвідчення на право управління транспортним засобом, про що зробити запис у протоколі про адміністративне правопорушення;

- забезпечити збереження транспортного засобу й вантажу, який у ньому знаходиться;

- викликати представника автотранспортного підприємства з довіреністю на отримання транспортного засобу й вантажу. Транспортний засіб і вантаж передати по довіреності під розписку і приєднати до матеріалів справи про адміністративне правопорушення.

При розгляді обставин щодо особи, доставленої за бродяжництво, так само як і умовно засудженої, умовно звільненої, яка самовільно залишила межі адміністративного району, або особи, яка засуджена до позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку і скоїла правопорушення, оперативний черговий зобов'язаний:

- перевірити в адресному бюро та інформаційному центрі наявність відомостей про офіційне попередження, розшук цих осіб, а у місцях з особливим режимом - підписки про невиїзд за межі цих місць;

- доповісти зібрані матеріали керівникові міськрайліноргану і за його вказівкою передати їх під розписку працівнику, призначеному для подальшого розгляду обставин. У випадку відсутності керівника протягом 3 годин при наявності підстав скласти постанову про затримання особи, що займається бродяжництвом, і вмістити її до приймальника-розподільника (у разі відсутності такого -до ІТУ). Про затримання доповісти начальникові міськрайліноргану і за його рішенням передати зібрані матеріали працівнику органу для отримання у добовий строк санкції прокурора на утримання затриманого у приймальнику-розподільнику (ІТУ);

47

- при наявності санкціонованої прокурором постанови про затримання особи, що займається бродяжництвом, направити затриманого до приймальника-розподільника (ІТУ), а умовно звільненого, умовно засудженого та засудженого до позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку - до ІТУ, про що повідомити орган внутрішніх справ, який виніс постанову про затримання (скласти протокол затримання).

Неповнолітнього, який скоїв правопорушення, черговий зобов'язаний передати працівнику інспекції у справах неповнолітніх (ІСН) або оперативному працівнику карного розшуку для подальшого розгляду обставин. У разі їх відсутності черговий за вказівкою керівника міськрайліноргану проводить з неповнолітнім правопорушником віком від 16 до 18 років розгляд обставин щодо нього у повному обсязі. Про скоєне правопорушення, передачу правопорушника батькам або особам, що 'їх заміщають, його законному представникові, а також про прийняття відповідних заходів оперативний черговий повинен повідомити працівника ІСН для вжиття відповідних заходів. При наявності підстав, передбачених законодавством, черговий за вказівкою керівника міськрайліноргану направляє доставленого до приймальника-розподільника для неповнолітніх.

Неповнолітні, що перебувають у стані сп'яніння, передаються: батькам або особам, які їх заміщають; представникам адміністрації дитячих будинків, шкіл-інтернатів, спеціальних навчально-виховних, лікувально-виховних установ, а також посадовим особам інших установ, які відповідають за утримання і виховання цих неповнолітніх; представникам лікувальних установ органів охорони здоров'я, якщо неповнолітній, якому не виповнилось 14 років, має тілесні ушкодження або його неможливо передати вищезгаданим особам.

Передача неповнолітнього провадиться під розписку в протоколі про адміністративне правопорушення, про що робиться позначка у книзі обліку осіб, доставлених до міськрайліноргану.

При з'ясуванні обставин з дитиною, яка заблудилась або була підкинута, черговий у відсутності працівника ІСН зобов'язаний скласти акт у двох (стосовно підкинутого - у трьох) примірниках. Акт підписується черговим і особою, яка доставила дитину. Дитина фотографується за правилами розпізнавальної фотозйомки.

Діти і підлітки, які заблудились, були підкинуті, а у невідкладних випадках і інші, залишені без батьківської опіки, протяг^ vi часу, що має не перевищувати 8 годин, направляються чеу говим

48

(при відсутності працівника ІСН) до: будинку дитини (у віці до З років); приймальника-розподільника для неповнолітніх органів внутрішніх справ; найближчої медичної установи, незалежно від території обслуговування й відомчої належності (при наявності ознак захворювання).

При адміністративному затриманні, проведенні особистого огляду та догляду речей, спостереженні за поведінкою доставлених і затриманих, обов'язки добового наряду чергової частини зводяться до наступного.

Черговий по міськрайліноргану міліції при розгляді обставин з особами, доставленими за адміністративне правопорушення, з метою складання протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання неможливо вирішити на місці, а у необхідних випадках для встановлення особистості і з'ясування обставин правопорушення провадить огляд і адміністративне затримання таких осіб, догляд речей, транспортних засобів і вилучення речей і предметів, що можуть бути речовими доказами або використані на шкоду їх здоров'ю. Ці заходи можуть застосовуватись одночасно або вибірково як черговим, так і за його вказівкою працівником міськрайліноргану, для забезпечення провадження справ про адміністративні правопорушення і ці дії не є покаранням.

