Административное право

Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, "Еспада", 2000. - 368с.
ПІСЛЯМОВА
1. Конституція України.

2. Закон України "Про міліцію"//Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. №4. Ст.20.

3. Закон України "Про державну службу"//Відомості Верховної Ради України. 1993. №52. Ст.490.

4. Закон України "Про боротьбу з корупцією"//Відомості Верховної Ради України. 1995.

№34. Ст.266.

5. Закон України "Про дорожній рух'7/Відомості Верховної Ради України. 1993. №31. Ст.338.

6. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв. розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р.//Голос України. 1992. 20 жовтня.

7. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1991р. №114.

8. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст X., 2000.

9. Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. К., 1993.

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОРАФГІ

10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник. К., 1995.

11. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник/За ред. АТ.Комзюка. X., 1998.

12. Административное право и административная деятельность органов внутренних дел/Под ред. проф. Л.Л.Попова. М., 1990.

13. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: Підручник. Х., 1998.

14. Бахрах Д.Н. Состав административного проступка: Учеб. пособие. Свердловск, 1987.

15. Бахрах Д.Н., Ренов Э.Н. Производство по делам об административных правонарушениях: Пособие. М., 1989.

16. Кисин В.Р., Коренев А.П., Селиванов В.В. Производство по делам об административных правонарушениях, рассматриваемых

361

360

органами внутренних дел (милицией): Учеб. пособие (образцы документов) /Под ред. А.П.Коренева. М., 1989.

17. Кодекс Украинской ССР об административных правонарушениях: Науч.-практич. комментарий /B.C. Анджиевский, Э.Г. Ге-расименко, Е.Д. Додин и др. К., 1991.

18. Козырева Т.И. Административное принуждение и его виды. М., 1975.

19. Козюбра Н.І.

Переконання та примус. К., 1970.

20. Коренев А.П.Нормы административного права и их применение. М., 1978.

21. Котюргин С.И. О видах производств по делам об административных правонарушениях в органах внутренних дел. К., 1983.

22. Масленников М.Я. Административно-юрисдикционный процесс: Сущность и актуальные вопросы правоприменения по делам об административных правонарушениях. Воронеж, 1990.

23. Матвеенков А.С. Производство по делам об административных правонарушениях (составление процессуальных документов). Караганда, 1989.

24. На допомогу працівникам ДАІ: 36. нормативних матеріалів. Луцьк, 1998.

25. Печеницын В.А. Состав административного проступка и его значение в юрисдикционной деятельности органов внутренних дел. Хабаровск, 1988.

26. Самсонов В.Н. Административное законодательство: понятие, содержание, реформа. X., 1991.

27. Севрюгин В.Е. Понятие правонарушения (проступка) по административному законодательству. М., 1988.

28. Службова книжка міліціонера. 3-є вид., перероб. і доп. Луцьк, 1997.

29. Справочник милиционера. X., 1998.

30. Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право. М., 1972.

31. Шергин А.П. Административная юрисдикция. М., 1979.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. §4. Суб´єктивне авторське право, його зміст і межі - Гражданское право
 2. § 4. Суб´єктивне авторське право, його зміст і межі - Гражданское право

Другие научные источники направления Административное право:

  1. Студеникина М. С.. Что такое административная ответственность?. 1990
  2. Колпаков В. К.. Адміністративне право України: Підручник.. 1999
  3. Ю.П. Битяк, Б.В. Зуй. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. 1999
  4. Васильев Л.С.. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. 2002
  5. Бахрах Демьян Николаевич. Административное право России. Учебник для вузов. 2002
  6. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.. 2003