При адміністративному затриманні черговий зобов'язаний:

- скласти протокол про адміністративне затримання, підписати його й запропонувати розписатись понятим та правопорушнику. Протокол додається до справи про адміністративне правопорушення;

- провести особистий догляд правопорушника, його речей і вилучити речі й документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, а також всі види зброї, боєприпасів, наркотичних, сильнодіючих та отруйних речовин. Особистий догляд провадиться особою однієї статі із затриманим і в присутності двох понятих тієї ж статі. Про особистий огляд і догляд речей, вилучення речей і документів робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення або затримання із зазначенням усіх вилучених речей і предметів, їх індивідуальних ознак (номер, серія, колір тощо). Протокол підписується особою, що чинить догляд і вилучення, а також понятими та правопорушником. У випадку відмови порушника від підписання протоколу в останньому робиться запис про це;

- з'ясувати стан здоров'я порушника, а також обставини, що можуть призвести до тяжких наслідків у зв'язку з його затриманням

49

(зупинка виробництва, вибух котла, заморожування системи опалення і т.ін., а також залишення малолітніх дітей або осіб, які потребують постійного нагляду, в обстановці, що загрожує їх життю, тощо). При наявності цих обставин вживаються заходи щодо попередження тяжких наслідків (повідомляє адміністрацію підприємств, організацій, домоуправління, поліклініки, лікарні тощо про необхідність прийняття відповідних заходів безпеки; при необхідності затриманий у супроводі працівника міліції направляється для вжиття заходів щодо попередження тяжких наслідків);

- зареєструвати факт затримання в книзі обліку осіб, доставлених до міськрайліноргану. При цьому у відповідних графах обов'язково вказується номер протокола про адміністративне затримання і час перебування особи у кімнаті для затриманих;

- на прохання затриманого за адміністративне правопорушення повідомити про його місцеперебування родичів, адміністрацію за місцем праці і навчання. Про затримання неповнолітнього обов'язково повідомляються його батьки або особи, які їх заміщають;

- забезпечити постійне спостереження за поведінкою доставлених і затриманих з метою попередження нападу на осіб добового наряду, інших працівників і громадян, утаєння речей і документів, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, самогубства, калічення членів;

- контролювати додержання встановлених строків адміністративного затримання. Адміністративне затримання особи, яка скоїла адміністративне правопорушення, може тривати не більше 3 годин.

Особи, які скоїли дрібне хуліганство, можуть бути затримані до розгляду справи суддею або начальником (заступником начальника) органу внутрішніх справ, але на строк не більше доби. До розгляду справи суддею можуть бути затримані також особи, які порушили порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних процесій та демонстрацій або виявили неповагу до суду, або торгували з рук у невстановлених місцях. Строк адміністративного затримання відраховується з моменту доставления порушника для складання протоколу, а особи, що перебувала у стані сп'яніння, - з часу витвереження ( не менше 3 годин, але не більше доби).

В кімнаті для затриманих неповнолітні утримуються окремо від дорослих, а чоловіки - від жінок.

При затриманні осіб, черговий провадить їх огляд, а також речей, що знаходяться при них, транспортних засобів і вилучає документи й предмети, що можуть бути речовими доказами або вико-

50

ристатись на шкоду їх здоров'ю, а також документи, цінності, гроші, цінні папери й речі, заборонені до зберігання у кімнатах для затриманих (всі види зброї, боєприпаси, наркотичні, сильнодіючі, отруйні речовини, ножі, бритви, ключі, інші металеві предмети, скляний посуд, спиртні напої, тютюнові вироби, сірники, гральні карти, поясні ремені, помочі, шнурки, шарфи, краватки).

Під час перебування правопорушника в кімнаті для затриманих черговий зобов'язаний:

- здійснювати постійний нагляд за поведінкою затриманого; постійно контролювати несення служби; здійснювати нагляд за поведінкою осіб, що знаходяться в кімнаті для затриманих, під час виведення їх до керівника для розгляду обставин щодо них, до туалету та інших приміщень;

- ретельно перевіряти продукти й речі, що передаються затриманим, не допускаючи передачі заборонених предметів; при спробі затриманого завдати шкоду собі або іншим особам, що знаходяться в кімнаті для затриманих, перевести правопорушника до іншої кімнати, а у виключних випадках вжити заходів для припинення буйства та безчинства про що буде сказано нижче;

- забезпечити освітлення кімнат для затриманих від настання темряви до повного світанку.

Черговий за вказівкою керівника (а при його відсутності - самостійно) має право застосовувати до затриманих і доставлених заходи фізичного впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, наручники, гумові палиці, засоби зв'язування, сльозоточиві речовини та інші спеціальні засоби, а також використовувати службових собак у таких випадках:

- для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу 'їх життю або здоров'ю;

- для припинення масових безладь та групових порушень громадського порядку;

- для відбиття нападу на приміщення, споруди та транспортні засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення у разі захвату;

- для конвоювання та утримання осіб, затриманих і підданих арешту, взятих під варту, якщо зазначені вище особи чинять опір працівникам міліції або якщо є підстави вважати, що вони можуть скоїти втечу або завдати шкоди оточуючим чи собі;

- для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, що виконують службові чи громадські обов'язки по охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю;

51

- для звільнення заложників.

Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обстановки, що склалася, а також характеру та особистості правопорушника.

Порядок застосування наручників, приладів зв'язування та прийомів самбо у чергових частинах органів внутрішніх справ також має свої особливості. Застосування наручників при охороні, утриманні та конвоюванні заарештованих та затриманих допускається у випадках: а) вчинення ними фізичного опору конвою, при спробі нападу на конвой чи склад суду; б) затримання при спробі втечі; в) наявності відомостей про намір заарештованого покінчити життя самогубством або скоїти втечу; г) винесення вироку про смертну кару; д) наявності розпорядження головуючого на суді; е) визнання судом особливо небезпечним рецидивістом; є) конвоювання особливо небезпечних злочинців; ж) конвоювання у літаках, автомобілях (крім автозаків).

Безперервне утримання в наручниках допускається не більш як на дві години, після чого вони знімаються на час до 15 хвилин. Руки в наручниках мають знаходитись у положенні позаду. Не допускається застосування наручників до жінок, неповнолітніх віком до 16 років, престарілих, інвалідів з явно вираженими ознаками інвалідності, а також іноземних громадян. По кожному випадку застосування наручників у приміщенні органу внутрішніх справ (чергової частини) для припинення протиправних дій затриманих складається акт, який після доповіді начальникові міськрайліноргану додається до адміністративного матеріалу.

Зв'язування провадиться засобами, що виключають можливість заподіяння тілесних ушкоджень затриманому (доставленому), і застосовується: а) для припинення буйства та безчинства затриманих, доставлених і заарештованих, коли іншими заходами припинити ці дії неможливо; б) для затримання й конвоювання злочинців, коли є підстави для побоювання, що вони намагатимуться скоїти втечу або напад на працівника міліції чи громадян, так само як і завдати собі каліцтво або покінчити життя самогубством.

Зв'язуються руки і ноги окремо у положенні позаду. При цьому категорично забороняється притягувати руки до ніг (застосовувати так звану "ластівку").

Перебування у зв'язаному стані не повинно перевищувати двох годин. Особа, до якої застосовано зв'язування, повинна знаходитись під постійним наглядом. Про кожний випадок зв'язування праців-

52

ник міліції доповідає рапортом начальнику ВВС. При цьому за участю понятих складається акт. У рапорті-акті зазначається, коли, де, проти кого і за яких обставин застосовано зв'язування, тривалість знаходження особи у зв'язаному стані (години, хвилини), а також прізвища та адреса понятих.

Прийоми самбо та рукопашного бою застосовуються у випадках: а) захисту від нападу хуліганів та інших осіб, що загрожують життю і здоров'ю громадян або працівників міліції; б) затримання злочинця, що чинить опір; в) фізичного опору особи, що доставляється до міліції, при розгляді обставин щодо неї; г) фізичного опору при законному проведенні обшуку або вилучення речових доказів. Забороняється застосовувати прийоми самбо з нанесенням тілесних ушкоджень (за винятком збройного нападу) стосовно жінок, осіб, що не досягли 16-річного віку та інвалідів (з явними ознаками інвалідності).

Працівник, який завдав тілесних ушкоджень внаслідок застосування прийомів самбо, зобов'язаний надати невідкладну медичну допомогу особі, яка отримала тілесні ушкодження, додержуючись при цьому необхідних заходів обережності від раптового нападу та доповісти письмово черговому, а черговий, який заподіяв тілесні ушкодження в результаті застосування прийомів самбо, - начальникові органу внутрішніх справ із зазначенням часу, місця, проти кого і за яких обставин вжито прийоми самбо, а також прізвищ та адресів понятих (при їх наявності).

Застосуванню сили, спеціальних засобів, вогнепальної зброї має передувати попередження про намір їх застосувати, якщо дозво лять обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби, а також зброя можуть застосовуватись, якщо виникла безпосередня загроза життю чи здоров'ю громадян або працівників міліції. Забороняється застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності і малолітніх, крім випадків скоєння ними групового нападу, який загрожує життю і здоров'ю людей, працівників міліції, збройного нападу або збройного опору. У випадку неможливості запобігти застосування сили вона не повинна перевищувати міру, необхідну для виконання покладених на міліцію обов'язків, і має зводитись до мінімуму можливості заподіяння збитку здоров'ю правопорушника та інших громадян. При завданні шкоди черговий забезпечує надання необхідної допомоги особі, яка постраждала, у найкоротший строк. Про

53

застосування фізичної сили, спеціальних засобів примусу черговий рапортом доповідає начальникові міськрайліноргану.

Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування фізичного впливу та спеціальних засобів, а також про всі випадки застосування зброї черговий зобов'язаний негайно письмово повідомити начальника міськрайліноргану для повідомлення прокурора. Перевищення повноважень щодо застосування сили, у тому числі спеціальних засобів та зброї, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

У випадку несправності освітлення і опалення, загоряння або затоплення у кімнаті для затриманих черговий зобов'язаний негайно викликати працівників відповідних аварійних служб, організувати (дотримуючись правил техніки безпеки) гасіння пожежі, вжити заходів до усунення несправності, ліквідації наслідків. Якщо подія загрожує життю чи здоров'ю затриманих, він зобов'язаний негайно перевести їх до інших приміщень, організувати охорону та постійне спостереження за ними. Про подію і вжиті заходи йому слід негайно доповісти начальнику міськрайліноргану (особі, яка його заміщає). Про події, що мали серйозні наслідки (затоплення, смерть, замах на самогубство тощо) та вжиті заходи черговий зобов'язаний доповісти начальникові міськрайліноргану та повідомити чергову частину вищестоящого органу внутрішніх справ, проінформувати прокурора.

При звільненні правопорушника йому повертаються всі вилучені речі, документи і гроші, за винятком предметів, речей та документів, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, предметів і речей, що знаходяться у розшуку, вилучені з громадського обігу, а також таких, що підлягають конфіскації або сплатному вилученню, і підроблених документів. За отримання повернених речей, документів та інших цінностей правопорушник розписується у протоколі, в якому вони позначені вилученими. На прохання доставлених (затриманих) їм видаються довідки про час та причини затримання.

Особистий огляд і огляд речей доставленого провадиться у встановленому порядку. Огляд речей, поклажі, багажу, знарядь полювання та рибальства, добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється, як правило, у присутності особи, яка є їх власником. У випадках, що не терплять зволікання, згадані речі, предмети, за умов відсутності їх власника, можуть бути піддані огляду при наявності двох понятих. Про особистий огляд, огляд

54

речей складається протокол або про це чиниться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення чи у протоколі про адміністративне затримання, які додаються до справи про адміністративне правопорушення. Вилучені у доставленого або затриманого речі й документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, зберігаються разом з протоколом, у якому вчинено запис про вилучення, у черговій частині або спеціальній шафі, ключ від якої знаходиться в чергового. Там само зберігаються документи, цінності, гроші та інші речі, вилучені в осіб, які поміщені до кімнати для затриманих, до повернення їх правопорушникові у встановленому порядку. При передачі матеріалів про адміністративне правопорушення працівнику, відповідальному за їх облік, черговий під розписку в журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення передає також вилучені речі та документи (за винятком зброї та боєприпасів). Вилучена в доставлених (затриманих) зброя та боєприпаси зберігаються черговим у спеціальній залізній шафі, опечатаній особистою печаткою, до передачі їх відповідному працівникові органів внутрішніх справ.

Якщо при розгляді обставин щодо затриманого, його особистому огляді або огляді його речей буде встановлено, що його дії містять у собі ознаки злочину, або він знаходиться у розшуку, або незаконно зберігав предмети та речі (вилучені з громадського обігу, викрадене майно), або має підроблені документи, то черговий доповідає про встановлені факти керівникові міськрайліноргану і передає за його вказівкою зібрані матеріали та вилучене під розписку у відповідному журналі (книзі) слідчому або особі, призначеній проводити дізнання, для подальшої перевірки й вирішення питання про порушення кримінальної справи.

Досить важливими є обов'язки щодо підготовки службових нарядів та оперативному управлінню ними. Так, з прибуттям працівників міліції, що заступають у наряд, оперативний черговий зобов'язаний перевірити наявність особового складу відповідно до записів у книзі постових, допуск до несення служби із зброєю; видати їм у встановленому порядку необхідні предмети озброєння та спец-засобів, засоби захисту, зв'язку та службові документи; ознайомити склад наряду з орієнтуваннями й оперативною обстановкою на території, що обслуговується, прикметами злочинців, які розшукуються, та викраденого майна; доповісти особі, яка проводить інструктаж, про готовність особового складу до несення служби.

55

У період несення служби нарядами черговий підтримує з ними постійний зв'язок, приймає доповіді про обстановку, своєчасно інформує їх про скоєні злочини, викрадені речі, злочинців, що розшукуються, їх прикмети й вірогідні маршрути пересування; уточнює завдання, провадить за вказівкою керівника міськрайліноргану (відповідального), а в його відсутність - самостійно, передислокацію нарядів з урахуванням оперативної обстановки, що складається.

По закінченні несення служби нарядами черговий приймає від начальників (старших нарядів, міліціонерів, відповідального по органу) рапорти про виконання поставлених завдань і доповідає начальникові міськрайліноргану (особі, яка його заміщає); озброєння, спецзасоби, засоби захисту, зв'язку, спорядження та службову документацію, отримані при заступленні на службу, перевіряє їх комплектність. При недостачі він зобов'язаний терміново вжити заходів щодо повернення або розшуку втраченого, доповісти (при втраті зброї, боєприпасів та спецзасобів - негайно) начальнику міськрайліноргану (особі, яка його заміщає) і далі діяти за його вказівкою.

Якщо наряд (постовий, патрульний, конвой тощо) по закінченні служби не прибув до чергової частини міськрайліноргану або прибув, але не здав табельної зброї, або був відсутній на посту, заслоні тривалий період, черговий негайно доповідає про це керівникам міськрайліноргану і діє відповідно до отриманих вказівок. При відсутності керівників черговий направляє до району несення служби командира роти (взводу, відділення, старшого служби, оперативну групу) для з'ясування причин відсутності наряду і організації розшуку, підтримання з ними зв'язку. У разі необхідності направляє інших працівників з резерву, створеного з особового складу. Про подію, вжиті заходи та результати черговий доповідає керівникам міськрайліноргану та до чергової частини вищестоящого органу внутрішніх справ.

На період здійснення поетапного виведення ІТУ з чергових частин органів внутрішніх справ оперативний черговий при відсутності штатних чергових по ІТУ у встановленому порядку поміщає (звільнює) до ІТУ затриманих і взятих під варту осіб, а також осіб, які займаються бродяжництвом (якщо в місті, районі немає при-ймальника-розподільника); затримані за адміністративні правопорушення і до яких може бути застосоване стягнення у вигляді адміністративного арешту, а також які піддаш адміністративному арешту.

У міськрайлінорганах, де немає штатних конвойних підрозділів міліції, черговий забезпечує оперативне керівництво конвоями при

56

виконанні ними завдань по конвоюванню затриманих і взятих під варту осіб. З цією метою він повинен знати рішення начальника (особи, що його заміщає) щодо організації служби конвою, оперативної обстановки на маршруті конвоювання та на об'єктах, де будуть тимчасове перебувати особи, які конвоюються. За вказівкою начальника міськрайліноргану (особи, що його заміщає) треба організувати службу конвою: перевірити готовність спеціального автомобіля і забезпечити своєчасний виїзд конвою на виконання поставленого завдання; стежити за змінами обстановки на маршруті конвоювання та на об'єктах, де тимчасово утримуються особи, що конвоюються; у разі необхідності вживати заходів до посилення конв'ою з подальшою доповіддю начальнику міськрайліноргану (особі, яка його заміщає); контролювати повернення конвою та спеціального автомобіля.

З метою забезпечення належної охорони будинку міськрайліноргану черговий зобов'язаний:

- знати план охорони й оборони будинку міськрайліноргану, пропускного режиму, розташування службових приміщень і їх блокування у разі необхідності;

- зачиняти у нічний час входи й виходи з будинку;

- силами добового наряду перевіряти не менше двох разів протягом ночі стан охорони будинку (постового, якщо він призначається), справність запорів, дзвінків, сигналізації й засобів зв'язку. При порушенні порядку несення служби, виявленні несправності вживати заходів до їх усунення;

- у випадку спроби проникнення сторонніх осіб до приміщення режимного характеру, а в нічний час - до будинку міськрайліноргану організувати їх затримання. Про подію, результати розгляду її обставин доповісти начальникові міськрайліноргану, його заступникам та попередити чергову частину вищестоящого органу внутрішніх справ;

- при вході до будинку (приміщення) громадян по документах, справжність (достовірність) яких викликає сумнів (прострочені, мають сліди підчисток тощо), затримати їх пред'явника, негайно доповісти керівникові міськрайліноргану і діяти за його вказівкою.

При збройному нападі та спробі захоплення будинку міськрайліноргану, проникненні до нього агресивно настроєної значної групи громадян необхідно:

- зачинити всі вхідні та вихідні двері приміщення будинку;

57

- розставити згідно з планом оборони будинку працівників добового наряду, слідчо-оперативної групи, інших працівників міліції, екіпірувати їх автоматами, табельною зброєю, спецзасобом "Черемха", засобами захисту, радіостанціями, протигазами для блокування найбільш уразливих місць, у тому числі верхніх поверхів, виставити спостережний пост на даху будинку;

- про подію негайно доповісти начальнику та черговому вищестоящого органу внутрішніх справ;

- про подію сповістити наряди, що перебувають на службі, і за-діяти їх згідно з планом;

- підняти особовий склад органу по тривозі, організувати його збір у заздалегідь обумовленому місці, туди ж направити екіпажі патрульних автомашин і швидкої медичної допомоги;

- повідомити органи безпеки і прокуратуру, відповідно до плану взаємодії викликати допомогу від розташованих поблизу підрозділів органів внутрішніх справ та армійських частин;

- у випадку виникнення реальної загрози захоплення будинку органу внутрішніх справ особовий склад, що знаходиться в середині, одягає протигази і провадить задимлення спецзасобом "Черемха-5".

Раніше виставлені пости переміщаються до кімнати зберігання зброї та ІТУ. При спробі захоплення цих приміщень застосовується зброя відповідно до Закону України "Про міліцію";

- у випадку висування натовпом вимог звільнити громадян, затриманих раніше за незначні правопорушення, за погодженням з прокурором та керівництвом міськрайліноргану - за окремі види злочинів, задовольнити їх прохання с метою розрядки обстановки.

Для забезпечення надійної охорони в ІТУ затриманих і взятих під варту осіб оперативний черговий повинен знати план охорони й оборони ІТУ, табель поста й обов'язки всього складу наряду. При відсутності штатних чергових по ІТУ провадити зміну постових. Обов'язковою є перевірка несення служби нарядом ІТУ (знання й виконання обов'язків, технічне обслуговування камер, дверей, замків, гратів; справність сигналізації та зв'язку; наявність і правильність розміщення затриманих і взятих під варту по камерах). При виявленні недоліків слід доповісти керівництву рапортом і вжити заходів щодо їх усунення. При відсутності штатних чергових по ІТУ організувати під охороною наряду, що заступає та зміняється, по-камерний та черговий вивід до туалету (при відсутності санвузлів у камерах) затриманих і взятих під варту осіб.

58

Виявивши підкоп, пролом стіни (стелі, підлоги), пошкодження віконних фатів і замків, необхідно перевести затриманих і взятих під варту осіб до інших камер, посиливши спостереження за їх поведінкою. Про обстановку та вжиті заходи доповісти керівництву міськрайліноргану, проінформувати прокурора.

Якщо затриманий або особа, взята під варту, звернулась із проханням про надання їй медичної допомоги, слід подати долікарську медичну допомогу або викликати швидку медичну допомогу (лікаря найближчої медичної установи).

Черговий має вжити заходів до припинення конфліктної ситуації (бійки) у випадку її виникнення між особами, що перебувають в ІТУ, виявити призвідників і розмістити їх врізних камерах. При нападі затриманих і осіб, взятих під варту, на склад наряду (вихід з камер, заволодіння зброєю тощо) необхідно вжити заходів щодо припинення злочинних дій, посилити охорону ІТУ за рахунок наявних сил (помічника чергового, слідчо-оперативної групи тощо); за-діяти план оборони будинку та ІТУ, повідомити чергову частину вищестоящого органу, проінформувати прокурора та заінтересовані відомства. При нападі на ІТУ іззовні негайно озброїти табельною зброєю, спецзасобами захисту особовий склад, що є в наявності, і направити його на відбиття нападу; задіяти план оборони будинку (ІТУ) і проінформувати вищестоящий орган внутрішніх справ, прокурора та інші заінтересовані відомства.

Про пожежу (загоряння) в ІТУ черговий повинен повідомити диспетчера пожежної охорони, організувати евакуацію затриманих і взятих під варту осіб та забезпечити 'їх належну охорону; вжити негайних заходів до гасіння пожежі (загоряння) первинними засобами пожежогасіння, викликати швидку медичну допомогу, аварійні служби; доповісти начальникові міськрайліноргану (особі, яка його заміщає) та діяти згідно з його вказівкою. У разі необхідності він зобов'язаний зібрати особовий склад по тривозі й направити для посилення охорони ІТУ.

В органах внутрішніх справ вся зброя та боєприпаси зберігаються в залізних шафах у окремих кімнатах, що замикаються і мають залізні грати на вікнах. Для зберігання зброї, боєприпасів та спецза-собів обладнується спеціальна кімната. Ключі від кімнати зі зброєю зберігаються безпосередньо у чергового по органу внутрішніх справ, а від залізних шаф зі зброєю - у кімнаті в обумовленому місці, для виключення можливості доступу до нього осіб, що не входять до складу

59

чергового наряду. Кімната і шафи опечатуються особистою печаткою чергового. У випадку втрати ключа замок міняється або переробляється з заміною секрету. Категорично забороняється використання замків, ідентичних із замками від ІТУ та інших службових приміщень. Другі комплекти ключей від кімнати, шафів зі зброєю та боєприпасами зберігаються в опечатаному пеналі у начальника органу або особи, яка його заміщає. Відлучаючись у службових справах, а також для вживання їжі, відпочинку черговий зобов'язаний передати інспектору-черговому (помічнику чергового) ключі від опечатаних печаткою, чергового кімнати для зберігання зброї й боєприпасів та шафів, а при поверненні - прийняти ключі й перевірити цілісність відтисків печатки. Про час убуття (повернення), передачу (прийом) ключів від опечатаних кімнати й шафів робиться позначка у зошиті для записів оперативного чергового. Наприклад: "Я, майор міліції Панченко В.Ф., о 14.30 25.10.2000 р. передав ключі від опечатаних печаткою N21 кімнати й шафів капітану міліції Ковальчуку В.П. Здав (підпис) - прийняв (підпис)"; "Я, майор міліції Панченко В.Ф., о 15.30 25.10.2000 р. прийняв від капітана міліції Ковальчука В.П. ключі від опечатаних печаткою N21 кімнати й шафів. Прийняв (підпис), здав (підпис)".

Про порушення печатки на дверях кімнати або шафах негайно доповісти начальникові міськрайліноргану (особі, що його заміщає), який негайно призначає комісію для перевірки наявності майна, що в них зберігається. У випадку порушення печаток, звірити наявність зброї, боєприпасів та іншого майна з описами й записами у зошиті для записів чергового. Про результати доповісти начальнику міськрайліноргану (особі, яка його заміщає) і діяти згідно з його вказівками.

Нормативні акти, оперативні плани та інша службова документація, спеціальні засоби, оперативна криміналістична техніка, засоби зв'язку, захисту зберігаються у приміщенні чергової частини міськрайліноргану в умовах, що забезпечують їх схоронність, при необхідності - у залізних шафах. Вони призначені для використання особами добового наряду. Видавати будь-кому нормативні акти, оперативні плани та іншу службову документацію без особливого на те розпорядження начальника міськрайліноргану (ocofrf, яка

60

його заміщає) забороняється. Про видачу нормативного акту (службового документу) чиняться позначка в зошиті для записів оперативного чергового з вказівкою часу видачі, найменування нормативного акту (службового документу) та розписка особи, яка його отримала, а при поверненні - запис із вказівкою часу повернення, найменування нормативного акту (службового документу) і розписка чергового. При вилученні (заміні застарілого) нормативного акту або службового документу складається у встановленому порядку новий опис нормативних актів та службової документації.

Черговий забезпечує належне зберігання у черговій частині зброї, боєприпасів, спеціальних засобів, службової документації, нормативних актів, оперативної й криміналістичної техніки, засобів зв'язку, захисту та іншого майна, що належить черговій частині; провадить видачу працівникам органу внутрішніх справ закріпленої за ними зброї, боєприпасів замість карток-замісників; засобів зв'язку службовим нарядам - під розписку в постовій відомості; оперативної й криміналістичної техніки, засобів зв'язку працівникам слідчо-оперативних груп, а також дільничним інспекторам міліції та іншим під розписку в книзі обліку видачі й прийому озброєння, спеціальних засобів; засобів захисту, автоматичної зброї та спеціальних засобів групі захоплення, іншим працівникам - під розписку в окремому місці книги видачі-приймання озброєння й спеціальних засобів.

При прийманні від працівників зброї, боєприпасів, спеціальних засобів, оперативно-криміналістичної техніки, засобів зв'язку, захисту черговий повинен звірити їх номери й кількість, перевірити стан та справність, розкласти по встановлених для зберігання шафах і місцях; повернути працівникам картки-замісники. Про факти втрати, затримки із здачею зброї, боєприпасів, засобів зв'язку, захисту, оперативної й криміналістичної техніки, спеціальних засобів та інших предметів працівниками органу внутрішніх справ він доповідає письмовим рапортом начальнику міськрайліноргану (особі, яка його заміщає) і далі діє за його вказівкою. При виявленні поломок, несправностей, розукомплектуванні зазначених технічних засобів черговий робить записи у книзі обліку пошкоджень і перевірки справності апаратури зв'язку, сигналізації, оперативної й криміналістичної

61

техніки і доповідає про це начальникові міськрайліноргану (особі, яка його заміщає). Несправні (розукомплектовані) технічні засоби зберігаються окремо від справних. З метою забезпечення працездатності носимих радіостанцій черговий контролює підзарядку в установленому порядку їх акумуляторних блоків спеціалістом зв'язку, командиром стройового підрозділу ППСМ, помічником чергового.

Черговий приймає на тимчасове зберігання зброю й боєприпаси від працівників органів внутрішніх справ, особового складу судових караулів, прокуратури та інших міністерств і відомств при наявності в осіб, які здають (отримують) документів, що засвідчують особистість, посвідчення (приписку) про відрядження аба дозволу на зберігання й носіння зброї, виданого органом внутрішніх справ (військовою частиною внутрішніх військ тощо). Про прийом зброї та боєприпасів на тимчасове зберігання й видачу його чиняться записи у книзі видачі та прийому озброєння і спеціальних засобів.

Згідно з інструкцією про порядок роботи щодо забезпечення звертання в органах внутрішніх справ вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї і боєприпасів черговий зобов'язаний особисто приймати на тимчасове зберігання згадану зброю й боєприпаси на підставі наступних документів:

- протоколу вилучення зброї, боєприпасів, акту про вилучення зброї, боєприпасів з організацій, установ, підприємств, загальноосвітніх шкіл, складених працівником міськрайліноргану;

- рапорту про добровільну здачу, знайдення зброї, боєприпасів з додаванням заяви особи, яка знайшла або добровільно здала ці предмети;

- заяви громадянина про добровільну здачу або знайдення зброї, боєприпасів.

При прийомі на тимчасове зберігання такої зброї, боєприпасів, черговий перевіряє відповідність правдивості записів у на даних йому документах про кількість, системи, номери, роки виготовлення, зовнішній стан зброї та боєприпасів. У випадку розходження він складає акт за участю особи, яка здає зброю; виписує квитанцію у двох примірниках, з яких перший вручає особі, що здала предмети озброєння, а другий реєструє разом з документами (протоколом, актом вилучення, рапортом, заявою) в канцелярії і допови ає на-

62

пальникові органу (особі, яка його заміщає). Корінець квитанції залишається для контролю; після оформлення предметів озброєння черговий прийняту зброю та боєприпаси вміщує до металевої шафи, розташованої у кімнаті, призначеній для зберігання зброї, зачиняє цю шафу й опечатує; робить позначку про прийняття на тимчасове зберігання зброї й боєприпасів у книзі прийому і здачі чергування (ці записи мають чинитись до отримання прийнятих на тимчасове зберігання предметів озброєння працівником органу внутрішніх справ, на якого покладені функції щодо забезпечення звертання вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів). Категорично забороняється покладати ці обов'язки на чергових.

Черговий зобов'язаний забезпечити безперервне збирання, обробку інформації про оперативну обстановку на території, магістралі, що обслуговується міськрайлінорганом, підготовку необхідної інформації згідно з вимогами інструкцій, передбачених наказом МВС України № 325від 1.06.1992 р. Це стосується інформації про скоєні на території, що обслуговується, злочини (про нерозкриті -докладною), правопорушення та інші події, злочинців, що розшукуються, осіб, які самовільно залишили будови народного господарства, пропали безвісти тощо; осіб, що перебувають під адміністративним наглядом, умовно засуджених, умовно звільнених з обов'язковим притягненням до праці, а також засуджених з відстрочкою виконання вироку, на яких судом покладено обов'язки не виїжджати з постійного місця проживання й не змінювати місця проживання без повідомлення про це органу внутрішніх справ. Після реєстрації в журналі обліку умовно засуджених та умовно звільнених, що прибули у відпустку, відрядження та з інших причин, черговий під розписку в графі "Примітка" доводить це до відома працівника карного розшуку, дільничного інспектора міліції, дільничного інспектора у справах неповнолітніх, які обслуговують відповідну адміндільницю (територію); сили й засоби міськрайліноргану, громадськості, заді-яних на охорону громадського порядку, об'єкти народного господарства, нагляд за дорожнім рухом, режим роботи службових нарядів і порядок здійснення контролю за ними, об'єкти, заблоковані хімпастками; кількість і категорію осіб, що утримуються в ІТУ, приймальнику-розподільнику, спецприймальнику; дислокацію агіт-

63

пунктів, виборчих дільниць у дні підготовоки й проведення виборів до місцевих Рад, при проведенні референдумів та інших громадсько-політичних заходів; громадсько-політичні та спортивно-масові заходи, що вже провадяться або провадитимуться, крупні судові процеси, правлення релігійних обрядів та інші фактори, які можуть вплинути на оперативну обстановку, перерозстановку сил і засобів міськрайліноргану; наступне знесення самовільно зведених будівель або виселення у адмінпорядку; наступні проводи на військову службу призовників, багатолюдні весілля, поховання; час інкасації великих грошових коштів банками, підприємствами, установами, організаціями, маршрути руху інкасаторів, їх забезпеченість охороною; зміни кліматичних умов, радіаційної обстановки, стан шляхів, водоймищ тощо.

При скоєнні на території, що обслуговується, злочину або надзвичайної події, передбачених Переліком оперативної інформації, черговий терміново доповідає про це начальникові міськрайліноргану і попереджає чергову частину вищестоящого органу внутрішніх справ, після чого здійснює заходи, передбачені картотекою невідкладних дій чергового.

При надходженні телеграм, телефонограм черговий забезпечує належну їх реєстрацію, доповідає телеграму (телефонограму, орієнтування) про скоєний злочин (подію) начальникові міськрайліноргану або особі, яка його заміщає, і організовує виконання отриманих вказівок. При відсутності керівників міськрайліноргану негайно після ознайомлення, залежно від змісту орієнтування, знайомить працівників відповідних служб органу внутрішніх справ; у необхідних випадках про отримання телеграми (телефонограми, орієнтування) інформує прокурора.

При доставленні кореспонденції у нічний час, вихідні та святкові дні черговий зобов'язаний прийняти її, зареєструвати в журналі обліку пакетів, перевірити цілісність упаковки і відтисків печаток, розписатись за отримання в здавальному реєстрі (розносній книзі) з проставленням мастичної печатки або штампу, а потім своєчасно передати до канцелярії під розписку в журналі обліку пакетів.

Штатні працівники чергової частини, а також особи, що виконують їх обов'язки, повинні знати структуру міськрайліно[ гану,

64

дислокацію підпорядкованих їм підрозділів і служб, вищестоящих органів внутрішніх справ, способи зв'язку з ними, а також завдання, що розв'язуються відповідними службами; наявні в черговій частині, службах картотеки й інші довідкові матеріали, порядок доступу до них і видачі довідкової інформації. При особистому зверненні, запитах по телефону посадових осіб, громадян працівники добового наряду зобов'язані повідомляти.

1. Працівників органів внутрішніх справ у межах їх функціональних обов'язків, керівників правоохоронних органів, наглядаючого прокурора - про наявну в черговій частині інформацію стосовно заяв і повідомлень, що надійшли, про злочини та події; затримання підозрюваних і осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, притягнення їх до адміністративної відповідальності; розшукуваного автомототранспорту і т.ін.; щодо результатів перевірок (по картотеках адресного бюро, інформаційного центру), здійснених по запитах працівників правоохоронних органів, які знаходяться на місці події, беруть участь у охороні громадського порядку, виконують інші службові завдання за межами адміністративного будинку міськрайліноргану. При отриманні протягом робочого дня запиту відносно відомостей, що відсутні у черговій частині і входять у межі компетенції інших служб та підрозділів органу внутрішніх справ, оперативний черговий та інші особи добового наряду рекомендують звернутись у відповідну службу, повідомивши при цьому її місцезнаходження і телефон.

2. Посадових осіб або громадян про:

- місця розташування міськрайлінорганів, підпорядкованих їм підрозділів, вищестоящого оргаиу внутрішніх справ, номери телефонів їх чергових частин;

- дні, години і місця прийому громадян керівниками міськрайліноргану;

- номери службових телефонів працівників міськрайліноргану;

- адреси й номери телефонів пунктів охорони порядку;

- час і місця праці дільничних інспекторів міліції й номери їх службових телефонів;

65

- осіб, затриманих за правопорушення або таких, що стали жертвами подій (крім випадків, коли ці відомості на момент запиту не підлягають розголошенню);

- знайдені, вилучені, здані предмети й речі, свійських тварин, належність яких не була встановлена.

Черговим та іншим особам добового наряду забороняється видавати громадянам і посадовим особам довідки про місце проживання та домашні телефони працівників місцевих органів влади, служби безпеки, внутрішніх справ (крім дільничних інспекторів міліції), прокуратури, суду і членів їх сімей, а також надавати відомості, що становлять державну та службову таємницю.

Для забезпечення довідкової роботи черговий та інші особи чергового наряду стежать за систематичним поповненням картотек службами міськрайліноргану, банку даних АСУ та ЕОМ, якими користується добовий наряд чергової частини, а також своєчасним вилученням карток і інформації з технічних систем, потреба в яких минула та контролюють подання працівниками міськрайліноргану відомостей про розгляд заяв і повідомлень про злочини, події, перевірку іншої інформації негайно після прийнятих рішень.

Досить обсяжні обов'язки чергови має щодо додержання правил пожежної безпеки й санітартіх правил в адміністративному будинку органу внутрішніх справ і на прилеглій до нього території: знання правил користування засобами пожежогасіння, плану евакуації людей і майна при пожежі, системи аварійного відключення електроенергії, газу й водопостачання у будинку органу внутрішніх справ, а також способів зв'язку з аварійними службами, пожежною частиною, добровільними пожежними дружинами. Черговий повинен вимагати від працівників та інших осіб, що перебувають у будинку органу і на прилеглій території, суворого додержання правил пожежної безпеки й санітарії; періодично проводити обхід приміщень органу внутрішніх справ та прилеглої до нього території з метою контролю за додержанням правил пожежної безпеки й санітарії. При виявленні несправностей в електромережі, електро- і газовій апаратурі, опалювальній системі та водопостачанні він повинен негайно викликати спеціалістів для їх усунення; не допускати зберігання легкозаймистих,

горючих рідин і матеріалів, вибухових, отруйних речовин та речовин з різким запахом у службових приміщеннях тощо. Контрольні запитання:

1. Система чергових частин органів внутрішніх справ

2. Основні завдання чергових частин

3. Принципи роботи чергових частин

4. Права і обоє 'язки оперативних чергових

5. Повноваження оперативного чергового щодо забезпечення управління сигами й засобами

6. Права чергового щодо охорони громадського порядку, попередження, припинення й розкриття злочинів

7. Прийом, реєстрація і реагування на заяви

8. Підготовка службових нарядів

9. Поміщення до ІТУ затриманих і взятих під варту осіб

10. Забезпечення озброєння, боєприпасів, спеціальних засобів

11. Збирання, обробка та подання оперативної інформації. Забезпечення довідкової роботи

12. Розгляд обставин щодо правопорушників, діставлених до чергової частини

13. Обов'язки наряду чергової частини щодо адміністративна затриманого, при проведенні особистого догляду

14. Спостереження за поведінкою доставлених і затриманих

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. §4. ОБОВ´ЯЗКИ ДОБОВОГО НАРЯДУ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ - Административное право
 2. §1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ РОБОТИ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ. СИСТЕМА ЧЕРГОВИХ ЧАСТИН - Административное право
 3. §2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ - Административное право
 4. §3. ПРАВА ОСІБ ДОБОВОГО НАРЯДУ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ - Административное право
 5. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, Еспада, 2000. - 368с. - Административное право
 6. § 2. Громадяни як суб´єкти трудового права України - Трудовое право
 7. § 5. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами - Трудовое право
 8. § 3. Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії - Трудовое право
 9. § 5. Розгляд судом спорів про поновлення на роботі - Трудовое право
 10. Адвокатура Японії - Адвокатское право
 11. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 12. 4.2. Адміністративний примус - Административное право
 13. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 14. 8.2. Управління безпекою - Административное право
 15. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 16. 9.5. Лізингові угоди у зовнішньоекономічних відносинах - Таможенное право
 17. § 3. Договір комісії - Гражданское право
 18. І. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВПЛИВУ - Теория государства и права
 19. §2. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Административное право
 20. §3. Акти УПРАВЛІННЯ в АДМІНІСТРАТИВНІЙ діяльності ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Административное право

Другие научные источники направления Административное право:

  1. Студеникина М. С.. Что такое административная ответственность?. 1990
  2. Колпаков В. К.. Адміністративне право України: Підручник.. 1999
  3. Ю.П. Битяк, Б.В. Зуй. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. 1999
  4. Васильев Л.С.. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. 2002
  5. Бахрах Демьян Николаевич. Административное право России. Учебник для вузов. 2002
  6. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.. 2003